ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Střet zájmů dle zákona č.159/2006 Sb


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM DOKUMENTY 3

Informace evidenčního orgánu

k podání čestného prohlášení podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon)


Evidenční orgán pro veřejné funkcionáře:

Tajemník Městského úřadu Kadaň (dále "MÚ") jako evidenční orgán pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 písm. e) Zákona.


Veřejnými funkcionáři pro tento evidenční orgán jsou:

- členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
- členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
- vedoucí zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu, podílející se na výkonu správních činností.

Termíny podání čestných prohlášení :

Oznámení o:

- osobním zájmu,
- o činnostech,
- o majetku,
- o příjmech, darech a závazcích

podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v listinné nebo elektronické podobě na stanoveném formuláři.

V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Postup při podávání čestných prohlášení:
Písemná čestná prohlášení se podávají v listinné podobě k rukám tajemníka městského úřadu.

Evidenci a úschovu čestných prohlášení zabezpečuje tajemník městského úřadu.


Postup při nahlížení do registru:
Dle § 13 odst. 2 Zákona má každá osoba právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je umístěn v budově radnice, Mírové náměstí 1, Kadaň, kancelář č. 1, tel. 474 319 507. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Pro nahlížení do registru je nezbytné se předem s tajemníkem městského úřadu domluvit na konkrétním termínu.


Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

O každém nahlédnutí do registru se provádí záznam. Nahlížet do registru lze i v elektronické podobě - zaslaná žádost musí být podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů) a zaslaná na email e-podatelna(zavináč)mesto-kadan.cz


Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Počet přiložených dokumentů: 3


Dokument typu MS Word

Čestné prohlášení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Žádost o nahlížení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Dokument typu MS Word

Protokol o nahlížení


Dokument typu: Microsoft Word 97 - 2003
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti