Vyhledávání na stránkách
domů » občan » Studentské náměstí

Studentské náměstí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Kadaň – Studentské náměstí

Stávající stav

V současné době je řešené území ul. Komenského uličním prostorem, ohraničeným z jedné strany bytovou zástavbou, z druhé strany navazuje plocha budoucího Studentského náměstí. Komenského ul. je jednosměrnou místní komunikaci typu C s podélným a kolmým parkovacím stáním a oboustranným chodníkem. Část Studentského náměstí v současnosti slouží jako parkovací plocha, ve vydlážděné části jsou pozůstatky bývalé tržnice, ve zbývající části je v park, s dlážděnými chodníky, zelení a kašnou, která je již nefunkční.


Nový stav 

Projektant:      Inplan CZ s.r.o.

Majakovského 707/29,

360 05 Karlovy Vary

Zhotovitel:              V současné době veřejná zakázka za účelem výběru zhotovitele

Termín výstavby : 10/2015 - 6/2016

 

V rámci PD jsou řešeny stavební úpravy v ulici Komenského a dále úpravy vlastního Studentského náměstí. Záměrem je zatraktivnění místa pro návštěvníky, obyvatele města a mimo jiné studenty z nedaleké školy. Při návrhu bylo snahou prostor Studentského náměstí maximálně vyřešit tak, aby sloužil pro odpočinek a relaxaci. Vznikne zde galerie pod širým nebem, posezení na schodech, zatravněné plochy, mlatové cesty, vodní prvek. Zachována je možnost zásobování pro č.p.17,č.p.27,č.p.31.

Stavební úpravy v ul. Komenského budou probíhat od křižovatky ul.Komenského/Jana Švermy/ Jiráskova po křižovatku Komenského/Fibichova. V tomto úseku dojde ke zúžení komunikace a zřízení nových šikmých parkovacích stání, vznikne záliv pro 2 autobusy, dále chodníky, ostrůvky zeleně, vjezdy a přechody. Součástí stavby je návrh nového veřejného osvětlení, dále vodovodních přípojek, přípojek NN, přeložka kabelů NN,VN a kabelové televize, odvodnění Komenského ul. a Studentského náměstí.

Návrh úprav dle Davida Šmída:Zpráva ze dne 18.8.2016

Stavba Studentského náměstí je dokončena. Zrevitalizovaný prostor  mezi  panelovým sídlištěm a historickou částí města byl předán zpět do užívání . Hlavními prvky tohoto prostoru jsou  kolorovaná socha císaře Josefa II., galerie pod širým nebem , posezení na schodech, replika historické bašty a vodní prvek.
Zpráva ze dne 29.7.2016

Zhotovitel provádí dlažbu  komunikace v ulici Jana Švermy , dokončuje vodní prvek a pokračuje v osazování mobiliáře. Práce  částečně zkomplikovala neočekávaná přeložka části plynovodního středotlakého potrubí, ale zhotovitel  se snaží  toto zdržení dohnat.

Přejímací řízení  se uskuteční 15.8.2016.Zpráva ze dne 28.6.2016

Zhotovitel finišuje na vodním prvku, mlatových plochách, terénních úpravách a  veřejném osvětlení.

Město Kadaň Vám zároveň tímto oznamuje posunutí  termínu dokončení stavebních prací  Studentského náměstí do 15.8.2016.

K uvedenému kroku jsme museli přistoupit z důvodu  pozdního  zahájení výměny havarijního stavu  vodovodu (provádí SčVk a.s. ) a s tím spojené opravy podzemního kolektoru, dále z důvodu nutnosti nepředvídaného bourání  betonových podkladních konstrukcí všech komunikací. 

Na základě  uvedených skutečností nebylo možné v tomto úseku stavby  v ulici  Jana Švermy  zahájit  práce  na pokládce dlažby a podkladních vrstvách komunikace včas, termín dokončení díla musel být prodloužen.Zpráva ze dne 1.6.2016

Zhotovitel pokračuje v realizaci plochy mezi platany (zde už je také umístěn piedestal pro kolorovanou sochu císaře Josefa II.), kde klade šlapáky a provádí mlatové vrstvy. Dále pracuje na budoucím vodním prvku , zatím tedy v technologické šachtě. Bourá betonové podklady na komunikaci kolem restaurace Beránek a čp. 666 směrem k Mikulovické bráně.  

Archeologové při své činnosti na staveništi odkryli další část starého opevnění, konkrétně jeden z pilířů vstupní brány do města. Tento pilíř bude opětovně zasypán. 

Je dokončena  replika bašty. 

V současné době uzavřel  zhotovitel s Sčvk a.s. smlouvu na provádění zemních prací  pro výměnu vodovodu , kterou Sčvk a.s. zrealizuje v ulici Jana Švermy. 


Zpráva ze dne 20.5.2016

Zhotovitel zprovoznil ulici Komenského vč. přilehlých parkovacích míst. Není zde zatím dokončeno dopravní značení. Uvolněná parkovací místa již mohou být motoristy využívána.


Zpráva ze dne 12.5.2016

Zhotovitel v rámci úplné uzavírky vyfrézoval živičnou vrstvu a připravuje podkladní vrstvy  tak, aby mohl příští týden  komunikaci   dokončit a zprovoznit vč. přilehlých parkovacích míst. Zastávka MHD zatím zprovozněna nebude, ještě nás čeká uzavírka křižovatky ulic Komenského a Jana Švermy . Zde bude provedeno napojení  odvodnění, vyměněn Sčvk a.s. vodovod a provedeny nové konstrukční vrstvy a povrchy. 

Zhotovitel již pracuje mimo jiné  na vodním prvku a připravuje  základ pro repliku historické bašty. 

Zpráva ze dne 2.5.2016

Zhotovitel se v posledních dnech orientoval zejména na pokládku obrub a dlažby na parkovacích místech podél ulice Komenského, aby byl připraven na provedení komunikace. Komunikace bude pro dopravu plně uzavřena od 9.5.2016 do 20.5.2016. V této době bude odstraněn stávající povrch včetně podkladních vrstev a provedeny nové konstrukce vč. živičného povrchu. 

Dále byly prováděny částečně rozvody veřejného osvětlení, přípojky vody, zemní práce pro technologii vodního prvku, příprava konstrukčních vrstev chodníku u stavební průmyslovky, provedena dlažba u Johanky. Byla osazena konstrukce kontejnerového stání u Deliky a postupně jsou osazovány schody v budoucí galerii. 


Zpráva ze dne 24.3.2016

Zhotovitel osazuje betonové sedáky  a provádí betonáž základů, dále osazuje žulové obruby  a začíná s pokládkou dlažby na parkovacích místech v ul.Komenského. Postupně připravuje  pláně pro konstrukční vrstvy .

Zhotovitel předložil aktualizaci harmonogramu stavebních prací , ve kterém předpokládá úplnou uzavírku ul.Komenského od 9.5.2016 do 20.5.2016. Na tuto uzavírku však budou  navazovat práce v křižovatce a v ul. J.Švermy , kde současně  bude také provedena výměna dožilého vodovodu Severočeskými vodovody a kanalizacemi. Dále je v této křižovatce očekáváno místo s významnými archeologickými nálezy.


 


 

Informace ze dne 16.2.2016

Na dosud skryté ploše byl ukončen archeologický průzkum. S výsledky tohoto výzkumu se veřejnost může seznámit v prostorách městského muzea na hradě dne 25. 2. 2016 v 17 hodin .

Bližší informace zde : http://www.kultura-kadan.cz/akceID/94330/archeologicky-vyzkum-na-studentskem-namesti

V souvislosti s výsledky průzkumu byla zadána úprava projektové dokumentace, tak aby  byla umožněna konzervace  bašty . Po provedení konzervace bude bašta překryta ochrannou separační vrstvou  a následně nad tímto vystavěna replika této bašty. Na tuto repliku bude použito kamenivo vybrané v místě stavby .

Úprava projektové dokumentace zahrnuje dále mimo  jiné  také aktualizaci odvodnění , změny tras přípojek vody, úprava vodního prvku  (technologie, strojovna, výkopy, odběrná šachta). 

Na stavbě je nyní připravena základová spára  pro provedení  základových pasů a následné položení betonových stupňů,  provádí se práce  na podkladech a je zahájena pokládka obrub na 1.části pojezdového chodníku u stavební průmyslovky.

Byl vybrán a objednán návrh úpravy kolorování  sochy Josefa II. a to ve verzi Maturant – kolorována bude šerpa a maturitní vysvědčení. Autorem návrhu je BcA.Daniel Hájek, DIS., který studuje  design na VŠ v Plzni. Vlastní kolorizaci sochy bude provádět restaurátor Jindřich Kovařík.Zprávy ze dne 10.12.2015


Práce na stavbě probíhají postupně dle harmonogramu. Nyní je vyklízena suť a probíhá skrývání v rámci HTÚ.

Snímání stávajících konstrukcí   na budoucím Studentském náměstí je prováděno za účasti  archeologů, kteří dokumentují  cenné  vrstvy ,které zůstaly zakonzervovány  pod valem. 

Tyto nálezy pochází pravděpodobně z roku 1300 – tedy z doby před stavbou valu.

Tento val byl již snesen  kolem roku 1800 , definitivně  kolem r. 1900 , kdy pozemky opevnění byly prodány  měšťanům a vznikla zde nová zástavba. Dále pak bylo v těchto místech vybudováno náměstí s Františkem Josefem. 

Na konci 19. stol byla postavena Průmyslová škola stavební, která také zasáhla do valu a části opevnění. Největší zásah do historické podzemní situace byl v 50. letech minulého století, kdy bylo postaveno autobusové nádraží s mohutnou betonovou požární nádrží.  

Výstavbou Studentského náměstí byly zdokumentovány  zbývající podzemní části valu, pod kterými se objevuje vrstva další a to mladší vrstva původní zástavby – pravděpodobně osady ze 13. století.

 

Po dohodě s archeology, kteří profily valu, opevnění a další historické nálezy celé plochy pečlivě dokumentují,  bude Město  jednat s autory projektu, zda bude možné v ploše náměstí průběh valu  s příkopem prezentovat. 
Informace ze dne 3.12.2015

Na stavbě probíhají bourací práce, byl odstraněn veškerý mobiliář, kiosek a přístřešek tržnice, skryta ornice a  je odbourána bývalá kašna.

Stromy jsou opatřeny proti poškození.

V rámci zemních prací se ke zhotoviteli již připojili  archeologové , kteří zkoumají val z poloviny 15. století.

Socha Josefa II. je nyní  v péči restaurátora, který ji připraví pro následné kolorizování. 

Informace ze dne 12.11.2015

V tomto týdnu byla podepsána smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem stavby a  11.11.2015 došlo k předání staveniště.

Stavbu bude realizovat firma FRK s.r.o. IČO: 61324817

Kontakt na odpovědné osoby za zhotovitele : Tomáš Holan - tel.č.:774 742 927, Pavel Šuster – tel.č.777 165 296.

Technický dozor objednatele zajišťuje firma MESSOR s.r.o. , IČO:28738217

Koordinaci BOZP zajišťuje firma JCA s.r.o., IČO: 60281456

Zahájení prací:

Dle sdělení zhotovitele započne od 14.11.2015 zabezpečovat staveniště.

1.kontrolní den stavby  se uskuteční 18.11.2015. 


Informace ze dne 3.11.2015

Nyní jsou prováděny  práce před objektem čp.17 na přeložce kabelů NN společností ČEZ Distribuce a.s. , tato přeložka  bude dokončena do 30.11.2015.Úřední nformace

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 13.09. 2019
staženo: 01.10 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Art Inside, Poštovní, Na Podlesí)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 13.09. 2019
staženo: 01.10 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Bagros, Jana Švermy)
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy


publikováno: 13.09. 2019
staženo: 01.10 2019

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ul. Chomutovská v Klášterci nad Ohří
» číst více

Úřední deska

ČEZ Distribuce - Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny


publikováno: 11.09. 2019
staženo: 01.11 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYříjen/2019


» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Rozpočtové změny


publikováno: 11.09. 2019
staženo: 27.09 2019

Rozpočtové opatření
» číst více

Úřední deska

Ekonomický odbor - Rozbory hospodaření města


publikováno: 11.09. 2019
staženo: 27.09 2019

Rozbory hospodaření
» číst více
» celá úřední deska