Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Aktuality

Investiční výstavba pro rok 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

 

Investiční výstavba pro rok 2018 ( aktualizováno 3. 9. 2018)

Veřejné prostranství Úhošťany – Architekt Fišer v prosinci odevzdal hrubopis projektové dokumentace pro stavební povolení na první dvě etapy realizace. V prosinci 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí na tyto dvě etapy. Předpoklad zahájení realizace první etapy je říjen 2018. Dále bylo požádáno o územní rozhodnutí na nové veřejné osvětlení v obci, které bude vybudováno zároveň s realizací uložení kabelů ve správě ČEZ Distribuce a.s. do země. Předpoklad zahájení realizace ze strany ČEZ Distribuce a.s. je podzim 2018. Součástí akce je i umístění chrániček pro budoucí možné napojení KT Kadaň a.s. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a následně bude zahájena realizace s ukončením do konce června 2019.

 

Parkány – Architekt Uhlík odevzdal dokumentaci pro stavební povolení na první etapu realizace (od barbakánu po hrad). Součástí akce je odvodnění této části hradeb tak, aby již nezatékalo do hradebních zdí (projektoval ing. Růžička) a povrchová voda bude odváděna chrliči z hradeb ven a do stávající kanalizace. V rámci akce bude nahrazen kamenný chodník mlatovým povrchem, bude vybudováno „pobytové podium“, fontána na náměstíčku a revitalizace zeleně. V současné době je vybrán zhotovitel a probíhá příprava pro zahájení realizace.

Druhou akcí na parkánech je oprava parapetů na zdech v okolí bývalé restaurace Bašta a oprava spárování části zdi nad Kotvou. Jedná se o opatření na základě posudku firmy MURUS. Tato je zrealizována tak, aby nenarušila turistickou sezónu.

 

Chodníky a komunikace 

·      Parkoviště v ul. Věžní – 1. Etapa – rozšíření parkovacích ploch v ul. Věžní před čp. 1391 a obnova chodníků v první etapě. V současné době probíhá soutěž na zhotovitele a předpoklad ukončení realizaci je konec listopadu.

·     Revitalizace sídliště D – 1. etapa – revitalizace veřejných prostor na základě studie architektky Maninové, která byla dvakrát projednána s veřejností. 1. etapa zahrnuje tzv. „psí louku“, prostor před vstupem do 5. ZŠ a nevyužívané hřiště pod budovou výměníku. První část akce (přes ZŠ) byla ukončena před začátkem školního roku, část na „Psí louce“ bude dokončena do konce listopadu.

·      Oprava cyklostezky Ohře -  oprava cyklostezky podél Ohře od Zásady po Suchý důl, kde dochází k odplavování povrchu a podloží. Proběhlo zaasfaltování části cyklostezky, většina však byla z kapacitních důvodů odložena na jaro 2019.

·      Cyklostezka Libouš – oprava povrchu cyklostezky v Prunéřově. Současný povrch neumožňoval bezpečnou jízdu po cyklostezce, která vede k elektrárně a do chatové oblasti a nově navazuje na budovanou významnou cyklostezku Prunéřov – Černovice. Stávající povrch byl upraven a položen asfaltový koberec v š. 2,5 m. Akce byla dokončena

·      Oprava komunikace na Královském Vrchu –pokračování opravy komunikace, která byla již z části zasanována v roce 2013. Akce je dokončena.

·      Chodník u obchodního domu v ul. Na Podlesí – vybudování chodníku na základě podnětu občanů. Pro realizaci je nutné odkoupení části pozemku od vlastníka parkoviště u OC. Akce bude zahájena po odsouhlasení prodeje pozemků zastupitelstvem města a dokončena do konce listopadu.

·      Oprava komunikace v Brodcích – Oprava komunikace na žádost občanů. Jedná se o úsek za mostkem směrem od Úhošťan až po rodinné domy. Komunikace bude opravena a potažena novým asfaltem.Akce je dokončena.

·      Úprava přechodu u 3. ZŠ – Jedná se o úpravu přechodu tak, aby došlo ke snížení přechodové vzdálenosti na přechodu pro chodce. Toho bude dosaženo vybudováním předsazeného zálivu. Součástí akce je i nové osvětlení přechodu, na které je požádáno o dotaci z programu Oranžový přechod ČEZ. Realizací také vznikne několik parkovacích míst v úseku, kde je momentálně zákaz stání. Akce je dokončena.

·      Oprava chodníku k hasičské stanici – jedná se o opravu chodníku v ul. Školní, na kterém je povoleno částečné stání na chodníku. Chodník bude opraven a uzpůsoben částečnému parkování. Akce bude dokončena do konce listopadu.

·      Oprava chodníku u čp. 1435 – 1444 – oprava chodníku před panelovým domem, kde bude asfaltový povrch nahrazen chodníkem ze zámkové dlažby. Probíhá výběrové řízení. Akce bude ukončena do konce listopadu.

·      Odvodnění komunikací na Špitálském předměstí – jedná se o posílení uličního odvodnění v ul. Říční a Žatecká.  Probíhá výběrové řízení a akce bude dokončena do konce roku 2018.

·      Doplnění parkovacích míst u objektu Duha – doplnění tří parkovacích míst u objektu Duha ze zatravňovacích tvárnic. Bude dokončeno do konce října 2018.

·      Oprava chodníku na sídlišti A za Delikou – oprava chodníku ve vnitrobloku na sídlišti A provádí TS Kadaň a bude dokončen do konce září

 

Školství – údržba

1. MŠ – výměna dvou plynových kotlů, konvektomat, oprava brouzdaliště

3. MŠ  - snížení stropů dvou tříd vč. osvětlení, oprava podlahy v kotelně

4. MŠ  - odstranění průsaku vody do suterénu, rekonstrukce přípravny jídel, PVC do čtyř učeben

 6. MŠ – oprava el. rozvaděče a zabezpečení objektu, výměna dlažby ve vstupu

 9. MŠ – oprava oplocení, výměna dlažby v 2. NP, výměna oken v pavilonu B

10. MŠ – zastínění pískoviště, úprava ploch u zahradního domku

 

1. ZŠ – oprava podlahy a stěn v budově B, oprava šaten v 1. NP

2. ZŠ – oprava dlažby v 1. NP, výměna okapních žlabů 2. etapa

3. ZŠ – výměna osvětlení ve třech učebnách, oprava fasády družiny, oprava WC v TV, elektroinstalace, rekonstrukce podlahy v učebně fyziky

5. ZŠ – oprava podlahy v pavilonu D v 2. NP, oprava schodiště ve dvoře, oprava asfaltů ve dvoře areálu, doskočiště

 

DDM Šuplík – zateplení krčku, oprava vstupu do budovy

  

Investice na školách a mateřských školách byly ukončeny s výjimkou nové akce – hřiště na 9. MŠ, která bude dokončena do konce října 2018

 

Kultura, památky

·     Františkánský klášter – postupná oprava oken kláštera, oprava zídek. Akce je v realizaci

·     Oprava fasády kostelíku Stětí – oprava fasády kostelíku Stětí dle návrhu pana Andrleho, odsouhlaseného NPÚ. Byl vybrán zhotovitel a bylo předáno staveniště. Akce je dokončena.

   

Budovy města

 

     Sportoviště

 


 
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Ústecký kraj - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje


publikováno: 20.02. 2019
staženo: 05.03 2019

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
» číst více

Úřední deska

OMEXON GA Energo, s.r.o. - Oznámení


publikováno: 20.02. 2019
staženo: 31.05 2019

Oznámení  - modernizace el. vedení 400 kV - V465/466, 1. milník
» číst více

Úřední deska

Komise pro projednávání přestupků - Veřejná vyhláška - uložení písemnosti


publikováno: 20.02. 2019
staženo: 08.03 2019

VV - uložení písemnosti - Konjatová Lenka, Konjata Libor
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - Výběrové řízení - pracovník na úseku registrace


publikováno: 19.02. 2019
staženo: 14.03 2019

ŽÚ - pracovník na úseku registru (doba určitá, po dobu nemoci)
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 19.02. 2019
staženo: 07.03 2019

VV - I. Oznámení o zahájení řízení  "Kanalizační řád pro oddílný kanalizační systém obcí Libědice a Račetice zakončený čistírnou odpadních vod Libědice nová"
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - Výběrové řízení - sociální pracovník - doba určitá


publikováno: 18.02. 2019
staženo: 06.03 2019

Město Kadaň - Výběrové řízení - sociální pracovník - doba určitá
» číst více
» celá úřední deska