ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Volby » Volby

Volba prezidenta republiky - informace


vloženo: středa - 25. říjen 2017 v 14:29 * vložil: Jarmila Machová
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Volba prezidenta republiky

12. a 13. ledna 2018

 

 

Právní předpisy:

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 294/2012 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

 

 

Konání voleb:

Pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod

 

Případné 2. kolo

Pátek 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod

 

 

Právo volit:

Občan České republiky, který aspoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Platí i v případě konání 2. kola volby prezidenta.

 

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz:

Volič, který se v době konání volby prezidenta nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

 

Žádosti o vydání voličského průkazu:

 

Nejpozději do 5. ledna 2018

-         v listinné podoběopatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň

-         v elektronické podobězaslané prostřednictvím datové schránky

– uaybdrx

 

Nejpozději do 10. ledna 2018

-         osobně – písemná žádost není vyžadována, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel – pí Otradovcová, Jana Švermy 21,

  432 01 Kadaň

 

 

pro případné 2. kolo nejpozději do 19. ledna 2018

-         v listinné podoběopatřené úředně ověřeným podpisem voliče (Při ověření podpisu u správních úřadů, lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy od poplatku jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva)

Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

 

pro případné 2. kolo nejpozději do 24. ledna 2018

-         osobně – písemná žádost není vyžadována, žadatel se prokáže platným občanským průkazem

Městský úřad Kadaň, evidence obyvatel – pí Otradovcová, Jana Švermy 21,

  432 01 Kadaň

 

 

Pokud volič v žádosti neuvede pro které kolo voleb voličský průkaz žádá, budou mu vystaveny voličské průkazy pro obě kola.

 

 

Vydání voličského průkazu (Městský úřad Kadaň bude vydávat VP od  28.12.2017)

-         osobně voliči

-         osobně osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče

-         doručením voliči do vlastních rukou

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vystavit duplikát !!!

 

 

Hlasovací lístky

V případě, že volič neobdrží hlasovací lístky nejpozději do 9. ledna 2018, budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu tajemníka úřadu (dveře č. 1), Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň nebo hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.

 

V případě konání 2. kola volby prezidenta republiky, budou hlasovací lístky k dispozici ve všech volebních místností.

 

Volič zaevidovaný s trvalým pobytem na adrese Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň, bude mít hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři sekretariátu tajemníka úřadu (dveře č. 1), Městský úřad Kadaň, Mírové náměstí 1, 432 01  Kadaň.

 

 

Přílohy:

Žádost o vydání voličského průkazu

 

 

informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky na území ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-na-uzemi-ceske-republiky-2018.aspx

 

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky:

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018.aspx

 

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v nemocnici nebo v obdobném zařízení:

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-nemocnici-nebo-v-obdobnem-zarizeni.aspx

 

Možnost volit při volbě prezidenta České republiky v roce 2018 v zahraničí:

http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018-v-zahranici.aspx

 

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských nebo konzulárních úřadech České republiky při volbě prezidenta České republiky:

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-na-zastupitelskych-nebo-konzularnich-uradech-ceske-republiky-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-2018.aspx

 

 

Další informace jsou dostupné na stránkách MVČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

 


Přílohy:

Žádost o vydání voličského průkazu

Stanovení počtu členů OVK

Přehled volebních okrsků v Kadani

Oznámení o době a místě volby prezidenta republiky

 Oznámení o době a místě volby prezidenta republiky - 2. kolo


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti