ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva

Výpis usnesení ze zápisu z 11. schůze RM 10.října 2019


vloženo: středa - 16. říjen 2019 v 10:40 * vložil: Petr Peti
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 721/2019 - Valná hromada TS Kadaň, s.r.o.
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň s.r.o. uzavření smlouvy o provedení auditu společnosti Technických služeb Kadaň, s.r.o. za rok 2019 s firmou AGIS audit, a.s., Moskevská 1/14, 434 01 Most.

Usnesení č. 722/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 474/2019, 619/2019, 639/2019 a 672/2019, která trvají.

Usnesení č. 723/2019 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města bere na vědomí informaci:- místostarosty o dotaci KÚ – technický klub s observatoří- starosty o připravované metodice k dotaci z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání- starosty o průběhu a dalších termínech jednání ohledně soc. dávek na bydlení na MPSV ČR- ředitelky KZK o přípravách oslav 17. listopadu 2019- tajemníka o pojištění zastupitelů města

Usnesení č. 724/2019 - Zpráva o předpokládaném vývoji stavu obsazenosti v MŠ
Rada města bere na vědomí zprávu o předpokládaném vývoji stavu obsazenosti v mateřských školách v Kadani s výhledem na 3 roky.

Usnesení č. 725/2019 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň
Rada města schvaluje přijetí účelového věcného daru – pomůcky na logopedii v hodnotě 39 416,64 Kč od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem pro Základní školu Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov.

Usnesení č. 726/2019 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací
Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov.

Usnesení č. 727/2019 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací
Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2019 Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.

Usnesení č. 728/2019 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací
Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2019 Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov.

Usnesení č. 729/2019 - Žádost o poskytnutí finančního daru - Ingrid Dvořáková
Rada města projednala předloženou žádost Ingrid Dvořákové, bytem v Kadani o poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč na plánovanou plastickou operaci v zahraničí a ukládá zajistit uhrazení finančního daru do 7.11. 2019.

Usnesení č. 730/2019 - Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík - návrh firem k obeslání
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - výměna podlahy tělocvičny na DDM Šuplík":1. IPSAL C. R. s.r.o., IČ 49684388, Soukenická 1189/23, Nové Město, 110 00 Praha 12. VYSSPA Sports Technology s. r. o., IČ 27967638, Skladová 2438/6, Východní Předměstí,    326 00 Plzeň3. SPORT Construction a.s., IČ 27752771, Jindřišská 2092/28, Nové Město, 110 00 Praha 14. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., IČ 25560191, Mostní 5552, 760 01 Zlín5. Schenk - sportovní povrchy, spol. s r. o., IČ 60737085, Minská 132/100, Žabovřesky, 616 00    Brno6. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň

Usnesení č. 731/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. segment - kolonáda - návrh firem k obeslání
Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 3. a 4. segment - kolonáda":1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 35. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 732/2019 - Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu
Rada města bere na vědomí změnový list č. 1 k akci "Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu" s firmou Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o., IČ: 03028666, se sídlem Švermova 544/5, 412 01 Litoměřice - Předměstí.

Usnesení č. 733/2019 - Havárie potrubí ÚT, ul. Věžní č.p. 958 v Kadani
Rada města bere na vědomí odstranění havárie ležatých rozvodů ústředního topení v suterénu přístavby domu pro seniory v ul. Věžní č.p. 958 v Kadani.

Usnesení č. 734/2019 - Návrh regenerace VO v katastru města Kadaně 2019-2022
Rada města schvaluje předložený návrh regenerace veřejného osvětlení v katastru města Kadaně 2019-2022.

Usnesení č. 735/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – KT Kadaň, a.s.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 2953/6, 2953/2, 2953/89 a 2953/8 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 96.070,- Kč + DPH, ve prospěch Kabelové televize Kadaň, a.s. se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň.

Usnesení č. 736/2019 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města – par. č. 2427/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH ve prospěch GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 737/2019 - Dodatek č. 2 - prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce č. 13334/15 (pozemek užívaný jako zahrada k objektu čp. 1040, ul. Mánesova)
Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 2 (prodloužení smlouvy o další 2 roky, tj. do 31.10.2021) ke smlouvě o výpůjčce č. 13334/15 uzavřené dne 18.11.2015 na dobu určitou do 31.10. 2019 na část pozemku par. č. 1280/1 o vým. 60 m2 v k.ú. Kadaň, ul. Fibichova s paní Nyklovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 738/2019 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 585, ul. Hřbitovní, Kadaň - (obálková metoda)
Rada města projednala jedinou nabídku od pí Hencové, podnikající fyzické osoby s adresou sídla Okounov, IČ 08498946 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy  o pronájmu nebytových prostor v části objektu čp. 585 (areál prostor hřbitova), ul. Hřbitovní v k.ú. Kadaň – prodejnu květin o celkové výměře 36,7 m2 (přízemí -  jmenovitě  prodejna květin o vým. 25,5 m2, sklad o vým. 8,8 m2 a sociální zařízení o vým. 2,4 m2) spolu s užíváním prostor veřejného WC se samostatným vstupem o celkové výměře 8,6 m2 za nájemní cenu 3 700,- Kč/měsíc, tj. celkem ročně 44 400,- Kč na dobu neurčitou s účinností od 02.01.2020 (a dále za podmínek schválených usnesením rady města č. 669/2019).

Usnesení č. 739/2019 - Cestní nadjezd - mostek směr průmyslová zóna Královský vrch - Prunéřov
Rada města bere na vědomí návrh generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, s.o. o způsobu postupu realizace stavby "Cestní nadjezd - mostek směr průmyslová zóna Královský vrch - Prunéřov" (realizace nové mostní konstrukce propojující cesty p.č. 152 v k.ú. Prunéřov a p.č. 3043 v k.ú. Kadaň).

Usnesení č. 740/2019 - Ukončení smlouvy o nájmu pozemku s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 8992/07 ze dne 1.4.2007 - dohodou
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o nájmu pozemku s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 8992/07 uzavřené mezi městem Kadaň a    p. Stiborem, bytem Kadaň a to dohodou ke dni 31.12.2019.

Usnesení č. 741/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s.
Rada města bere na vědomí sdělení spolku RADKA z.s. ze dne 10.9.2019 o nepřijetí návrhu dodatku č. 1 včetně úplného znění smlouvy č. 9088/07 a doplňující informace ke smlouvě plynoucí z konzultace s právníkem města a ukládá zajistit stanovení výše prodejní a nájemní ceny nemovitosti (v čase a místě obvyklé).

Usnesení č. 742/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s.
Rada města bere na vědomí informace uvedené k žádosti spolku Radka z.s. o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 1.3.2019  a s ohledem na platná ustanovení nájemní smlouvy č. 9088/07 ze dne 8.6.2007 nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení poskytnutí příspěvku spolku RADKA z.s. ve výši 274 500,- Kč a dále ukládá ekonomickému odboru toto nedoporučení předložit do jednání zastupitelstva města 12.12.2019.

Usnesení č. 743/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s.
Rada města schvaluje udělení souhlasu s pořízením a instalací nových vchodových dveří a elektrického zavírání vrat na pozemek a to na náklady nájemce (spolku RADKA z.s.) s tím, že nájemce si je vědom investice do majetku města bez náhrady.

Usnesení č. 744/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 - Radka z.s.
Rada města schvaluje udělení souhlasu s podnájmem nebytových prostor v čp. 630 a to tělocvičny na lekce jógy pro lektorky:1) pí Suchá, bytem Kadaň - 1x týdně 1 hodina2) pí Ondo, bytem Praha - 1x měsíčně 1 hodina3) Sabita Devi, bytem Kadaň - 1x až 2x týdně 1 hodina

Usnesení č. 745/2019 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou –vel. 1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově, v Kadani s p. Karbašem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 746/2019 - Přidělení bytu snížené kvality s jistotou – vel. 1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově, v Kadani s p. Kačim, bytem Kadaň.

Usnesení č. 747/2019 - Směna bytu standardního s jistotou –vel.1+2
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Na Podlesí, v Kadani s pí Chládkovou a p. Chládkem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 748/2019 - Vyčleněný sociální byt -  BJ 1353/004 o vel. 1+1
Rada města revokuje usnesení č. 604/2019 ze dne 22.08.2019 o vyčlenění bytu 1353/004 o vel. 1+1 jako sociální.

Usnesení č. 749/2019 - Vyčleněný sociální byt -  BJ 1353/004 o vel. 1+1
Rada města schvaluje vyčlenění bytu č. 1353/004 v ul. Golovinova v Kadani o vel. 1+1  jako byt startovací.

Usnesení č. 750/2019 - Volný byt - BJ 1348/010 o vel. 1+0
Rada města schvaluje vyčlenit byt č. 1348/010 v ul. Golovinova v Kadani o vel.  1+0  jako byt sociální.

Usnesení č. 751/2019 - Volný byt - BJ 1343/5 o vel. 1+2
Rada města schvaluje vyčlenit byt č. 1343/5 v ul. Golovinova v Kadani o vel. 1+2 jako byt startovací.

Usnesení č. 752/2019 - Revokace usn. č. 591/2019 ze dne 22.08.2019 o přidělení bytu 
Rada města revokuje usnesení č. 591/2019 ze dne 22.08.2019 o přidělení bytu o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská v Kadani s pí Mořkovskou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 753/2019 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou
Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.

Usnesení č. 754/2019 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.10. 2019
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31.10.2019 na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Balogem, bytem Kadaň, v zastoupení opatrovníka Města Kadaň, pověřená osoba pí Kobzová.

Usnesení č. 755/2019 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení - Alžběta Horvátová
Rada města odkládá projednání prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojené s užíváním bytu, ul. Chomutovská, na základě žádosti paní Horvátové, trv. pobytem Kadaň, ve výši 597 440 Kč.

Usnesení č. 756/2019 - Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb.
Rada města bere na vědomí informace o situaci v bytovém domě 1240-1243 v ul. Chomutovská v Kadani.

Usnesení č. 757/2019 - Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb.
Rada města ukládá podat žádost o vydání Opatření obecné povahy podle § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, pro lokalitu Chomutovská ul. 1240-1243 v Kadani.

Usnesení č. 758/2019 - Plán zimní údržby
Rada města schvaluje předložený plán zimní údržby na roky 2019-2020 s platností od 1.11. 2019 do 31.12.2020.

Usnesení č. 759/2019 - Poskytnutí dotace na pořízení a instalaci nádrží z Programu podpory využití dešťové vody na území města Kadaně
Rada města schvaluje poskytnutí dotace v souladu s Programem podpory využití dešťové vody na území města Kadaně:

Poř. č.

Žadatel

Projekt

Dotace (Kč)

1.

p. Oškrobaný,

432 01 Kadaň

Nadzemní nádrž/1000l

1349,50

2.

p. Heindl,

432 01 Kadaň

Nadzemní nádrž/400l

5552,50
Usnesení č. 760/2019 - Zpracování Strategického plánu sociálního začleňování

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu zpracování Strategického plánu sociálního začleňování na roky 2020-2024 a ukládá zapracovat připomínky rady města.


Usnesení č. 761/2019 - Rekonstrukce objektu č.p. 265 na sociální byty

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov":
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 762/2019 - Rekonstrukce objektu č.p. 265 na sociální byty

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov".


Usnesení č. 763/2019 - Žádost o udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky – Petr Burian SPITFIRE pyro - ohňostroj Advent 2019

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) - použití hlučné zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje pyrotechnických výrobků nebezpečnosti II. třídy ve smyslu z. č. 206/2015 § 32 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, v rámci konání kulturní akce „Advent“ dne 30. 11. 2019 (firma SPITFIRE pyro).


Usnesení č. 764/2019 - Úprava vstupní haly č.p. 1

Rada města schvaluje předložené úpravy vstupní haly č.p. 1 dle návrhu Ing. arch. Josefa Vrany a Ing. arch. Petry Svobodové.


Usnesení č. 765/2019 - Směrnice o ochraně osobních údajů

Rada města schvaluje předloženou novelizovanou Směrnici o ochraně osobních údajů a Směrnici pro používání výpočetní a komunikační techniky.


Usnesení č. 766/2019 - Nákup el. energie 25% objemu pro rok 2020 a 25% objemu pro rok 2021

Rada města schvaluje nákup 25% objemu elektřiny pro rok 2020 a 25% objemu pro rok 2021 a pověřuje společnost Jirgl EP, s.r.o., IČ 02449595 k podání příkazu na nákup elektřiny u společnosti AMPER MARKET za maximální limitní cenu 1600,- Kč/MWh.Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 26.září 2019Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM, která se konala 26.září 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň.
» číst více

Výpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání zastupitelstva městavýpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města, která se konalo dne 26. září 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.
» číst více

Výpis usnesení ze zápisu z 10. schůze RM 12.zaří 2019Výpis usnesení ze zápisu z 10. schůze RM, která se konala dne 12.září 2019 od 8.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.
» číst více

Výpis usnesení ze zápisu z 9. schůze RM 22.srpna 2019Výpis usnesení ze zápisu z 9. schůze RM, která se konala dne 22.srpna 2019 od 8.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.
» číst více

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 31.července 2019Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM, která se konala 31.července 2019 v zasedací místnosti Městského úřadu Kadaň.
» číst více

Výpis usnesení ze zápisu z 4. zasedání zastupitelstva městaVýpis usnesení ze zápisu z 4. zasedání zastupitelstva města, která se konalo dne 27. června 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.
» číst více
Str. 1 z 34 » » » » » »
Úřední informace
Úřední deska
Město Kadaň - Výběrové řízení - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

publikováno: 21.10. 2019

SVaZ - Výběrové řízení - sociální pracovník sociálně právní ochrany dětí

» číst více
Úřední deska
Odbor tajemníka úřadu - oznámení

publikováno: 21.10. 2019

Oznámení - nabídka nájmu volného bytu jako tzv. startovacího - Golovinova 1353

» číst více
Úřední deska
Nálezy 2019

publikováno: 18.10. 2019

nálezy 2019
» číst více
Úřední deska
Odbor dopravy - opatření obecné povahy

publikováno: 18.10. 2019

VV - opatření obecné povahy - obec Okounov - Oprava vozovky silnice III/1987 Korunní - Kamenec

» číst více
Úřední deska
Odbor vnitřních věcí

publikováno: 17.10. 2019

Rozhodnutí - regulace zábavní pyrotechniky

» číst více
Úřední deska
Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška

publikováno: 16.10. 2019

VV - Rozhodnutí - "Vodovodní řád a přípojka RAŠOVICE"

» číst více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti