ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » dokumenty a formuláře
GDPR
... bez dokumentu ke stažení
Živnostenský úřad
... bez dokumentu ke stažení
Odbor ekonomický (EKO)
Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně - žádosti, zásady - odkaz zde
Správní poplatky - odkaz zde
Odhlášení - psi
» ke stažení zde ( Velikost: 95 kB )
Přihláška psi
» ke stažení zde ( Velikost: 96 kB )
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ odpady
» ke stažení zde ( Velikost: 78.5 kB )
Odhláška odpady
» ke stažení zde ( Velikost: 80 kB )
Přihláška odpady
» ke stažení zde ( Velikost: 85 kB )
Čestné prohlášení - psi
» ke stažení zde ( Velikost: 78 kB )
Žádost o vrácení přeplatku odpady
» ke stažení zde ( Velikost: 84 kB )
Odbor vnitřních věcí (OVV)
... bez dokumentu ke stažení
Odbor výstavby
... bez dokumentu ke stažení
Odbor dopravy (OD)
Povolení výroby/ přestavby jednotlivého vozidla
» ke stažení zde ( Velikost: 133.2 kB )
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
» ke stažení zde ( Velikost: 621.2 kB )
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
» ke stažení zde ( Velikost: 639.9 kB )
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
» ke stažení zde ( Velikost: 631.1 kB )
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou
» ke stažení zde ( Velikost: 629.1 kB )
Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel
» ke stažení zde ( Velikost: 113.5 kB )
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
» ke stažení zde ( Velikost: 636.9 kB )
Žádost o oprávnění a vydání průkazu řidiče TAXISLUŽBY
» ke stažení zde ( Velikost: 37 kB )
Žádost o zápis do evidence vozidel taxislužby
» ke stažení zde ( Velikost: 68 kB )
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
» ke stažení zde ( Velikost: 665.1 kB )
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
» ke stažení zde ( Velikost: 646.4 kB )
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
» ke stažení zde ( Velikost: 640.9 kB )
Povolení zvláštního užívání komunikace
» ke stažení zde ( Velikost: 78.5 kB )
Žádost o vyhraz. park. místo pro ZTP - silnice II. a III. tř.
» ke stažení zde ( Velikost: 78.5 kB )
Žádost o vyhraz. park. místo pro ZTP - místní komunikace.doc
» ke stažení zde ( Velikost: 79.5 kB )
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
» ke stažení zde ( Velikost: 77 kB )
Žádost o připojení ke komunikaci
» ke stažení zde ( Velikost: 77.5 kB )
Žádost o povolení výjimky z provozu na pozemních komunikacích
» ke stažení zde ( Velikost: 73 kB )
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace / chodníku
» ke stažení zde ( Velikost: 76.5 kB )
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
Pravidla odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro vyřizování žádostí o umístění v domě s pečovatelskou službou
» ke stažení zde ( Velikost: 34.3 kB )
Závěrečná zpráva o realizaci projektu / aktivity
» ke stažení zde ( Velikost: 23.4 kB )
Žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou v Kadani
» ke stažení zde ( Velikost: 159.3 kB )
Standardy SPOD Kadaň
» ke stažení zde ( Velikost: 176.4 kB )
Kurátoři pro mládež (PDF)
» ke stažení zde ( Velikost: 5.3 MB )
Pro děti a mládež (PDF)
» ke stažení zde ( Velikost: 1.3 MB )
Pro rodiče (PDF)
» ke stažení zde ( Velikost: 5.4 MB )
Odbor životního prostředí
Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
» ke stažení zde ( Velikost: 165 kB )
Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu
» ke stažení zde ( Velikost: 162.5 kB )
Žádost o závazné stanovisko k zalesnění nad 0,5 ha
» ke stažení zde ( Velikost: 165 kB )
Žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
» ke stažení zde ( Velikost: 165.5 kB )
Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
» ke stažení zde ( Velikost: 162.5 kB )
Žádost o povolení záměrného rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
» ke stažení zde ( Velikost: 164 kB )
Žádost o odchylný postup při ochraně ptactva
» ke stažení zde ( Velikost: 162.5 kB )
oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les dle ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
» ke stažení zde ( Velikost: 164 kB )
žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu
» ke stažení zde ( Velikost: 178.4 kB )
žádost o udělení souhlasu
» ke stažení zde ( Velikost: 86.9 kB )
žádost o vyjádření
» ke stažení zde ( Velikost: 39.6 kB )
ohlášení
» ke stažení zde ( Velikost: 97.3 kB )
oznámení kácení dřevin rostoucích mimo les
» ke stažení zde ( Velikost: 165 kB )
Application form for Issue of Fishing Permit-Antrag zur Ausstellung eines Angelscheins
» ke stažení zde ( Velikost: 0 B )
Žádost o vydání rybářského lístku
» ke stažení zde ( Velikost: 0 B )
Žádost rozhodnutí v pochybnostech na zemědělském půdním fondu
» ke stažení zde ( Velikost: 18 kB )
Žádost o povolení odběru ornice
» ke stažení zde ( Velikost: 24.5 kB )
Žádost o vydání loveckého lístku
» ke stažení zde ( Velikost: 27.5 kB )
Žádost o vyjádření
» ke stažení zde ( Velikost: 22.7 kB )
Volný pohyb psů po Kadani - mapa
» ke stažení zde ( Velikost: 742.5 kB )
Správci zeleně v Kadani - mapa
» ke stažení zde ( Velikost: 743.7 kB )
Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
» ke stažení zde ( Velikost: 27 kB )
Dětská hřiště v Kadani - mapa
» ke stažení zde ( Velikost: 518.4 kB )
Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
» ke stažení zde ( Velikost: 31.3 kB )
Městská policie Kadaň
... bez dokumentu ke stažení
Jednotka požární ochrany
... bez dokumentu ke stažení
Stavební úřad
Společné oznámení záměru
» ke stažení zde ( Velikost: 40.4 kB )
Ohlášení odstranění
» ke stažení zde ( Velikost: 36.6 kB )
Oznámení změny v užívání stavby
» ke stažení zde ( Velikost: 38.4 kB )
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
» ke stažení zde ( Velikost: 140.5 kB )
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
» ke stažení zde ( Velikost: 38.6 kB )
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
» ke stažení zde ( Velikost: 36.6 kB )
Žádost o stavební povolení
» ke stažení zde ( Velikost: 38.9 kB )
Oznámení záměru
» ke stažení zde ( Velikost: 38.4 kB )
Ohlášení stavby
» ke stažení zde ( Velikost: 37.5 kB )
Žádost o vydání společného povolení
» ke stažení zde ( Velikost: 45.5 kB )
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
» ke stažení zde ( Velikost: 35.8 kB )
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
» ke stažení zde ( Velikost: 39.6 kB )
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
» ke stažení zde ( Velikost: 37.6 kB )
Žádost o přidělení č.p./ č.ev.
» ke stažení zde ( Velikost: 273.3 kB )
Ohlášení dokončení stavby
» ke stažení zde ( Velikost: 273.8 kB )
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
» ke stažení zde ( Velikost: 41.8 kB )
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
» ke stažení zde ( Velikost: 40.2 kB )
Odbor regionálního rozvoje
Žádost o poskytnutí příspěvku - odkaz zde
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově nemovitosti
» ke stažení zde ( Velikost: 27 kB )
Starosta města (OSM)
... bez dokumentu ke stažení
Místostarosta města
... bez dokumentu ke stažení
Odbor tajemníka úřadu (OTU)
Žádost o prodej / pronájem pozemků
» ke stažení zde ( Velikost: 36.5 kB )
Žádost o převod práv a závazků - Strážiště
» ke stažení zde ( Velikost: 35.5 kB )
Žádost o přidělení bytu + čestné prohlášení
» ke stažení zde ( Velikost: 16.7 kB )
Žádost o přidělení bytu v čp. 167, 265 a 377 v části obce Prunéřov + čestné prohlášení
» ke stažení zde ( Velikost: 16.7 kB )
Žádost o přidělení startovacího bytu
» ke stažení zde ( Velikost: 18 kB )
Žádost o přidělení uvolněného soc. bytu osobám tělesně postiženým a sociálně potřebným + čestného prohlášení
» ke stažení zde ( Velikost: 14.6 kB )
Žádost o přidělení bytu (s dluhem)
» ke stažení zde ( Velikost: 15.4 kB )
Dohoda o přistoupení k dluhu
» ke stažení zde ( Velikost: 16.4 kB )
Žádost o přidělení bytu (vstupního) v čp. 169 v části obce Prunéřov + čestné prohlášení
» ke stažení zde ( Velikost: 18.3 kB )
Žádost o souhlas opravňující provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, které jsou předmětem řízení podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
» ke stažení zde ( Velikost: 15.6 kB )
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti