ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 2. schůze RM 6.prosince 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 948/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 629/2018, 874/2018, 901/2018, 903/2018 a 943/2018, která trvají.


Usnesení č. 949/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- informaci odboru výstavby k usnesení č. 876/2018 (parkoviště v ul. Věžní)
- informaci starosty o korespondenci s MPSV ČR ohledně snahy o změnu legislativy v oblasti
 sociální dávky - příspěvku na bydlení 
- informaci místostarosty o průběhu zahraničních služebních cest do Aue a Freibergu


Usnesení č. 950/2018 - Osobní ohodnocení - ředitelka ZŠ Školní, Kadaň

Rada města schvaluje navržené osobní hodnocení Mgr. Ireny Gahlerové, ředitelky Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov od 1.1. 2019.


Usnesení č. 951/2018 - Přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin

Rada města bere na vědomí informaci o přerušení provozu Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace o vánočních prázdninách v roce 2018 dle předloženého rozpisu.


Usnesení č. 952/2018 - Uzavření a omezení provozu MŠ Klášterecká, Kadaň v době zimních prázdnin

Rada města bere na vědomí uzavření Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace ve dnech 27. 12. 2018 – 31. 12. 2018 a omezení provozu dne 2. 1. 2019.

Usnesení č. 953/2018 - Uzavření provozu MŠ v Kadani v době hlavních prázdnin 2019

Rada města ukládá připravit plán týkající se uzavření mateřských škol v Kadani ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2019, tak, aby byla zachována služba pro občany.


Usnesení č. 954/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 10 000 Kč od p. Plaštiaka, Kadaň pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň na organizační zajištění plesu školy dne 22. 2. 2019.


Usnesení č. 955/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 10 000 Kč od firmy Roman Jamečný, s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň na organizační zajištění plesu školy dne 22. 2. 2019.


Usnesení č. 956/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 3 000 Kč od firmy RRK spol. s r.o., Krčská 417/37, 140 00 Praha 4 - Krč pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň na organizační zajištění plesu školy dne 22. 2. 2019.


Usnesení č. 957/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ, Pionýrů 1102, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 20 000 Kč od ČEZ Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30  pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň na nákup počítačů pro žáky základní školy.


Usnesení č. 958/2018 - Zajištění konektivity školy, ZŠ Na Podlesí

Rada města schvaluje znění dodatku č. 1 ke kupní smlouvě "Zajištění konektivity, ZŠ Na Podlesí" ve výši 68.602 Kč víceprací v rámci projektu IROP 2.4 "Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na Základní škole Na Podlesí v Kadani."


Usnesení č. 959/2018 - Změna odpisového plánu 2018 - 3. ZŠ Kadaň

Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov.


Usnesení č. 960/2018 - Dodatek č. 1 k 5. rozpočtovému opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 k 5. rozpočtovému opatření k 13.12.2018.


Usnesení č. 961/2018 - Žádost Nemocnice Kadaň o změnu ve smlouvě o dotaci

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 12/2018 mezi městem Kadaň a Nemocnicí Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 962/2018 - Nedodržení závazného ukazatele - Sportovní zařízení Kadaň

Rada města bere na vědomí informaci o nedodržení závazného ukazatele "osobní náklady" v roce 2018 Sportovního zařízení Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 963/2018 - Žádost TJ Pohyb a my Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. - oddíl gymnastiky do preferovaných sportů města Kadaně a doplnit tento sport do tabulky v příloze č. 3 Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům.


Usnesení č. 964/2018 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SK Kadaň - hokej z.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí individuální dotace č. 1/2019 ve výši 3.000.000 Kč se SK Kadaň - hokej z.s. na činnost "A" týmu v roce 2019.


Usnesení č. 965/2018 - Vzorová Smlouva pro poskytnutí individuální dotace pro rok 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou Smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro rok 2019.


Usnesení č. 966/2018 - Odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2019

Rada města schvaluje předložené odpisové plány všech příspěvkových organizací města na rok 2019.


Usnesení č. 967/2018 - Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled 2020-2021 příspěvkových organizací města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené jednotlivé rozpočty na rok 2019 a rozpočtové výhledy 2020-2021 všech příspěvkových organizací města.


Usnesení č. 968/2018 - Žádost HOCKEY CLUBU Kadaň, z.s. o spolufinancování investiční akce v rámci žádosti o dotaci z MŠMT

Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě žádosti HOCKEY CLUBU Kadaň, z.s., IČ 43226001, U stadionu 1980, 432 01 Kadaň vyčlenit z rozpočtu města na rok 2020 částku 7.681.223,- Kč jako podíl z případné obdržené dotace ve výši 17.922.851,- Kč na investiční akci "Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani" - hřiště   a zázemí pozemního hokeje.


Usnesení č. 969/2018 - Havárie kanalizační přípojky k Orfeu

Rada města bere na vědomí informaci o havárii kanalizační přípojky objektu Orfea a následném odstranění havárie dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Kadaň.


Usnesení č. 970/2018 - Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 k SoD č. 14642/18 na akci "Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 971/2018 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2019

Rada města schvaluje následující nájemní ceny nemovitostí pro rok 2019: 

pozemky pod pevnými stánky: 
a) 1 000,-  Kč/m2/rok
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města 

zahrady k domu / zázemí k domu: 
a) v k. ú. Kadaň  3,- Kč/m2/rok
  v ostatních k.ú. 1,50 Kč/m2/rok
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města. 

pozemky k pěstitelské činnosti (zahrádkářské kolonie):
a) cena bude stanovena individuálně na základě usnesení rady města 

pozemky k zemědělské činnosti: 
a) cena půdy dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. (o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků) ve znění pozdějších předpisů 
b) cena určená metodickým pokynem Státního pozemkového úřadu ČR (jedná se o      převzaté nájemní smlouvy) 
c) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě    usnesení rady města. 

pozemky k podnikatelské činnosti: 
a) cena v čase a místě obvyklá (stanovena znalcem v oboru) 
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města

ostatní pozemky: 
a) 1,- Kč/m2/rok  až 100,- Kč/m2/rok
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města

nebytové prostory a areály (soubor nemovitostí): 
cena bude stanovena individuálně na základě účelu pronájmu a charakteru


Usnesení č. 972/2018 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující kupní ceny nemovitostí pro rok 2019: 

a) Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek apod.).  
b) V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení zastupitelstva města. 

Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: 
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků    -specifikovaných uvedeným zákonem - § 56, § 56a.


Usnesení č. 973/2018 - Prodej bytové jednotky v Kadani – startovací byt s možností odkupu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky č. 5 v budově čp. 1410 až 1413 stojící na pozemcích par. č. 1554 až 1557, spoluvlastnického podílu o velikosti 523/41514 na společných částech budovy čp. 1410 až 1413 a na pozemcích par. č. 1554 až 1557 v k.ú. Kadaň s výhradou zpětné koupě pro město Kadaň pí Vostré, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 418.000,- Kč. Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající nákladům města ve výši 2.100,- Kč. Kupní cena bytu odpovídá obvyklé ceně bytu a je podrobně popsána ve znaleckém posudku č. 4572-52/2018 ze dne 20.11.2018.


Usnesení č. 974/2018 - Záměr – převod práv a závazků, strážiště I – RD čp. 1890

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce pronajmout a prodat rodinný dům čp. 1890 včetně garáže, stojící na pozemku par. č. 2953/18 o výměře 99 m2 v ul. Na Strážišti v obci Kadaň, včetně  oplocené parcely č. 2953/67 o výměře 56 m2 o velikosti ideál. 2/6.


Usnesení č. 975/2018 - Prodej pozemku par. č. 718/4 v k.ú. Prunéřov – p. Kamiński

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 718/4 o vým. 5 m2  v k.ú. Prunéřov p. Kamińskimu, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 7.600,- Kč.


Usnesení č. 976/2018 - Prodej pozemku par. č. 28/3 v k.ú. Zásada u Kadaně – p. Juha

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 28/3 o vým. 243 m2 v k.ú. Zásada u Kadaně p. Juhovi, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 28.250,- Kč.


Usnesení č. 977/2018 - Záměr - převod práv a závazků, ul. Dvořákova -  BJ č. 1842/1

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ adresný záměr obce prodat: 
- bytovou jednotku č. 1842/1 o velikosti podlahové plochy 46 m2, umístěnou v bytovém domě čp. 1841-1843 v ul. Dvořákova v  Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp. 1841-1843 a podíl na zastavěných pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň a to v souladu s čl. II odst. 2 smlouvy č.  13860/16


Usnesení č. 978/2018 - Prodej p.č. 34/11, 55/4, 55/5 v k.ú. Úhošťany (dle GP 403-362/2018) – kupní smlouva

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy mezi městem Kadaň a Povodím Ohře, s.p., Bezručova 4219, Chomutov a to v předloženém znění. Jedná se prodej p.č. 34/11 o výměře 75 m2, p.č. 55/4 o výměře 13 m2 a p.č. 55/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Úhošťany dle geometrického plánu č. 403-362/2018 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem (cenu v čase a místě obvyklou) 3580,-Kč + DPH.


Usnesení č. 979/2018 - Záměr – prodloužení smlouvy o  výpůjčce na pozemky p.č. 219/4, 214/22, 222/2, 217/4, 219/3, 226/2, 219/2, 228/20 v k.ú. Tušimice

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích  zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce prodloužení stávající smlouvy o výpůjčce č. 12268/13 ze dne 13.6.2018 o 5 let. Jedná se o výpůjčku pozemků  p.č.219/4, p.č.214/22, p.č.222/2, p.č.217/4, p.č.219/3, p.č.226/2, p.č.219/2, p.č.228/20 v k.ú. Tušimice, které jsou součástí přírodní rezervace Běšický chochol.


Usnesení č. 980/2018 - Informace – mostky v k.ú. Úhošťany

Rada města bere na vědomí informace o vlastnictví města Kadaně k šesti mostkům v k.ú. Úhošťany, které tvoří spojnici mezi pozemky p.č. 80 a p.č. 55/1 v k.ú. Úhošťany.


Usnesení č. 981/2018 - Kontrola pronajímaného majetku (čp.630 – RADKA z.s.)

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu z provedené kontroly pronajímaných nemovitostí spolku RADKA, z.s. nájemní smlouvou č.9088/007 ze dne 8.6.2007.


Usnesení č. 982/2018 - RADKA z.s. – souhlas s umožněním podnájmu

Rada města schvaluje udělení souhlasu s umožněním podnájmu části provozovny čp. 630 v k.ú. Kadaň (konkrétně místnosti 303 v 3NP o výměře 27,5 m2, místnosti č. 201 o výměře 29,6 m2 a č. 202 o výměře 59,55 m2 a k tomu příslušné sociální zařízení) – Úřad práce ČR.


Usnesení č. 983/2018 - RADKA z.s. – souhlas s umožněním podnájmu

Rada města schvaluje dodatečné udělení souhlasu s umožněním podnájmu části provozovny čp. 630 v k.ú. Kadaň (konkrétně místnosti č. 104 v 1.NP o výměře 55,36 m2 s možností využití sociálního zařízení, šaten a skladu v 1. NP. Prostory jsou využívány Tanečním studiem „M“ a pí Batujevou (sportovní a taneční aktivity). Výše uvedené prostory jsou využívány nejen zmíněnými podnájemci ve vybraných domluvených časech, nýbrž se zde střídají i různé aktivity RADKY.


Usnesení č. 984/2018 - Areál pozemního hokeje – smlouva o budoucí smlouvě darovací

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Sportovním klubem HOCKEY CLUB Kadaň, z.s. a městem Kadaň v předloženém znění. Jedná se o budoucí dar stavebních úprav sportovního areálu (pozemní hokej) v Kadani (harmonogram realizace – 3/2019 -6/2020, stavební řízení číslo: SÚ-41950/2016/KJ) tj.:
-  hřiště pozemní hokej, oplocení, drenáže, tribuny
-  garáž se skladem vybavení
-  areálové oplocení


Usnesení č. 985/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov – ČEZ Distribuce, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města – par. č. 51 v k.ú. Prunéřov, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/7 dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 986/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty –vel. 2+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s manž. Horváthovými, Kadaň.


Usnesení č. 987/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty –vel. 2+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Lukáčovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 988/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty –vel. 2+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s manž.  Nových, Kadaň.


Usnesení č. 989/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty –vel. 2+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s manž. Horváthovými, bytem Kadaň.


Usnesení č. 990/2018 - Přidělení bytu sociálního s jistotou –vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s pí Hekovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 991/2018 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu –vel.1+3

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově v ul. Golovinova s manž. Pokornými, bytem Kadaň.


Usnesení č. 992/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 993/2018 - Revokace usn. č.893/2018 o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č. 893/2018 ze dne 15.11.2018 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Lehmannem, Kadaň.


Usnesení č. 994/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Kačiovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 995/2018 - Informace o produktech Mobilního rozhlasu

Rada města bere na vědomí informaci o nabízených produktech Mobilního rozhlasu společnosti Neogenia s. r. o. a ukládá dopracovat předloženou nabídku.


Usnesení č. 996/2018 - Žádost dodavatelských firem o navýšení cen za údržbu bytového a nebytového fondu města Kadaně

Rada města odkládá projednání žádosti stavební firmy Roman Jamečný, IČ: 63739518, Hoblířská 1445/6, 143 00 Praha 4 a firmy Jiří Selinger, IČ: 72608234, Pokutická 626, 432 01 Kadaň na zvýšení cen za údržbu bytového a nebytového fondu města Kadaně a ukládá dopracovat potřebné informace.


Usnesení č. 997/2018 - Plán prevence kriminality

Rada města schvaluje Plán prevence kriminality města Kadaň na léta 2019 - 2021 s navrženou úpravou - vypuštění čl. 1.3.


Usnesení č. 998/2018 - Memorandum o vzájemné spolupráci

Rada města souhlasí s uzavřením Memoranda o vzájemné spolupráci s o.p.s Nová škola v projektu "Dobrá práce v obci".


Usnesení č. 999/2018 - Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum" a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 1000/2018 - Dotace na obnovu čp. 191 v Kadani - dodatek smlouvy

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úpravu usnesení č. 111/2018 ze dne 21. 6. 2018 "Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Programem na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018 dotace" takto: v poř. č. 2 Akce obnovy - Obnova střešní krytiny zahradního domku;  Dotace (tis. Kč) 53.


Usnesení č. 1001/2018 - Dotace na obnovu čp. 191 v Kadani - dodatek smlouvy

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dodatek č. 1 ke smlouvě 14547/18 o poskytnutí dotace na obnovu čp. 191 v Kadani.


Usnesení č. 1002/2018 - Posílení možnosti separace odpadů v Kadani – dodávky kontejnerů

Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace Státního fondu životního prostředí č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007675 na dodávku kontejnerů na třídění skla (100 ks o obsahu 240 l), kovů (100 ks o obsahu 240 l), bioodpadu (300 ks o obsahu 240 l) a separačních odpadkových košů (18 ks o obsahu 3x70 l na třídění skla, plastu a obalového kovu) a o obeslání firem pro veřejnou zakázku malého rozsahu.


Usnesení č. 1003/2018 - Posílení možnosti separace odpadů v Kadani – vybudování přístřešků pro kontejnery

Rada města bere na vědomí informaci o získání dotace Státního fondu životního prostředí č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007675 na vybudování 3 přístřešků pro kontejnery (ul. Bystřická, Na Strážišti, ul. Fibichova) a o obeslání firem pro veřejnou zakázku malého rozsahu.


Usnesení č. 1004/2018 - Návrh odměn členům Komise pro projednávání přestupků města Kadaně

Rada města schvaluje odměnu za výkon funkce členům Komise pro projednávání přestupků města Kadaně, kteří nejsou členy zastupitelstva města za rok 2018 ve výši 700,- Kč za každou účast.


Usnesení č. 1005/2018 - Darovací smlouva na kameninovou dlažbu

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Kadaň a společností BRISPOL a.s. v předloženém znění, která se týká pálené kameninové dlažby.


Usnesení č. 1006/2018 - Logo města Kadaně

Rada města ukládá připravit podklady pro vypsání soutěže o návrh na logo města Kadaně.


Usnesení č. 1007/2018 - Logo města Kadaně

Rada města jmenuje členy pracovní skupiny pro zajištění soutěže o návrh na logo města Kadaně ve složení: PaedDr. Jiří Kulhánek, Miroslav Lörinz, Mgr. Stanislav Hakl, Bronislav Pícka, Mgr. Petr Liebscher.


Usnesení č. 1008/2018 - Organizační řád

Rada města schvaluje předložený Organizační řád Městského úřadu Kadaň s účinností od 1.1.2019 a ruší Organizační řád schválený dne 8.6.2017 usnesením č. 547/2017.


Usnesení č. 1009/2018 - Revokace usnesení 923/2018 - LPS

Rada města revokuje své usnesení č. 923/2018 - Smlouva o zabezpečení LPS ze dne 15.11. 2018.


Usnesení č. 1010/2018 - Revokace usnesení 923/2018 - LPS

Rada města bere na vědomí zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2019 Nemocnicí Kadaň, s.r.o., s tím, že žadatelem o poskytnutí krajské dotace bude Nemocnice Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 1011/2018 - Veřejnoprávní smlouva

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Rokle.


Usnesení č. 1012/2018 - Veřejnoprávní smlouva

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Pětipsy.


Usnesení č. 1013/2018 - Veřejnoprávní smlouva

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Vilémov.


Usnesení č. 1014/2018 - Veřejnoprávní smlouva

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Libědice.


Usnesení č. 1015/2018 - Veřejnoprávní smlouva

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a městem Mašťov


Usnesení č. 1016/2018 - Veřejnoprávní smlouva

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Račetice.


Usnesení č. 1017/2018 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - Skládka Tušimice a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předloženou smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - účelová dotace mezi městem Kadaň a Skládkou Tušimice, a.s.


Usnesení č. 1018/2018 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - Skládka Tušimice a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit využití finančních prostředků získaných z účelové dotace mezi městem Kadaň a Skládkou Tušimice, a.s. na realizaci revitalizace Rooseveltových sadů v Kadani.


Usnesení č. 1019/2018 - Nákup 25 % plynu pro rok 2019

Rada města schvaluje nákup zbývajících 25 % plynu pro rok 2019 s limitní cenou 670,- Kč/MWh a pověřuje společnost Jirgl EP, s.r.o., IČ 20449595 k podání příkazu na nákup plynu u společnosti CONTE.


Usnesení č. 1020/2018 - Stanovení náhrad ušlého výdělku pro zastupitele a cestovné 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovení paušální náhrady za ztrátu na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu zastupitelstva, který podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 150,- Kč/hod. max.        2 000,- Kč/měsíc.


Usnesení č. 1021/2018 - Jednací řád zastupitelstva města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit jednací řád zastupitelstva města s navrženou úpravou: činnost návrhové komise.


Usnesení č. 1022/2018 - Nový člen komise Městské památkové rezervace a rozvoje

Rada města jmenuje novou členku komise Městské památkové rezervace a rozvoje Mgr. Janu Kuráňovou, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.


Usnesení č. 1023/2018 - Termín mimořádné rady města

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 13.12. 2018 od 14.30 hodin.


Usnesení č. 1024/2018 - Kompetence členů rady města Kadaně

Rada města schvaluje rozdělení kompetencí členů rady města v těchto oblastech:
Mgr. Jan Losenický - dispozice s nemovitým majetkem a bytová správa
Mgr. Stanislav Hakl - životní prostředí
PharmDr. Radek Oswald - zdravotnictví
Mgr. Zdeněk Hosman - školství a volný čas
Mgr. Lenka Raadová, MBA - sociální oblast
Ing. Jan Vaic - bezpečnost a požární ochrana
Mgr. Michal Voltr - sport, zahraniční spolupráce a doprava
Marcela Trejbal Vlčková - kultura a cestovní ruch
PaedDr. Jiří Kulhánek – ekonomika, výstavba, regionální rozvoj, územní plánování, MPR, živnostníci a ostatní oblasti


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti