ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 1. schůze RM 15.listopadu 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 856/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 629/2018, které trvá.

Usnesení č. 857/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města bere na vědomí informaci:- starosty ohledně reakce MPSV ČR na dopis adresovaný premiérovi vlády ve věci nepojistných  sociálních dávek - příspěvku a doplatku na bydlení- tajemníka o povinnosti ohledně zákona o střetu zájmu a centrálního registru oznámení

Usnesení č. 858/2018 - Zpráva o školství ve městě - rok 2018
Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o školství ve městě - rok 2018.

Usnesení č. 859/2018 - Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2018
Rada města schvaluje navržené odměny ředitelům škol a školských zařízení za druhé pololetí roku 2018 v předloženém znění.

Usnesení č. 860/2018 - Rozbory hospodaření za III. čtvrtletí 2018
Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2018.

Usnesení č. 861/2018 - Rozpočtové změny
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 862/2018 - Převod prostředků z rezervního fondu do fondu investic - 5. ZŠ
Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve výši 55.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Kadaň, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov.

Usnesení č. 863/2018 - Změna odpisového plánu 2018 - 5. ZŠ
Rada města schvaluje předloženou změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy Kadaň, ul. Na Podlesí 1480, okr. Chomutov.

Usnesení č. 864/2018 - OZV o místním poplatku za odpady
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Usnesení č. 865/2018 - Žádost o jednorázový příspěvek 2019 - Fan club SK Torro
Rada města neschvaluje přidělení jednorázového příspěvku ve výši 5.000 Kč Fan clubu SK Torro na konání individuální sportovní akce ve futsalu dne 19.1.2019 ve SH Málkov z důvodu nekonání akce v Kadani, nesměřování akce na mládež a nevyužití systému v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům.

Usnesení č. 866/2018 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům pro rok 2019.

Usnesení č. 867/2018 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace č. .../2019/S.

Usnesení č. 868/2018 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt ostatním žadatelům
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt ostatním žadatelům pro rok 2019.

Usnesení č. 869/2018 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt ostatním žadatelům
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace č. .../2019/O.

Usnesení č. 870/2018 - Návrh rozpočtu města 2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený rozpočet města na rok 2019.

Usnesení č. 871/2018 - Rozpočtový výhled města na roky 2020-2021
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města na roky 2020-2021.

Usnesení č. 872/2018 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace "Cyklostezka Prunéřov  - Černovice" - udržitelnost projektu
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení neinvestiční dotace s finančním vypořádáním ve výši 231 100,- Kč na údržbu cyklostezky pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 873/2018 - Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace "Cyklostezka Prunéřov  - Černovice" - udržitelnost projektu
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Kadaň a Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Usnesení č. 874/2018 - Žádost HOCKEY CLUBU Kadaň, z.s. o spolufinancování investiční akce v rámci žádosti o dotaci z MŠMT
Rada města odkládá projednání žádosti HOCKEY CLUBU Kadaň, z.s., IČ 43226001, U stadionu 1980, 432 01 Kadaň o spolufinancování dotace na investiční záměr "Stavební úpravy sportovního areálu v Kadani" - hřiště a zázemí pozemního hokeje a ukládá doplnit žádost o způsob majetkového vypořádání po skončení udržitelnosti projektu.

Usnesení č. 875/2018 - Náves v Úhošťanech - Regenerace veřejných prostranství - etapa 01 - výběr zhotovitele
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Náves v Úhošťanech - Regenerace veřejných prostranství - etapa 01“ a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.

Usnesení č. 876/2018 - Kadaň - parkoviště v ul. Věžní - dodatek č. 1
Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 k SoD č. 14617/18 na akci "Kadaň - parkoviště v ul. Věžní" s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň za podmínky doložení nedostatku stavebních materiálů na trhu (důvodu předloženého dodatku ke smlouvě).

Usnesení č. 877/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Tušimice – VHJ Invest a.s.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 313/2 a 331/2 v k.ú. Tušimice za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH, ve prospěch VHJ Invest, a.s. se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 878/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města – par. č. 3078/1, 3079 a 3106/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/7 dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 879/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemku ve vlastnictví města – par. č. 3106/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 23.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/7 dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 880/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o  budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku ve  vlastnictví města – část 3577/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši  100,- Kč bez DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč bez DPH ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 dle smlouvy v předloženém znění.

Usnesení č. 881/2018 - Strážiště II - převod práv a závazků - RD  – Bc. Osmančíková/ manž. Kubánkovi
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M 342/2003  s pí Osmančíkovou (rozenou Kubánkovou), bytem Praha, dohodou ke dni 31.12.2018 a bere na vědomí žádost o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 920/N/01 uzavřené s pí Osmančíkovou  ke stejnému datu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.

Usnesení č. 882/2018 - Strážiště II - převod práv a závazků - RD  – Bc. Osmančíková/ manž. Kubánkovi
Rada města schvaluje do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem  souboru věcí – nemovitostí RD (včetně garáže) na zastavěné par.č. 2953/139 a zahrady par. č. 2953/140 v k.ú. Kadaň manž. Kubánkovým, bytem Kadaň.Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. Účinnost smlouvy od 01. 01. 2019.

Usnesení č. 883/2018 - Strážiště II - převod práv a závazků - RD  – Bc. Osmančíková/ manž. Kubánkovi
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti -  RD (včetně garáže) na zastavěné  par. č. 2953/139 včetně zastavěné parcely a zahrady par. č.  2953/140 v k.ú. Kadaň s manž. Kubánkovými, bytem Kadaň, s účinností od 01.01. 2019. Výše kupní ceny činí 1 530 000,- Kč.

Usnesení č. 884/2018 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí, Kadaň - (obálková metoda - II. opakovaná nabídka)
Rada města bere na vědomí informaci o nezájmu ze strany veřejnosti o nabízené prostory býv. „prodejny květin“  v části čp. 184 a schvaluje opakovat nabídku záměru pronájmu nebytových prostor v objektu  čp. 184 , Mírové náměstí (stojícího na p.č 3/1) – jedná se o prostory  v1. NP (přízemí) o  vým. 167,4 m2 (6 místností vč. soc. zázemí) a 1. PP (sklepy) o vým. 129,35 m2 (2 prostory o 4 místnostech  s přístupem ze společné vstupní haly) a dále prostor užívání vnitřního traktu – dvůr se zahradou (část p.č. 3/1 a p.č. 41) o vým. 252,75 m2 s přístupem ze společné vstupní haly za stejných podmínek (v souladu ds usnesením RM č. 824/2018 ) za sníženou minimální nájemní cenu -  50 % z ceny stanovené cenou obvyklou dle ZP se zveřejněním nabídky v Nástupu a Deníku Chomutovska. Termín podání nabídek se uskuteční nejpozději 23.1. 2019.

Usnesení č. 885/2018 - Prodej p.č. 34/11, 55/4, 55/5 v k.ú. Úhošťany (dle GP 403-362/2018)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej p.č. 34/11 o výměře 75 m2, p.č. 55/4 o výměře 13 m2 a p.č. 55/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Úhošťany dle geometrického plánu č. 403-362/2018.Kupující: Povodí Ohře, s.p., Bezručkova 4219, ChomutovKupní cena: vychází z ceny stanovené znaleckým posudkem (cena v čase a místě obvyklá) - celkem 3580,-Kč + DPH.

Usnesení č. 886/2018 - Bezúplatný převod p.č. 131/2,131/5,131/6 v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 151/2018 včetně omezujících podmínek sjednaných na dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva, dle této smlouvy do katastru nemovitostí mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městem Kadaň – v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod pozemků p.č. 131/2 o výměře 3 000 m2 , p.č. 131/5 o výměře 166 m2 a p.č. 131/6 o výměře 25 m2 v k.ú. Kadaň - plochy veřejného prostranství (zeleň, chodníky atd.) ul. Komenského a Jungmannova.

Usnesení č. 887/2018 - Informační centrum města Kadaně – čp. 7
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací  na výpůjčku „Informačního centra města Kadaň“ a to v předloženém znění, na dobu určitou od 1.1.2019 do  doby zániku vypůjčitele (KZK, p.o) podle zvláštních předpisů. Předmětem výpůjčky je nemovitý majetek v k.ú. Kadaň:- čp.7 – stavba občanského vybavení- p.č. 24 o výměře 363 m2 – zastavěná plocha a nádvoří- p.č. 25 o výměře 152 m2 – zahradavčetně příslušenstvímimo dvou kanceláří označených čísly 112 a 401 (včetně zázemí), které budou nadále využívány městem Kadaň a nejsou tudíž předmětem výpůjčky. Jedná se o kancelář č.112, která se nachází v přízemí čp.7 a dále kancelář č.401 (včetně zázemí) v podkroví čp.7 (viz. příloha č.2 smlouvy )a dále movitý majetek, jehož soupis je nedílnou součástí smlouvy o výpůjčce (příloha č.1 smlouvy)  K výpůjčce dochází s ohledem na účel užívání výše uvedeného majetku a to - zajištění fungování informačního centra města pro širokou veřejnost v oblasti oddychu, kultury a společenského života města.

Usnesení č. 888/2018 - Informační centrum města Kadaně – čp.7
Rada města schvaluje ukončení smlouvy o poskytování služeb č. 14139/17 ze dne 29.6.2017 (Informační centrum města Kadaně) uzavřené mezi městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, p.o. a to dohodou obou smluvních stran ke dni 31.12.2018.

Usnesení č. 889/2018 - Dodatek č. 4 ke zřizovací listině č. 13570/16 - Kulturní zařízení Kadaň, p.o.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravu zřizovací listiny Kulturního zařízení Kadaň č. 13570/16 a to formou dodatku č. 4 dle předloženého znění. Dodatek č. 4 upravuje čl. III a rozšiřuje činnosti organizace o provozování informačního centra a dále rozšiřuje článek pod čarou *1), ve kterém jsou vyjmenovány nemovitosti vypůjčené příspěvkové organizaci, o čp. 7 Informační centrum města Kadaně.

Usnesení č. 890/2018 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 14147/17 uzavřené mezi městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, p.o. v předloženém znění. Uzavřením dodatku č. 2 dojde k úpravě předmětu výpůjčky a to k navýšení počtu reklamních stojanů ve výpůjčce příspěvkové organizace z 6 ks na 7 ks.

Usnesení č. 891/2018 - Nabídka prodeje p.č. 1082 a stavby na něm stojící v k.ú. Kadaň
Rada města bere na vědomí nabídku manž. Baloghových, bytem Kadaň, na prodej stavby bez čp. stojící na p.č. 1082 v k.ú. Kadaň včetně pozemku (zastavěné plochy) za kupní cenu smluvní 300 000,- Kč a neschvaluje koupi za nabídkovou cenu.

Usnesení č. 892/2018 - Nájemní smlouva č. 9879/08 – Vodafone Czech Republic a.s.
Rada města bere na vědomí informace k nájemní smlouvě č. 9879/08 uzavřené mezi městem Kadaň a společností Vodafone Czech Republic a.s. a schvaluje pokračování uzavřené smlouvy.

Usnesení č. 893/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Lehmannem, bytem Kadaň.
Usnesení č. 894/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.1+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Surmajem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 895/2018 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení vel. 1+kk
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově v ul. Tyršova pí Nachtmannovou, bytem Vilémov.

Usnesení č. 896/2018 - Revokace usn. č. 837/2018 o přidělení bytu 
Rada města revokuje usnesení č. 837/2018 ze dne 18.10.2018 o přidělení bytu č. 004 o velikosti 1+1 v budově č.p. 1392, v ul. Věžní, Kadaň s p. Vlachem, Kadaň.

Usnesení č. 897/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou
Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.

Usnesení č. 898/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2018 - vel. 1+1
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30. 11. 2018 na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s p. Nikolenkem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 899/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2018 - vel. 2+kk
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2018 na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Kačiovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 900/2018 - Přidělení soc. bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou vel.2+0
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s p. Tirpákem bytem Kadaň.

Usnesení č. 901/2018 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení pí Bukajová 
Rada města odkládá prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. p. 167, č. b. 414, ve výši 15 889 Kč s přihlédnutím k sociálním poměrům žadatele a ukládá došetřit důvody žadatele.

Usnesení č. 902/2018 - Dodatek č. 4 k SoD č. 12813/14 - rozšíření objektů na servis, odečty a rozúčtování tepla
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k SoD č. 12813/14 se společností Koncept FAST s.r.o., IČO: 45357811, Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov za účelem rozšíření seznamu objektů na servis, odečty a rozúčtování tepla o objekt č. p. 167, Prunéřov.

Usnesení č. 903/2018 - Spolupráce s SVJ na sídlišti B
Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o spolupráci s SVJ na sídlišti B a ukládá připravit podklady pro úpravu Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně.

Usnesení č. 904/2018 - Zahraniční cesta - Euroregion Krušnohoří
Rada města schvaluje zahraniční cestu Mgr. Jana Losenického včetně dopravy služebním vozidlem s řidičem na jednání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří dne 28. 11. 2018 ve Freiburgu (Sasko, Německo).

Usnesení č. 905/2018 - Program dotace MPR
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh Programu na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 2019.

Usnesení č. 906/2018 - Program dotace MPR
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh vzorové smlouvy na poskytnutí dotace dle Programu na záchranu a obnovu nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň 2019.

Usnesení č. 907/2018 - Určení zastupitele města spolupracujícího při pořizování územně plánovací dokumentace
Rada města doporučuje zastupitelstvu města určit pana PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace.

Usnesení č. 908/2018 - Dotace na obnovu čp. 76 v Kadani - dodatek smlouvy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14549/18 o poskytnutí dotace na obnovu čp. 76 v Kadani.

Usnesení č. 909/2018 - Dotace na obnovu čp. 151 v Kadani - dodatek smlouvy
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14563/18 o poskytnutí dotace na obnovu čp. 151 v Kadani.

Usnesení č. 910/2018 - Smlouva o plnění závazku veřejné služby
Rada města schvaluje předloženou smlouvu k zajištění MAD v územním obvodu města Kadaně pro rok 2019.

Usnesení č. 911/2018 - Plán zimní údržby
Rada města schvaluje předložený návrh plánu zimní údržby komunikací a chodníků na rok 2018-2019.

Usnesení č. 912/2018 - Zásady pro poskytování dotací
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání včetně návrhu na úpravy.

Usnesení č. 913/2018 - Projekt IROP - Noclehárna a denní centrum
Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci "Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167" v rámci výzvy IROP č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.

Usnesení č. 914/2018 - Aktualizace a prodloužení platnosti SPSZ
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit aktualizaci Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň a prodloužení jeho platnosti do 31.12.2019.

Usnesení č. 915/2018 - Rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací v dotačním programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2019 takto:

Název organizace

 

doporučeno RM

v Kč

Podpora sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

Světlo Kadaň z.s.

- K - centrum

100.000

- NZDM Kadaň (6-26 let) Dopatra

150.000

- NZDM Prunéřov (6-26 let) Přízemí 

45.000

 

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

- Intervenční centrum, zajištění služeb v Kadani

5.000

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

- Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

40.000

 

Radka z.s.

- Odborné sociální poradenství

30.000

 

Naděje

- Dluhová poradna (odborné sociální poradenství)

40.000

 

Podpora služeb navazujících na sociální služby

(fakultativní činnosti, služby preventivního charakteru)

Světlo Kadaň z.s.

- Světlem k prevenci

0

 

Radka z.s.

- Dobrovolnické centrum

30.000

 

Podpora aktivit prorodinného charakteru

Svaz tělesně postižených ČR - Kadaň

- Rekondičně ozdravný pobyt

30.000

 

Svět naděje z.s.

- Náš svět 2019

35.000

 

Radka z.s.

- Komunitní (prorodinné) aktivity

95.000

 

celkem:

600.000

Usnesení č. 916/2018 - Projektová dokumentace – vodohospodářské úpravy na akci „Území parku Rooseveltovy sady v Kadani I. etapa“ – uzavření dodatku č. 2 k SoD 14251/17.

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2 k SoD č. 14251/17 s firmou Nemeton realizace spol. s.r.o., Horní Hbity 21, Jablonná 262 63, IČO 24684724 na akci „Území parku Rooseveltovy sady v Kadani I. etapa“.


Usnesení č. 917/2018 - Oddávající pro volební období 2018-2022 a termíny svatebních obřadů v roce 2019

Rada města schvaluje oddávající pro volební období 2018-2022 Mgr. Jana Losenického, Ing. Jindru Zalabákovou, Mgr. Zdeňka Hosmana, Olgu Zörklerovou, Mgr. Michala Voltra.


Usnesení č. 918/2018 - Oddávající pro volební období 2018-2022 a termíny svatebních obřadů v roce 2019

Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů v roce 2019:
Leden   26 
únor:  16
březen:        9, 23
duben:  27
květen:  25
červen:        8, 22 
červenec:  13, 27
srpen:        17, 31
září:          7, 21 
říjen:     12
listopad: 9
prosinec:        14


Usnesení č. 919/2018 - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č 9481/08

Rada města schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce č. 9481/08 ze dne 1. 3. 2008, uzavřený mezi městem Kadaň a MěSSS Kadaň, kterým se upravuje předmět výpůjčky a to v předloženém znění. Uzavřením dodatku dojde k vyjmutí zařízení vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory Kadaň z výpůjčky.Usnesení č. 920/2018 - Zpráva o cestovním ruchu 2018, KZK, p.o.

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o cestovním ruchu 2018.


Usnesení č. 921/2018 - Členové pracovní skupiny pro zadávání veřejných zakázek

Rada města jmenuje v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu do pracovní skupiny pro zadávání veřejných zakázek členy rady města: 
    1) člen rady města - Mgr. Zdeněk Hosman
    2) člen rady města - PharmDr. Radek Oswald


Usnesení č. 922/2018 - Členové pracovní skupiny pro zadávání veřejných zakázek

Rada města jmenuje členy rady města do pracovní skupiny pro posuzování vícenákladů u veřejných zakázek:
    1) Ing. Jan Vaic
    2) Mgr. Michal Voltr
    3) Mgr. Stanislav Hakl


Usnesení č. 923/2018 - Smlouva o zabezpečení LPS pro rok 2019

Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje - LPS 2019 (neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby, mezi Ústeckým krajem a městem Kadaň).


Usnesení č. 924/2018 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - Skládka Tušimice a.s.

Rada města odkládá projednání předložené smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce - účelová dotace mezi městem Kadaň a Skládkou Tušimice, a.s. z důvodu doplnění podkladů.


Usnesení č. 925/2018 - Doplnění zprávy o průběhu sporu Petra Bradáče - DOBROSTAV

Rada města schvaluje podání dovolání proti rozsudku odvolacího Krajského soudu v Ústí nad Labem ve sporu s Petrem Bradáčem - Dobrostav proti městu Kadaň.


Usnesení č. 926/2018 - Doplnění zprávy o průběhu sporu Petra Bradáče - DOBROSTAV

Rada města ukládá zahájit všechny kroky pro vymožení způsobené škody bývalým starostou města Kadaně Ing. Miloslavem Müllerem ve sporu s Petrem Bradáčem - Dobrostav proti městu Kadaň na základě podezření o porušení povinností při správě cizího majetku v souvislosti s podpisem protokolu o umoření investic a prací.


Usnesení č. 927/2018 - Komise rady města

Rada města zřizuje pro volební období 2018-2022 komise rady města:
    - komise městské památkové rezervace a rozvoje
    - majetková komise  
    - komise sociální a sociálního začleňování 
    - bytová komise
    - komise pro juniory


Usnesení č. 928/2018 - Komise rady města

Rada města schvaluje předložené pracovní náplně komisí pro volební období 2018 - 2022.


Usnesení č. 929/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje členy komise Městské památkové rezervace a rozvoje ve složení: PaedDr. Jiří Kulhánek, Ladislav Strádal, Bc. Markéta Křivdová, MUDr. Jiří Švec, David Šmíd, Mgr. Jana Demjanová, PaedDr. Zdeněk Hrdina, Mgr. Jiří Kopica, Ing. Jindřiška Tejrovská, Ing. Arch. Lenka Kotišová, Mgr. Lukáš Gavenda.


Usnesení č. 930/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje předsedu komise Městské památkové rezervace a rozvoje PaedDr. Jiřího Kulhánka.


Usnesení č. 931/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje členy majetkové komise ve složení: Olga Zörklerová, Mgr. Jan Losenický, Ivo Fischl, Mgr. Michal Voltr, Jana Kalová, Ing. Jindra Zalabáková, Ludmila Švecová, Ingrid Bradová, Ing. Pavel Miltner.


Usnesení č. 932/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje předsedkyni majetkové komise Olgu Zörklerovou.


Usnesení č. 933/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje členy komise sociální a sociálního začleňování ve složení: Mgr. Lenka Raadová, MBA, PaedDr. Jiří Kulhánek, Marcela Trejbal Vlčková, Iva Fischlová, Ing. Radek Jára, Božena Procházková, Mgr. Jana Lukešová, Jan Hudec, Alexandra Okafor, Veronika Kusá, Bc. Olga Šoltésová, Ing. Marie Weissová, Mgr. Jan Hudák.


Usnesení č. 934/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje předsedkyni komise sociální a sociálního začleňování Mgr. Lenku Raadovou, MBA.


Usnesení č. 935/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje členy bytové komise ve složení: Mgr. Jan Losenický, Alexandra Strádalová, Ing. Jan Vaic, Alena Benešová, MUDr. Martina Faldusová Matoušková, Ing. Jan Lazarčík, Ing. Pavrel Kuřil, Josef Matějka, Ing. Miloslava Karfiláková.


Usnesení č. 936/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje předsedu bytové komise Mgr. Jana Losenického.


Usnesení č. 937/2018 - Komise rady města

Rada města schvaluje 3 člennou komisi pro juniory ve složení: Jakub Fiala, Barbora Slámová, Ondřej Klusák.


Usnesení č. 938/2018 - Komise rady města

Rada města jmenuje předsedu komise pro juniory Jakuba Fialu.


Usnesení č. 939/2018 - Odměny neuvolněným členům ZM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit odměny neuvolněným zastupitelům města dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. od 1.1. 2019 ve výši:

- člen zastupitelstva 2 000 Kč
- člen rady 5 500 Kč
- předseda výboru  3 500 Kč
- předseda komise 2 500 Kč
- člen výboru finančního 2 500 Kč
- člen výboru kontrolního 3 000 Kč
- člen komise bytové 2 400 Kč
- člen komise majetkové 2 400 Kč
- člen komise MPRaR 2 200 Kč
- člen komise sociální a soc. začleňování 2 300 Kč
- člen komise přestupkové 2 100 Kč
- člen komise SPOD 2 100 Kč


Usnesení č. 940/2018 - Zástupci města v orgánech

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o obcích), delegovat  na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v období od 1.1.2019 do konce 31. 12. 2022 starostu města Kadaně PaedDr. Jiřího Kulhánka,  bytem Kadaň. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období jménem Města Kadaň vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené společnosti.


Usnesení č. 941/2018 - Zástupci města v orgánech

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění zástupce města v dozorčí radě společnosti SK Trhači Kadaň Ing. Adama Studeného a výkonného výboru SK Kadaň -hokej  z.s. Mgr. Michala Voltra.


Usnesení č. 942/2018 - Plán práce RM a ZM pro rok 2019

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit plán práce rady města a zastupitelstva města pro rok 2019.


Usnesení č. 943/2018 - Řešení TV přenosu ze zasedání zastupitelstva města

Rada města ukládá prověřit podmínky materiálně technického zajištění on-line přenosu zasedání zastupitelstva města včetně nákladů do 31.1.2019.


Usnesení č. 944/2018 - Řešení TV přenosu ze zasedání zastupitelstva města

Rada města ukládá zapracovat do jednacího řádu zastupitelstva města podmínky pro on-line přenos zasedání zastupitelstva města.


Usnesení č. 945/2018 - Zahraniční služební cesta do Aue

Rada města schvaluje účast zástupců města na zahraniční služební cestě do partnerského města Aue dne 2.12. 2018 ve složení: Mgr. Jan Losenický, Mgr. Michal Voltr, Ing. Jan Vaic a použití služebního vozidla s řidičem.


Usnesení č. 946/2018 - Závěrkový list o burzovním obchodu elektrická energie 2019 - 2021

Rada města bere na vědomí předložené potvrzení o uzavřeném burzovním obchodu na trhu PXE pro dodávky elektřiny pro období od 1.1. 2019 do 31.12. 2021,  výši referenčního kontraktu 190,-Kč/ MWh a dodavatele firmu Amper Market, a.s. IČ: 24128376.


Usnesení č. 947/2018 - Závěrkový list o burzovním obchodu elektrická energie 2019 - 2021

Rada města schvaluje nákup elektrické energie ve výši 100 % pro rok 2019 s limitní cenou 1 625,- Kč/MWh, nákup elektrické energie ve výši 25 % pro rok 2020 s limitní cenou 1 510,- Kč/MWh a pověřuje společnost Jirgl EP, s.r.o., IČ: 02449595 k podání příkazu na nákup elektrické energie u společnosti Amper Market, a.s.Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti