ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 27. září 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 784/2018 - Informace

Rada města bere na vědomí informaci Mgr. Oršuláka o přípravě oslav 215 let založení kadaňského gymnázia a 100 let vzniku samostatného Československa ve dnech 26. - 27.10. 2018.


Usnesení č. 785/2018 - Revokace usnesení RM 621/2018 - hokej

Rada města revokuje své usnesení č. 621/2018 z 23.8.2018.


Usnesení č. 786/2018 - Žádost o dotaci na hokej

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro SK Kadaň - hokej, z.s. ve výši 1.500.000 Kč pro mužstvo "A" ledního hokeje.


Usnesení č. 787/2018 - Žádost o dotaci na hokej

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 18/2018 s SK Kadaň - hokej, z.s. na činnost "A" mužstva ve výši 1.500.000 Kč.


Usnesení č. 788/2018 - Revokace usnesení RM 622/2018 - Světlo Kadaň z.s.

Rada města revokuje své usnesení č. 622/2018 ze dne 23.8.2018.


Usnesení č. 789/2018 - Doplnění rozpočtových změn

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění 4. rozpočtového opatření o tyto změny:

PŘÍJMY

Přijaté transfery

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 4.MŠ - KÚ     + 156,58 tis. Kč
Dotace pro MěSSS             + 259,70 tis. Kč

Ostatní příjmy
finanční vypořádání DSO             + 2 175,75 tis. Kč

VÝDAJE

Příspěvkové organizace

MěSSS 
Dotace KÚ      +   59,70 tis. Kč

4.MŠ
provoz obec      -  188,68 tis. Kč
investice             +  188,68 tis. Kč
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ     +  156,58 tis. Kč

Ostatní výdaje
rezerva           + 2 175,75 tis. Kč


Usnesení č. 790/2018 - Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722 “ a vylučuje podle § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. nabídku firmy FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 791/2018 - Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722 “ a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 792/2018 - Kadaň - oprava chodníku u čp. 1435-1444

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - oprava chodníku u čp. 1435-1444“ a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 793/2018 - Kadaň - parkoviště v ul. Věžní

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - parkoviště v ul. Věžní“ a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 794/2018 - Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí“ a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň a ukládá projednat s dodavatelem možnost řešení vsakování povrchových vod na severní části odvodnění.


Usnesení č. 795/2018 - Kadaň - oprava ul. 1. máje  - Školní

Rada města bere na vědomí změnový list k investiční akci "Kadaň - oprava ul. 1. máje  - Školní" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 796/2018 - Kadaň - odvodnění parcely č. 414 (u Bašty)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - odvodnění parcely č. 414 (u Bašty)“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 797/2018 - Petice obyvatel ul. Polní

Rada města projednala předloženou petici č. 1/2018 k zajištění bezpečnosti dětí a občanů města Kadaně v ulici Polní a ukládá zajistit opatření dle doporučení dopravního inženýra PČR.


Usnesení č. 798/2018 - Smlouva o poskytnutí technického zařízení

Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů.


Usnesení č. 799/2018 - Dodatek smlouvy - Rekonstrukce č.p. 167 Prunéřov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14366/18 s firmou FRK s.r.o. Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň IČO 61324817 na akci "Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na sociální byty".


Usnesení č. 800/2018 - Státní tiskárna cenin x Město Kadaň - přijetí dodatku č. 6

Rada města schvaluje přijetí Dodatku č. 6 se Státní tiskárnou cenin, s.p. jako poskytovatelem a Městem Kadaň jako příjemcem.


Usnesení č. 801/2018 - Navýšení počtu zaměstnanců VPP

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o 8 uklízečů veřejného prostranství a o 2 zaměstnance prevence kriminality od 1.10 2018 do 28.2. 2019.


Usnesení č. 802/2018 - Žádost o povolení k používání znaku města - Vizab security

Rada města schvaluje užívání znaku města pro firmu Vizab Security - Roman Vitouš pro umístění na webové stránky www.DitePodKontrolou.cz po dobu bezúplatného projektu pro kadaňské děti.


Usnesení č. 803/2018 - Žádost o schválení hlučné zábavní pyrotechniky – "40 LET - výročí Nemocnice Kadaň" – SASME Kultura s.r.o.

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) - použití hlučné  zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje pyrotechnických výrobků ve smyslu z. č. 206/2015 § 32 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s  pyrotechnickými výrobky, v rámci konání kulturní akce „40. LET - výročí Nemocnice Kadaň“ dne 27. 10. 2018 (firma SASME Kultura s. r. o.).


Usnesení č. 804/2018 - Využití služby Senior vozu na svoz zájemců na Den otevřených dveří v Domově pro seniory dne 9. 10. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin

Rada města bere na vědomí informaci o využití služby Senior vozu na svoz zájemců na Den otevřených dveří v Domově pro seniory dne 9. 10. 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.


Usnesení č. 805 - Žádost o prodloužení termínu vyklizení nebytových prostor v čp. 184 (bývalá prodejna FLORIA)

Rada města schvaluje prodloužení termínu vyklizení a předání nebytových prostor v čp. 184 (bývalá prodejna FLORIA) nejpozději do 15.10.2018 (na podkladě žádosti pí Věry Zichové –  s místem podnikání Jana Švermy 814, Kadaň, IČO 40262898).


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti