ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 43. schůze RM 13.září 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 702/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 629/2018, které trvá.


Usnesení č. 703/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o naplněnosti 1. tříd ZŠ v Kadani
- starosty o jednání se společností ČEZ ohledně pronájmu či koupě bytového domu č.p. 1393 
 ve Věžní ulici v Kadani a schvaluje jeho postup


Usnesení č. 704/2018 - Nezaměstnanost ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o nezaměstnanosti ve městě.


Usnesení č. 705/2018 - Výběrové řízení - Podpora jazykového a přírodovědného vzdělávání - ZŠ Na Podlesí Kadaň

Rada města schvaluje rozhodnutí výběrové komise pro výběr zhotovitele na veřejnou zakázku II. etapy projektu "Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani" v rámci IROP a uzavření kupní smlouvy na dodávku služeb mezi Základní školou Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov a firmou Teclan CZ, s.r.o., IĆ 26371367, se sídlem v Chebu, Svobody 565/25.


Usnesení č. 706/2018 - Žádost o souhlas s realizací projektu - Šablony - ZUŠ Kadaň

Rada města souhlasí s realizací projektu výzvy č. 02_18_063 Šablony II - MRR v prioritní ose 3: "ZUŠ KS Kadaň Leadership" na Základní umělecké škole Klementa Slavického, Kadaň. 


Usnesení č. 707/2018 - Žádost MěSSS - elektrokolo s vozíkem pro seniory

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení investic pro Městskou správu sociálních služeb Kadaň o 150 000 Kč na nákup speciálního elektrokola s vozíkem pro seniory.


Usnesení č. 708/2018 - Žádost o finanční příspěvek - Krajská majetková, p.o., Ústí nad Labem

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace  ve výši 200 000 Kč na nákup pojízdného mlékomatu pro Krajskou majetkovou, p.o., Ústí nad Labem - středisko Statek Kadaň Jezerka, s podmínkou zajištění služeb pro občany města.


Usnesení č. 709/2018 - Žádost Československé obce legionářské, z.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení ZM č. 51/2018 ze dne 21.6.2018.


Usnesení č. 710/2018 - Žádost Československé obce legionářské, z.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro Československou obec legionářskou, z.s., Praha 2 ve výši 50.000 Kč na podporu projektu "Legiovlak - oprava lokomotivy ČsOL".


Usnesení č. 711/2018 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny – 
4. rozpočtové opatření včetně doplnění navržených finančních příspěvků z usnesení RM 
č. 707/2018 a 708/2018.


Usnesení č. 712/2018 - Žádost KZK o odpis nedobytné pohledávky

Rada města bere na vědomí odpis nedobytné pohledávky ve výši 89.488,27 Kč Kulturního zařízení Kadaň za Pavlem Glaserem, IČO 61549045 - nájemné restaurace Střelnice.


Usnesení č. 713/2018 - Žádost o individuální dotaci - hokej

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace na činnost pro SK Kadaň - hokej, z.s. ve výši 1.500.000 Kč pro mužstvo "A".


Usnesení č. 714/2018 - Kadaň - oprava chodníku v ul. Chomutovská

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - oprava chodníku v ul. Chomutovská“ a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Usnesení č. 715/2018 - Kadaň - chodník u OC v ul. Na Podlesí

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - chodník u OC v ul. Na Podlesí“ a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Usnesení č. 716/2018 - Kadaň - hřiště na 9. MŠ

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  Kadaň - hřiště na 9. MŠ“ a uzavření SoD s firmou 3D PROGRAM, s.r.o., IČ 01965549, Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice.


Usnesení č. 717/2018 - Kadaň - chodník k hasičské stanici

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - chodník k hasičské stanici“ a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.Usnesení č. 718/2018 - Kadaň - oprava chodníku u čp. 1435-1444

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava chodníku u čp. 1435-1444“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 719/2018 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 1. a 2. segment

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s MgA. Ing. arch. Petrem Uhlíkem, IČ 65013301, K Vodojemu 202/5. Praha 5 na akci "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani - 1. a 2. segment" dle bodu 7., článku VII Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň.


Usnesení č. 720/2018 - Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722

Rada města bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na akci „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722 “.


Usnesení č. 721/2018 - Plnění plánu investiční výstavby pro rok 2018

Rada města bere na vědomí plnění plánu investiční výstavby pro rok 2018.


Usnesení č. 722/2018 - Kadaň - parkoviště v ul. Věžní

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - parkoviště v ul. Věžní“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 723/2018 - Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí“ a ukládá prověřit možnost umístění záchytné nádrže na dešťovou vodu.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5Usnesení č. 724/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ - Ing. Kubová, manž. Blechovi

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 22/2017 s pí Kubovou, , Kadaň dohodou ke dni 30.9.2018, bere na vědomí žádost pí Kubové o ukončení  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 14005/17 ke stejnému datu a  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.


Usnesení č. 725/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ – Ing. Kubová, manž. Blechovi

Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem nemovitosti bytové jednotky č. 10 stojícím na par. 2953/10, příslušného podílu na společných částech domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň manž. Blechovým, bytem Klášterec nad Ohří, s účinností od 1.10.2018. Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.


Usnesení č. 726/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ – Ing. Kubová, manž. Blechovi

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manž. Blechovými, bytem Klášterec nad Ohří, na prodej nemovitosti bytové jednotky č. 10 stojícím na par. 2953/10, příslušného podílu na společných částech domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.10.2018. Kupní cena nemovitosti činí 1.429.044,- Kč.


Usnesení č. 727/2018 - Prodej bytové jednotky v Kadani (startovací byt s možností odkupu) – Bc. Vildová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky č. 4 v budově stojící na pozemcích par. č. 1814 až 1820, spoluvlastnický podíl o velikosti 653/45257 na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1814 až 1820 v k.ú. Kadaň Bc. Vildové, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 347.000,- Kč. Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající nákladům města ve výši 2.250,- Kč. Kupní cena bytu odpovídá obvyklé ceně bytu před provedením jeho modernizace na náklady kupujícího (nájemce) a je podrobně popsána ve znaleckém posudku č. 4544-24/2018 ze dne 15.5.2018.


Usnesení č. 728/2018 - Prodej pozemku par. č. 3121 a par. č. 3106/158 v k.ú. Kadaň – 
Bc. Vnukov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků par. č. 3121 o vým. 35 m2 a par. č. 3106/158 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň Bc. Vnukovovi, Mladá Boleslav za dohodnutou kupní cenu  1.386,- Kč.


Usnesení č. 729/2018 - Prodej pozemku par. č. 751/25 v k.ú. Prunéřov – pí Buňatová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 751/25 o vým. 61 m2 v k.ú. Prunéřov pí Buňatové, bytem Chomutov, za dohodnutou kupní cenu 13.017,- Kč.


Usnesení č. 730/2018 - Prodej pozemku par. č. 758/16 v k.ú. Prunéřov – p. Zeman

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 758/16 o vým. 107 m2 v k.ú. Prunéřov p. Zemanovi, Most za dohodnutou kupní cenu 18.572,- Kč.


Usnesení č. 731/2018 - Prodej p.č. 1848/18, p.č. 1848/19, p.č. 3285/3, p.č. 3304/56 o výměře 8 m2, p.č. 3304/57 o výměře 2 m2, p.č. 3304/58, p.č. 3304/59 v k.ú. Kadaň (dle GP č. 2850-553/2018) – žádost SŽDC, s.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření kupní smlouvy mezi městem Kadaň a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město a to v předloženém znění. Jedná se o prodej pozemků p.č. 1848/18 o výměře 428 m2, p.č. 1848/19 o výměře 19 m2, p.č. 3285/3 o výměře 1072 m2, p.č. 3304/56 o výměře 8 m2, p.č. 3304/57 o výměře 2 m2, p.č. 3304/58 o výměře 1 m2, p.č. 3304/59 o výměře 2 m2 v k.ú. Kadaň dle geometrického plánu č. 2850-553/2018 za kupní cenu, která vychází ze znaleckého posudku – cena v čase a místě obvyklá 332 490,-Kč s přihlédnutím k ust. § 3b zák. č. 416/2009 Sb. v platném znění - celková kupní cena činí celkem 382 363,50 Kč + DPH.


Usnesení č. 732/2018 - Bezúplatný převod p.č. 2241/6 v k.ú. Kadaň  od ČR - ÚZSVM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 119/2018 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod p.č.2241/6 v k.ú. Kadaň v areálu sportovišť.


Usnesení č. 733/2018 - Smlouva o budoucí smlouvě kupní – výkup část p.č. 1485/3 a části p.č. 1485/6 – NeWCo Immo CZ GmbH

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (včetně přílohy – tj. znění kupní smlouvy) mezi městem Kadaň a NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Německo, která má odštěpný závod NeWCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a to v předloženém znění. 
Jedná se o výkup části p.č. 1485/3 a části p.č. 1485/6 v k.ú. Kadaň – pozemky dotčené stavbou města (veřejného chodníku) a to za kupní cenu smluvní 440,-Kč/ m2 včetně DPH.


Usnesení č. 734/2018 - Převod zařízení vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory v Kadani

Rada města doporučuje zastupitelstvu města převod zařízení vytápění a vzduchotechniky Domova pro seniory v Kadani, ul. Věžní č.p. 985 formou navýšení základního kapitálu společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. jejíž je město zakladatelem a 100 % vlastníkem. Jedná se o majetek uvedený ve znaleckém posudku č. ZP 1184/2018  vyhotoveném ing. Zdeňkem Kučerou, bytem Jana Vrby 1336/4, 419 01 Duchcov (znalec z oborů těžké a všeobecné strojírenství, ekonomika – odhady cen movitých věcí, bezpečnost práce v hornictví, patenty a vynálezy) dne 21.5.2018. Odhadní cena tohoto majetku činí 421.245,-Kč. 
V tomto  případě - převodu formou navýšení základního kapitálu -  se jedná o veřejnou podporu, kde platí limit 200.000 EUR během tří let.
Po převodu výše uvedeného majetku bude již celé zařízení udržovat a obhospodařovat na své náklady Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 735/2018 - Prodloužení nájmu – Dodatek č.14 nájemní smlouvy č. 5449/N/04

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.14 nájemní smlouvy č. 5449/N/04 uzavřené mezi městem Kadaň a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací Ústí nad Labem. Tímto dodatkem se mění čl. IV bod 1) - doba nájmu/pachtu  se sjednává na dobu určitou do 31.10.2019. Jedná se o pronájem/pacht par.č. 3461/2 o výměře 880 m2, par.č. 3463/1 o výměře 13134 m2, par.č. 3464/1 o výměře 39988 m2, par.č. 3464/4 o výměře 1630 m2, par.č. 3464/8 o výměře 2063 m2, par.č. 3464/9 o výměře 94903 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 736/2018 - Výpůjčka nebytových prostor čp. 377 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č.13367/15  ze dne 16.12.2015 mezi městem Kadaň a spolky Naděje, K Brance 11/19e, Praha 5, Radka z.s., Chomutovská 1619, Kadaň. Jedná se o prodloužení smlouvy o výpůjčce na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019 (úprava čl. III sml.).


Usnesení č. 737/2018 - Výpůjčka nebytových prostor čp. 377 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce č.13366/15  ze dne 16.12.2015 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2017) mezi městem Kadaň a spolkem Světlo Kadaň z.s., Husova 1325. Kadaň.  Jedná se o prodloužení smlouvy o výpůjčce na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019 (úprava čl.III sml.).


Usnesení č. 738/2018 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí, Kadaň

Rada města bere na vědomí nabídku č. 1 (jedinou) od p. Čepeláka – podnikající fyzické osoby, s místem podnikání Kadaň, IČ 63165902, a vyřazuje tuto nabídku pro nesplnění stanovených podmínek (min. nabídková cena).


Usnesení č. 739/2018 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí, Kadaň

Rada města ukládá opakovat nabídku záměru pronájmu nebytových prostor v objektu  čp. 184, Mírové náměstí (stojícího na p.č 3/1) – jedná se o prostory v 1. NP (přízemí) o vým. 164,6 m2 (6 místností vč. soc. zázemí) a 1. PP (sklepy) o vým. 129,35 m2 (2 prostory o 4 místnostech  s přístupem ze společné vstupní haly) a dále prostor užívání vnitřního traktu – dvůr se zahradou (část p.č. 3/1 a p.č. 41) o vým. 252,75 m2 s přístupem ze společné vstupní haly za stejných podmínek (v souladu s usnesením č. 634/2018) za sníženou  nájemní cenu -  60 %  minimální ceny v předešlém zveřejnění (stanovena z ceny obvyklé dle ZP).


Usnesení č. 740/2018 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD - pí Slámová/manž. Dvouletí

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.  M 311/2001  s pí Slámovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.09. 2018   a  bere   na   vědomí   žádost o ukončení  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3129/N/99 uzavřené s pí Slámovou ke stejnému datu a  doporučuje  zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.


Usnesení č. 741/2018 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD - pí Slámová/manž. Dvouletí

Rada města schvaluje do doby realizace  smlouvy o budoucí smlouvě kupní  pronájem  souboru věcí - nemovitostí  RD (včetně garáže) na zastavěné  par.č.  2953/12 a zahrady par. č. 2953/61 v k.ú. Kadaň manž. Dvouletým, bytem Kadaň,.
Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.
Účinnost smlouvy od 01. 10. 2018


Usnesení č. 742/2018 - Strážiště I - převod práv a závazků - RD - pí Slámová/manž. Dvouletí

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke  schválení  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - RD (včetně garáže) na zastavěné  par. č. 2953/12 včetně zastavěné parcely a zahrady par. č. 2953/61 v k.ú. Kadaň s manž. Dvouletými, bytem Kadaň, s účinností od 01.10.2018. Výše kupní ceny činí 1 253 000,- Kč.


Usnesení č. 743/2018 - Záměr (adresný) -  BJ 1892/5 - úprava u  bud. kupujícího ( doplnění o p. Felkla – podíl ideál. 1/2)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce upravit  smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 13349/15 uzavřené dne 30.09.2015 na BJ 1892/5 formou dodatku č.1 (změna budoucího kupujícího spočívající v rozšíření o žadatele v podílu ideál. 1/2  na základě žádosti stávajícího budoucího kupujícího).


Usnesení č. 744/2018 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci

Rada města bere na vědomí odstoupení pí Bauerové, Kadaň, IČ 05878080 (provoz. Sládkova 132) od žádosti o výpůjčku reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci, která jí byla schválena usn. č. 343/2018 ze dne 26.4.2018.


Usnesení č. 745/2018 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní stojan pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a :
-   pí Suchou, Kadaň, IČ 87367114 (prov. Kpt. Jaroše 51 - Bageterie u Květušky)    ...1ks 
 Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské rezervaci.  Smlouva o výpůjčce bude uzavřena  na dobu určitou - 5 let.


Usnesení č. 746/2018 - Nabídka pronájmu p.č. 2935 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí novou nabídku Ing. Halamy na pronájem p.č. 2935 o výměře 689 m2 v k.ú. Kadaň a ukládá ve spolupráci s panem Halamou vypracovat návrh nájemní smlouvy.


Usnesení č. 747/2018 - Lesy České republiky, s.p. – směna lesních pozemků k.ú. Kadaň, k.ú. Tušimice, k.ú. Boč, k.ú. Smilov nad Ohří

Rada města bere na vědomí návrh Lesů České republiky, s.p.  a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod níže uvedených pozemků formou směny: 
p.č. 179/2, p.č. 179/3, p.č. 179/4, p.č. 196 v k.ú. Kadaň, p.č. 441/2 v k.ú. Smilov (LV – město Kadaň) o celkové výměře 8622 m2 za p.č. 1037/1, p.č. 2961/7, p.č. 2961/8, p.č. 2961/9, p.č. 2961/10, p.č. 3053/7, p.č. 3055/1, p.č. 3080/1, p.č. 3080/2 v k.ú. Kadaň, p.č. 228/22 v k.ú. Tušimice (LV – Lesy Č, s.p.) o celkové výměře 8347 m2 s tím, že město Kadaň doplatí  Lesům ČR, s.p. rozdíl odhadních cen směňovaných pozemků ve výši 80.149,-Kč a dále uhradí 2.800,-Kč náklady spojené se směnou.


Usnesení č. 748/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Bartoněm, bytem Kadaň.


Usnesení č. 749/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Melicharem, bytem, Kadaň.


Usnesení č. 750/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Košinou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 751/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.2+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s p. Balogem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 752/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou –vel.1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s pí Hýskovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 753/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou –vel.1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Na Podlesí s pí Novákovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 754/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou –, vel.1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s pí Husak, bytem Kadaň.


Usnesení č. 755/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Věžní s pí Karbulovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 756/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 757/2018 - Uvolnění bytové jednotky na Strážišti č.p.1915, č.b.1

Rada města neschvaluje uvolněnou bytovou jednotku Na Strážišti č.1915/01 o velikosti 1+3, která byla vyčleněna usnesením číslo 888/2016 ze dne 17.10.2016 pro potřeby města, zařadit do systému přidělování bytů dle Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně a ukládá vyvěsit záměr prodeje bytové jednotky 1915/01.


Usnesení č. 758/2018 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení pí Bukajová 

Rada města odkládá projednání žádosti o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu č. p. 167, č. b. 414, ve výši 15 889 Kč, které dlužník uvedl v žádosti, v souladu s Postupem při rozhodování o možném prominutím dluhu a ukládá prověřit sociální poměry žadatele.


Usnesení č. 759/2018 - Úklid s.p. vybraných třípodlažních BD Na Strážišti, Kadaň - návrh firem

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: "Úklid společných prostor třípodlažních bytových domů Na Strážišti č.p. 1864, 1865, 1877, 1887, 1897, 1915, 1918":

1. CLEAN International, spol. s r.o., IČ: 48035661, Kaplická 29, 140 00 Praha 4 
2. Every Cleaning Service, IČ: 88007049, Na Podlesí 1455, 432 01 Kadaň 
3. LASSO cz s.r.o., IČ: 49903934, Libušina 1314/7, 430 01 Chomutov 
4. QUATTRO NK s.r.o., IČ: 63147548, Kotvina 56, 431 51 Okounov 
5. Úklid NATY, IČ: 72608536, Průmyslová 2034, 432 01 Kadaň 
6. Úklid New York, Jiráskova 328, Kadaň 432 01
7. CLEAN SERVICE, spol. s.r.o., IČ 62741888, Nerudova 50, 431 51 Klášterec nad Ohří


Usnesení č. 760/2018 - Oznámení zhotovitele na akci: "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani"

Rada města bere na vědomí oznámení s omluvou realizační firmy HP STAV -  Jan Perout s.r.o., IČ: 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň na nemožnost zahájení prací z kapacitních důvodů a dodržení termínu dokončení realizace zakázky "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani".


Usnesení č. 761/2018 - Oznámení zhotovitele na akci: "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani"

Rada města schvaluje vypsání nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani" uveřejněním výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele, s termínem realizace do 15.12.2019.


Usnesení č. 762/2018 - Inventury 2018

Rada města schvaluje provedení inventarizace majetku města dle § 29 zákona 563/1991 Sb. v platném znění za rok 2018 ve smyslu níže uvedeného harmonogramu a jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

Předseda:
místostarosta města - Mgr. Jan Losenický

Členové:
Ing. Zdeněk Vaško       Mgr. Tomáš Mědílek
Ing. Jitka Viková          Jan Šerák
Ing. Jana Purnochová   Jindřich Drozd
Ing. Jiří Frajt               Martin Apolen
Ing. Milan Pikl             Hana Baxa Mašková
Ing. Jiří Pazdera          Jana Hájková
Ing. Petr Panuška        Eva Hubínková


Usnesení č. 763/2018 - Program regenerace MPR Kadaň 2019 - 2025

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň 2019 - 2025.


Usnesení č. 764/2018 - Pořízení změny územního plánu Kadaně z podnětu města Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů z vlastního podnětu ve zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 765/2018 - Pořízení změny územního plánu Kadaně na návrh ČEPS, a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů na návrh ČEPS, a.s. ve zkráceném postupu pořizování změny a o obsahu změny dle předloženého návrhu a podmínit pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem.


Usnesení č. 766/2018 - Pořízení změny územního plánu Kadaně na návrh SASME s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o pořízení změny územního plánu Kadaně dle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů na návrh SASME s.r.o. ve zkráceném postupu pořizování změny, týkající se pozemků p. č. 899/2, 900/1, 901/2, 901/4, 901/5 v k. ú. Kadaň a o obsahu změny dle předloženého návrhu a podmínit pořízení změny úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem.


Usnesení č. 767/2018 - Zpráva o dopravě ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě ve městě.


Usnesení č. 768/2018 - Příkazní smlouva na zajištění péče o toulavé kočky na území města Kadaně

Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění péče o toulavé kočky na území města Kadaně s KOČIČÍM SPOLKEM PETRONELLA, Žatecká 100, 432 01 Kadaň v předloženém znění.


Usnesení č. 769/2018 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání včetně připomínek.


Usnesení č. 770/2018 - Projekt "Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum"

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci investičního projektu "Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum" a vyčlenit v rozpočtu na rok 2019 částku 4.690.347 Kč.


Usnesení č. 771/2018 - Projekt IROP - sociální bydlení

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci "Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov" v rámci výzvy č.80 IROP Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.


Usnesení č. 772/2018 - Žádost o schválení hlučné zábavní pyrotechniky – "28. říjen" – SPITFIRE pyro

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) - použití hlučné  zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje pyrotechnických výrobků nebezpečnosti III. třídy a kategorie 3 a 4a ve smyslu z. č. 206/2015 § 32 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s  pyrotechnickými výrobky, v rámci konání kulturní akce „28. říjen“ dne 28. 10. 2018 (firma SPITFIRE pyro).


Usnesení č. 773/2018 - Žádost o schválení hlučné zábavní pyrotechniky –"Advent 2018" – SPITFIRE pyro

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) - použití hlučné zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje pyrotechnických výrobků nebezpečnosti III. třídy ve smyslu z. č. 206/2015 § 32 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky, v rámci konání kulturní akce „Advent“ dne 1. 12. 2018 (firma SPITFIRE pyro).


Usnesení č. 774/2018 - Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce č 10488/09

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.10488/09 ze dne 1.10.2009, který se týká EZS, gastronomického vybavení a loga, mezi městem Kadaň a Mateřskou školou, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.


Usnesení č. 775/2018 - Žádost - Atletika Kadaň, z.s.

Rada města schvaluje předloženou žádost o umístění sídla spolku ATLETIKA Kadaň z.s. do areálu fotbalového stadionu U Stadionu 1378 v Kadani, kde má své šatny a provozuje zde svou sportovní činnost.


Usnesení č. 776/2018 - Dodatek č. 7 ke mandátní smlouvě s Technickými službami Kadaň, s.r.o.

Rada města schvaluje předložený dodatek č. 7 k mandátní smlouvě mezi městem Kadaň a Technickými službami Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 777/2018 - Změna zakladatelské listiny Technické služby Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. takto: - článek devátý Zvláštní rezervní fond se vypouští a zbývající označení článků zakladatelské listiny se číselně posouvá o jedno číslo dopředu.


Usnesení č. 778/2018 - Žádost o využití pozemku města - Radka, z.s.

Rada města schvaluje pronájem části Mírového náměstí a části městských hradeb v Kadani pro akci " Stezka uličkou" pro neziskovou organizaci Radka, z.s. za 1,- Kč na den 4. 11. 2018 v případě nepříznivého počasí na den 11. 11. 2018.


Usnesení č. 779/2018 - Nákup elektrické energie pro rok 2019

Rada města schvaluje nákup elektrické energie pro rok 2019 na komoditní burze Power Exchange Central Europe, a.s. do 30.11. 2018.


Usnesení č. 780/2018 - Smlouva o centralizovaném zadání (produkty Microsoft) - MV ČR

Rada města schvaluje předloženou smlouvu o centralizovaném zadávání - produkty Microsoft s Ministerstvem vnitra České republiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 00007064.


Usnesení č. 781/2018 - Žádost SŽDC o určení nového názvu zastávky

Rada města navrhuje na základě žádosti podniku Správa železniční dopravní cesty, s.p. název vlakové zastávky Kadaň - Bystřice, která bude zřízená v rámci elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň.


Usnesení č. 782/2018 - Změna příjemce smlouvy o dotaci Sportovní klub Kadaň, a.s na SK Kadaň - hokej, z.s.

Rada města bere na vědomí uzavřenou dohodu o převzetí závazků vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace mezi Sportovním klubem Kadaň, a.s. a SK Kadaň - hokej, z.s.


Usnesení č. 783/2018 - Termín mimořádné schůze rady města - 27.9. 2018

Rada města schvaluje termín konání mimořádné schůze rady města dne 27.9. 2018 od 14.00 hodin. 

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti