ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 42. schůze RM 23.srpna 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 611/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna.


Usnesení č. 612/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- místostarosty ze služební cesty do Aue
- starosty o Císařském dni 2018
- tajemníka ke kauze Dobrostav


Usnesení č. 613/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 300 000 Kč od ČEPS, a. s. Praha 10, Elektrárenská 774/2 pro Základní školu Kadaň, Chomutovská 1683, okr. Chomutov na nákup interaktivních tabulí s příslušenstvím.


Usnesení č. 614/2018 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar -  ZŠ Na Podlesí Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar v celkové výši 4 702 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka, v období od 3. 9. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 1 883 Kč, a v období od 3. 1. 2019 do 28. 6. 2019 ve výši 2 819 Kč, mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou Kadaň, Na Podlesí 1480, okr. Chomutov v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 615/2018 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar -  ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar v celkové výši 9 071 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 2 žáky, v období od 3. 9. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 619 Kč, a v období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019 ve výši 5 452 Kč, mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 616/2018 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě – ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z minimálního počtu dětí v přípravné třídě ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň, z 10 na 6 dětí pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a že škola nebude požadovat po zřizovateli zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.


Usnesení č. 617/2018 - Zvýšení kapacity ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň - revokace usnesení a žádost

Rada města revokuje usnesení rady města č. 487/2018 ze dne 7. 6 2018 (zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 ze 140 na 160 žáků).


Usnesení č. 618/2018 - Zvýšení kapacity ZŠ a MŠ při nemocnici Kadaň - revokace usnesení a žádost

Rada města schvaluje zvýšení kapacity Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 ze 162 žáků na 182 žáků v oboru základní škola.


Usnesení č. 619/2018 - Rozbory hospodaření za I. pololetí 2018

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2018.


Usnesení č. 620/2018 - Změna odpisového plánu KZK

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 pro Kulturní zařízení Kadaň.


Usnesení č. 621/2018 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace SK Kadaň a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 1/2018 s SK Kadaň, a.s.


Usnesení č. 622/2018 - Žádost o finanční příspěvek - Světlo Kadaň z.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit poskytnutí individuální dotace pro Světlo Kadaň z.s. ve výši 51.000 Kč na vytvoření projektové dokumentace pro vytvoření dětské skupiny v Orfeu z důvodu využití požadovaných prostor ze strany KZK.


Usnesení č. 623/2018 - Kadaň - úpravy severní části Mírového náměstí

Rada města bere na vědomí informaci o změnovém listu k investiční akci "Kadaň - úpravy severní části Mírového náměstí".


Usnesení č. 624/2018 - Úpravy západní části Mírového náměstí v Kadani

Rada města bere na vědomí informaci o změnovém listu k investiční akci "Úpravy západní části Mírového náměstí v Kadani".


Usnesení č. 625/2018 - Kadaň - oprava ulice 1. máje - Školní

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14499/18 na akci "Kadaň - oprava ulice 1. máje - Školní" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10.


Usnesení č. 626/2018 - Kadaň - rekonstrukce tř. fyziky a sociálního zázemí v šatnách tělocvičny na 3. ZŠ

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14500/18 na akci "Kadaň - rekonstrukce tř. fyziky a sociálního zázemí v šatnách tělocvičny na 3. ZŠ" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10.


Usnesení č. 627/2018 - Kadaň - oprava chodníku v ul. Chomutovská

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava chodníku v ul. Chomutovská“.

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
2.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 628/2018 - Kadaň - chodník u OC v ul. Na Podlesí

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - chodník u OC v ul. Na Podlesí“.

1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 629/2018 - Kadaň - kontejnerová stání na sídlišti D

Rada města odkládá vyhlášení soutěže na veřejnou zakázku s názvem „Kadaň - kontejnerová stání na sídlišti D“.


Usnesení č. 630/2018 - Kadaň - hřiště na 9. MŠ

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - hřiště na 9. MŠ“.

1. 3D PROGRAM, s.r.o., IČ 01965549, Objízdná 1911, 765 02, Otrokovice
2. 4soft, s.r.o., IČ 28703324, Krkonošská 625, 468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou
3. Tomovy parky Group s.r.o., IČ 02219182, Radvánovice 123, 511 01, Karlovice
4. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
5. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 631/2018 - Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí

Rada města odkládá vyhlášení soutěže na veřejnou zakázku s názvem „Kadaň - odvodnění komunikací na Špitálském předměstí“.


Usnesení č. 632/2018 - NS č. 12516/14 – dodatek č. 3  ke smlouvě- nebytové prostory „Pivní restaurace“

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 12516/14 (o nájmu prostor  „Pivní restaurace“  v objektu čp. 185 v 1. NP o  vým.  474,61 m2 a v 1.PP o vým.  184,31 m2) uzavřené dne 31.01.2014 mezi Městem Kadaň jako pronajímatelem a nájemcem - Agentura Stejný s.r.o., se sídlem Smetanovy Sady 1550, 431 11 Jirkov, IČ 04769074, jednatel : p. Jaroslav Stejný, bytem Jirkov , Smetanovy Sady 1550 dle níže uvedeného : 
rozšíření čl VII. – práva a povinností nájemce o bod 12. - povinnost zajištění údržby terasy a zábradlí vhodným způsobem ze strany současného nájemce a na vlastní náklady (dle podkladu odboru výstavy).


Usnesení č. 633/2018 - Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 1997/N/94 ve znění dodatků č. 1 až 4 dohodou

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 1997/N/94 ve znění dodatků č. 1 až 4 s pí Zichovou – FLORIA, s místem podnikání, Kadaň, IČO 40 26 28 98 k 31.8.2018 s tím, že k vyklizení prostor a uvedení do původního stavu dojde v měsíci září a k předání nejpozději do 30.9.2018.


Usnesení č. 634/2018 – Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor č. 1997/N/94 ve znění dodatků č. 1 až 4 dohodou

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min. 15 dnů  na úřední  desce  MěÚ  záměr  obce  pronajmout    nebytových prostor  v části objektu  čp. 184 , Mírové náměstí (stojícího na p.č 3/1) – jedná se o prostory „prodejny květin“ v 1. NP ( přízemí) o  vým. 167,4 m2 (6 místností vč. soc. zázemí) a 1. PP (sklepy) o vým. 129,35 m2 ( 2 prostory o 4 místnostech  s přístupem ze společné vstupní haly do každého zvlášť ) a dále užívání prostor  vnitřního traktu – dvůr se zahradou (část p.č. 3/1 a p.č. 41) o vým. 252,75 m2 s přístupem ze společné vstupní haly se stanovením těchto podmínek pro podání nabídky – formou obálkové metody:

Předmět a účel nájmu:
provozování činnosti v souladu s územním plánem města
(jedná se o plochy OV občanské vybavení – veřejná infrastruktura)

Minimální výše měsíčního nájemného:
29 105,- Kč//měsíc, (bez DPH)- za celé nabízené prostory (k nižší nabídce nebude přihlédnuto)
(Prostory lze pronajmout i samostatně- v případě zájmu jen o některé z nabízených prostor je minimální měsíční cena dle konkrétních prostor.) 

Doba nájmu:        
neurčitá
-  s 6 měsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu nebo dohodou
-  s 3 měsíční výpovědní lhůtou  ze smlouvy pro porušení povinností vyplývajících  ze 
   smlouvy ze strany nájemce

Provozní náklady 
-  elektrickou energii a plyn si bude nájemce hradit sám na základě samostatně uzavřené 
   smlouvy s dodavatelem. Teplo a TUV řešeno plynem (kotel) jen v prostorech, které 
   sloužily jako obchody
-  nájemce bude kromě nájemného hradit  pronajímateli  vodné a stočné:
   formou roční zúčtovatelné částky (společný vodoměr osazený v šachtě vstupního 
   prostoru). Náklady budou přeúčtovány pronajímatelem nájemci 1x ročně, vždy po 
   obdržení vyúčtování od dodavatele SčVK a.s. pronajímatelem. 
-  nájemce si bude provádět drobné opravy a běžnou údržbu nebytových prostor sám do       
   výše 10 000,- Kč u každého jednotlivého případu.         
-  nájemce bude povinen zajistit provádění veškerých pravidelných revizí zařízení, které jsou 
   potřebné k provozu pronajímaných prostor a na své náklady zajišťovat odstranění 
   zjištěných závad     
-  finanční podílení na nákladech za provádění úklidu společných prostor vstupní haly v 
   čp. 184, které je zajištěno ze strany pronajímatele 

Žadatel předloží: 
- záměr na využití nebytového prostoru 
- kopie příslušného podnikatelského oprávnění
- návrh výše nájemní ceny (Kč/měsíčně) 

 Informace: 
1) Veškeré prostory jsou bez zařízení, které si zajistí nájemce na své náklady - (zůstane jen 
    kotel, který zajišťuje fci jen prodejních prostor (ne sklepů)  
2) Dle inf. současného nájemce k danému účelu podnikání (květinka) činí poplatky za 
    plyn ve výši  2 700,- Kč/ měsíc  a el. energii ve výši 1 000,- Kč/měsíc      
3) Žadatel předloží: 
 -  příslušné podnikatelské oprávnění 
 -  podnikatelským záměrem na využití prostor (dle účelu nájmu) 
 -  návrh výše měsíčního nájemného 
4) Hodnocení nebude dle pořadí důležitosti (vše bude posuzováno komplexně ve vzájemné 
    souvislosti)
5) Právem pronajímatele je nevybrat žádného zájemce
6) Pronajímatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky zájemců
7) Zájemcům bude umožněn prohlídkový den nabízených prostor  
8) Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku, nesmí se provádět stavební 
    úpravy bez závazného stanovisko orgánu státní památkové péče a povolení stavebního 
    úřadu. Stavební úpravy nelze provést bez souhlasu pronajímatele.


Usnesení č. 635/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 1848/2, 1848/12 a 1848/14 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úhradu ve výši  1.414,50 Kč + DPH, ve prospěch SŽDC, s.o. se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 636/2018 - Záměr – prodej bytové jednotky č. 1300/004 v Kadani – startovací byt s možností odkupu

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce prodat bytovou jednotku č. 4 v budově čp. 1295 až 1301 stojící na pozemcích par. č. 1814 až 1820, spoluvlastnický podíl o velikosti 653/45257 na společných částech budovy čp. 1295 až 1301 a na pozemcích par. č. 1814 až 1820 v k.ú. Kadaň nájemci.


Usnesení č. 637/2018 - Záměr – prodej par. č. 3121 o vým. 35 m2 a par. č. 3106/158 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat par. č. 3121 o vým. 35 m2 a par. č. 3106/158 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 638/2018 - Záměr – prodej části par. č. 28/1 o vým. cca 341 m2 v k.ú. Zásada u Kadaně

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat část par. č. 28/1 o vým. cca 341 m2 v k.ú. Zásada u Kadaně.


Usnesení č. 639/2018 - Záměr - Prodej dle GP č. 2850-553/2018 – žádost SŽDC, s.o.

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu minimálně 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat p.č. 1848/18 o výměře 428 m2, p.č. 1848/19 o výměře 19 m2, p.č. 3285/3 o výměře 1072 m2, p.č. 3304/56 o výměře 8 m2, p.č. 3304/57 o výměře 2 m2, p.č. 3304/58 o výměře 1 m2, p.č. 3304/59 o výměře 2 m2 v k.ú. Kadaň dle geometrického plánu č. 2850-553/2018.


Usnesení č. 640/2018 - Nabídka pronájmu p.č. 2935 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí nabídku Ing. Halamy na pronájem p.č. 2935 o výměře 689 m2 v k.ú. Kadaň a ukládá jednat s vlastníkem p.č. 2935 o podmínkách případného smluvního vztahu města k pozemku.


Usnesení č. 641/2018 - Komunitní zahrada p.č. 2258/3 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a pí Mertovou, bytem Kadaň a to v předloženém znění.  Jedná se o výpůjčku p.č. 2258/3 v k.ú. Kadaň. 
Pozemek je vypůjčen s ohledem na účel využití: provozování „Komunitní zahrady“ pro veřejnost.


Usnesení č. 642/2018 - Výpůjčka pozemků v areálu loděnice - TJ DNT Kadaň (vodní slalom)

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Kadaň a TJ DNT Kadaň, U Splitu 1703, Kadaň a to v předloženém znění.  Jedná se o výpůjčku pozemků v areálu loděnice tj.  část p.č. 906/1 o výměře cca 950 m2, p.č. 906/5 o výměře 82 m2 a část 904/2 o výměře cca 40 m2 vše k.ú. Kadaň. 
Pozemky jsou vypůjčeny s ohledem na účel využití: k veřejným sportovním účelům (oddíl kanoistiky – vodní slalom).


Usnesení č. 643/2018 - Kontrola pronajímaných nemovitostí – TJ Vodní sporty (rychlostní kanoistika)

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu z provedené kontroly pronajímaných nemovitostí a plnění smluvních podmínek vyplývajících ze sml. č. 6012/N/04 ze dne 16.12.2004 a č. 3050/N/99 ze dne 31.3.1999 uzavřených mezi Městem Kadaň a TJ Vodní sporty (předseda Jaroslav Voltr).


Usnesení č. 644/2018 - Aktualizace žádosti města o bezúplatný převod pozemků od ČR – ÚZSVM v areálu loděnice (rychlostní kanoistika)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města aktualizaci žádosti o bezúplatný převod pozemků v areálu loděnice a doporučuje schválit bezúplatný převod p.č. 2937/1, 2937/5, 2937/17, 2937/18, 2937/23 v k.ú. Kadaň. Tyto pozemky jsou využívány za účelem provozování sportovní činnosti pro širokou veřejnost – vodní sporty.


Usnesení č. 645/2018 - Výpůjčka reklamních stojanů pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní stojany pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a:
-   Ing. p.Čadílek, Málkov,  IČ 71181504 (provoz. Tyršova 567)....1 ks
-   pí Patrasová, Libědice , IČ 00712141 (provoz. Mírové nám. čp. 64)........1 ks
-   Kulturní zařízení Kadaň, p.o., Čechova 147, Kadaň ............................................1 ks
    (dodatek č. 1 sml. 14174/17).
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské rezervaci.  Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s jednotlivými žadateli na dobu určitou  -  5 let.


Usnesení č. 646/2018 - Záměr - prodloužení nájmu - Nájemní smlouva č. 5449/N/04

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích  zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce pronajmout p.č. 3461/2 o výměře 880 m2, 3463/1 o výměře 13134 m2, p.č. 3464/1 o výměře 39988 m2, p.č. 3464/4 o výměře 1630 m2, p.č. 3464/8 o výměře 2063 m2, p.č. 3464/9 o výměře 94903 m2 v k.ú. Kadaň a to na dobu určitou 1 rok, od 1.11.2018 do 31.10.2019.


Usnesení č. 647/2018 - Dodatek č.1 k smlouvě o výpůjčce č. 9618/08 – KZK, p.o.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 9618/08 uzavřené mezi městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, p.o. a to v předloženém znění. Jedná se o úpravu výpůjčky kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Kadani.


Usnesení č. 648/2018 - Záměr  – výpůjčka nebytových prostor čp. 377 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích  zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce vypůjčit níže uvedené nebytové prostory v 1.NP, čp. 377 k.ú. Prunéřov včetně vybavení:
- 1. celek :     místnost č.107 o výměře 16,37 m2
  místnost č.108 o výměře 63,75 m2
  místnost č.109 o výměře   1,44 m2
-  2.celek:      místnost č.110 o výměře 12,54 m2
  místnost č.111 o výměře 26,30 m2
  místnost č.112 o výměře   1,40 m2
a dále 
- část pozemku p.č. 136/7 o výměře 624 m2 v k.ú. Prunéřov (hřiště)
Jedná se o prodloužení smluvního vztahu o jeden rok u stávajících smluv o výpůjčce – sml. 
č. 13367/15  ze dne 16.12.2015 a sml. 13366/15 ze dne 16.12.2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.12.2017 a to na dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2019.


Usnesení č. 649/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků ideál. 1/8 par. č. 2318/1 o vým. 231 m2 a ideál. 1/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 v k.ú. Kadaň pí Machutové, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 1.740,- Kč (cesta: 1.740,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 970,- Kč.


Usnesení č. 650/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků ideál. 3/8 par. č. 2318/1 o vým. 231 m2, ideál. 3/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 a par. č. 2318/2 o vým. 143 m2 v k.ú. Kadaň p. Peroutovi, bytem Perštejn, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 13.514,- Kč (cesta: 5.220,- Kč + pozemek: 8.294,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 2.910,- Kč.


Usnesení č. 651/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků ideál. 1/8 par. č. 2318/1 o vým. 231 m2, ideál. 1/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 a par. č. 2318/3 o vým. 35 m2 v k.ú. Kadaň pí Kazimieře Bratrů, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 3.770,- Kč (cesta: 1.740,- Kč + pozemek: 2.030,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 970,- Kč.


Usnesení č. 652/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků ideál. 1/8 par. č. 2318/1 o vým. 231 m2, ideál. 1/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2 a par. č. 2318/4 o vým. 35 m2 v k.ú. Kadaň p. Uherkovi, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 3.770,- Kč (cesta: 1.740,- Kč + pozemek: 2.030,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 970,- Kč.


Usnesení č. 653/2018 - Prodej pozemků par. č. 2318 a 2321/3 v k.ú. Kadaň - pí Machutová, p. Perout, pí Bratrů, p. Uherek, pí Kadlecová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků ideál. 2/8 par. č. 2318/1 o vým. 231 m2, ideál. 2/8 par. č. 2321/3 o vým. 9 m2, par. č. 2318/5 o vým. 35 m2 a par. č. 2318/6 o vým. 35 m2 v k.ú. Kadaň pí Kadlecové, bytem Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 58,- Kč/m2, tj. 7.540,- Kč (cesta: 3.480,- Kč + pozemek: 4.060,- Kč). Zároveň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům města ve výši 1.940,- Kč.


Usnesení č. 654/2018 - Záměr – převod práv a závazků, strážiště I – BJ č. 1897/10

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat  bytovou jednotku č. 10 v čp. 1897 stojícím na par. 2953/10, příslušný podíl na společných částech domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 655/2018 - Záměr (adresný) – Strážiště I – převod práv a závazků – RD 1896

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce:
- pronájem čp. 1896 (rodinný dům vč. garáže) - na zastavěné parcele 2953/12 včetně  
  zastavěné parcely  a parcely 2953/61 - zahrady v k.ú. Kadaň  
- prodej  čp.   1896   (rodinný dům ) -  na   zastavěné   parcele   2953/12   včetně       
  zastavěné  parcely  a  parcely   2953/61 -  zahrady  v k.ú.  Kadaň


Usnesení č. 656/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.2+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s p. Gapčem, bytem Prunéřov Kadaň.


Usnesení č. 657/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.2+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově čv Prunéřově s manž. Horváthovými, bytem Kadaň.


Usnesení č. 658/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou - vel.1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Filovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 659/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou vel.2+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s pí Červeňákovou, bytem Tušimice.


Usnesení č. 660/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, vel.1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Makuňou, bytem Prunéřov.


Usnesení č. 661/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, vel.1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Tirpákem, bytem Prunéřov.


Usnesení č. 662/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, vel.2+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s pí Rjabcovou, bytem Prunéřov.


Usnesení č. 663/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou – vel.1+2

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s manž. Hofmanovými, bytem Kadaň.


Usnesení č. 664/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel.1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s Dr. Kovalchuk, bytem Kadaň.


Usnesení č. 665/2018 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p. Pikartem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 666/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel.1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Jitřní s p. Cickem, bytem  Nové Město nad Váhom.


Usnesení č. 667/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel.1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Na Podlesí s pí Beránkovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 668/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Věžní s manž. Stránských, bytem Kadaň.


Usnesení č. 669/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat uhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 670/2018 - Revokace usn. č. 589/2018 o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č. 589/2018 ze dne 21.06.2018 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Tancošovou, Prunéřov.


Usnesení č. 671/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.09. 2018

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 30.09.2018 na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s pí Kubovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 672/2018 - Přidělení sociálního (vstupního) bytu vel. 2+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Lehmannovou, bytem Prunéřov.


Usnesení č. 673/2018 - Přidělení sociálního (vstupního) bytu vel. 2+kk

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s p. Hekou, bytem Prunéřov.


Usnesení č. 674/2018 - Výběr zhotovitele na akci: "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani"

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci: "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani" a uzavření Smlouvy o dílo s firmou: HP STAV – Jan Perout s.r.o., IČ: 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 675/2018 - Dodatek č. 1 k SoD č. 052/16/R - snížení ceny za služby

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 052/16/R se společností KLAHOS spol, s.r.o., IČ: 45537429, Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová na snížení ceny za pravidelné revize SOZ v objektu Dvořákova č. p. 1841-1843 v Kadani z 10.200,00 Kč bez DPH na 5.890,00 Kč bez DPH.


Usnesení č. 676/2018 - Dodatek č. 3 k SoD č. 12813/14 - rozšíření objektů na servis, odečty a rozúčtování tepla

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 12813/14 se společností Koncept FAST s.r.o., IČO: 45357811, Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov za účelem rozšíření seznamu objektů na servis, odečty a rozúčtování tepla o objekt č. p. 377, Prunéřov.


Usnesení č. 677/2018 - Dohoda o ukončení SoD č. 4/2009 - zajišťování úklidu s.p. v BD

Rada města schvaluje dohodu o ukončení SoD č. 4/2009 k 31.08.2018  na zajišťování úklidu společných prostor BD v Kadani se Soňou Fišerovou, IČ: 64703053, Kojetín 1, 431 55 Radonice z důvodu snížení kapacit a nemožnosti nadále vykonávat smluvní závazky v plném rozsahu.


Usnesení č. 678/2018 - Informace o závadném stavu v Kadani v Bystřické ulici

Rada města bere na vědomí informaci o závadném stavu v areálu garáží v Bystřické ulici na dešťové kanalizaci v Kadani a bere na vědomí informaci o výběru zhotovitele na odstranění závadného stavu na výše uvedeném místě a ukládá odboru životního prostředí uplatnit náklady na odstranění havárie u Krajského úřadu v Ústí nad Labem.


Usnesení č. 679/2018 - Příkazní smlouva na zajištění péče o toulavé kočky na území města Kadaně

Rada města bere na vědomí přípravu příkazní smlouvy na zajištění péče o toulavé kočky na území města Kadaně s KOČIČÍM SPOLKEM PETRONELLA, Žatecká 100, 432 01 Kadaň, IČ: 04550161 a ukládá dopracovat návrh dle připomínek.


Usnesení č. 680/2018 - Zásady pro poskytování dotací podnikatelům z rozpočtu města Kadaně

Rada města bere na vědomí zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání a ukládá dopracovat návrh dle připomínek.


Usnesení č. 681/2018 - Program regenerace MPR a MPZ 2018 - přijetí příspěvku

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 ve výši 450 000,- Kč poskytnutého Ministerstvem kultury ČR.


Usnesení č. 682/2018 - Návrh odměny ředitelce MěSSS

Rada města schvaluje vyplacení navržené odměny ředitelce MěSSS Kadaň Mgr. Lence Raadové, MBA.


Usnesení č. 683/2018 - Přijetí sponzorských darů

Rada města schvaluje přijetí sponzorských darů pro MěSSS Kadaň - 4.000 Kč od Tepelného hospodářství Kadaň s.r.o., 11.000 Kč od firmy Sodexo Pass ČR a.s., 30.000 Kč od Nadačního fondu Veolia.


Usnesení č. 684/2018 - Schválení Místního plánu inkluze

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Místní plán inkluze města Kadaň pro období 2018 - 2021.


Usnesení č. 685/2018 - Dodatek smlouvy - Rekonstrukce č.p. 167 Prunéřov

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14366/18 s firmou FRK s.r.o. Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň IČO 61324817 na akci "Rekonstrukce části objektu 
č.p. 167 Prunéřov na sociální byty".


Usnesení č. 686/2018 - Návrh na vyřazení majetku z evidence města

Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v příloze, prodej zájemcům za symbolickou cenu židle za 150,-Kč a věšák za 100,-Kč.


Usnesení č. 687/2018 - Odměny ředitelům příspěvkových organizací

Rada města schvaluje navrženou odměnu Marcele Trejbal Vlčkové, ředitelce Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace a Romanu Muchnovi, řediteli Sportovního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za 1. pol. roku 2018.


Usnesení č. 688/2018 - Informace o zájmu o dobíjecí stanici elektromobilů

Rada města bere na vědomí vyjádření společnosti Olife Energy, a.s. k vybudování dobíjecí stanice pro elektromobily ve městě.


Usnesení č. 689/2018 - Žádost SŽDC o určení nového názvu zastávky

Rada města odkládá projednání nového názvu vlakové zastávky dle požadavků SŽDC.


Usnesení č. 690/2018 - Vyjádření Fin-servis,a.s k poptávkovému řízení na burzovního dohodce

Rada města bere na vědomí vyjádření Mgr. Pavla Grünera k námitce spol. Fin-servis,a.s. a ukládá pokračovat v poptávkovém řízení na dohodce a komoditní burzy pro centralizovaný nákup zemního plynu a nákup elektřiny.


Usnesení č. 691/2018 - Vyhodnocení poptávky dohodce a komoditní burzy pro central. nákup plynu v období od 1.1.2020 - do 31.12.2022

Rada města schvaluje na základě doporučení GRUNER advokátní kancelář, s.r.o. navržený postup a způsob nákupu zemního plynu pro odběrná místa města Kadaň, příspěvkové organizace města Kadaň, obchodní společnosti, jejichž jediným společníkem, respektive jediným akcionářem je město Kadaň pro období od 1. 1. 2020 do 1. 1. 2023 na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) včetně finančního krytí na poplatky spojené s nákupem na této komoditní burze.


Usnesení č. 692/2018 - Vyhodnocení poptávky dohodce a komoditní burzy pro central. nákup plynu v období od 1.1.2020 - do 31.12.2022

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratele, v předloženém znění.


Usnesení č. 693/2018 - Vyhodnocení poptávky dohodce a komoditní burzy pro central. nákup plynu v období od 1.1.2020 - do 31.12.2022

Rada města schvaluje zmocnění Ing. Jiřího Jirgla, jednatele ve společnosti Jirgl EP s.r.o. ke všem právním jednáním a faktickým úkonům spojených se sdruženými službami dodávek plynu pro město Kadaň a organizace města Kadaň, včetně možnosti nechat se dále zastoupit.


Usnesení č. 694/2018 - Vyhodnocení poptávky dohodce a komoditní burzy pro central. nákup plynu v období od 1.1.2020 - do 31.12.2022

Rada města pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratele, podpisem plné moci pro Ing. Jiřího Jirgla a dokumentů souvisejících s nákupem zemního plynu na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE).


Usnesení č. 695/2018 - Vyhodnocení poptávky na výběr dohodce a komoditní burzy pro centralizovaný nákup elektřiny v období od 1.1.2019 do 31.12. 2021

Rada města schvaluje na základě doporučení GRUNER advokátní kancelář, s.r.o. navržený postup a způsob nákupu elektřiny pro odběrná místa města Kadaň, příspěvkové organizace města Kadaň, obchodní společnosti, jejichž jediným společníkem, respektive jediným akcionářem je město Kadaň pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) včetně finančního krytí na poplatky spojené s nákupem na této komoditní burze.


Usnesení č. 696/2018 - Vyhodnocení poptávky na výběr dohodce a komoditní burzy pro centralizovaný nákup elektřiny v období od 1.1.2019 do 31.12. 2021

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratele, v předloženém znění.


Usnesení č. 697/2018 - Vyhodnocení poptávky na výběr dohodce a komoditní burzy pro centralizovaný nákup elektřiny v období od 1.1.2019 do 31.12. 2021

Rada města schvaluje zmocnění Ing. Jiřího Jirgla, jednatele ve společnosti Jirgl EP s.r.o. ke všem právním jednáním a faktickým úkonům spojených se sdruženými službami dodávek elektřiny pro město Kadaň a organizace města Kadaň, včetně možnosti nechat se dále zastoupit.


Usnesení č. 698/2018 - Vyhodnocení poptávky na výběr dohodce a komoditní burzy pro centralizovaný nákup elektřiny v období od 1.1.2019 do 31.12. 2021

Rada města pověřuje PaedDr. Jiřího Kulhánka, starostu města, podpisem Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratele, podpisem plné moci pro Ing. Jiřího Jirgla a dokumentů souvisejících s nákupem elektřiny na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE).


Usnesení č. 699/2018 - Mobilní informační systém - Eternal CityGuide

Rada města bere na vědomí informace o produktu mobilního informačního systému Eternal CityGuide.


Usnesení č. 700/2018 - Smlouva veřejných zadavatelů města, příspěvkových org. a obchod. společností města

Rada města schvaluje uzavření smlouvy veřejných zadavatelů o centralizovaném zadávání (město Kadaň, příspěvkové organizace města Kadaň, obchodní společnosti, jejichž jediným společníkem, respektive jediným akcionářem je město Kadaň) za účelem zadání veřejných zakázek „Město Kadaň – centralizovaný nákup elektřiny“ pro rok 2019, 2020 a 2021 a „Město Kadaň – centralizovaný nákup zemního plynu“ pro rok 2020, 2021 a 2022 na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) v předloženém znění.


Usnesení č. 701/2018 - Výběr dodavatele - rek. kotelny knihovny

Rada města bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o výběru dodavatele na akci "Městská knihovna - rekonstrukce kotelny" firmu KL-Servis, Adam Vavroušek, Útočiště 54, Klášterec nad Ohří.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti