ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 21. června 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 572/2018 - Žádost o souhlas s realizací projektu - Šablony II - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Rada města schvaluje realizaci projektu výzvy č. 63  - OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II: „Cesty ke zlepšování výuky II" na Základní škole Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň.


Usnesení č. 573/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Na Podlesí, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 20.000 Kč od ČEZ Teplárenská, a.s., 251 01 Říčany, Bezručova 2212/30 pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov na nákup hracího prvku na dětské školní hřiště.


Usnesení č. 574/2018 - Změna účelu smlouvy o dotaci - Nemocnice Kadaň s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 8/2018 s Nemocnicí Kadaň s.r.o.


Usnesení č. 575/2018 - Žádost ZAČÍT SPOLU o individuální dotaci

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace pro ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň ve výši 100.000 Kč na provoz jeslí za podmínky schválení rozpočtové změny.


Usnesení č. 576/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Kadaň, Na Podlesí od Tepelného hospodářství Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši 4.000 Kč od Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov na vybavení dětského hřiště hracím prvkem “hradby se skluzavkou”.


Usnesení č. 577/2018 - Dodatek 3. rozpočtového opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek 3. rozpočtového opatření.


Usnesení č. 578/2018 - Kadaň - Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti D - 1. etapa – výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti D - 1. etapa“ a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 579/2018 - Kadaň - úprava a osvětlení přechodu pro chodce v ul. Chomutovská v Kadani - dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 k SoD č. 14467/18 na akci "Kadaň - úprava a osvětlení přechodu pro chodce v ul. Chomutovská" s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 580/2018 - Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje – dodatek č. 2

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.2 k SoD č.14178/17 na akci "Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 581/2018 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment – výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Revitalizace prostoru parkánů historického jádra v Kadani 3. a 4. segment“ a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 582/2018 - Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722 – návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje zadávací řízení -zjednodušené podlimitní- dle § 53, zák. č. 134/2016 Sb. na akci "Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722".


Usnesení č. 583/2018 - Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722 – návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722“:

1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 584/2018 - Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722 – návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, čp. 722“ ve složení:

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta, zde
Mgr. Jan Losenický, místostarosta – zde 
pí Olga Zörklerová, 
Ing. Alice Drahokoupilová, 
Ing. Radomil Coufal, 
Zástupce (ci) firmy Pro obce s.r.o.

Náhradníci: 
Mgr. Stanislav Hakl, 
Ing. Jiří Kučera, 
Mgr. Zdeněk Hosman, 
PharmDr. Radek Oswald, 
Mgr. Tomáš Oršulák, 
Mgr. Radek Scherfer.


Usnesení č. 585/2018 - Věcná břemena – schvalování

Rada města bere na vědomí, že o nabytí práva z věcného břemene obcí a o zatížení obecního pozemku věcným břemenem rozhoduje rada města v nevyhrazené pravomoci na základě § 102 odst. 3 zákona o obcích.


Usnesení č. 586/2018 - Prodej pozemku par. č. 268/12 o vým. 77 m2 v k.ú. Tušimice – odstoupení od žádosti

Rada města bere na vědomí odstoupení p.Štefanova, bytem Chomutov, od žádosti o odkoupení pozemku par. č. 268/12 o vým. 77 m2 v k.ú. Tušimice.


Usnesení č. 587/2018 - Úplatný převod p.č. 25 v k.ú. Kadaň od SPÚ ČR

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy mezi Státním pozemkovým úřadem ČR a městem Kadaň v předloženém znění . Jedná se o výkup p.č. 25 o výměře 157 m2 v k.ú. Kadaň (pozemek, který bezprostředně navazuje na “Informační centrum” čp. 7 v majetku města na kterém se nachází - Sklad půjčovny kol).
Kupní cena je stanovena pozemkovým úřadem na základě znaleckého posudku ve výši  
99 070,- Kč.


Usnesení č. 588/2018 - Záměr – výpůjčka pozemků v areálu loděnice - TJ DNT Kadaň (vodní slalom)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ záměr města vypůjčit část p.č.906/1 o výměře cca 950 m2, p.č. 906/5 o výměře 82 m2 a část 904/2 o výměře cca 40 m2 vše k.ú. Kadaň na dobu určitou navázanou na platnost stávající nájemní smlouvy č. 3153/N/99 ze dne 23.11.1998 - na prostory budovy loděnice (pokud tedy skončí nájem prostor budovy - skončí i platnost smlouvy na pozemek).


Usnesení č. 589/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se s níženou kvalitou - vel. 1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Tancošovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 590/2018 - Přidělení sociálního bytu s jistotou – vel. 1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na tři měsíce, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s p. Bartošem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 591/2018 - Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby dle OZ č.89/2012 Sb., § 2291

Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby z bytu o velikosti 1+1 v budově ul. Ječná, v Kadani s p. Džubákem, Kadaň pro hrubé porušení nájemní smlouvy.


Usnesení č. 592/2018 - Revokace usn. č. 354/2018 o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č. 354/2018 ze dne 26. 04. 2018 o přidělení bytu o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova, Kadaň s p. Almubaslatem, Kadaň.


Usnesení č. 593/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou vel. 2+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s p. Jamečným, bytem Kadaň.


Usnesení č. 594/2018 - Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani

Rada města bere na vědomí posouzení stavebně-technického stavu krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani od p. Ing. Vladimíra Buřta.


Usnesení č. 595/2018 - Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani":

1. FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
2. HP STAV - Jan Perout, Zahradní 41, 431 63 Perštejn
3. PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
4. Prourban s.r.o., Palackého 42, 431 51 Klášterec nad Ohří
5. RN STŘECHY, Červenohradecká 352, 431 11 Jirkov
6. STRIX Chomutov a.s., 28. října 1081/19, 430 01 Chomutov
7. STŘECHY PS s.r.o., Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň
8. STŘECHY VRŇATA & ŹÁČIK s.r.o., Tulipánová 100, 252 43 Průhonice


Usnesení č. 596/2018 - Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani

Rada města schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na akci: "Oprava krovu a střechy jednotlivých objektů hradu v Kadani" ve složení:

PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta, 
Mgr. Jan Losenický, místostarosta, 
pí Olga Zörklerová, 
Ing. Alice Drahokoupilová, 
Ing. Radomil Coufal, 
Zástupce (ci) firmy Pro obce s.r.o.

Náhradníci: 
Mgr. Stanislav Hakl, 
Ing. Jiří Kučera, 
Mgr. Zdeněk Hosman, 
PharmDr. Radek Oswald, 
Mgr. Tomáš Oršulák, 
Mgr. Radek Scherfer.


Usnesení č. 597/2018 - Služební cesta do AUE Německo

Rada města schvaluje účast zástupců města - Mgr. Jana Losenického, Mgr. Zdeňka Hosmana, Mgr. Tomáše Oršuláka a Mgr. Radka Scherfera na služební cestě do partnerského města Aue - Německo ve dnech 14. - 15.7. 2018 na základě pozvání starosty AUE včetně použití služebního vozidla.


Usnesení č. 598/2018 - Schválení zahraniční studijní cesty

Rada města schvaluje účast Mgr. Martina Zárybnického na zahraniční studijní cestě do Irska (Dublin) ve dnech 17. - 21. 9. 2018.Usnesení č. 599/2018 - Nákup osobního automobilu pro MěSSS

Rada města bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise na výběr dodavatele osobního automobilu a schvaluje uzavření smlouvy s firmou Auto Drásta s.r.o., IČ 26382261, Západní 1831/71, 360 01 Karlovy Vary.


Usnesení č. 600/2018 - Prodej služebního vozidla MěSSS

Rada města schvaluje prodej služebního vozidla Škoda Fabia Combi za minimální odhadní cenu prostřednictvím MěSSS Kadaň.


Usnesení č. 601/2018 - Prodej služebního vozidla MěSSS

Rada města souhlasí s tím, že výtěžek z prodeje služebního osobního automobilu bude ponechán Městské správě sociálních služeb Kadaň.


Usnesení č. 602/2018 - Vybudování pítka v prostoru dětského hřiště ve Smetanových sadech v Kadani

Rada města schvaluje vybudování pítka v prostoru dětského hřiště ve Smetanových sadech v Kadani.


Usnesení č. 603/2018 - Žádost o schválení hlučné zábavní pyrotechniky – Jágerský

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky čl. 2 bod 3) pro p. Jágerského, bytem Kadaň za účelem konání svatební oslavy dne 21. 7. 2018 od 22.10 hodin v délce cca 5 minut u restaurace Split v Kadani.


Usnesení č. 604/2018 - Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovení počtu 27 členů zastupitelstva města pro volební období 2018 – 2022.


Usnesení č. 605/2018 - Dobíjecí stanice elektromobilu

Rada města bere na vědomí informace o podmínkách dobíjecí stanice elektromobilů na Mírovém náměstí a ukládá prověřit zájem firem o zřízení a provozování dobíjecí stanice.


Usnesení č. 606/2018 - Zpráva ze služební cesty Vara

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu ze služební cesty schválené radou města č. 255/2018 do města Vara - Švédsko ve dnech 21. - 24.5. 2018.


Usnesení č. 607/2018 - Stanovisko obce k zařazení společnosti BOS Automotive Products CZ s. r. o. do režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

Rada města pověřuje starostu města podpisem souhlasného stanoviska se zařazením společnosti BOS Automotive Products CZ s. r. o. do režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti