ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 40. schůze RM 17.května 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 387/2018 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň  a.s. výroční zprávu za rok 2017 Kabelové televize Kadaň, a.s..


Usnesení č. 388/2018 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města bere na vědomí v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň  a.s. zprávu dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s.


Usnesení č. 389/2018 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň  a.s.  roční účetní závěrku za rok 2017 a   s c h v a l u j e  dosažený hospodářský výsledek, zisk ve výši 4 595 429,- Kč rozdělit částku ve výši 595 429,- Kč na sociální fond a 
4 000 000,- Kč vložit na účet nerozděleného zisku z minulých let.


Usnesení č. 390/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje , že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 324/2018, 328/2018 a 346/2018, která trvají.


Usnesení č. 391/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
 - starosty o projektu Kadaň - UNESCO


Usnesení č. 392/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového věcného daru - učební pomůcky "Tajemství vody" v hodnotě 10 000 Kč od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1659, 415 50 Teplice pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň.


Usnesení č. 393/2018 - Žádost o souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši  100 000 Kč od ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10  pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň na pořízení  počítačů do jazykové laboratoře.


Usnesení č. 394/2018 - Žádost o povolení výjimky - MŠ Olgy Havlové, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 14 dětí na 15 dětí ve speciální třídě (pro děti s kombinovanými vadami) Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 395/2018 - Žádost o povolení výjimky - MŠ ul. Klášterecká, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu dětí Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, z maximálního počtu 14 dětí na 18 dětí ve speciální třídě pro děti se zdravotním postižením (pro děti s vadami řeči) a ve třech běžných třídách z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 396/2018 - Žádost o povolení výjimky - MŠ Husova, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na  25 dětí ve třech třídách  a 27 dětí v jedné třídě Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 397/2018 - Žádost o povolení výjimky - MŠ Na Podlesí, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí v pěti třídách  Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 398/2018 - Žádost o povolení výjimky - MŠ Školní, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu 24 dětí na 25 dětí ve čtyřech třídách Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 399/2018 - Žádost o povolení výjimky - ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje povolení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídách ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň, se vzdělávacím programem na 1. stupni ŠVP ZV – Škola s úsměvem (+minimální výstupy) ze 14 na 18 žáků, na 2. stupni ŠVP ZV-LMP „Tvořením se učíme“ ze 14 na 18 žáků a  ve třídách se vzdělávacím programem ŠVP ZŠS „Tvoříme a učíme se“ ze 6 na 10 žáků tj. třídy speciální školy pro školní rok 2018/2019 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.


Usnesení č. 400/2018 - Žádost o souhlas s realizací projektu - Šablony - ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683

Rada města schvaluje realizaci projektu výzvy č. 63  - OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony  II: „Sluníčkové inspirace pokračují II" na Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov.


Usnesení č. 401/2018 - Žádost o prodloužení činnosti přípravné třídy - ZŠ a MŠ při nemocnici

Rada města schvaluje zaslání žádosti Krajskému úřadu Ústeckého kraje o prodloužení souhlasného stanoviska k činnosti přípravné třídy na Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 ve školním roce 2018/2019.


Usnesení č. 402/2018 - Osobní ohodnocení - ředitelka ZŠ Školní, Kadaň

Rada města projednala osobní příplatek Mgr. Ireny Gahlerové, ředitelky Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov a na základě kontrolních zpráv ČŠI a zřizovatele školy stanovuje od 1. 6. 2018 osobní ohodnocení ve výši 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě.


Usnesení č. 403/2018 - Rozbory hospodaření za I. čtvrtletí 2018

Rada města bere na vědomí předložené rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2018.


Usnesení č. 404/2018 - Žádost Masiv MTB Stage Race o individuální dotaci

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro Masiv MTB Stage Race na projekt "Kadaňská královská etapa" ve výši 30.000 Kč za podmínky schválení rozpočtové změny.


Usnesení č. 405/2018 - Žádost Linky bezpečí, z.s. o individuální dotaci

Rada města odkládá projednání žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Linku bezpečí, z.s. ve výši 25.000 Kč a ukládá vyzvat žadatele k podání doplnění žádosti dle pravidel  města.


Usnesení č. 406/2018 - Žádost o individuální dotaci - Jablečný den 2018

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí individuální dotace pro Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s. ve výši 5.000 Kč na akci 8. ročník Jablečného dne v zámeckém areálu v Krásném Dvoře, z důvodu nesouladu s pravidly o poskytování dotací.


Usnesení č. 407/2018 - Kadaň - oprava ulice Čechova

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava ulice Čechova“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, 
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 408/2018 - Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti D - 1. etapa

Rada města odkládá projednání návrhu firem k obeslání na realizaci akce s názvem „Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti D - 1. etapa“.


Usnesení č. 409/2018 - Oprava komunikace v Brodcích

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Oprava komunikace v Brodcích“.

1.Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
2.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 410/2018 - Revitalizace veřejného prostranství na sídlišti D - kontejnerová stání

Rada města odkládá nabídku Ing. Arch. Maninové na zpracování dokumentace pro "Revitalizaci veřejného prostranství na sídlišti D - kontejnerová stání" a ukládá projednat s předsedy SVJ jejich typy a umístění na sídlišti D a pověřuje p. Šeráka jednat s Ing. Arch. M. Maninovou o snížení ceny za zpracování dokumentace.


Usnesení č. 411/2018 - Sanace vlhkosti půdního prostoru a podkroví objektu čp. 630, RADKA

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Sanace vlhkosti půdního prostoru a podkroví objektu čp. 630, RADKA“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, 
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 412/2018 - Demolice přístavby čp. 722

Rada města bere na vědomí informaci o demolici přístavby na budově čp. 722.


Usnesení č. 413/2018 - Kadaň - skatepark

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Kadaň - skatepark"  a uzavření SoD s firmou „Mystic constructions spol. s r.o., IČ 26177358, Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2“.


Usnesení č. 414/2018 - Dodatek č. 2  - Vybudování sociálního zázemí v parku na p.p.č. 3539 v areálu Rooseveltových sadů, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 14164/17 s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň na akci "Vybudování sociálního zázemí v parku na p.p.č. 3539 v areálu Rooseveltových sadů, Kadaň".


Usnesení č. 415/2018 - Oprava zdi u Domova pro seniory v Kadani

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Oprava zdi u Domova pro seniory v Kadani"  a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871.


Usnesení č. 416/2018 - Pronájem nebytových prostor – 1 místnost v objektu čp. 1338

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu  nebytových prostor v čp. 1338 -  jedná se o 1 místnost - sklad (bez soc. zázemí a bez dodávky energií) o celkové výměře 26,7 m2  v  1.  NP  budovy se samostatným vstupem ze strany objektu s podnikající fyzickou osobou  p. Hroškem, IČ 69423385 s účinností od 01.06.2018 za níže uvedených podmínek: 
Účel nájmu:      sklad 
Výše nájemného: 900,- Kč/měsíc                          
Doba nájmu:     neurčitá 
 -  s 3 měsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou
 -  s 1 měsíční výpovědní lhůtou ze smlouvy pro porušení  povinností vyplývajících ze smlouvy ze strany nájemce
Provozní náklady :
- do těchto prostor nejsou dodávány žádné energie 
- nájemce si bude provádět drobné opravy a běžnou údržbu  nebytových prostor sám do výše 
5 000,- Kč u každého jednotlivého případu.


Usnesení č. 417/2018 - Informace z jednání s majitelem BJ č.  1264/17 , ul. Chomutovská – podmínky převodu

Rada města bere na vědomí informace místostarosty města z jednání o podmínkách prodeje BJ č. 1264/17, které vyplynuly z jednání s Ing. Bc. Pitterlingem, Ph.D. (vlastníkem BJ).


Usnesení č. 418/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M300/2001 s p. Fuksou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.6.2018, bere na vědomí žádost p. Fuksy o ukončení  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3235/N/99 ke stejnému datu a  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.


Usnesení č. 419/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města schvaluje do doby realizace  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/20, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/20 v k.ú. Kadaň Mgr. Karhanové, bytem Klášterec nad Ohří, s účinností od 1.7.2018. Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.


Usnesení č. 420/2018 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Mgr. Karhanovou, bytem Klášterec nad Ohří, na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/20, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/20 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.7.2018. Kupní cena nemovitosti činí 921.584,- Kč.


Usnesení č. 421/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ, garážové stání B1

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13890/16 ve znění dodatku č. 1 s paní Szpotowiczovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.6.2018.


Usnesení č. 422/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ, garážové stání B1

Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní pronájem níže uvedené nemovitosti Bc. Halouzkové Dis., bytem Kadaň, Dvořákova 1843 s účinností od 1.7.2018.
nemovitost: 
Bytová jednotka o velikosti podlahové plochy 50 m2, umístěná v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp. 1841-1843 a podíl na zastavěných pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň. Nájemní cena činí 1.500,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.


Usnesení č. 423/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ, garážové stání B1

          Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní s Bc. Halouzkovou Dis., bytem Kadaň, s účinností od 1.7.2018.
nemovitost: 
Bytová jednotka o velikosti podlahové plochy 50 m2, umístěná v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp. 1841-1843 a podíl na zastavěných pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň. Kupní cena nemovitosti činí 390.000,- Kč.


Usnesení č. 424/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ, garážové stání B1

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení  Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13891/16 ve znění dodatku č. 1 s paní Szpotowiczovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.6.2018.


Usnesení č. 425/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ, garážové stání B1

Rada města schvaluje do doby realizace Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní pronájem níže uvedené nemovitosti Bc. Halouzkové Dis., bytem Kadaň, s účinností od 1.7.2018.
nemovitost: 
garážové stání č. B1, tj. spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k celkové ploše podzemních garáží.
Nájemní cena činí 350,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.


Usnesení č. 426/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ, garážové stání B1

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní s Bc. Halouzkovou Dis., bytem Kadaň, s účinností od 1.7.2018.
nemovitost: 
garážové stání č. B1, tj. spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k celkové ploše podzemních garáží.
Kupní cena nemovitosti činí 90.720,- Kč.


Usnesení č. 427/2018 - Záměr – prodej bytové jednotky v Kadani – startovací byt s možností odkupu

Rada města odkládá projednání žádosti Bc. Vildové, bytem Kadaň, o koupi startovacího bytu v Kadani a ukládá upravit čl. III. bod 3)  Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města včetně způsobu prodeje.


Usnesení č. 428/2018 - Záměr – výpůjčka části p.č. 205/2 o výměře 231 m2 v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města vypůjčit část p.č. 205/2 o výměře cca 231 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 429/2018 - Prodloužení výpůjčky sml. 14378/18 komunitní zahrada

Rada města schvaluje prodloužení stávající smlouvy o výpůjčce č.14378/18 mezi městem Kadaň a pí Mertovou, bytem Kadaň, formou dodatku č.1. Výpůjčka p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 v k.ú. Kadaň bude prodloužena do 31.8.2018.


Usnesení č. 430/2018 - Bezúplatný převod p.č. 131/6  v k.ú. Kadaň od ÚZSVM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č. 131/6 o výměře 25 m2 v k.ú. Kadaň dle § 39 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR .


Usnesení č. 431/2018 - Výkup částí p.č. 1485/3  a p.č. 1485/6 v k.ú. Kadaň – vybudování chodníku

Rada města bere na vědomí předložené informace a ukládá připravit návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup části p.č. 1485/3 o výměře cca 60 m2 a části p.č. 1485/6 o výměře 40 m2 v k.ú. Kadaň s návrhem budoucí kupní ceny 440,- Kč/m2 (cena v čase a místě obvyklá/tržní hodnota).


Usnesení č. 432/2018 - Výpůjčka reklamních stojanů pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní stojany pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a :
- The Quang Pham, IČ 49084119 (provoz. Mír.nám. 47)…………...1 ks
- P.Hnízdil, Kadaň, IČ 12766968.....................................................1 ks
- Mgr.  Adámková, ,IČ 75383047 (provoz. Mír. nám. 120)…………..1 ks
- ROAL CZECH s.r.o.,Kadaň, IČ 27260615 (provoz. Mír. nám. 50)…………….1 ks 
- Pí Kamenická, , IČ 72563117 (provoz. Mír.nám. 50)…………. 1 ks
- Es Café s.r.o., Svitákova 2818/9, Stodůlky, Praha5,IČ 06664997 (provoz. Mír.nám. 80) ..1ks
Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské rezervaci. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena s jednotlivými žadateli na dobu určitou  -  5 let.


Usnesení č. 433/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+kk v budově v Prunéřově s pí Bouchnerovou, Kadaň.


Usnesení č. 434/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v Prunéřově s p. Stejskalem, Kadaň.


Usnesení č. 435/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v Prunéřově s manzž. Forsztákovými, Kadaň.


Usnesení č. 436/2018 - Přidělení sociálního bytu bez jistoty 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy, na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p.Hekou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 437/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Věžní s manž. Vokáčovými, bytem Kadaň.


Usnesení č. 438/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Věžní s p. Homolkou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 439/2018 - Informace o užívání bytů č.p. 1351/017, 1352/001 v ul. Golovinova, Kadaň

Rada města bere na vědomí informace o užívání bytů č. p. 1351/017, 1352/001 v ul. Golovinova, Kadaň.


Usnesení č. 440/2018 - Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s pí Pleskotovou,Kadaň.


Usnesení č. 441/2018 - Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na bytovou jednotku o velikosti 3+1 v budově v ul. Golovinova s pí Novákovou, Kadaň.


Usnesení č. 442/2018 - Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s pí Novákovou, Kadaň.


Usnesení č. 443/2018 - Žádost o schválení výměny bytů

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+1 v budově v ul. Golovinova s pí Pleskotovou, Kadaň.


Usnesení č. 444/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 445/2018 - Zpráva o vyhodnocení rekonstrukce č.p. 169 v Prunéřově

Rada města bere na vědomí zprávu obsahující vyhodnocení rekonstrukce objektu č.p. 169 v Prunéřově. Zpráva o vyhodnocení se zabývá účelností, využitelností a stavem po rekonstrukci objektu.


Usnesení č. 446/2018 - JV předpolí Kadaně

Rada města bere na vědomí informaci o JV předpolí Kadaně - majetkoprávních vztazích a návrhu etapizace investic a ukládá zadat zpracování změny regulačního plánu a projektové dokumentace na inženýrské sítě v dané lokalitě.


Usnesení č. 447/2018 - Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu

Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu.


Usnesení č. 448/2018 - Nařízení města č. 2/2018 - Tržní řád města Kadaně

Rada města schvaluje vydání nového Nařízení města č. 2/2018 - Tržní řád města Kadaně.


Usnesení č. 449/2018 - Vyhodnocení počtu vydaných parkovacích karet na Mírovém náměstí v Kadani

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o počtu vydaných parkovacích karet na Mírovém náměstí v Kadani a ukládá  přepracovat koncepci možného parkování v centrální části Kadaně s ohledem na projekt oživení  centra města.


Usnesení č. 450/2018 - Zpráva odboru SVaZ

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


Usnesení č. 451/2018 - CSS Prunéřov 377 - plnění indikátorů

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění indikátorů při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov 377.


Usnesení č. 452/2018 - Plnění Strategického plánu

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň pro roky 2015 - 2018.


Usnesení č. 453/2018 - Zpráva o požární ochraně ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o požární ochraně ve městě.


Usnesení č. 454/2018 - Změna org. řádu úřadu

Rada města schvaluje předloženou změnu v Organizačním řádu městského úřadu v Kadani a to : 
- doplnění náplně činností starosty bod 7, řídí tajemníka bezbečnostní rady ORP
- u tajemníka vypuštění bodu g)  s náplní činností s účinností od 1.6.2018.


Usnesení č. 455/2018 - Komise pro juniory

Rada města schvaluje ustanovení komise pro juniory s platností od 1.6. 2018.


Usnesení č. 456/2018 - Komise pro juniory

Rada města jmenuje členy komise pro juniory ve složení: p.Fiala, p. Friml a pí Slámová.


Usnesení č. 457/2018 - "Memorandum o společném zájmu"s obcemi, města a statutárním městem Kladnem

Rada města schvaluje uzavření předloženého memoranda "Memorandum o společném zájmu" ve věci hromadného podání na účastenství při projednání senátního návrhu na zrušení § 33d zákona č. 111/2006 Sb. , o hmotné nouzi v platném znění.


Usnesení č. 458/2018 - "Memorandum o společném zájmu" s obcemi, města a statutárním městem Kladnem

Rada města pověřuje Statutární město Kladno, se sídlem náměstí Starosty Pavla 44, 272 52, Kladno IČ 00234516, k hromadnému podání návrhu na účastenství při projednávání senátního návrhu na zrušení § 33d zákona č. 1112006 Sb., o hmotné nouzi v platném znění s jednoznačně deklarovaným cílem - zachování možnosti pro obce stanovit prostřednictvím opatřením obecné povahy oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, ve kterých nelze nově přiznávat sociální dávku - doplatek na bydlení.


Usnesení č. 459/2018 - Nabídka nabíjecí stanice pro elektromobily

Rada města projednala nabídku na uzavření smlouvy o nájmu pozemku pro výstavbu, instalaci a provoz veřejně přístupných dobíjecích stanic pro elektromobily firmy Olife Energy AC a ukládá připravit zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na pořízení a provoz dobíjejících stanic pro elektromobily.


Usnesení č. 460/2018 - Zahraniční cesta

Rada města schvaluje zahraniční cestu  Mgr. Jana Losenického včetně dopravy služebním vozidlem s řidičem na slavnostní otevření poutnické kanceláře pro saskou Svatojakubskou cestu v Aue dne 18. 5. 2018.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti