ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 38. schůze RM 15.března 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 161/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 819/2017, které trvá.

Usnesení č. 162/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města bere na vědomí informaci:- tajemníka o jednání s městem Klášterec nad Ohří o zřízení detašovaného pracoviště  OP- starosty o rozšíření kamerového systému na sídlištích "B" a "C"- starosty o valné hromadě SVS, a.s.

Usnesení č. 163/2018 - Rozbory hospodaření za rok 2017
Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za rok 2017.

Usnesení č. 164/2018 - Žádost o mimořádnou dotaci na kulturní akci Pohoda fest
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zastupitelstvu města schválit žádost Davida Mišalka o individuální dotaci ve výši 69.000 Kč na kulturní akci Pohoda fest dne 28.7. 2018 za předpokladu schválení rozpočtové změny.

Usnesení č. 165/2018 - Rozpočtové změny
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny - 2. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 166/2018 - Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2017 do fondů
Rada města schvaluje rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací města za rok 2017 do jejich příslušných fondů takto:

 

 

 

v Kč

 

 

 

 

 

HV 2017

fond rezervní

fond odměn

MěSSS, Věžní 958

0,00

0,00

0,00

KZK Kadaň

24 507,46

24 507,46

0,00

SZK Kadaň, U Stadionu 2028

921,34

921,34

0,00

1.MŠ, Kpt. Jaroše 581

36,08

36,08

0,00

3.MŠ, Žitná 615

319,95

319,95

0,00

4.MŠ, Klášterecká 1557

4,00

4,00

0,00

6.MŠ, Husova 1337

104,71

104,71

0,00

9.MŠ, Na Podlesí 1481

31 132,99

31 132,99

0,00

10.MŠ, Školní 1479

22,00

22,00

0,00

ZŠ a MŠ při nem.

0,00

0,00

0,00

1.ZŠ, Školní 1479

-153 711,74

0,00

0,00

2.ZŠ, Pionýrů 1102

0,00

0,00

0,00

3.ZŠ, Chomutovská 1683

35 186,78

35 186,78

0,00

5.ZŠ, Na Podlesí 1480

93,38

93,38

0,00

ZUŠ, J. Švermy 474

208 947,95

167 158,95

41 789,00

DDM, J. Roháče 1381

1 504,31

1 504,31

0,00

Usnesení č. 167/2018 - Vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých v roce 2017 sportovním klubům, ostatním žadatelům, sociálním organizacím a vyúčtování individuálních dotací

Rada města bere na vědomí vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých v roce 2017 sportovním klubům, ostatním žadatelům, sociálním organizacím a vyúčtování individuálních dotací.


Usnesení č. 168/2018 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2018 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 169/2018 - Rozdělení dotací sportovním klubům na rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení nerozděleného zůstatku dotací pro sportovní kluby Sportovnímu zařízení Kadaň na údržbu.


Usnesení č. 170/2018 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu Dolní Poohří, o.p.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 200.000 Kč pro Destinační agenturu Dolní Poohří, o.p.s. v souladu s usnesením zastupitelstva č. 127/2017 ze dne 14.12.2017.


Usnesení č. 171/2018 - Zvýšení kapacity - ZUŠ Kadaň

Rada města schvaluje zvýšení kapacity Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň na 492 žáků.


Usnesení č. 172/2018 - Žádost o použití znaku města - MŠ O. Havlové, Kadaň

Rada města schvaluje udělení souhlasu s užíváním jména a znaku města Kadaně na pozvánky na akci “Strom pro Olgu Havlovou” v rámci projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pro Mateřskou školu Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace.


Usnesení č. 173/2018 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Rada města schvaluje přijetí účelového finančního daru ve výši  20 000 Kč od ČEZ Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30  pro Základní školu Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň na zakoupení počítačů do školní družiny.


Usnesení č. 174/2018 - Žádost o souhlas k uzavření smlouvy - ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 1 826 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka v období od 3/2018 do 30. 6. 2018 mezi DRAB foundation – nadační fond a  Základní školou Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň v rámci Projektu Obědy dětem.


Usnesení č. 175/2018 - Jmenování konkurzní komise - ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města jmenuje konkurzní komisi pro obsazení funkce vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, dle předloženého návrhu tajemníka konkurzní komise:
PaedDr. Jiří Kulhánek - zástupce zřizovatele
Mgr. Zdeněk Hosman - zástupce zřizovatele
Mgr. Olga Ramešová - samostatná referentka oddělení organizací a koncepcí, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Mgr. Stanislava Kudrmannová - školní inspektora, Česká školní inspekce, pracoviště Ústí nad Labem
Mgr. Hana Horská - odborník v oblasti organizace a řízení podle druhu a typu školy
Alexandra Strádalová - zástupce pedagogických pracovníků základní školy a mateřské 
školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289
Mgr. Lenka Raadová, MBA - zástupce Školské rady základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289


Usnesení č. 176/2018 - Jmenování předsedy konkurzní komise - ZŠ a MŠ při nemocnici

Rada města jmenuje předsedu konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, PaedDr. Jiřího Kulhánka.


Usnesení č. 177/2018 - Grantová výzva Zahrada hrou - MŠ, ul. Klášterecká, Kadaň

Rada města souhlasí s podáním žádosti Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace o nadační podporu na obnovu zahrady školy do Grantové výzvy 2017 vyhlášené v grantovém programu Zahrada hrou Nadací Proměny p. Komárka, Praha 10 a prohlašuje, že byla s projektem obnovy zahrady školy seznámena a souhlasí s ním.


Usnesení č. 178/2018 - Kadaň - oprava chodníku v ulici Školní

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Kadaň - oprava chodníku v ulici Školní"  a uzavření SoD s firmou „FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň “.


Usnesení č. 179/2018 - Kadaň - oprava schodiště u čp. 1457-60

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava schodiště u čp. 1457-60" a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o. IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.


Usnesení č. 180/2018 - Kadaň - úpravy severní části Mírového náměstí

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci " Kadaň - úpravy severní části Mírového náměstí" a uzavření SoD s firmou „FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň “.


Usnesení č. 181/2018 - Kadaň - oprava chodníku do Kadaňské Jeseně a oprava dvora 5. ZŠ

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava chodníku do Kadaňské Jeseně a oprava dvora 5. ZŠ" a uzavření SoD s firmou „Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň“


Usnesení č. 182/2018 - Kadaň - oprava hradeb u archivu, v ul. Na Příkopě a ul. Říční

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - oprava hradeb u archivu, v ul. Na Příkopě a ul. Říční" a uzavření SoD s firmou „IMP - EKS spol. s r. o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň“.


Usnesení č. 183/2018 - Kadaň - výměna dlažby na chodbách 2. ZŠ a 5. ZŠ

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele "Kadaň - výměna dlažby na chodbách 2. ZŠ a 5. ZŠ" na akci   a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o. IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.


Usnesení č. 184/2018 - Kadaň - výměna dlažby na chodbách v objektu 1. ZŠ, 6. MŠ a 9. MŠ

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Kadaň - výměna dlažby na chodbách v objektu 1. ZŠ, 6. MŠ a 9. MŠ"  a uzavření SoD s firmou „PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice“.


Usnesení č. 185/2018 - Kadaň - odvětrání základů budovy čp. 722

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Kadaň - odvětrání základů budovy čp. 722"  a uzavření SoD s firmou „BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3“.


Usnesení č. 186/2018 - Kadaň - oprava okapových žlabů na 2. ZŠ - druhá etapa

Rada města schvaluje návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - oprava okapových žlabů na 2. ZŠ - druhá etapa“.

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 187/2018 - Kadaň - přechod pro chodce u 3. ZŠ v ul. Chomutovská

Rada města schvaluje návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - přechod pro chodce u 3. ZŠ v ul. Chomutovská“.

1.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
3.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 188/2018 - Kadaň - oprava chodníku v ul. Klášterecká

Rada města schvaluje návrh firem k obeslání pro realizaci akce "Kadaň - oprava chodníku v ul. Klášterecká".

1.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
2.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 189/2018 - Kadaň - zateplení krčku na objektu DDM Šuplík

Rada města schvaluje návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - zateplení krčku na objektu DDM Šuplík".

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 190/2018 - Kadaň - světlovody na 3. ZŠ

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - světlovody na 3. ZŠ“.

1.STŘECHY PS s.r.o., IČ 28703740, Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň
2.IZOLACE-STŘECHY ŠIRLO s.r.o., IČ 01911601, Kubelíkova 1224/42, Praha 3
3.PRO URBAN s.r.o., IČ 28409434, Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří
4.PETROM STAVBY, a.s.,IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
5.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
6.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 191/2018 - Žádost o dotaci  - Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit individuální dotaci ve výši 1 500 tis. Kč a uzavření smlouvy s Římskokatolickou farností - Děkanství Kadaň na Obnovu fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele včetně restaurování sochy sv. Jana Křtitele  p.č. 298 a 299 k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 192/2018 - Žádost o dotaci  - Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň

Rada města schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi  Římskokatolickou farností – děkanstvím Kadaň a Městem Kadaň na Obnovu fasád kostel Stětí sv. Jana Křtitele včetně restaurování sochy sv. Jana Křtitele.


Usnesení č. 193/2018 - Záměr prodeje startovacích bytů v SVJ

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení  záměr obce prodat  bytovou jednotku č.  1410/015 o velikosti  1+2 o vým. 60,30 m2  umístěnou  v 5. NP-  vpravo v čp. 1410, budovy čp. 1410 až 1413,  včetně  příslušných podílů na společných  částech budovy a na pozemcích parcelách 1554  až 1557 v k.ú. Kadaň, ul. Na Podlesí  (podíl ve výši 603/41514) která byla přidělena dle platných „Zásad“ města ještě bez možnosti odkupu startovacího bytu (na podkladě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 194/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 2567, 2583/1, 2585, 2571, 2656, 2584 jejíž součástí je stavba čp. 796 a 2585 jejíž součástí je stavba čp. 797 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úhradu ve výši  24.980,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 195/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 539/1 v k.ú. Prunéřov za jednorázovou úhradu ve výši  1.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 196/2018 - Převod práv a závazků, strážiště II 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M338/2003 s p. Starým, Na Strážišti, Kadaň dohodou ke dni 31.3.2018, bere na vědomí žádost p. Starého o ukončení  Smlouvy o budoucím nájmu domu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 4347/N/02 ve znění dod. č. 1 ke stejnému datu a doporučuje zastupitelstvu města  ke schválení ukončení Smlouvy o budoucím nájmu domu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní.


Usnesení č. 197/2018 - Převod práv a závazků, strážiště II 

Rada města schvaluje do doby realizace  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem nemovitosti rodinného domu včetně garáže, stojícího na pozemku par. č. 2953/114 o výměře 116 m2 a oplocené parcely č. 2953/115 o výměře 47 m2 v k.ú. Kadaň manž. Zádrapovým, Panenský Týnec s účinností od 1.4.2018.


Usnesení č. 198/2018 - Převod práv a závazků, strážiště II 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manž. Zádrapovými, Panenský Týnec  na prodej nemovitosti rodinného domu včetně garáže, stojícího na pozemku par. č. 2953/114 o výměře 116 m2 a oplocené parcely č. 2953/115 o výměře 47 m2 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.4.2018.


Usnesení č. 199/2018 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářských koloniích v Kadani

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat parcely nebo jejich části v zahrádkářských koloniích Sdružení zahrádkářů města Kadaně – os. č. 4 a č. 6 a  ZO ČZS Kadaň I – os. č. 2  v k.ú. Kadaň a při prodeji pozemků postupovat následovně:
1/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou geometricky odděleny na náklady uživatelů zahrádek (členů spolku) takto:
- pozemky užívané jednotlivci (tj. zahrádky, zastavěné plochy, zbytkové pozemky uvnitř kolonie apod.)
- pozemky užívané společně (tj. přístupové a příjezdové cesty uvnitř kolonie apod.).
2/ Pozemky v zahrádkářské kolonii budou prodány s upřednostněním práva uživatele zahrádky (člena spolku), který má v době prodeje se svazem uzavřenou platnou podnájemní smlouvu (tj. ke dni skončení nájemního vztahu mezi městem Kadaň a svazem). Pozemky užívané jednotlivci budou prodány do vlastnictví tomu uživateli, který má pozemek v podnájmu. Pozemky užívané společně budou prodány do spoluvlastnictví těm uživatelům, kteří je využívají jako přístupy a příjezdy. 
3/ Kupní cena bude stanovena ve výši:  5,- / m2
V případě, že by tato cena byla shledána za cenu nižší než v místě a čase obvyklou, odůvodňujeme výši kupní ceny takto: 
Zahrádkářské kolonie jsou vybudovány ve stráni na kamenitém podloží. O pozemky se zahrádkáři dlouhodobě starají (více než 30 let), obhospodařují je a investují do nich, zrekultivovali je bez účasti města. Pozemky jsou pro obec nevyužitelné, prodejem dojde k narovnání právního stavu se stavem skutečným a k zachování lokality s daným využitím. 
4/ Město Kadaň určuje lhůtu pro přijetí návrhu kupní smlouvy a to nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení návrhu kupní smlouvy. Pokud nedojde ze strany kupujícího v určené lhůtě k podpisu  smlouvy, návrh na uzavření smlouvy zanikne, město postoupí pozemky dalšímu zájemci.

Přehled pozemků (celé nebo části) Sdružení zahrádkářů města Kadaně – os. č. 4 3065/1, 3065/3, 3065/25, 3065/26, 3065/27, 3065/28, 3065/29, 3065/30, 3065/31, 3065/32, 3065/33, 3065/34, 3065/35, 3065/36, 3065/37, 3065/38, 3065/39, 3065/40, 3065/41, 3065/42, 3065/43, 3065/44, 3065/45, 3065/46, 3065/47, 3065/48, 3065/49, 3065/51, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3065/52, 3065/53, 3065/54

Přehled pozemků (celých nebo částí) Sdružení zahrádkářů města Kadaně – os. č. 6 2996/19, 2996/18, 2996/15, 3000, 2996/26, 2996/20, 2996/8, 2996/2, 2996/41, 3016, 2996/7, 2996/4, 2996/3, 2998, 2996/27, 2996/25, 3011, 3010, 2999, 2996/24, 3012, 3009, 3003, 2996/14, 3014, 3013, 2996/6, 2996/5, 2996/10, 2996/12, 2996/11, 2996/1, 2996/17, 2996/9, 2996/39, 3008, 2996/40, 2996/13, 3015, 3002, 3001, 3007, 3006, 3005, 2996/22, 3004, 2996/21 a 2996/16

Přehled pozemků (celé nebo části) ZO ČZS Kadaň I – os. č. 2
3106/1, 3106/2, 3106/36, 3106/37, 3106/38, 3106/39, 3106/40, 3106/41, 3106/42, 3106/43, 3106/44, 3106/45, 3106/47, 3106/48, 3106/49, 3106/50, 3106/51, 3106/52, 3106/53, 3106/54, 3106/55, 3106/56, 3106/57, 3106/58, 3106/59, 3106/60, 3106/61, 3106/62, 3106/63, 3106/64, 3106/65, 3106/66, 3106/67, 3106/69, 3118, 3119, 3124, 3125, 3106/71


Usnesení č. 200/2018 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářských koloniích v Kadani

Rada města bere na vědomí informace k pozemkům v zahr. kolonii Sdružení zahrádkářů města Kadaně, os. č. 1 =) zveřejnění záměru prodeje bude odloženo do doby rozhodnutí soudu ve věci určení vlastnictví (restituce pí Marion Svobodová/Pavel Ondrejcsik).


Usnesení č. 201/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - p.č. 104/71 o výměře 4789 m2 v k.ú. Tušimice, p.č. 161/17 o výměře 10841 m2 v k.ú. Tušimice a   p.č. 161/1 o výměře 8378 m2 v k.ú. Tušimice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR dle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 202/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod - p.č. 100/17  o výměře 13312 m2 v k.ú. Bystřice u Kadaně a p.č. 3419/2 o výměře 12909 m2 v k.ú. Kadaň od Státního pozemkového úřadu ČR  dle § 7 odst.2 a 4 písm. a)b) zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 203/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zažádat Státní pozemkový úřad ČR (po vypracování všech potřebných podkladů pro realizaci stavby) o udělení souhlasu s realizací cyklostezky/cyklotrasy Prunéřov – Tušimice na p.č. 106/206 o výměře 1121 m2 v k.ú. Tušimice a p.č. 104/882 o výměře 42 m2 v k.ú. Tušimice a následné majetkoprávní vypořádání výše uvedených pozemků dotčených stavbou cyklostezky/cyklotrasy.


Usnesení č. 204/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Rada města bere na vědomí předběžný souhlas Lesů České republiky a.s. s realizací cyklostezky/cyklotrasy Prunéřov – Tušimice na části p.č. 104/945 v k.ú. Tušimice a ukládá -po vypracování všech potřebných podkladů pro realizaci stavby - zažádat o oficiální udělení souhlasu s realizací cyklostezky/cyklotrasy Prunéřov a následné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčené části výše uvedeného pozemku formou Smlouvy o zřízení služebnosti.


Usnesení č. 205/2018 - Cyklostezka/cyklotrasa Prunéřov – Tušimice – řešení majetkoprávních vztahů

Rada města bere na vědomí předběžný souhlas Severočeských dolů a.s. s realizací cyklostezky/cyklotrasy Prunéřov – Tušimice na části p.č. 104/125 v k.ú. Tušimice a ukládá -po vypracování všech potřebných podkladů pro realizaci stavby - zažádat o oficiální udělení souhlasu s realizací cyklostezky/cyklotrasy Prunéřov a následné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčené části výše uvedeného pozemku.


Usnesení č. 206/2018 - Pachtovní smlouva – p.č. 376/24 k.ú. Tušimice (vinice)

Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi p. Studeným, bytem Kadaň a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o pacht pozemku p.č. 376/24 o výměře 18667 m2 v k.ú. Tušimice a to na dobu určitou od 1.4.2018 do 31.12.2048 – za účelem založení a provozování vinice. Pachtovné za celý výše uvedený pozemek je sjednáno na 10 000,--Kč/rok.


Usnesení č. 207/2018 - Nabídka ÚZSVM k odkupu p.č. 3128/1 v k.ú. Kadaň

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města úplatný převod části p.č. 3128/1 v k.ú. Kadaň od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR.


Usnesení č. 208/2018 - Dodatek č.2 – Základní škola Kadaň, ul. Školní 1473

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce č. 10491/09 ze dne 29.9.2009 mezi městem Kadaň a Základní školou Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov, kterým se navýší předmět výpůjčky o zahradní altán inv.č. 7-0933 v účetní hodnotě 260.941,-Kč


Usnesení č. 209/2018 - Informace k částečnému rozsudku (žaloba 28 C 1/2012) – restituční nárok p. Ondrejcsik

Rada města bere na vědomí informace ve věci částečného rozsudku (žaloby 28 C 1/2012) – o vydání pozemků v k.ú. Kadaň - restituční nárok p. Ondrejcsika, bytem Sedlec, Karlovy Vary (bývalý restituční nárok Marion Svobodové).


Usnesení č. 210/2018 - Žádosti o ukončení smlouvy č. NB-6072/1 o nájmu nebytových prostor v čp. 1667 - dohodou k 30.04. 2018

Rada města schvaluje ukončení smlouvy č.  NB-6072/1 o nájmu nebytových prostor v čp. 1667 dohodou k 30.04.2018 ) uzavřené dne 14.02.2012 s p. Dvořákem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 211/2018 - Záměr pronájmu nebytových prostor – 1 místnosti v objektu čp. 1338

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední  desce  MěÚ  adresný záměr  obce  pronajmout  část  nebytových prostor v objektu  čp. 1338. Jedná se o 1 místnost - sklad (bez soc. zázemí) o celkové výměře 8,3 m2  v 1. podlaží  budovy v čp. 1338 se samostatným vstupem ze strany objektu se stanovením níže uvedených podmínek: 
Účel nájmu:           sklad 
Výše nájemného:  300,- Kč/měsíc
Doba nájmu :        (ne)určitá  -   s 3 měsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou
                                   -   s 1 měsíční výpovědní lhůtou  ze smlouvy  pro porušení povinností vyplývajících  ze smlouvy ze strany nájemce
 Provozní náklady:   do těchto prostor nejsou dodávány žádné energie 
-  nájemce si bude provádět drobné opravy a běžnou údržbu  nebytových prostor sám do výše 5 000,- Kč u každého jednotlivého případu.


Usnesení č. 212/2018 - Dodatek č. 1 ke smlouvám  č. 13873/16  a č. 13874/16 - BJ a garážové stání 

Rada města bere na vědomí uzavření dodatků č. 1  ke Smlouvě o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13873/16 a ke  Smlouvě o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13874/16 -  úprava smluvní strany  , kdy přechází práva a závazky na syna p. Kudlu na základě usnesení  soudu o dědictví.


Usnesení č. 213/2018 - Informace k nájemní smlouvě č. 13469/16 ze dne 24.3.2016 - dřevěné pódium

Rada města bere na vědomí předložené inforrmace a schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 13469/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Samona Trade s.r.o., Sokolovská 1605/66, Praha 2, 128 00 a to dohodou ke dni 31.3.2018. Jedná se o ukončení nájemní smlouvy na dřevěné pódim se zázemím nacházejícím se na části p.č. 437 v k.ú. Kadaň - ul. Mírové náměstí.


Usnesení č. 214/2018 - Informace k nájemní smlouvě č. 13469/16 ze dne 24.3.2016 - dřevěné pódium

Rada města schvaluje navýšení předmětu výpůjčky - smlouvy o výpůjčce č. 9355/07 uzavřené mezi Městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací - o dřevěné pódium se zázemím (inv.č. 7-1060) nacházejícím se na části p.č. 437 v k.ú. Kadaň, ul. Mírové náměstí a to formou dodatku č. 14.


Usnesení č. 215/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 401 o velikosti 1+0 v budově č. p. 167 v Prunéřově s pí Lehmannovou, Kadaň.


Usnesení č. 216/2018 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Jitřní se pí Cipleovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 217/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s p. Borbély, bytem Kadaň.


Usnesení č. 218/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova se pí Růžičkovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 219/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s p. Hyským, bytem Kadaň.


Usnesení č. 220/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s Dr. Dariia Kuzyk, bytem Kadaň.


Usnesení č. 221/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s Dr. Yurii Shykunetsem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 222/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s Dr. Vasylem Tynkaliukem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 223/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s MUDr. Wisamem Shamisti, bytem Kadaň.


Usnesení č. 224/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s Dr.Olehem Duzhyi, bytem Kadaň.


Usnesení č. 225/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s Dr. Andriy Palyvoda, bytem Kadaň.


Usnesení č. 226/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově  ul. Tyršova s pí Vaicovou, bytem Litoměřice.


Usnesení č. 227/2018 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Tyršova s pí Markovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 228/2018 - Přidělení sociálního bytu s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově v ul. Chomutovská s pí Horvátovou, bytem, Kadaň na dobu určitou 3 měsíce.


Usnesení č. 229/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 230/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 3. 2018 na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s pí Lukáčovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 231/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 3. 2018 na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s p.Hekovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 232/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 3. 2018 na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Kadani s pí Sukovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 233/2018 - Inventarizace majetku města 2017

Rada města bere na vědomí výsledky inventarizace nepeněžního majetku města za rok 2017 zachycené v bilanční tabulce a závěrečné zprávě.


Usnesení č. 234/2018 - "Komplexní údržba a revize odběrného plynového zařízení bytového a nebytového fondu města Kadaně" - výběr dodavatele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr dodavatele služeb "Komplexní údržba a revize odběrného plynového zařízení bytového a nebytového fondu města Kadaně" a uzavření Smlouvy o dílo s Ladislavem Fialou, IČ: 10416765, Václava Havla 1088, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 235/2018 - Návrh na změnu Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory

Rada města bere na vědomí Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně v souladu s předloženou zprávou o vývoji trhu s byty.


Usnesení č. 236/2018 - Sanace skalního svahu na p.č. 1032/6 k.ú. Kadaň nad Hotelem FRK s.r.o. u Splitu 933

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Sanace skalního svahu na p.č. 1032/6 k.ú. Kadaň nad Hotelem FRK s.r.o. u Splitu 933“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou VERTICO s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem, IČO 27296148.


Usnesení č. 237/2018 - Analýza sociálních služeb a aktivit

Rada města bere na vědomí doplnění Analýzy sociálních služeb a aktivit v sociální oblasti.


Usnesení č. 238/2018 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2017

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2017.


Usnesení č. 239/2018 - Směrnice dlouhodobý majetek, jeho evidence a odepisování, oceňování dlouhodobého majetku.

Rada města schvaluje Směrnici pro evidenci dlouhodobého majetku, jeho oceňování a odpisování.


Usnesení č. 240/2018 - Dohoda o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství města Kadaně - United Energy, a.s.

Rada města schvaluje uzavření dohody o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení odpadového hospodářství města Kadaně se společností United Energy, a.s., Teplárenská 2, Most - Komořany, 434 03.


Usnesení č. 241/2018 - Koncepce rozvoje služeb KT Kadaň

Rada města bere na vědomí předloženou Koncepci rozvoje služeb Kabelové televize Kadaň, a.s.


Usnesení č. 242/2018 - Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předloženou koncepci podpory sportu a pohybových aktivit občanů města Kadaně.


Usnesení č. 243/2018 - Zrušení OZV 40/1999 a 55/2002

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke zrušení OZV č. 40/1999 o členění obce na části a OZV č. 55/2002 k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a ukládá zapracovat zrušovací ustanovení do OZV č. 1/2018.


Usnesení č. 244/2018 - Navýšení počtu zaměstnanců VPP

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o 12 zaměstnanců - uklízeč veřejných prostranství od 19.3. 2018 do 28.2. 2019.


Usnesení č. 245/2018 - Právní spor s firmou Dobrostav

Rada města bere na vědomí předložené informace právního zástupce města ve věci sporu Petra Bradáče - Dobrostav proti městu.


Usnesení č. 246/2018 - Dodatek ke smlouvě o dotaci na ambulantní pohotovostní péči 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 mezi městem a Ústeckým krajem.


Usnesení č. 247/2018 - Dodatek č.1 ke smlouvě mezi městem a Nemocnicí Kadaň, s.r.o.

Rada města schvaluje předložený dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2018 mezi městem a Nemocnicí Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 248/2018 - Veřejnoprávní smlouva s obcí Chbany

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi městem Kadaň a obcí Chbany.


Usnesení č. 249/2018 - Výzva zastupitelů obcí a měst ČR - Patrik Koranda

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města doplatit odměny členům okrskových volebních komisí z městského rozpočtu na základě otevřené výzvy Patrika Korandy, Tábor.


Usnesení č. 250/2018 - Zahraniční studijní cesta

Rada města schvaluje účast Ing. Zdeňka Vaška a Mgr. Stanislava Hakla na zahraniční cestě pořádané Severočeskými doly, a.s. od 21.5. do 25.5. 2018.


Usnesení č. 251/2018 - Výběr dodavatele GDPR

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na dodávku všech činností souvisejících s naplněním povinností města Kadaň Nařízení (EU) 2016/679 GDPR), zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů u příspěvkových organizací města Kadaň a schvaluje předloženou smlouvu s firmou Ing. Josef Kolařík, IČ: 41283767, Žižkova 886, 431 51 Klášterec nad Ohří.


Usnesení č. 252/2018 - Pronájem Autokempu a prodejního stánku koupaliště Prunéřov

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o pronájmu Autokempu a prodejního stánku na koupališti v Prunéřově třetí osobě pí Haptmanové.


Usnesení č. 253/2018 - Termín mimořádné schůze RM - 29.3.2018

Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města dne 29.3.2018.


Usnesení č. 254/2018 - Zpráva o sportu ve městě za rok 2017

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o sportu ve městě za rok 2017.


Usnesení č. 255/2018 - Služební cesta do Vary - Švédsko

Rada města schvaluje účast zástupců města Mgr. Michala Voltra, Mgr. Radka Scherfera a PharmDr. Radka Oswalda na služební cestě do švédského města Vara ve dnech 21. - 24. 5. 2018.


Usnesení č. 256/2018 - Kadaň - Skatepark

Rada města ruší podle ust. § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na akci "Kadaň - Skatepark".


Usnesení č. 257/2018 - Kadaň - Skatepark

Rada města schvaluje zadávací řízení -zjednodušené podlimitní- dle § 53, zák. č. 134/2016 Sb. na akci "Kadaň - Skatepark".


Usnesení č. 258/2018 - Kadaň - Skatepark

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň  - Skatepark“:
1.Mystic constructions spol. s r.o., IČ 26177358, Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2
2.HAGS Praha, s.r.o., IČ 26723727, Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město


Usnesení č. 259/2018 - Kadaň - Skatepark

Rada města schvaluje komisi pro otevírání  a hodnocení nabídek na akci „Kadaň – Skatepark“ ve složení:
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta, zde
Mgr. Jan Losenický, místostarosta – zde 
pí  Olga Zörklerová, Kadaň 
Ing. Alice DrahokoupilováKadaň
Ing. Radomil Coufal, Klášterec nad Ohří 
Zástupce (ci) firmy Pro obce s.r.o.

Náhradníci: 
Mgr. Stanislav Hakl, Kadaň 
Ing. Jiří Kučera, Kadaň
Mgr. Zdeněk Hosman, Kadaň
PharmDr. Radek Oswald, Kadaň 
Mgr. Tomáš Oršulák, Kadaň
Mgr. Radek Scherfer,  KadaňForma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti