ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 17. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 1/2018 - 1. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny - 1. rozpočtové opatření.

1. rozpočtové opatření k 1.2.2018

 

 

 

(v tis. Kč)

 

 

 

 

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

Terénní program - MPSV

0,00

2 185,00

2 185,00

Asistenti prevence kriminality - MPSV

0,00

1 890,00

1 890,00

Sanace rodiny - MPSV

0,00

1 890,00

1 890,00

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV

0,00

1 890,00

1 890,00

Činnost v oblasti SPOD - MPSV

0,00

6 580,00

6 580,00

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

0,00

2 640,00

2 640,00

mzdy Úřad práce

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 

Kapitálové

 

 

 

prodej nemovitostí

300,00

12 790,00

13 090,00

Celkem příjmy

362 605,57

31 865,00

394 470,57

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

100 616,00

25 453,79

126 069,79

Celkem financování

100 616,00

25 453,79

126 069,79

Celkem příjmy + financování

463 221,57

57 318,79

520 540,36

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

49 995,00

1 486,20

51 481,20

sociální pojištění

13 645,30

371,50

14 016,80

zdravotní pojištění

5 051,20

134,00

5 185,20

pojistné z mezd

317,10

8,30

325,40

mzdy Úřad práce

0,00

2 000,00

2 000,00

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

opravy a údržba

600,00

525,00

1 125,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

1 538,00

850,00

2 388,00

vodní hospodářství

40,00

100,00

140,00

údržba sportovišť

590,00

100,00

690,00

TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO

650,00

1 000,00

1 650,00

TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů

945,00

100,00

1 045,00

Dešťová kanalizace Úhošťany - III. etapa

3 038,18

1 200,00

4 238,18

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení

900,00

45,00

945,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

doprava

 

 

 

chodníky a komunikace

39 950,00

3 150,00

43 100,00

 

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov a hřbitova

5 480,00

100,00

5 580,00

změna využití Dvořákova č.p. 722

15 000,00

15 000,00

30 000,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

pěstounská péče - převod 2017

0,00

4 598,77

4 598,77

terénní program - převod 2017

0,00

222,31

222,31

terénní program - spoluúčast

115,00

68,00

183,00

asistent prevence kriminality - převod 2017

0,00

337,51

337,51

asistent prevence kriminality - spoluúčast

100,00

57,05

157,05

sanace rodiny - spoluúčast

25,00

8,47

33,47

pilotní ověření sociálního bydlení - převod 2017

0,00

203,10

203,10

pilotní ověření sociálního bydlení - spoluúčast

46,00

30,48

76,48

IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377

4 400,00

468,00

4 868,00

Terénní program - MPSV

0,00

2 185,00

2 185,00

Asistenti prevence kriminality - MPSV

0,00

1 890,00

1 890,00

Sanace rodiny - MPSV

0,00

1 890,00

1 890,00

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV

0,00

1 890,00

1 890,00

Činnost v oblasti SPOD - MPSV

0,00

6 580,00

6 580,00

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

0,00

2 640,00

2 640,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

ochranné pomůcky

300,00

200,00

500,00

prádlo, oděv a obuv

80,00

50,00

130,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

sportovní organizace

2 000,00

150,00

2 150,00

ostatní organizace

600,00

150,00

750,00

Nemocnice Kadaň - příspěvek na pořízení CT

0,00

5 000,00

5 000,00

Egéria Kadaň, z.s. - Benefiční hokejové utkání pro Péťu

0,00

41,00

41,00

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s. - tatami

0,00

29,00

29,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

správa bytů - opravy, údržba, revize

14 240,00

1 200,00

15 440,00

rezerva

14 980,74

1 260,10

16 240,84

Celkem výdaje

463 221,57

57 318,79

520 540,36
Usnesení č. 2/2018 - Vzor Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města

Zastupitelstvo města schvaluje předložený vzor Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města.


Usnesení č. 3/2018 - Investiční výstavba pro rok 2018

Zastupitelstvo města bere na vědomí plán Investiční výstavby pro rok 2018.


Usnesení č. 4/2018 - Cyklostezka Prunéřov – Černovice

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 14163/17 s "Dobrovolným svazkem obcí - Prunéřov Černovice" na financování  cyklostezky Prunéřov – Černovice v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 5/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – město Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni – služebnosti veřejného osvětlení na pozemku ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. – část par. č. 81/1 v k.ú. Úhošťany  za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena dle čl. III. smlouvy, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 6/2018 - Darovací smlouva – chodník s VO u čp. 1976 ul. Chomutovská, Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi společností Bronwest s.r.o., Vinařická 365,431 11 Jirkov a městem Kadaň a to v předloženém znění. Město Kadaň se po uzavření smlouvy stane vlastníkem: 
- stavby „Chodník u čp. 1976 ul. Chomutovská Kadaň“ na p.č. 1855/5 o vým. 77 m2 (GP č.2823-50/2017) a na části p.č. 1868/1 vše k.ú. Kadaň v účetní hodnotě  105.000,-Kč 
- veřejného osvětlení - SO.401 v účetní hodnotě 60.000,-Kč


Usnesení č. 7/2018 - Postup při rozhodování o možném prominutí dluhu

Zastupitelstvo města odkládá projednání Postupu při rozhodování o možném prominutí dluhu, při rozhodování o žádosti dlužníka o prominutí dluhu dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jehož příslušenstvím budou i úroky z prodlení, brát za základní podmínku pro rozhodování o takové žádosti uhrazení jistiny dlužníkem v plné výši ke dni podání jeho žádosti. Při rozhodování o případném prominutí souvisejících úroků a poplatků z prodlení, přihlédnout k délce prodlení se splacením jistiny, sociálním poměrům žadatele, důvodům, které žadatel v žádosti uvedl a dále přihlédnout k tomu, v jaké fázi se dluh nachází (před podáním žaloby, pravomocně rozhodnutý, již exekuován).


Usnesení č. 8/2018 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení – Jiří Žáček

Zastupitelstvo města odkládá projednání žádosti p. Žáčka o prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním, ul. Komenského, ve výši 961.119 Kč, s přihlédnutím k sociálním poměrům žadatele a k důvodům, které dlužník uvedl v žádosti, v souladu s Postupem při rozhodování o možném prominutí dluhu.


Usnesení č. 9/2018 - Koncepce sociálního bydlení

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou Koncepci sociálního bydlení v Kadani.


Usnesení č. 10/2018 - Změna manažera prevence kriminality

Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení Bc. Martina Sladkého z funkce manažera prevence kriminality.


Usnesení č. 11/2018 - Změna manažera prevence kriminality

Zastupitelstvo města jmenuje do funkce manažera prevence kriminality Michaelu Kobzovou Dis.


Usnesení č. 12/2018 - Plán práce jednotlivých výborů na rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje předložené plány práce jednotlivých výborů zastupitelstva města na rok 2018.


Usnesení č. 13/2018 - Přísedící u Okresního soudu Chomutov

Zastupitelstvo města schvaluje zvolit do funkce přísedícího u Okresního soudu v Chomutově pí Antolovou, bytem Kadaň, a pí Skuhrovcovou, bytem Kadaň.
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti