ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 1. února 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 66/2018 - Revitalizace veřejného prostoru sídliště "Na Podlesí" v Kadani

Rada města schvaluje uzavření SoD s Ing. arch. Márií Maninovou, IČ:71088148 a  Ing.  Jitkou Tomsovou, PhD., IČ:74123688  dle předložené nabídky na zpracování projektové dokumentace k akci "Revitalizace veřejného prostoru sídliště Na Podlesí v Kadani".

 

Usnesení č. 67/2018 - Rekonstrukce části objektu č.p. 167 na sociální byty - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na sociální byty" a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., Kadaň Chomutovská 1254, IČO 61324817.

 

Usnesení č. 68/2018 - Schválení zahraniční studijní cesty

Rada města schvaluje účast Mgr. Martina Zárybnického na zahraniční studijní cestě do Rakouska (St. Pölten) ve dnech 12. - 16. 3. 2018.


Usnesení č. 69/2018 - Darovací smlouva – chodník s VO u čp. 1976 ul. Chomutovská, Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření darovací smlouvy mezi společností Bronwest s.r.o., Vinařická 365,431 11 Jirkov a městem Kadaň a to v předloženém znění. Město Kadaň se po uzavření smlouvy stane vlastníkem: 
- stavby "Chodník u čp. 1976 ul. Chomutovská Kadaň" na p.č. 1855/5 o vým. 77 m2 (GP č. 2823-50/2017) a na části p.č. 1868/1 vše k.ú. Kadaň v účetní hodnotě  105.000,-Kč 
- veřejného osvětlení - SO.401 v účetní hodnotě 60.000,-Kč


 
Usnesení č. 70/2018 - Odstoupení od žádosti o převod práv a závazků– BJ, garážové stání C12 v Kadani, ul. Dvořákova

Rada města bere na vědomí odstoupení manž. Markových, bytem Kadaň, od žádosti o převod práv a závazků – a garážové stání C12 v Kadani.
  

Usnesení č. 71/2018 - Informace – lokalita zahrádkářské kolonie SZMK os. č. 6 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí informace odboru dopravy a majetkoprávního úseku k lokalitě   zahrádkářské kolonie SZMK os. č. 6 v k.ú. Kadaň.

  

Usnesení č. 72/2018 - Postup při rozhodování o možném prominutí dluhu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Postup při rozhodování o možném prominutí dluhu, při rozhodování o žádosti dlužníka o prominutí dluhu dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jehož příslušenstvím budou i úroky z prodlení, brát za základní podmínku pro rozhodování o takové žádosti uhrazení jistiny dlužníkem v plné výši ke dni podání jeho žádosti. Při rozhodování o případném prominutí souvisejících úroků a poplatků z prodlení, přihlédnout k délce prodlení se splacením jistiny, sociálním poměrům žadatele, důvodům, které žadatel v žádosti uvedl a dále přihlédnout k tomu, v jaké fázi se dluh nachází (před podáním žaloby, pravomocně rozhodnutý, již exekuován).

 

Usnesení č. 73/2018 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení –p. Žáček

Rada města doporučuje zastupitelstvu města prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu , ul. Komenského, ve výši 961.119 Kč, dle předložené žádosti p. Žáčka s přihlédnutím k sociálním poměrům žadatele a k důvodům, které dlužník uvedl v žádosti, v souladu s Postupem při rozhodování o možném prominutí dluhu.
 
 
Usnesení č. 74/2018 - Plán odpisů na rok 2018

Rada města schvaluje předložený odpisový plán na rok 2018

 
Usnesení č. 75/2018 - Přísedící u Okresního soudu Chomutov

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedícího u Okresního soudu v Chomutově pí Antolovou, bytem Kadaň a pí Skuhrovcovou, bytem Kadaň.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti