ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Investiční výstavba pro rok 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Veřejné prostranství Úhošťany – Architekt Fišer v prosinci odevzdal hrubopis projektové dokumentace pro stavební povolení na první dvě etapy realizace. V prosinci 2017 bylo vydáno územní rozhodnutí na tyto dvě etapy. Předpoklad zahájení realizace první etapy je říjen 2018. Dále bylo požádáno o územní rozhodnutí na nové veřejné osvětlení v obci, které bude vybudováno zároveň s realizací uložení kabelů ve správě ČEZ Distribuce a.s. do země. Předpoklad zahájení realizace ze strany ČEZ Distribuce a.s. je podzim 2018. Součástí akce je i umístění chrániček pro budoucí možné napojení KT Kadaň a.s.


Parkány – Architekt Uhlík odevzdal dokumentaci pro stavební povolení na první etapu realizace (od barbakánu po hrad). Součástí akce je odvodnění této části hradeb tak, aby již nezatékalo do hradebních zdí (projektoval ing. Růžička) a povrchová voda bude odváděna chrliči z hradeb ven a do stávající kanalizace. V rámci akce bude nahrazen kamenný chodník mlatovým povrchem, bude vybudováno „pobytové podium“, fontána na náměstíčku a revitalizace zeleně. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.


Druhou akcí na parkánech je oprava parapetů na zdech v okolí bývalé restaurace Bašta a oprava spárování části zdi nad Kotvou. Jedná se o opatření na základě posudku firmy MURUS. Tato je zrealizována tak, aby nenarušila turistickou sezónu.


Chodníky a komunikace


Výměna dlažby na náměstí 2017, západní strana – výměna staré betonové dlažby za dlažbu žulovou, rozšíření chodníků směrem do komunikace, výměna veřejného osvětlení. Akce navazuje na rekonstrukci ul. Jana Švermy a bude dokončena do konce června

Výměna dlažby na náměstí, severní strana – pokračování výměna dlažby a rozšíření plochy chodníků na severní straně Mírového náměstí dle schválené koncepce NPÚ. Akce je v realizaci a bude dokončena do 15.6.2018

Křižovatka ul. Jungmannova a Klášterecká – projektant Veverka navrhl řešení problémové křižovatky pomocí kruhového objezdu, který bude vyznačen vodorovným dopravním značením za pomoci baliset. Součástí akce je i snížení přechodové vzdálenosti u přechodů pro chodce a úprava vodorovného značení v ul. Klášterecká. Realizace proběhne přes prázdniny

Oprava chodníku v ul. Školní – oprava asfaltového povrchu chodníku v ul. Školní podél 10. MŠ a 1. ZŠ. Akce je ukončena

Oprava komunikace 1.máje – oprava části ulice 1. máje směrem od Prioru po 1. ZŠ. Součástí akce je zbývající úsek komunikace a chodníku před čp. 1532-1533. V současné době je vybrán zhotovitel, který naváže na realizovanou rekonstrukci křižovatky u Prioru. Předpoklad dokončení realizace do konce září

Křižovatka ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje – jedná se o převod akce z roku 2017. Realizace byla z důvodu nedodržení termínu ze strany Innogy a.s. (plynaři) při rekonstrukci plynovodu v ul. Školní odsunuta na rok 2018. Probíhá realizace a předpoklad ukončení prací je konec června

Vnitroblok sídliště Dvořákova – projektant na dvou veřejných projednáních představil veřejnosti svoji vizi regenerace vnitrobloku, ke které se občané vyjádřili. Občané na veřejných projednáních požadovali ubrat z návrhu řešení parkovací plochy, které jsou v současné době nedostatkové a při realizaci požadovaných změn by poptávka po parkovacích místech stále nebyla pokryta. Prozatím k jediné shodě došlo u č. p. 1120-1121. Na tuto část bude zpracována projektová dokumentace a realizace by mohla začít na jaře roku 2019. Při projednávání záměru OV oslovil i správce IS. V současné době je znám záměr Innogy a.s. opravit plynovou přípojku v komunikaci a pravděpodobný záměr na výměnu kanalizace ve vnitrobloku ze strany SVS a.s.

Oprava ul. Čechova - 1. etapa – oprava části ul. Čechova od ul. Jana Švermy po křižovatku s ul. Vrchlického. Materiálově je ulice určena již podle ul. Jana Švermy, tedy chodníky ze žuly se štípaným povrchem, komunikace ze žulových kostek, které byly v loňském roce vytěženy při rekonstrukci komunikace v ul. Chomutovská a budou použity na této stavbě. Byl vybrán zhotovitel a realizace začne po získání stavebního povolení, nejdříve však po Císařském dni

Oprava chodníku v ul. Klášterecká – jedná se o opravu chodníku v ul. Klášterecká od „věžáku“ po Policii ČR. Akce proběhne v návaznosti na výměnu plynovodního řádu ve správě Innogy a.s. Stávající dožilá dlažba bude vyměněna za novou.  Předpoklad zahájení realizace je koncem července

Oprava chodníku do Kadaňské Jeseně –rekonstrukce asfaltového povrchu chodníku do Kadaňské Jeseně. Veřejné osvětlení bylo vybudováno v minulém roce. Akce je dokončena

- Parkoviště v ul. Věžní – 1. Etapa – rozšíření parkovacích ploch v ul. Věžní před čp. 1391 a obnova chodníků v první etapě. V současné době probíhá zpracování PD a předpoklad zahájení realizace je září 2018


- Revitalizace sídliště D – 1. etapa – revitalizace veřejných prostor na základě studie architektky Maninové, která byla dvakrát projednána s veřejností. 1. etapa zahrnuje tzv. „psí louku“, prostor před vstupem do 5. ZŠ a nevyužívané hřiště pod budovou výměníku. Probíhá příprava pro realizaci výběrového řízení


- Oprava cyklostezky Ohře - oprava cyklostezky podél Ohře od Zásady po Suchý důl, kde dochází k odplavování povrchu a podloží. Probíhá příprava pro realizaci, bude ukončeno do konce června


- Cyklostezka Libouš – oprava povrchu cyklostezky v Prunéřově. Současný povrch neumožňoval bezpečnou jízdu po cyklostezce, která vede k elektrárně a do chatové oblasti a nově navazuje na budovanou významnou cyklostezku Prunéřov – Černovice. Stávající povrch byl upraven a položen asfaltový koberec v š. 2,5 m. Akce byla dokončena


- Oprava komunikace na Královském Vrchu – pokračování opravy komunikace, která byla již z části zasanována v roce 2013. Vybrán zhotovitel, realizace proběhne do konce července


- Chodník u obchodního domu v ul. Na Podlesí – vybudování chodníku na základě podnětu občanů. Pro realizaci je nutné odkoupení části pozemku od vlastníka parkoviště u OC. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a předpoklad zahájení realizace je září 2018.


- Oprava komunikace v Brodcích – Oprava komunikace na žádost občanů. Jedná se o úsek za mostkem směrem od Úhošťan až po rodinné domy. Komunikace bude opravena a potažena novým asfaltem.


- Úprava přechodu u 3. ZŠ – Jedná se o úpravu přechodu tak, aby došlo ke snížení přechodové vzdálenosti na přechodu pro chodce. Toho bude dosaženo vybudováním předsazeného zálivu. Součástí akce je i nové osvětlení přechodu, na které je požádáno o dotaci z programu Oranžový přechod ČEZ. Realizací také vznikne několik parkovacích míst v úseku, kde je momentálně zákaz stání


 Školství – údržba

1. MŠ – výměna dvou plynových kotlů, konvektomat, oprava brouzdaliště

3. MŠ  - snížení stropů dvou tříd vč. osvětlení, oprava podlahy v kotelně

4. MŠ  - odstranění průsaku vody do suterénu, rekonstrukce přípravny jídel, PVC do čtyř učeben

6. MŠ – oprava el. rozvaděče a zabezpečení objektu, výměna dlažby ve vstupu

9. MŠ – oprava oplocení, výměna dlažby v 2. NP, výměna oken v pavilonu B

10. MŠ – zastínění pískoviště, úprava ploch u zahradního domku


1. ZŠ – oprava podlahy a stěn v budově B, oprava šaten v 1. NP

2. ZŠ – oprava dlažby v 1. NP, výměna okapních žlabů 2. etapa

3. ZŠ – výměna osvětlení ve třech učebnách, oprava fasády družiny, oprava WC v TV, elektroinstalace, rekonstrukce podlahy v učebně fyziky

5. ZŠ – oprava podlahy v pavilonu D v 2. NP, oprava schodiště ve dvoře, oprava asfaltů ve dvoře areálu, doskočiště


DDM Šuplík – zateplení krčku, oprava vstupu do budovy


Investice na školách a mateřských školách byly zadány zhotovitelům ve výběrových řízeních a realizace proběhne přes prázdninové měsíce.


Kultura, památky

- Františkánský klášter – postupná oprava oken kláštera, oprava zídek. Akce je v realizaci

- Oprava fasády kostelíku Stětí – oprava fasády kostelíku Stětí dle návrhu pana Andrleho, odsouhlaseného NPÚ. Byl vybrán zhotovitel a bylo předáno staveniště. Předpoklad dokončení prací je měsíc srpen.


Budovy města

VO  investice  - vymístění lamp ze soukromých zahrad v ul. Klášterecká. Zadáno TS Kadaň s.r.o. a bude realizováno před obnovou chodníku

Koupaliště Prunéřov – v kempu byly vyměněny poslední 4 chatky za nové. Akce je ukončena

Hřbitov – výměna části vodovodu a oprava povrchu, oprava kolumbárií. Akce bude realizována na podzim 2018

RADKA – vybudování stropu a zateplení podkroví budovy čp. 630. Byl vybrán zhotovitel, akce bude realizována přes prázdniny

Zázemí v lesoparku – akce přechází z roku 2017 a jedná se o rekonstrukci zchátralé budovy WC vč. zázemí pro návštěvníky parku – akce je před dokončením

Budova čp. 722 – Projektant ve spolupráci s budoucími uživateli připravuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu, kterou měl předložit do konce dubna. Z důvodu odstoupení od zakázky ze strany subdodávek na ZTB odevzdání kompletní dokumentace proběhne do 15. 6. 2018, nyní probíhá kontrola již odevzdané části dokumentace. Následně proběhne soutěž na zhotovitele. V současné době probíhá odkrytí základů a odvětrání

Oprava zdi v Kadaňské Jeseni – Oprava částečně rozpadlé ohradní zdi parčíku v Kadaňské Jeseni. Opravu provedou učni ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní. Předpoklad zahájení realizace je září 2018

 

Sportoviště

Skatepark – Vybrán zhotovitel a realizace začne na podzim 2018 s dokončením do konce března 2019

TJ Úhošťany 1. etapa - vybudování kanalizace a odpadní jímky pro budovu TJ Úhošťany. Byl vybrán zhotovitel a akce je v realizaci

Hokejbal – vybudování zastřešení střídaček. Akce je ukončena


 

Vypracoval: Jan Šerák 28. 5.  2018 

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti