ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Investiční výstavba pro rok 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Veřejné prostranství Úhošťany – Architekt Fišer v prosinci odevzdal hrubopis projektové dokumentace pro stavební povolení na první dvě etapy realizace. V prosinci 2017 bylo také vydáno územní rozhodnutí na tyto dvě etapy. Předpoklad zahájení realizace první etapy je duben 2018. Dále bylo požádáno o územní rozhodnutí na nové veřejné osvětlení v obci, které bude vybudováno zároveň s realizací uložení kabelů ve správě ČEZ Distribuce a.s. do země. Předpoklad zahájení realizace ze strany ČEZ Distribuce a.s. je podzim 2018. Součástí akce je i umístění chrániček pro budoucí možné napojení KT Kadaň a.s.

Parkány – Architekt Uhlík odevzdal dokumentaci pro stavební povolení na první etapu realizace (od barbakánu po hrad). Po odevzdání dokumentace pro provedení stavby bude vyhlášena soutěž. Součástí akce je odvodnění této části hradeb tak, aby již nezatékalo do hradebních zdí (projektoval ing. Růžička) a povrchová voda bude odváděna chrliči z hradeb ven a do stávající kanalizace. V rámci akce bude nahrazen kamenný chodník mlatovým povrchem, bude vybudováno „pobytové podium“, fontána na náměstíčku a revitalizace zeleně.

Druhou akcí na parkánech je oprava parapetů na zdech v okolí bývalé restaurace Bašta, oprava spárování a na části zdi nad Kotvou. Jedná se o opatření na základě posudku firmy MURUS. Tato akce bude zrealizována tak, aby nenarušila turistickou sezónu.

 

Chodníky a komunikace

 

 • Výměna dlažby na náměstí 2017 – dokončení akce z roku 2017. Výměna staré betonové dlažby za dlažbu žulovou, rozšíření chodníků směrem do komunikace, výměna veřejného osvětlení. Akce navazuje na rekonstrukci ul. Jana Švermy.
 • Křižovatka ul. Jungmannova a Klášterecká – projektant Veverka připravuje řešení nepřehledné křižovatky. Součástí řešení bude i osvětlení a zkrácení přilehlého přechodu mezi panelovými domy.
 • Oprava chodníku v ul. Školní – oprava asfaltového povrchu chodníku v ul. Školní podél 10. MŠ a 1. ZŠ
 • Oprava komunikace 1.máje – oprava části ulice 1. máje směrem od Prioru po 1. ZŠ. Součástí akce je zbývající úsek komunikace a chodníku před čp. 1532-1533.
 • Křižovatka ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje – jedná se o převod akce z roku 2017. Realizace byla z důvodu nedodržení termínu ze strany Innogy a.s. (plynaři) při rekonstrukci plynovodu v ul. Školní odsunuta na rok 2017. Realizace začne v dubnu 2018, případně dle klimatických podmínek dříve.
 • Vnitroblok sídliště Dvořákova – projektant připravuje návrh řešení situace vnitrobloku ul. Dvořákova, který bude s obyvateli projednán na přelomu ledna a února. Následně bude dopracována projektová dokumentace. Hlavním problémem je parkování, chodníky a veřejné zeleň.
 • Oprava ul. Čechova - 1. etapa – oprava části ul. Čechova od ul. Jana Švermy po křižovatku s ul. Vrchlického. Materiálově je ulice určena již podle ul. Jana Švermy, tedy chodníky ze žuly se štípaným povrchem, komunikace ze žulových kostek, které byly v loňském roce vytěženy při rekonstrukci komunikace v ul. Chomutovská a budou použity na této stavbě.
 • Oprava chodníku v ul. Klášterecká – jedná se o opravu chodníku v ul. Klášterecká od „věžáku“ po Policie ČR. Akce proběhne v návaznosti na výměnu plynovodního řádu ve správě Innogy a.s. Stávající dožilá dlažba bude vyměněna za novou.  
 • Oprava chodníku do Kadaňské Jeseně –rekonstrukce asfaltového povrchu chodníku do Kadaňské Jeseně. Veřejné osvětlení bylo vybudováno v minulém roce.

·      Parkoviště v ul. Věžní – 1. Etapa – rozšíření parkovacích ploch v ul. Věžní před čp. 1391 a obnova chodníků v první etapě.

·     Revitalizace sídliště D – 1. etapa – revitalizace veřejných prostor na základě studie architektky Maninové, která byla dvakrát projednána s veřejností. 1. etapa zahrnuje tzv. „psí louku“, prostor před vstupem do 5. ZŠ a nevyužívané hřiště pod budovou výměníku.

·      Oprava cyklostezky Ohře -  oprava cyklostezky podél Ohře od Zásady po Suchý důl, kde dochází k odplavování povrchu a podloží.

·      Cyklostezka Libouš – oprava povrchu cyklostezky v Prunéřově. Současný povrch neumožňuje bezpečnou jízdu po cyklostezce, která vede k elektrárně a do chatové oblasti a nově navazuje na budovanou významnou cyklostezku Prunéřov – Černovice. Stávající povrch bude upraven a položen asfaltový koberec v š. 2,5 m.

 

 

Školství – údržba

 

1. MŠ – výměna dvou plynových kotlů, konvektomat, oprava brouzdaliště

3. MŠ  - snížení stropů dvou tříd vč. nového osvětlení, oprava podlahy v kotelně

4. MŠ  - odstranění průsaku vody do suterénu, rekonstrukce přípravny jídel, PVC do čtyř učeben

6. MŠ – oprava el. rozvaděče a zabezpečení objektu, výměna dlažby ve vstupu

9. MŠ – oprava oplocení, výměna dlažby v 2. NP, výměna oken v pavilonu B

10. MŠ – zastínění pískoviště, úprava ploch u zahradního domku

 

1. ZŠ – oprava podlahy a stěn v budově B, oprava šaten v 1. NP

2. ZŠ – oprava dlažby v 1. NP, výměna okapních žlabů 2. etapa

3. ZŠ – světlovody ve 3 učebnách, oprava fasády družiny, oprava WC v TV, elektroinstalace

5. ZŠ – oprava podlahy v pavilonu D v 2. NP, oprava schodiště ve dvoře, oprava asfaltů ve dvoře areálu

 

DDM Šuplík – zateplení krčku, oprava vstupu do budovy

 

Kultura, památky

Františkánský klášter – postupná oprava oken kláštera, oprava zídek

Oprava fasády kostelíku Stětí – oprava fasády kostelíku Stětí dle návrhu pana Andrleho a odsouhlaseného NPÚ

 

Budovy města

 • VO  investice  - vymístění lamp ze soukromých zahrad v ul. Klášterecká
 • Koupaliště Prunéřov – v kempu budou vyměněny poslední 4 chatky za nové
 • Hřbitov – výměna části vodovodu a oprava povrchu, oprava kolumbárií
 • RADKA – vybudování stropu a zateplení podkroví budovy čp. 630
 • Zázemí v lesoparku – akce přechází z roku 2017 a jedná se o rekonstrukci zchátralé budovy na WC vč. zázemí pro návštěvníky parku
 • Budova čp. 722 – na jaře proběhne odkopání základů a podzemního podlaží budovy, aby mohlo dojít k vyschnutí, neboť objekt není odizolován a v současné době je podzemní podlaží totálně promočené. Projektant ve spolupráci s budoucími uživateli připraví projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu a pro případnou žádost o dotaci do konce dubna. Následně proběhne soutěž na zhotovitele a bude zahájena stavba, předpoklad zahájení prací na samotné rekonstrukci je léto 2018.

 

      Sportoviště

Skatepark – po zrušení výběrového řízení v roce 2017 došlo k přepracování projektové dokumentace. Realizace akce podle nové PD by měla začít v březnu a oproti původnímu návrhu dojde k úspoře cca 1,5 milionu korun.

TJ Úhošťany  - vybudování kanalizace a odpadní jímky pro budovu TJ Úhošťany

Hokejbal – vybudování zastřešení střídačekVypracoval: Jan Šerák 8. 1. 2018Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti