ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 36. schůze RM 18. ledna 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 1/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 819/2017, které trvá.


Usnesení č. 2/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- místostarosty o plnění smlouvy s EDUKATIVNÍ SPOLEČNOSTÍ, z.s.
- starosty o plánu oživení centra města Kadaně v roce 2018


Usnesení č. 3/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města ukládá připravit návrh na možnost dobíjení mobilní techniky pomocí "lavičky" a wifi přenosu na Mírovém náměstí v Kadani.


Usnesení č. 4/2018 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy - ZŠ Školní, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 11 210 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 5 žáků v období od 19. 1. 2018 do 29. 6. 2018 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 5/2018 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy - ZŠ Chomutovská 1683, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 418 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka v období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 6/2018 - Anketa "Talent roku 2017"

Rada města bere na vědomí návrhy nominovaných žáků 8. ročníku ankety "Talent roku 2017" a uděluje prestižní ocenění ve dvou kategoriích 
- a) talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka) 
- b) talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)
dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 7/2018 - Anketa "Talent roku 2017"

Rada města uděluje ocenění "Zvláštní uznání za dlouhodobé vynikající výsledky ve vzdělávání" pro rok 2018 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 8/2018 - Změny odpisových plánů PO

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2018 pro Sportovní zařízení Kadaň, U Stadionu 2028, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 9/2018 - Změny odpisových plánů PO

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2018 pro Základní školu a mateřskou školu při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289.


Usnesení č. 10/2018 - Změny odpisových plánů PO

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2018 pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okr. Chomutov.


Usnesení č. 11/2018 - Změny odpisových plánů PO

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2018 pro Kulturní zařízení Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 12/2018 - Žádost o poskytnutí individuální dotace – Egéria Kadaň

Rada města schvaluje žádost Egéria Kadaň, z.s. o individuální dotaci ve výši 41.000 Kč na „Benefiční hokejové utkání pro Péťu“ za předpokladu schválení rozpočtové změny.


Usnesení č. 13/2018 - Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate klub

Rada města schvaluje žádost Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s. o individuální dotaci ve výši 29.000 Kč na pořízení tatami za předpokladu schválení rozpočtové změny.


Usnesení č. 14/2018 - Vzor smlouvy pro individuální dotace

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vzor Smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města.


Usnesení č. 15/2018 - Informace o 1. ZŠ Kadaň

Rada města bere na vědomí podanou informaci o Základní škole Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov. Ukládá zajistit kontrolu hospodaření školy a vnitřních předpisů týkajících se ekonomického chodu příspěvkové organizace do konce března 2018 a požádat Českou školní inspekci o provedení kontroly s termínem do konce května 2018.


Usnesení č. 16/2018 - Informace o 1. ZŠ Kadaň

Rada města stanovuje ředitelce Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov od 1.2. 2018 osobní ohodnocení ve výši 0 Kč z důvodu nedodržení schváleného rozpočtu na rok 2017.


Usnesení č. 17/2018 - Zpráva o vymáhání pohledávek v roce 2017

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o vymáhání pohledávek v roce 2017.


Usnesení č. 18/2018 - Žádost MŠ Olgy Havlové o použití znaku města

Rada města schvaluje udělení souhlasu s užíváním jména a znaku města Kadaně pro Mateřskou školu Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace v rámci    20. ročníku oblastního Festivalu mateřských škol "Mateřinka 2018".


Usnesení č. 19/2018 - Souhlas s přijetím finanční daru - MŠ Olgy Havlové Kadaň

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 100 000,- Kč od firmy JIRKOVSKÁ IZOLAČNÍ s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 pro Mateřskou školu Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace na nákup pomůcek a vybavení mateřské školy, nebo na vzdělávací či sportovní aktivitu dětí v rámci programu MŠ.


Usnesení č. 20/2018 - 1. rozpočtové opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny - 1. rozpočtové opatření.


Usnesení č. 21/2018 - Investiční výstavba pro rok 2018

Rada města bere na vědomí Investiční výstavbu pro rok 2018.


Usnesení č. 22/2018 - Koupaliště Prunéřov - chatky

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Koupaliště Prunéřov - chatky“:

1.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
2.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice


Usnesení č. 23/2018 - Kadaň - obnova fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - obnova fasády kostela Stětí sv. Jana Křtitele“:

1. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
2. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
3. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 24/2018 - Prunéřov - cyklostezka Libouš

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Prunéřov - cyklostezka Libouš “:
 
1. SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
2. EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny
3. HERKUL a.s., IČ 25004638, Obrnice 228, 435 21 Obrnice
4. EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Sedlecká 72/72, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary
5. Silnice Topolany a.s., IČ 05758734, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň


Usnesení č. 25/2018 - „Cyklostezka Prunéřov – Černovice"

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 14163/17 na financování  cyklostezky Prunéřov – Černovice na k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 26/2018 - Výpůjčka části  par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje výpůjčku části par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň na dobu určitou, tj. po dobu vlastnictví objektů vypůjčitelů – čp. 1899 a čp. 1363 v Kadani. 
Vypůjčitelé: 
Nguyen Thi Huong Diu, bytem Kadaň, 
Tran Duc Son, bytem Kadaň, 
MARVES v.o.s., se sídlem Chomutov, 
Smlouva o výpůjčce se uzavírá s účinností od 19.1. 2018


Usnesení č. 27/2018 - Převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ garážové stání C12

Rada města bere na vědomí žádost manž. Markových, bytem Kadaň a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod práv a závazků bytové jednotky a garážového stání C12 v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani na třetí osobu s ohledem na stanovisko právníka města a ustanovení § 38 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  (majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti).


Usnesení č. 28/2018 - Záměr – prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 6 v k.ú. Kadaň

Rada města odkládá projednání žádosti o prodej  pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 6 v k.ú. Kadaň a ukládá jednat s členy zahr. osady č. 6 o možném prodeji.Usnesení č. 29/2018 - Úprava smluvní strany smlouvy o výpůjčce č. 14105/17 – reklamní stojan pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje změnu vypůjčitele (smlouva o výpůjčce č. 14105/17 ze dne 12.6. 2017) z pí Bartlové na p. Bartla (fyzická podnikající osoba), místo podnikání Mírové náměstí čp. 119, Kadaň 432 01, IČ 06479332  a to formou dodatku č. 1. Jedná se o výpůjčku 1 ks reklamního stojanu pro památkovou rezervaci Kadaň.


Usnesení č. 30/2018 - Úprava doby nájmu nájemní smlouvy 2516/N/96 – Tenisový klub Kadaň

Rada města schvaluje změnu doby nájmu smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2516/N/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Tenisovým klubem Kadaň, U Stadionu 1860, Kadaň - v odst.III sml. a to na dobu určitou do 31.12.2037 - formou dodatku č. 9.


Usnesení č. 31/2018 - Úprava sml. o výpůjčce č. 13813/16 Sportovní zařízení Kadaň, p.o.

Rada města schvaluje úpravu smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, p.o. a to formou dodatku č. 6. Předmět smlouvy popsaný ve smlouvě bude navýšen o výpůjčku „časomíry na Hokejbalové hřiště (FLA 150) vč. Datového kabelu dl. 35 m -  inv. č. 3-3806.


Usnesení č. 32/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – město Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni – služebnosti veřejného osvětlení na pozemku ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. – část par. č. 81/1 v k.ú. Úhošťany za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena dle čl. III. smlouvy, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 33/2018 - Záměr prodeje startovacího bytu BJ 1410/015   přiděleného dle „Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně“

Rada města odkládá projednání prodeje startovacích bytů s možností odkupu (které jsou v SVJ).


Usnesení č. 34/2018 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově se pí Paluchníkovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 35/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou, s možností následného odkupu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská s pí Havrilovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 36/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou, s možností následného odkupu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská s p. Fučíkem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 37/2018 - Přidělení bytu startovacího s jistotou, s možností následného odkupu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Klášterecká s pí Boršíkovou, bytem Libědice.


Usnesení č. 38/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul.  Golovinova s MUDr. Alinou Marchyn, Kadaň.


Usnesení č. 39/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s MUDr. Zuieva a MUDr. Habrakhmanovem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 40/2018 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul.  Golovinova s pí Novákovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 41/2018 - Revokace usn. č. 820/2017 o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č. 820/2017 ze dne 09.11.2017 o přidělení bytu o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Šimků, Kadaň.


Usnesení č. 42/2018 - Revokace usn. č. 940/2017  o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č. 940/2017 ze dne 14.12.2017 o přidělení bytu o velikosti 1+1 v budově ul. Jitřní, v Kadani s pí Neumannovou, Kadaň.


Usnesení č. 43/2018 - Revokace usn. č. 892/2017 o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č. 892/2017 ze dne 30.11.2017 o přidělení bytu o velikosti 1+3 v budově ul. Chomutovská, v Kadani s pí Ručkovou, Kadaň.


Usnesení č. 44/2018 - Výpověď z nájmu bytu 

Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova, v Kadani s p. Fedincem, Kadaň.


Usnesení č. 45/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 46/2018 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p. Rampachem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 47/2018 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s pí Floriánovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 48/2018 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s p. Píseckým, bytem Kadaň.


Usnesení č. 49/2018 - Místní akční plán

Rada města odkládá projednání Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Kadaň pro školní rok 2018/2019 a ukládá pracovnímu týmu ve složení - Mgr. Stanislav Hakl, Mgr. Zdeněk Hosman, Mgr. Erika Zelenková a pí Helena Gvoždiáková projednat se zpracovatelem připomínky rady města.


Usnesení č. 50/2018 - Omluva za zničený strom

Rada města projednala žádost p. Javornického a p. Melicha a schvaluje jejich nabídku ve věci poškození stromu na sídlišti „D“ v Kadani.


Usnesení č. 51/2018 - Žádost o změnu dopravního omezení v ul. Jana Švermy

Rada města bere na vědomí varianty možné změny omezení provozu motorových vozidel v ulici Jana Švermy a schvaluje předloženou variantu č. 2 s účinností od 1.2. 2018.


Usnesení č. 52/2018 - Koncepce sociálního bydlení

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Koncepci sociálního bydlení v Kadani a ukládá doplnit do harmonogramu a vyhodnocování koncepce zodpovědné osoby.


Usnesení č. 53/2018 - Realizace Programu prevence kriminality

Rada města schvaluje realizaci Programu prevence kriminality obce na rok 2018, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 51.000 Kč, která byla schválena zastupitelstvem města dne 14.12. 2017 usnesením č. 127/2017.


Usnesení č. 54/2018 - Změna manažera prevence kriminality

Rada města bere na vědomí odstoupení Bc. Martina Sladkého z funkce manažera prevence kriminality.


Usnesení č. 55/2018 - Změna manažera prevence kriminality

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat do funkce manažera prevence kriminality Michaelu Kobzovou DiS. 


Usnesení č. 56/2018 - Centrum sociálních služeb Prunéřov 377 - plnění indikátorů

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění indikátorů při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov 377.


Usnesení č. 57/2018 - Analýza sociálních služeb a aktivit

Rada města bere na vědomí Analýzu sociálních služeb a aktivit v sociální oblasti za období 2013 - 2017 a ukládá vyzvat organizace pracující v oblasti sociálních služeb, aby zpracovaly přílohu vyjadřující efektivitu služeb a aktivit v letech 2016 a 2017 dle vzoru zpracovaného Terénním programem města Kadaň.


Usnesení č. 58/2018 - Stížnost zřizovateli MěSSS Kadaň

Rada města projednala stížnost Jiřího Hrdličky zřizovateli MěSSS Kadaň a ukládá prošetřit předloženou stížnost odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Kadani, Výsledek šetření následně předložit k projednání radě města.


Usnesení č. 59/2018 - Žádost o použití hlučné zábavní pyrotechniky - oslava narozenin

Rada města schvaluje udělení výjimky z OZV č. 4/2015, o regulaci zábavní pyrotechniky dle čl. 2, bod 3) pro pí Petriškovou, Kadaň, za účelem konání narozeninové oslavy, dne 26. 1. 2018.


Usnesení č. 60/2018 - Doplnění organizačního řádu - Náborový příspěvek

Rada města schvaluje předloženou změnu Organizačního řádu MěÚ Kadaň a to:
- doplnění přílohy k pracovnímu řádu - Vnitřní platový řád náborový příspěvek
- doplnění pracovní náplně tajemníka o písmeno u) zajišťuje registraci veřejných funkcionářů - střet zájmů.


Usnesení č. 61/2018 - Plán práce komisí rady města pro rok 2018

Rada města schvaluje předložené plány práce jednotlivých komisí rady města pro rok 2018.


Usnesení č. 62/2018 - Plán práce výborů zastupitelstva města pro rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložené plány práce jednotlivých výborů zastupitelstva města pro rok 2018.


Usnesení č. 63/2018 - Změna termínu rady města

Rada města schvaluje změnu termínu schůze rady města v měsíci dubnu  z 19.4. 2018 na 26.4.2018.


Usnesení č. 64/2018 - Navýšení počtu zaměstnanců odboru ŽP

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru životního prostředí o 1 pracovníka - administrativní pracovník od 1.2.2018.


Usnesení č. 65/2018 - Termín mimořádné rady města

Rada města schvaluje termín mimořádné  schůze rady města dne 1.2. 2018 od 14.00 hodin.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti