ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 35. schůze RM 30. listopadu 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 854/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 772/2017, 792/2017 a 819/2017, která trvají.


Usnesení č. 855/2017 – Podnět ke změně školského zákona č. 561/2004 Sb.

Rada města ukládá vypracovat podnět pro poslance PČR Mgr. Bc. Jana Richtera za město Kadaň ve věci změny školskéko zákona č. 561/2004 Sb. § 34 - Organizace  předškolního vzdělávání (přijímání dvouletých dětí do předškolního zařízení od 1.9. 2020).


Usnesení č. 856/2017 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny – 5. rozpočtové opatření.


Usnesení č. 857/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace na činnost SK Kadaň, a.s. pro rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace č. 1/2018 pro Sportovní klub Kadaň, a.s.


Usnesení č. 858/2017 - Rozpočty 2018 a rozpočtové výhledy 2019-2020 příspěvkových organizací

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložené jednotlivé rozpočty na rok 2018 a rozpočtové výhledy na rok 2019-2020 všech příspěvkových organizací města.


Usnesení č. 859/2017 - Návrh rozpočtu města na rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený rozpočet města na rok 2018.


Usnesení č. 860/2017 - Rozpočtový výhled města na rok 2019-2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města na rok 2019-2020.


Usnesení č. 861/2017 – OZV č. 6/2017 o místním poplatku za odpady

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vydání nové Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Usnesení č. 862/2017 - Odpis pohledávky města

Rada města schvaluje odpis pohledávky města ve výši 5.740,- Kč.


Usnesení č. 863/2017 - Změna odpisového plánu KZK

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Kulturní zařízení Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 864/2017 - Odpisové plány PO na rok 2018

Rada města schvaluje předložené jednotlivé odpisové plány všech příspěvkových organizací města na rok 2018.


Usnesení č. 865/2017 - Žádost o souhlas s přijetím daru - KZK, p.o.

Rada města schvaluje přijetí finančního daru na výkon činnosti v oblasti kultury za rok 2017 ve výši 40 000 Kč od společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. pro Kulturní zařízení Kadaň, příspěvkovou organizaci.


Usnesení č. 866/2017 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar - ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 2 185 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka v období od 3. 1. 2018 do 29. 6. 2018 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 867/2017 - Nedodržení závazných ukazatelů SZK

Rada města bere na vědomí informace o nedodržení stanovených závazných ukazatelů na rok 2017 pro Sportovní zařízení Kadaň, p.o.


Usnesení č. 868/2017 - Studie sídliště D - prezentace

Rada města bere na vědomí informaci o studii revitalizace veřejných prostranství sídliště D - Na Podlesí v Kadani a ukládá zajistit etapizaci priority č. 1 včetně návrhu smlouvy na projekt.


Usnesení č. 869 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2018

Rada města schvaluje následující nájemní ceny nemovitostí pro rok 2018: 

pozemky pod pevnými stánky: 
a) 1 000,-  Kč/m2/rok
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základěusnesení rady města 

zahrady k domu / zázemí k domu: 
a) v k. ú. Kadaň   3,- Kč/m2/rok
    v ostatních k.ú.    1,50 Kč/m2/rok
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města. 

pozemky k pěstitelské činnosti (zahrádkářské kolonie):
a) cena bude stanovena individuálně na základě usnesení rady města 

pozemky k zemědělské činnosti: 
a)  cena půdy dle vyhlášky č. 298/2014 Sb. (o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků) ve znění pozdějších předpisů 
b)  cena určená metodickým pokynem Státního pozemkového úřadu ČR (jedná se o  převzaté nájemní smlouvy) 
c)  v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města. 

pozemky k podnikatelské činnosti: 
a) cena v čase a místě obvyklá (stanovena znalcem v oboru) 
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města

ostatní pozemky: 
a) 1,- Kč/m2/rok   až   100,- Kč/m2/rok
b) v odůvodněných případech bude nájemní cena stanovena individuálně na základě usnesení rady města

nebytové prostory a areály (soubor nemovitostí): 
cena bude stanovena individuálně na základě účelu pronájmu a charakteru


Usnesení č. 870 - Návrh na stanovení cen nemovitostí pro rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující kupní ceny nemovitostí pro rok 2018: 

a) Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu 
 náklady vzniklé v souvislosti s převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek apod.).  
b) V odůvodněných případech  bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení zastupitelstva města. 
 
Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: 
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků -specifikovaných uvedeným zákonem - § 56,§ 56a.


Usnesení č. 871 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – město Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví Ústeckého kraje – část par. č. 325/1 a 54 v k.ú. Úhošťany  za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena podle ceníku Ústeckého kraje + DPH, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 872 - Záměr – výpůjčka části  par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce vypůjčit část par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 873/2017 - Směna pozemků v k.ú. Prunéřov a k.ú. Místo

Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnit par. č. 495/11 o vým. 169 m2 ( dle GP č. 454-37/2017) v k.ú. Místo z vlastnictví města Kadaň do vlastnictví p. Artla, Nová Víska za par. č. 1006/15 o vým. 96 m2 (dle GP 784-263/2014) v k.ú. Prunéřov z vlastnictví p. Artla, Nová Víska  do vlastnictví města Kadaň bez doplatku s tím, že náklady spojené se směnou pozemků uhradí město.


Usnesení č. 874/2017 - Směna pozemků v k.ú. Prunéřov a k.ú. Místo

Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnit par. č. 495/10 o vým. 176 m2 ( dle GP č. 454-37/2017) v k.ú. Místo z vlastnictví města Kadaň do vlastnictví p. Kubáta, Chomutov – ideál. 1/4; pí Kubátové, Místo – ideál. 1/4  a pí Živnůstkové, Kadaň – ideál. 1/2 za par. č. 495/4 o vým. 4 m2 a 495/5 o vým. 102 m2 (dle GP 417-263/2014) v k.ú. Místo z vlastnictví p.Kubáta, Chomutov – ideál. 1/4; pí Kubátové, Místo – ideál. 1/4  a pí Živnůstkové, Kadaň – ideál. 1/2  do vlastnictví města Kadaň bez doplatku s tím, že náklady spojené se směnou pozemků uhradí město.


Usnesení č. 875 - NS č. 12516/14 – dodatek č. 2  ke smlouvě ( nebytové prostory „Restaurace Slunce“)

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 12516/14 (o nájmu prostor     „Restaurace Slunce“  v objektu čp. 185 v 1. NP o  vým.  474,61 m2  a v 1.PP  o vým.  184,31 m2 ) uzavřené dne 31.01.2014 mezi Městem Kadaň jako pronajímatelem a nájemcem Agentura Stejný s.r.o., se sídlem Smetanovy Sady 1550, 431 11 Jirkov, IČ 04769074, jednatel : 
p. Jaroslav Stejný, bytem Jirkov , dle níže uvedeného : 
-  úpravu  čl. VII ( práva a povinnosti nájemce), odst. 3. -    o schválení podnájemce -  
   a to p. Stejnému Filipovi, podnikající fyzické osobě s místem podnikání Smetanovy 
   Sady 1550, Jirkov, IČ 06228275 s účinností od 01.01.2018 
   prostory 1. NP. - restaurace, kuchyně, skladů a chodby s WC


Usnesení č. 876 - Nabídka  bezúplatného  převodu p.č. 379/2 v k.ú. Tušimice od ÚZSVM - ČR

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod p.č. 379/2 o výměře 18 654 m2 v k.ú. Tušimice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR.


Usnesení č. 877/2017 - Majetkoprávní řešení p.č. 33 v k.ú. Pokutice

Rada města bere na vědomí informace k p.č. 33 v k.ú. Pokutice a odkládá vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Kadaň a Státním pozemkovým úřadem - ČR do doby případné realizace záměru výstavby inženýrských sítí v lokalitě k.ú. Pokutice - určené dle územního plánu k zastavění stavbou pro bydlení - rozvojové plochy  BV 6 a BV 7.


Usnesení č. 878 - Úprava sml. o výpůjčce č. 13814/16 a sml. o výpůjčce č. 13813/16 – SZK, p.o.

Rada města schvaluje úpravu smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, p.o. a to formou dodatku č. 5. Předmět smlouvy popsaný ve smlouvě bude navýšen o výpůjčku „Objektu zázemí pro sportovce pozemního hokeje“  stojícího na p.č. 2229/8 v k.ú. Kadaň  -  inv. č. 51-2776.


Usnesení č. 879 - Úprava sml. o výpůjčce č. 13814/16 a sml. o výpůjčce č. 13813/16 – SZK, p.o.

Rada města schvaluje úpravu smlouvy o výpůjčce č. 13814/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, p.o. a to formou dodatku č. 2. Předmět smlouvy popsaný ve smlouvě o výpůjčce č. 13814/16 bude upraven dle nově vyhotoveného geometrického plánu č. 2796-201/2017 a pozemek p.č. 2229/1 o výměře 7652 m2, ostatní plocha bude rozdělena na p.č. 2229/1 o výměře 7486 m2, ostatní plocha a dále p.č. 2229/8 o výměře 166 m2, zastavěná plocha vše k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 880/2017 - Pronájem části p.č. 510/2, p.č. 510/25 a p.č. 510/26 k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje uzavření  nájemní smlouvy č. 989/2017  mezi Povodím Ohře, s.p. Bezručova 4219,Chomutov  a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o pronájem pozemků v areál „Prunéřovského koupaliště“ - části p.č. 510/2 o výměře 230 m2, p.č. 510/25 o výměře 17 m2, p.č. 510/26 o výměře 51 m2 vše k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 881 - Záměr – převod práv a závazků, ul. Dvořákova – BJ č. 1843/12, garážové stání C12

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat: 
1/ bytovou jednotku č. 1843/12 o velikosti podlahové plochy 106 m2, umístěnou v bytovém domě čp. 1841-1843 v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu čp. 1841-1843 a podíl na zastavěných pozemcích parc. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň. 
2/ garážové stání č. C12  =) spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod pozemky č. 1419/1 a 1420/1 v k.ú. Kadaň ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k celkové ploše podzemních garáží.


Usnesení č. 882 - Dar čp. 722 (Spolkový dům) včetně příslušných pozemků v k.ú. Kadaň od Ústeckého kraje

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření darovací smlouvy mezi Ústeckým Krajem a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o převod - čp.722  (Spolkového domu) včetně p.č. 1421 o výměře 684 m2, zastavěná plocha, nádvoří a p.č. 1422/1 o výměře 1174 m2, ostatní plocha, zeleň vše k.ú. Kadaň formou daru.


Usnesení č. 883 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – ČEZ Distribuce, a.s

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 413/1 v k.ú. Úhošťany, za jednorázovou úplatu ve výši  1.000,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8.


Usnesení č. 884/2017 - Dodatek č.2 na rozšíření objektů na servis, odečty a rozúčtování tepla

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 12813/14 se společností Koncept FAST s.r.o., IČO: 45357811,  Krušnohorská 786, 363 01 Ostrov, za účelem rozšíření seznamu objektů na servis, odečty a rozúčtování tepla o objekt č. p. 1667, ul. Husova, Kadaň.


Usnesení č. 885/2017 - Žádost dodavatele o změnu cen prací bytové údržby

Rada města neschvaluje žádost stavební firmy Roman Jamečný, IČO: 63739518, Hoblířská 1445/6, 134 00 Praha 4 o navýšení cen prací na komplexní údržbu a opravy bytového a nebytového fondu Města Kadaně o 6,22%  a uzavření dodatku smlouvy č. 2 k SoD č. 5466/DP/04, z důvodu uzavřené stávající platné smlouvy.


Usnesení č. 886/2017 - Žádost dodavatele o změnu cen prací bytové údržby

Rada města ukládá jednat se stavební firmou Roman Jamečný, IČO 63739518, Hoblířská 1445/6, 134 00 Praha 4, dodavatelem služeb v rámci komplexní údržby a opravy bytového a nebytového fondu města Kadaně ve věci prodloužení výpovědní lhůty stávající smlouvy.


Usnesení č. 887/2017 - Změna termínu dokončení stavby v Prunéřově č. p. 377, Kadaň

Rada města schvaluje změnu termínu dokončení stavby a uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14247/17 na akci: "Oprava vodovodní přípojky a vystavění nadzemního požárního hydrantu v Prunéřově č. p. 377, Kadaň", kterou realizuje stavební firma: FRK s.r.o., IČ: 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň. Nový termín dokončení stavby: do 15. 03. 2018 (hydrant) a do 30. 04. 2018 (vodovodní přípojka) z důvodu prodloužení vydání územního souhlasu a klimaticky nepříznivé části roku.


Usnesení č. 888/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Tancošem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 889/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Pongem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 890/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Ďurišem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 891/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Na Podlesí s pí Šomovou, bytem Mašťov.


Usnesení č. 892/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou, s možností následného odkupu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově v ul. Chomutovská s pí Ručkovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 893/2017 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 894/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p. Fickerem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 895/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu - 567/017

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově  v ul. Tyršova s p. Svobodníkem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 896/2017 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení -Jiří Žáček

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v souladu s vyjádřením právníka města prominutí poplatků z prodlení z dlužného nájemného a služeb spojené s užíváním bytu, ul. Komenského, na základě žádosti pana Žáčka, trv. pobytem Kadaň, ve výši 961.119 Kč.


Usnesení č. 897/2017 - Zástupci města v orgánech Destinační agentury Dolní Poohří, o. p. s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat zástupce města jako členy správní rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. PaedDr. Jiřího Kulhánka a Mgr. Michala Voltra a do dozorčí rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. Mgr. Jana Losenického.


Usnesení č. 898/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ověřit ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že 4. změna územního plánu Kadaně není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací Ústeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje.


Usnesení č. 899/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s předloženým návrhem 4. změny územního plánu Kadaně a s výsledky jejího projednání.


Usnesení č. 900/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v souladu s ust. 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy.


Usnesení č. 901/2017 - Vydání 4. změny územního plánu Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy 4. změnu územního plánu Kadaně.


Usnesení č. 902/2017 - Zpráva o uplatňování územního plánu Kadaně za období 2014 - 2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit ve smyslu  § 55 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předloženou "Zprávu o uplatňování územního plánu Kadaně za období 2014 - 2017".


Usnesení č. 903/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh „Programu na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018“.


Usnesení č. 904/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh vzorové smlouvy na poskytnutí dotace dle „Programu na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2018“.


Usnesení č. 905/2017 - Aktualizace Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 3. aktualizaci Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň pro roky 2015 - 2018.


Usnesení č. 906/2017 - Efektivita a měřitelnost podpořených sociálních služeb a aktivit

Rada města bere na vědomí návrh řešení měřitelnosti a efektivity sociálních služeb a aktivit podporovaných městem Kadaň a ukládá připravit číselné podklady efektivity.


Usnesení č. 907/2017 - Zpráva o vyhodnocení a činnosti asistentů prevence kriminality za rok  2017

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o vyhodnocení a činnosti asistentů prevence kriminality za rok 2017.


Usnesení č. 908/2017 - Zimní rekreační doprava 2018

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu a ukládá odboru dopravy zajistit zimní rekreační dopravu na zimní sezónu 2018 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 909/2017 - Smlouva o plnění závazku veřejné služby - MAD pro rok 2018

Rada města schvaluje předloženou smlouvu o plnění závazku veřejné služby-zajištění MAD v územním obvodu města Kadaně pro rok 2018.


Usnesení č. 910/2017 - Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 6/2014

Rada města bere na vědomí předložený návrh na úpravu Obecně závazné vyhlášky č. 6/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a ukládá dopracovat návrh OZV dle připomínek.


Usnesení č. 911/2017 - Požadavek na změnu dopravní obslužnosti v ul. Jana Švermy, Kadaň

Rada města projednala požadavek na změnu dopravní obslužnosti v ul. Jana Švermy, Kadaň a ukládá osobně projednat s žadateli současnou situaci v ul. Jana Švermy a jejich návrhy na změnu.


Usnesení č. 912/2017 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13587/16

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13587/16 s firmou ISONOE INVEST a.s., Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, IČO 28972589 na akci „Skateboardové hřiště“.


Usnesení č. 913/2017 - Projektová dokumentace – vodohospodářské úpravy na akci „Území parku Rooseveltovy sady v Kadani I. etapa“ – uzavření dodatku č.1 k SoD 14251/17.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14251/17 s firmou Nemeton realizace spol. s.r.o., Horní Hbity 21, Jablonná 262 63, IČO 24684724 na akci „Území parku Rooseveltovy sady v Kadani I. etapa“.


Usnesení č. 914/2017 - Realizace stavby „Chytré hřiště v Kadani“ – uzavření dodatku č.1 k SoD 14224/17 a dodatku č. 1 k SoD 14225/17

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14224/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci „Chytré hřiště v Kadani“ část 1 zakázky - stavební část s podmínkou prodloužení termínu do 30.4. 2018.


Usnesení č. 915/2017 - Realizace stavby „Chytré hřiště v Kadani“ – uzavření dodatku č.1 k SoD 14224/17 a dodatku č. 1 k SoD 14225/17

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14225/17 s firmou FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 na akci „Chytré hřiště v Kadani“ část 2 zakázky - herní prvky s podmínkou prodloužení termínu do 30.4. 2018.


Usnesení č. 916/2017 - Zprávy předsedů komisí

Rada města bere na vědomí jednotlivé zprávy předsedů komisí rady města za rok 2017.


Usnesení č. 917/2017 - Zprávy předsedů komisí

Rada města schvaluje předložený návrh finančních odměn členům komisí rady města za rok 2017, kteří nejsou zastupiteli ani zaměstnanci města.


Usnesení č. 918/2017 - Zprávy jednotlivých předsedů výborů ZM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí předložené zprávy jednotlivých předsedů výborů o činnosti v roce 2017.


Usnesení č. 919/2017 - Zprávy jednotlivých předsedů výborů ZM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh finančních odměn, s odůvodněním, členům výborů zastupitelstva města za rok 2017.


Usnesení č. 920/2017 - Odměny neuvolněným členům ZM

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovit odměny neuvolněným zastupitelům města dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od 1.1. 2018 dle předloženého návrhu :

- člen zastupitelstva 1800,- Kč
- člen rady 5000,- Kč
- předseda výboru 3350,- Kč
- předseda komise 1000,- Kč
- člen finančního výboru 2450,- Kč
- člen kontrolního výboru 2900,- Kč
- člen bytové komise 2000,- Kč
- člen komise MPR a rozvoje 2000,- Kč
- člen majetkové komise 2150,- Kč
- člen komise pro projednání přestupků 2000,- Kč
- člen komise soc. právní ochrany dětí 2000,- Kč
- člen komise sociální a soc. začlenění 2150,- Kč

Usnesení č. 921/2017 - Stanovení náhrad neuvolněným členům zastupitelstva pro rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovení paušální náhrady za ztrátu na výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členu zastupitelstva, který  podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 150,- Kč /hod. max.  2000 -, Kč/ měsíc.


Usnesení č. 922/2017 - Plán práce rady a zastupitelstva města pro rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předložený plán práce rady a zastupitelstva města pro rok 2018.


Usnesení č. 923/2017 - Uzavření Veřejnoprávní smlouvy - Radonice

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Radonice.


Usnesení č. 924/2017 - Ceník pronájmů prostor ve správě KZK

Rada města bere na vědomí předložený ceník pronájmů prostor Kulturního zařízení Kadaň.


Usnesení č. 925/2017 - Mimořádná rada města dne 14.12.  2017

Rada města schvaluje svolání mimořádné schůze rady města dne 14.12. 2017 od 14.00 hod.


Usnesení č. 926/2017 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LPS – r. 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření předložené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2018 mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem.


Usnesení č. 927/2017 - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LPS – r. 2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby pro rok 2017 mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem v předloženém znění.


Usnesení č. 928/2017 - Smlouva o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2018

Rada města schvaluje uzavření předložené smlouvy o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2018 mezi městem Kadaň a Nemocnicí Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 929/2017 - Smlouva o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2017

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2017 mezi městem Kadaň a Nemocnicí Kadaň, s.r.o.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti