ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 34. schůze RM 9. listopadu 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 783/2017 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.
Rada města odvolává v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s.  Ing. René Budjače, nar. 4.2.1957 a Ing. Martina Lendvorského, nar. 8.8.1964 s účinností ke dni tohoto rozhodnutí z představenstva společnosti Kabelové televize Kadaň, a.s.

Usnesení č. 784/2017 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.
Rada města jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s.  Ing. René Budjače, nar. 4.2.1957 a Ing. Martina Lendvorského, nar. 8.8.1964 s účinností ke dni tohoto rozhodnutí do představenstva společnosti Kabelové televize Kadaň, a.s.

Usnesení č. 785/2017 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.
Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. představenstvu společnosti podat návrh na zápis nově zvolených členů představenstva do obchodního rejstříku.

Usnesení č. 786/2017 - Valná hromada Kabelové televize Kadaň, a.s.
Rada města odkládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. projednání předložené koncepce a ukládá předloženou koncepci dopracovat o analýzu financování a rozvoje společnosti.

Usnesení č. 787/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace
Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 768/2017 a 772/2017, která trvají.

Usnesení č. 788/2017 - Rozbory hospodaření za III. čtvrtletí 2017
Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za III. čtvrtletí 2017.

Usnesení č. 789/2017 - Žádost o převod prostředků do fondu investic 5. ZŠ Kadaň
Rada města schvaluje převod finančních prostředků ve výši 39.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov.

Usnesení č. 790/2017 - Žádost o souhlas s přijetím daru - ZŠ Na Podlesí, Kadaň
Rada města schvaluje přijetí sponzorského daru na činnosti tříd ve výši 5 000 Kč pro třídu 1.A, a sponzorského daru ve výši 10 000 Kč pro třídu 5.B. od organizace NORDCLIMA Servis s.r.o., U Bílého sloupu 2152, Litvínov  436 01 pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov.

Usnesení č. 791/2017 - Dodávka a instalace EZS - výběr zhotovitele - DDM Šuplík
Rada města bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o výběru zhotovitele na akci "DDM Šuplík - dodávka a instalace elektronického zabezpečovacího systému EZS" - Tomáš Pospíšil Tomsoft, Kadaň.

Usnesení č. 792/2017 - Zpráva o školství ve městě - rok 2017
Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o školství ve městě - rok 2017 a ukládá, ve spolupráci s odborem výstavby, zpracovat studii na případné vybudování rezervní třídy v prostorách Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov z důvodu rozšíření Mateřské školy Kadaň, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace v důsledku novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Usnesení č. 793/2017 - Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení
Rada města schvaluje navržené odměny ředitelům škol a školských zařízení za druhé pololetí roku 2017 v předloženém znění.

Usnesení č. 794/2017 - Kadaň statické zajištění části hradeb za č.p. 73
Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci "Kadaň statické zajištění části hradeb za č.p.73"  a uzavření SoD s firmou „PETROM STAVBY, a.s.,IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice".

Usnesení č. 795/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 3460/161 a část par. č. 3460/162 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši  1.000,- Kč  +  DPH, ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem - Klíše, Klíšská 940/96.

Usnesení č. 796/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – SVS, a.s.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 2863/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč  +  DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689.

Usnesení č. 797/2017 - Pronájem pozemku část par. č. 61/1 (díl Q) a par. č. 61/10 v k.ú. Prunéřov
Rada města schvaluje pronájem části par. č. 61/1 (díl Q) o vým. 417 m2 a par. č. 61/10 o vým. 42 m2 v k.ú. Prunéřov na dobu neurčitou, pí Dlouhé, Horní Litvínov. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od 1.12.2017. Výše nájemného činí  1,- Kč/m2/rok, tj. celkem 459,- Kč ročně.

Usnesení č. 798/2017 - Záměr – prodej pozemku část par. č. 751/1 v k.ú. Prunéřov
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat část par. č. 751/1 v k.ú. Prunéřov.

Usnesení č. 799/2017 - Záměr – prodej příp. pronájem pozemku část par. č. 268/32 a část par. č. 268/48 v k.ú. Tušimice
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části par. č. 268/32 a části par. č. 268/48 v k.ú. Tušimice.

Usnesení č. 800/2017 - Záměr – prodej příp. pronájem pozemku část par. č. 268/32 a část par. č. 268/48 v k.ú. Tušimice
Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu části par. č. 268/32 a části par. č. 268/48 v k.ú. Tušimice.

Usnesení č. 801/2017 - Záměr – prodej pozemku par. č. 2318 a par. 2321/3 v k.ú. Kadaň
Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat par. č. 2318 a par. 2321/3 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 802/2017 - Pozemek část par. č. 3460/171 a část par. č. 3460/3 v k.ú. Kadaň
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 12981/15 ze dne 16.3.2015 na pronájem pozemku – část par. č. 3460/171 a část par. č. 3460/3 o celkové vým. 6000 m2 v k.ú. Kadaň uzavřené s Autoškolou Chomutov s.r.o. se sídlem Chomutov, Březenecká čp. 4804, zast. Ing. Janem Chvátalem k 31.12.2017.

Usnesení č. 803/2017 - Pozemek část par. č. 3460/171 a část par. č. 3460/3 v k.ú. Kadaň
Rada města schvaluje Dohodu o způsobu užívání autocvičiště Kadaň, provozní řád autocvičiště a výši poplatků za využití autocvičiště dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu města uzavíráním dohod o využití.

Usnesení č. 804/2017 - Dodatek č. 1 o  prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce č. 13334/15 (pozemek užívaný jako zahrada k objektu čp. 1040, ul. Mánesova)
Rada města schvaluje uzavřít dodatek č. 1 (o prodloužení smlouvy o další 2 roky, tj. do 31.10.2019 ) ke smlouvě o výpůjčce  č.13334/15  uzavřené dne 18.11.2015   na dobu určitou do 31.10.2017   na  část pozemku par. č. 1280/1 o vým. 60 m2 v k.ú. Kadaň, ul. Fibichova   s paní Nyklovou, Kadaň.

Usnesení č. 805/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M 289/01/13 na BJ s pí Greiner, bytem Kadaň, dohodou ke dni 31. 12. 2017 a  bere na vědomí žádost o ukončení  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 12408/13 uzavřené s pí Greiner ke stejnému datu  a  doporučuje  zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.

Usnesení č. 806/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 
Rada města schvaluje do doby realizace  smlouvy o budoucí smlouvě kupní  pronájem nemovitostí bytu v objektu  na zastavěné  parcele 2953/32 , příslušného podílu na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/32 v k.ú. Kadaň  p. Rašpličkovi ,  bytem Kadaň.   Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. Účinnost smlouvy od 01.01.2018.

Usnesení č. 807/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti -  byt v objektu  na zastavěné  parcele 2953/32 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/32  v k.ú. Kadaň - s p. Rašpličkou,  bytem Kadaň, s účinností od 01.01.2018. Výše kupní ceny činí  799 358,- Kč.

Usnesení č. 808/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 
Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.  M 262/01/08 na BJ s pí Štofilovou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 31. 12. 2017 a  bere na vědomí žádost o ukončení  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 9820/08 uzavřené s pí Štofilovou ke stejnému datu  a  doporučuje  zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.

Usnesení č. 809/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 
Rada města schvaluje do doby realizace  smlouvy o budoucí smlouvě kupní  pronájem nemovitostí bytu v objektu  na zastavěné  parcele 2953/21 , příslušného podílu na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/10 zastavěné parcely 2953/21 v k.ú. Kadaň  p. Řezáčovi,  bytem Kadaň.   Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně  a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. Účinnost smlouvy od 01.01.2018.

Usnesení č. 810/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti -  byt v objektu  na zastavěné  parcele 2953/21 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/10 zastavěné parcely 2953/21  v k.ú. Kadaň - s p. Řezáčem,  bytem Kadaň, s účinností od 01.01.2018. Výše kupní ceny činí  921 584,- Kč.

Usnesení č. 811/2017 - Záměr – prodej  části par. č. 917/1 a části par. č. 915 v k.ú. Kadaň
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit  záměr obce  prodat část  par.č.  917/1 a část par. č. 915 v k.ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 812/2017 - Záměr – prodej par. č. 267/26 a  par. č. 266/95 v k.ú. Tušimice, chatová osada
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit záměr obce  prodat  par. č.  267/26 a  par. č. 266/95 v k. ú. Tušimice, chatová osada (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 813/2017 - Záměr – prodej par. č. 3464/4  nebo  par. č. 3464/3 v k.ú. Kadaň – lokalita Jihovýchodní předpolí
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit  záměr obce  prodat  par. č. 3464/4, par. č. 3464/3 v k.ú. Kadaň – lokalita Jihovýchodní předpolí (na základě žádosti o prodej).

Usnesení č. 814/2017 - Nabídka městu formou daru – část pozemku  par. č. 30/4 v k.ú. Pokutice
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru nemovité věci a to části par. č. 30/4 o vým. cca 10 m2 v k.ú. Pokutice ( vypořádání pozemku pro budoucí možné uskutečnění studie zpracované Městem na rozvojové plochy BV 6 a BV 7 - výstavba RD) od spoluvlastníků - p. Žáka Kadaň, a sl. Batoryové, Kadaň, (v podílu  ideál. 1/2 ) formou darovací smlouvy  s tím, že náklady vzniklé s darem (GP, vytyčení, správní poplatek za vklad do KN) ponese Město Kadaň.

Usnesení č. 815/2017 - Kontrola pronajímaného majetku (čp.630 – RADKA z.s.)
Rada města bere na vědomí předloženou správu z provedené kontroly pronajímaných nemovitostí a plnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 ze dne 8.6.2007 (včetně dodatků č. 1-6) uzavřené mezi Městem Kadaň a RADKA z.s.

Usnesení č. 816/2017 - Nájemní smlouva č. 10241/09 – Smuteční obřadní síň (žádost)
Rada města schvaluje snížení  nájemného pro rok 2017 - nájemní smlouvy č. 10241/09 ze dne 1.4.2009 uzavřené mezi městem Kadaň a Vysočanskými zahradami,a.s., Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany v návaznosti  na § 2208, zák. 89/2012 občanský zákoník o nutnou investici opravy předmětu nájmu (kompletní výměnu technologie chladírny provedenou na místo pronajímatelem  nájemcem ve výši 76.634,-Kč) a to formou dodatku č.1. Jelikož nájemce hradí roční  nájem 170.000,-Kč ve dvou splátkách a to vždy k 15.6. a 15.12. ve výši 85.000,-Kč – snižuje se druhá splátka o vynaloženou investici ve výši 76.634,-Kč. Druhá splátka nájemného bude tedy uhrazena  dne 15.12.2017 ve výši 8.366,-Kč.
Usnesení č. 817/2017 - Smlouva o výpůjčce č. 13366/15 – Světlo Kadaň z.s. (úprava zálohových plateb)
Rada města schvaluje snížení současných záloh na služby spojených s užíváním  nebytových prostor v čp. 377, objektu občanské vybavenosti stojící na p.č. 75/15 v k.ú. Prunéřov - stanovených ve smlouvě o výpůjčce č. 13366/15 uzavřené mezi městem Kadaň a Světlem z.s., Husova 1325, Kadaň 432 01 – z původně stanovených záloh ve výši 6000,-Kč/měsíc na zálohové platby ve výši 4800,-Kč/měsíc (s platností od 1.1.2018) a to formou dodatku č.1.


Usnesení č. 818/2017 - Smlouva o budoucí darovací smlouvě  – část p.č. 1169/1 a 1169/5 k.ú. Kadaň
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 17/SML3399/SoSB/MAJ mezi Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o budoucí převod části p.č. 1169/1 a části p.č. 1169/5 v k.ú. Kadaň (pozemky dotčené stavbou města „Kadaň – výstavba chodníku podél krajské komunikace II/224) - formou daru.

Usnesení č. 819/2017 - Informace o investicích na zasíťování pozemků na "Jihovýchodním předpolí - RD"
Rada města bere na vědomí informaci o investicích na zasíťování pozemků na „Jihovýchodním Předpolí – RD“ a ukládá provést revizi regulačního plánu -  Zásad pro technické vybavení (zásobování vodou, odvodnění).

Usnesení č. 820/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Šimků, bytem Kadaň.

Usnesení č. 821/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Lukáčem, bytem Prunéřov.

Usnesení č. 822/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově se p. Jiroutem, bytem Tušimice.
Usnesení č. 823/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Kačiovou , bytem Kadaň.

Usnesení č. 824/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou, s možností následného odkupu
Rada města odkládá uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+3 v budově v ul. Chomutovská s pí Horvátovou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 825/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou, s možností následného odkupu 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská s pí Levou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 826/2017 - Přidělení bytu startovacího s dluhem 9.063,-Kč, s mož. následného odkupu 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Chomutovská s p. Esztergályosem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 827/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova se p. Jiskrou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 828/2017 - Výměna bytu, standardní bez jistoty 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s p. Bittnerem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 829/2017 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou
Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.

Usnesení č. 830/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 
Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p. Ferenczem, bytem Kadaň.

Usnesení č. 831/2017 - Výměna bytu, standardní bez jistoty 
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s p. Klepsou, bytem Kadaň.

Usnesení č. 832/2017 - Návrh na zastavení exekuce – pí Kozílková 
Rada města bere na vědomí návrh exekutora JUDr. Parasky na  zastavení exekuce proti povinné pí Kozílkové, č.j. 26 EXE 7307/2012-8.

Usnesení č. 833/2017 - Stanovení poplatku za produkci tuhého komunálního odpadu
Rada města bere na vědomí přehled o produkci tuhého komunálního odpadu na území města Kadaně a ukládá ekonomickému odboru vypracovat obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Kadaně se snížením poplatku na 250,- Kč/rok/osobu.

Usnesení č. 834/2017 - Návrhy do Koncepce rozvoje bydlení
Rada města bere na vědomí návrhy implementace zahraničních zkušeností do Koncepce bydlení a bytové politiky města Kadaně a ukládá je do koncepce dopracovat.

Usnesení č. 835/2017 - Rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací v dotačním programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2018 takto:

Název organizace

účel

doporučeno

 

 

RM

PODPORA SLUŽEB DLE 108/2006 Sb.

 

 

Světlo Kadaň z.s.

 

 

K - centrum

aktivita/projekt

100.000

NZDM Kadaň (6-26 let) Dopatra

aktivita/projekt

75.000

NZDM Prunéřov (6-26 let) Přízemí 

aktivita/projekt

55.000

 

 

 

Spirála, Ústecký kraj, z.s.

 

 

Intervenční centrum, Ústecký kraj, zajištění služby v regionu Kadaň                                            

aktivita/projekt

5.000

 

 

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

 

 

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy

aktivita/projekt

40.000

 

 

 

Radka z.s.

 

 

Odborné sociální poradenství

aktivita/projekt

30.000

 

 

 

PODPORA SLUŽEB NAVAZUJÍCÍCH NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY (FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI A SLUŽBY PREVENTIVNÍHO CHARAKTERU)

 

 

 

Světlo Kadaň z.s.

 

 

Světlem k prevenci

aktivita/projekt

0

Zázemí terénní formy NZDM Dopatra a Prunéřov

aktivita/projekt

100.000

 

 

 

Radka z.s.

 

 

Dobrovolnické centrum

aktivita/projekt

30.000

 

 

 

PODPORA AKTIVIT PRORODINNÉHO CHARAKTERU

 

 

 

 

 

Svaz tělesně postižených ČR- Kadaň

 

 

Rekondičně ozdravný pobyt Jetřichovice hotel BELLEVUE

aktivita/projekt

30.000

 

 

 

Svět naděje z.s.

 

 

Náš svět 2018

aktivita/projekt

35.000

 

 

 

Radka z.s.

 

 

Rodinné centrum

aktivita/projekt

100.000

Usnesení č. 836/2017 - Zpráva ze zahraniční studijní cesty

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu Mgr. Martina Zárybnického ze zahraniční studijní cesty do Belgie v rámci aktivit projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ ve dnech 2.10. 2017 – 6.10. 2017.


Usnesení č. 837/2017 - Navýšení počtu zaměstnanců - Domovník preventista

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru sociálních věcí na oddělení sociální péče o  3 pracovníky na dobu určitou od 1.1. 2018 do 31.12.2019 na pozici Domovník - preventista a ukládá předložit zprávu o vyhodnocení účelnosti navyšování počtu zaměstnanců na této pozici.


Usnesení č. 838/2017 - Navýšení počtu zaměstnanců - Domovník preventista

Rada města ukládá zintenzivnit sociální práci ve vytipovaných lokalitách navržených v Nařízení obecné povahy a předložit radě města zprávu o výsledcích činnosti.   


Usnesení č. 839/2017 - Advent - použití zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů ohňostroje a osvětlení radniční věže na Mírovém náměstí.

Rada města schvaluje použití hlučné zábavní pyrotechniky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje pyrotechnických výrobků I a II, tj pyr. výrobků ve smyslu vyhlášky ČBÚ č.174/92 SB. v rámci konání Adventu dne 2.12.2017 (firma SPITFIRE pyre) a ukládá v souladu s OZV města č.4/2015 udělení výjimky.


Usnesení č. 840/2017 - Návrh na vyřazení majetku z evidence

Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v příloze, dále prodej nábytku neziskové organizaci Světlo Kadaň z.s., popřípadě dalším zájemcům dle přiloženého seznamu.


Usnesení č. 841/2017 - Termíny svatebních obřadů v roce 2018

Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů v roce 2018. Časové rozmezí svatebních obřadů :   od 9:00  -  do 14:00 hodin

leden:20 
únor:17   
březen:10, 24 
duben:14
květen:19
červen: 2, 16
červenec:14, 21
srpen:11, 18
září:8, 22
říjen:13
listopad:10
prosinec:15


Usnesení č. 842/2017 - Žádost o individuální dotaci na katalog malířka pí Prchlíková

Rada města neschvaluje poskytnutí individuální dotace na projekt vytvoření autobiografické publikace o Sylvě Prchlíkové, významné severočeské malířce, sochařce a keramičce.


Usnesení č. 843/2017 - Žádost Statim, z.s. - Babybox pro odložené děti v Ústí nad Labem

Rada města neschvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výměnu babyboxu v Ústí nad Labem - Masarykově nemocnici s Babybox pro odložené děti - Statim, z.s. IČ: 27006891 .


Usnesení č. 844/2017 - Organizační řád MěÚ - indispoziční volno

Rada města schvaluje předložený vnitřní předpis Organizačního řádu MěÚ upravující poskytování indispozičního volna.


Usnesení č. 845/2017 - Změna termínu konání akce Stezka odvahy katovou uličkou

Rada města bere na vědomí změnu termínu schválené akce Stezka odvahy Katovou uličkou z 29. 10. 2017 na 5. 11. 2017 z důvodu povětrnostních podmínek 29.10. 2017.


Usnesení č. 846/2017 - Nákup os. automobilu 4x4 - JPO

Rada města schvaluje pořízení nákupu 1 ks os. automobilu 4x4 na JPO v roce 2018 a ukládá zařadit do rozpočtu 2018.


Usnesení č. 847/2017 - Zpráva o cestovním ruchu

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o cestovním ruchu 2017.


Usnesení č. 848/2017 - Nákup plynu pro rok 2018

Rada města schvaluje nákup 25% objemu plynu pro rok 2018 s limitní cenou 515,- Kč/MWh a pověřuje společnost Jirgl EP, Energetické služby, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 02449595, k podání příkazu na nákup plynu u společnosti CONTE.


Usnesení č. 849/2017 - Zahraniční služební cesta do AUE

Rada města schvaluje účast zástupců města na zahraniční služební cestě do partnerského města Aue  dne 3.12. 2017 ve složení Mgr. L. Raadová, PaedDr. J. Kulhánek, Mgr. R. Scherfer a Mgr. M. Voltr a použitím služebního vozidla s řidičem.


Usnesení č. 850/2017 - Zahraniční cesta - Euroregion

Rada města schvaluje zahraniční cestu Mgr. Jana Losenického včetně dopravy služebním vozidlem s řidičem na jednání komise pro kulturu a mládež Euroregionu Krušnohoří dne 16. 11. 2017 v Rochsburgu (Sasko, Německo).


Usnesení č. 851/2017 - Oprava vodovodní přípojky SV ul. Ječná č. p. 1698, Kadaň

Rada města schvaluje přímé zadání objednávky na opravu havarijního stavu vodovodní přípojky SV k BD č. p. 1698, ul. Ječná Kadaň, stávajícímu dodavateli souběžné výstavby Chytrého hřiště, ul. Ječná, Kadaň, firmě FRK, s.r.o., IČ: 61324817, Chomutovská č. p. 1254, 432 01 Kadaň, na základě objednavatelem schváleného stavebního rozpočtu.


Usnesení č. 852/2017 - Odvolání členů a jmenování člena komise sociální a sociálního začleňování

Rada města odvolává členy komise sociální a sociálního začleňování, Mgr. Hanu Gogelu a PhDr. Pavlu Radovou, na základě vlastní žádosti ke dni 30.11. 2017.


Usnesení č. 853/2017 - Odvolání členů a jmenování člena komise sociální a sociálního začleňování

Rada města neschvaluje jmenování nové členky, Ing. J. Zalabákové, do komise sociální a sociálního začleňování. Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti