ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 33. schůze RM 12. října 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 735/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 115/2017, 637/2017, 675/2017 a 708/20107, která trvají.


Usnesení č. 736/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o dalším postupu města Kadaně v záměru zapsat fr. klášter v Kadani na 
  Indikativní seznam kulturních památek UNESCO
- Mgr. Raadové o účasti pracovnice MěSSS Kadaň v soutěži o nejlepší pracovnici 
  sociálních služeb, kterou zajišťuje Diakonie ČČK
- starosty o umístění Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani v celostátní soutěži Park roku 2017
- tajemníka úřadu o postupu při hlasování v případě možné podjatosti zastupitele města 
 dle jednacího řádu RM a ZMUsnesení č. 737/2017 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Kulturní zařízení Kadaň, Čechova 147, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 738/2017 - Změna odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Základní školu, Školní ul. 1479, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 739/2017 - Školské rady - jmenování členů zřizovatelem

Rada města jmenuje od 1. 1. 2018 členy školské rady:
Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov - Mgr. Jan Losenický, PharmDr. 
Radek Oswald
Základní školy Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň - PaedDr. Jiří Kulhánek, Mgr. 
Radek Scherfer
Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov - Marcela Trejbal Vlčková, 
Olga Zörklerová
Základní školy Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov - Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., 
Mgr. Michal Voltr
Základní školy a mateřské školy při nemocnici Kadaň, Chomutovská 1289 - Mgr. Bc. Jan 
Richter, Mgr. Lenka Raadová, MBA


Usnesení č. 740/2017 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar - ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 2 064 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 2 žáky v období od 13. 10. 2017 do 31. 12. 2017 a v roce 2018 ve výši 4 085 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 2 žáky školy v období od 3. 1. 2018 do 29. 6. 2018 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a  Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 741/2017 - Žádost o souhlas s přijetím daru - MŠ Olgy Havlové

Rada města schvaluje přijetí účelového sponzorského daru ve výši 5 000 Kč od organizace Geoprojekt, spol. s r.o., Nerudova 63/16, 430 01 Chomutov pro Mateřskou školu Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace na nákup pomůcek a vybavení mateřské školy, nebo na vzdělávací či sportovní aktivitu dětí v rámci programu MŠ.


Usnesení č. 742/2017 - Kadaň - zázemí v Rooseveltových sadech

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14161/17 na akci "Kadaň - zázemí v Rooseveltových sadech" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 743/2017 - Kadaň statické zajištění části hradeb za č.p. 73

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - statické zajištění části hradeb za č.p. 73“:
1.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň
2.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – 
                Strašnice
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 744/2017 - Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1.máje

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.1 k SoD č. 14178/17 na akci "Kadaň - rekonstrukce křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1.máje" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.Usnesení č. 745/2017 - Kadaň - studie veřejného prostranství u Prioru

Rada města bere na vědomí informaci o projednání záměru obnovy veřejného prostranství před Priorem s SVJ 1548-1549 a zástupci majitele objektu budovy Prioru.


Usnesení č. 746/2017 - Studie systému sídelní zeleně pro město Kadaň

Rada města schvaluje předloženou studii „Studie systému sídelní zeleně pro město Kadaň“ zpracovanou firmou Nemeton realizace spol. s.r.o., Horní Hbity 21, Jablonná 262 63, IČO 24684724.


Usnesení č. 747- Zahrádkářská kolonie v k.ú. Prunéřov – část par. č. 61/1 (díl Q) a par. č. 61/10

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení Nájemní smlouvy č. 13624/16 ze dne 2.6.2016 s p. Miklovičem, Hrušovany  k 31.10.2017.


Usnesení č. 748 - Zahrádkářská kolonie v k.ú. Prunéřov – část par. č. 61/1 (díl Q) a par. č. 61/10

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout část par. č. 61/1 (díl Q) o vým. 417 m2 a par. č. 61/10 o vým. 42 m2 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 749/2017 - Pozemek část par. č. 3460/171 a část par. č. 3460/3 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí informace k pozemku  část par. č. 3460/171 a část par. č. 3460/3 o celkové vým. 6000 m2 v k.ú. Kadaň a ukládá zpracovat pravidla pro užívání cvičné plochy.


Usnesení č. 750 - Výsledky z prováděných kontrol pronajímaných nebytových prostor v čp. 1

Rada města bere na vědomí informace o výsledku kontroly  pronajímaných (popř. vypůjčených) nebytových prostor  v čp. 1 v  přízemí objektu , ul. Jana Švermy na základě smluv uzavřených s Městem Kadaň a níže uvedenými nájemci a vypůjčitelem :  
1) prodejna MIKA – nájemce Karel Vrátník, podnikající fyzická osoba, s místem 
podnikání Kadaň,  IČ 44242492 
     -  na základě nájemní smlouvy  č. 1998/N/94 

2) prodejna KYTICE a sklep – nájemce a vypůjčitel,  Dana Műllerová, podnikající 
fyzická osoba, s místem podnikání Kadaň, IČ 61320005
     - na základě nájemní smlouvy  č. 1990/N/94 a smlouvy o výpůjčce č. 8122/06

3)    kancelář  cestovní agentury:  
       - nájemce Marcela Mýtina, podnikající fyzická osoba, s místem podnikání Kadaň, 
        IČ 01007858  a
       - nájemce Zuzana Huňatová, podnikající fyzická osoba, s místem podnikání 
        KadaňIČ 01094637
       - na základě nájemní smlouvy  č. 12261/13Usnesení č. 751- Záměr - prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce č. 13334/15 (pozemek užívaný jako zahrada k objektu čp. 1040, ul. Mánesova)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce upravit (prodloužením o další 2 roky) smlouvu o výpůjčce č.  13334/15  uzavřenou dne 18.11.2015 na dobu určitou do 31.10.2017 (výpůjčka části pozemku par. č. 1280/1 o vým. 60 m2 v k.ú. Kadaň, ul. Fibichova)  o další 2 roky,  tj. do 31.10.2019.


Usnesení č. 752 - Směna pozemků město Kadaň x Ústecký kraj - Komunitní zahrada k.ú. Kadaň, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převést níže uvedené pozemky formou směny:
pozemky (LV – město Kadaň) - p.č. 3345/14, 3352/13, 3352/14, 3419/41, 3419/42,3419/47, 3442/9 v k.ú. Kadaň, p.č. 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 110/25, 100/26, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 101/9 v k.ú. Bystřice u Kadaně, p.č 104/879, 104/881, 104/884, 417/17, 417/18, 485/4 v k.ú. Tušimice
za pozemek (LV – Ústecký Kraj) - p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 dle GP. č. 2692-8/16 k.ú. Kadaň
Směna bude realizována bez doplatku rozdílu tržní ceny pozemků s ohledem na bezúplatný převod objektu čp. 722 včetně příslušných pozemků v ul. Dvořákova v k.ú. Kadaň do majetku města. Podmínkou směny bez doplatku je akceptace blokace využití pozemků (převáděných městem) pro činnost statku Jezerka Kadaň s nemožností nemovité věci - pozemky zcizit (prodej, dar, vklad do právnické osoby apod.) s tím, že Ústecký kraj v případě nevyužívání městem převáděných pozemků k danému účelu uhradí městu smluvní pokutu ve výši, která se rovná  rozdílu ceny v čase a místě obvyklé/tržní hodnoty směňovaných pozemků ke dni nabytí předmětných nemovitých věcí nabyvatelem. Tato blokace bude zřízena po dobu 10 let od uzavření směnné smlouvy.


Usnesení č. 753 - Komunitní zahrada k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Ústeckým krajem a městem Kadaň a to v předloženém znění. Jedná se o výpůjčku p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 v k.ú. Kadaň za účelem zřízení - komunitní zahrady v Kadani.


Usnesení č. 754/2017 - Nájemní smlouva č. 9879/08 – Vodafone Czech Republic a.s.

Rada města bere na vědomí žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a neschvaluje změny v stávající nájemní smlouvě č. 9879/08 (požadované společností).


Usnesení č. 755 - Kontrola pronajímaného sportovního areálu „Úhošťany“

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu z provedené kontroly pronajímaných nemovitostí a plnění smluvních podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy č. 8131/06 ze dne 3.10.2006 (včetně dodatků č. 1-5) uzavřené mezi Městem Kadaň a Sportovním klubem Policie Kadaň z.s.Usnesení č. 756/2017 - Kontrola pronajímaného majetku (čp.630 – RADKA z.s.)

Rada města odkládá projednání výsledků z kontroly pronajímaných nemovitostí a plnění smluvních podmínek sml. č. 9088/07 (RADKA z.s.) a ukládá prověřit doklady týkající se existujících stavebních úprav pronajímaných nebytových prostor, případně čp. 630 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 757/2017 - Technologie měření a regulace - Domov pro seniory v ul. Věžní

Rada města bere na vědomí předložené informace k technologii měření a regulace v „Domově pro seniory“ ul. Věžní 958, Kadaň a doporučuje Tepelnému hospodářství Kadaň, s.r.o. realizaci  NŘS SAUTER (vypracování PD a následné výběrové řízení r. 2018,  realizace v roce 2019) v domově pro seniory v ul. Věžní (na náklady Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.) s tím, že  město Kadaň zajistí zřízení věcného břemene umístění zařízení v budově města.


Usnesení č. 758/2017 - Technologie měření a regulace - Domov pro seniory v ul. Věžní

Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. jednateli společnosti zajistit měření a regulaci v „Domově pro seniory“ ul. Věžní 958, Kadaň technologií NŘS SAUTER (vypracování PD a následné výběrové řízení r. 2018,  realizace v roce 2019) na náklady  Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o.


Usnesení č. 759/2017 - Nájemní smlouva č. 10241/09 – Smuteční obřadní síň (žádost)

Rada města bere na vědomí předložené informace k nutnosti opravy technologie chladírny ve „Smuteční obřadní síni“ - hřbitov Kadaň a schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ záměr města snížit nájemné pro rok 2017 - nájemní smlouvy č. 10241/09 ze dne 1.4.2009 v návaznosti  na § 2208, zák. 89/2012 občanský zákoník o nutnou investici - kompletní výměny technologie chladírny provedenou na místo pronajímatele nájemcem (ve výši 76.634,-Kč).


Usnesení č. 760/2017 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově v ul. Tyršova s p. Makuňou Kadaň.


Usnesení č. 761/2017 - Revokace usnesení č. 693/2017 o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č. 693/2017 ze dne 07.09.2017 o přidělení bytu o velikosti 3+0 v budově Prunéřově s p. Bartošem.


Usnesení č. 762/2017 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky od 01.11.2017 dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 763/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu k 31.10.2017 s pí Žemličkovou o velikosti 1+1 v budově  ul. Golovinova, Kadaň.


Usnesení č. 764/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu 

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu k 30.09.2017 s p. Malzerem bytem o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova, Kadaň.


Usnesení č. 765/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Žitná s MUDr. Kerestúrim, Košice, Slovensko.


Usnesení č. 766/2017 - Smlouva o zřízení služebnosti - uložení vodovodní přípojky studené vody a nadzemního hydrantu č.p. 377

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v uložení vodovodní přípojky studené vody a nadzemního hydrantu vč. práva vstupu na služebné pozemky za účelem opravy, údržby či havárie, se společností AIRMEDIA a.s., IČ: 29184037, Korytná 1538/4, 100 00 Praha - Strašnice, vlastníkem pozemků na parc. č.: 122 , parc. č.: 137 a parc. č.: 75/2, vše v kat. území Prunéřov, obec Kadaň, za jednorázovou úhradu ve výši 3.388,- Kč vč. 21% DPH.


Usnesení č. 767/2017 - Inventarizace majetku města 2017

Rada města schvaluje provedení inventarizace majetku města dle § 29 zákona 563/1991 Sb. v platném znění za rok 2017 ve smyslu níže uvedeného harmonogramu a jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

Předseda:
Místostarosta města - Mgr. Jan Losenický

Členové: 
 Ing. Zdeněk Vaško, Mgr. Tomáš Mědílek, Ing. Jitka Viková, Ing. Jana Purnochová, Jan Šerák, Ing. Jiří Pazdera, Jindřich Drozd, Ing. Jíří Frait, Martin Polacsek Apolen,  Ing.Milan Pikl, Hana Baxa Mašková,  Ing. Petr Panuška, Eva Hubínková, Jana Hájková


Usnesení č. 768/2017 - Podklady pro zadání studie využití území

Rada města bere na vědomí informace ke stávajícímu stavu dokumentace územního plánování a možnostem řešení problémů v lokalitě Tušimice a ukládá vyzvat arch. Kaplana ke zpracování návrhu koncepce rozvoje využití území v k.ú. Tušimice jako rekreační oblasti.


Usnesení č. 769/2017 - Posouzení stavu střešní krytiny na všech objektech Hradu v Kadani

Rada města bere na vědomí posouzení stavu střešní krytiny na všech objektech Hradu v Kadani vč. variantního řešení oprav, rozdělené do dílčích etap. Zpracovatel: p.Dubský, autorizovaný technik v oborech pozemní stavby, mostní a inženýrské konstrukce, IČO 04794621, Kadaň a ukládá dopracovat varianty řešení s možností využití stávající střešní krytiny.


Usnesení č. 770/2017 - Centrum sociálních služeb - plnění indikátorů

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění indikátorů při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov 377.


Usnesení č. 771/2017 - Opatření obecné povahy

Rada města bere na vědomí informaci o Opatření obecné povahy a postupu vydání návrhu.


Usnesení č. 772/2017 - Opatření obecné povahy

Rada města ukládá podat žádost o vydání Opatření obecné povahy pro určené lokality v Kadani.


Usnesení č. 773/2017 - Plán zimní údržby

Rada města schvaluje předložený plán zimní údržby pro zimní sezónu 2017/2018 s navrženými úpravami.


Usnesení č. 774/2017 - Předání do správy služebního vozidla ŠKODA Fabia kombi SZK Kadaň

Rada města schvaluje předání služebního vozidla ŠKODA Fabia kombi 1,4i rz.SPZ 2U7 2525, vínové barvy do správy SZK Kadaň, příspěvková organizace, sídlo U stadionu 2028, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 775/2017 - Dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce č. 10486/09

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č.10486/09 ze dne 1.10.2009, která se týká gastronomického vybavení mezi městem Kadaň a Mateřskou školou, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.


Usnesení č. 776/2017 - Žádost Radka - Katova ulička

Rada města schvaluje pronájem části Mírového náměstí a části městských hradeb v Kadani pro akci "Stezka odvahy katovou uličkou" pro neziskovou organizace Radka, z.s. za 1,- Kč na den 29.10.  2017.   Usnesení č. 777/2017 - Hluk na veřejném prostranství

Rada města bere na vědomí informace odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky k hluku na veřejném prostranství.Usnesení č. 778/2017 - Žádost o poskytnutí dotace od Ústeckého kraje na LSP 2018

Rada města schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje - LPS 2018 (neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby, mezi Ústeckým krajem a městem Kadaň).


Usnesení č. 779/2017 - Úprava vnitřního platového předpisu - ředitelé škol a školských zařízení

Rada města schvaluje předložený Vnitřní platový předpis pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Kadaň.


Usnesení č. 780/2017 - Kadaň - Skatepark - informace

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě projektové dokumentace na výstavbu nového skateboardového hřiště v Kadani.


Usnesení č. 781/2017 - Žádost o souhlas s přijetím daru - DDM Kadaň

Rada města schvaluje přijetí nadačního příspěvku ve výši 50 987,- Kč od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 pro Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381, a souhlasí, aby se předmětný dar stal majetkem Domu dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381.


Usnesení č. 782/2017 - Doplnění organizačního řádu

Rada města pověřuje odbor tajemníka úřadu vedením řízení ve věci vydání opatření obecné povahy dle § 33d) zákona č. 111/ 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti