ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 32. schůze RM 7. září 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 645/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 115/2017, 563/2017 a 637/2017, která trvají.


Usnesení č. 646/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- tajemníka úřadu o novele zákona o střetu zájmu
- tajemníka úřadu o nařízení Evropské komise GDPR


Usnesení č. 647/2017 - Nezaměstnanost ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o nezaměstnanosti ve městě.


Usnesení č. 648/2017 - Rozbory hospodaření za I. pololetí 2017

Rada města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2017.


Usnesení č. 649/2017 - Rozpočtové změny

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny – 4. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 650/2017 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt sportovním klubům v roce rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt sportovním klubům v roce rok 2018.


Usnesení č. 651/2017 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt pro ostatní žadatele pro rok 2018

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města na činnost a projekt pro ostatní žadatele pro rok 2018.


Usnesení č. 652/2017 - Žádost o souhlas s přijetím daru - MŠ Husova

Rada města schvaluje přijetí účelového sponzorského daru ve výši 3 000 Kč od Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň pro Mateřskou školu, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 653/2017 - Informace o výzvě Inkluzivní vzdělávání

Rada města bere na vědomí informaci o výzvě Inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dále bere na vědomí nezájem škol o tento program, z důvodu změny podmínek výzvy Inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality, které jsou pro školy obtížně splnitelné, z těchto důvodů se město Kadaň do výzvy nepřihlásí. Případné zapojení bude odloženo na příští výzvu.


Usnesení č. 654/2017 - Kadaň - komunikace Kostelní Dvůr (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - komunikace Kostelní Dvůr “:
1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 655/2017 - Kadaň - opěrná zeď u čp. 1340 - likvidace havárie

Rada města bere na vědomí informaci o odstranění havárie opěrné zdi u čp. 1340 v ulici Golovinova.


Usnesení č. 656/2017 - Kadaň – oprava hradeb v děkanské zahradě p.č. 351 (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň – oprava hradeb v děkanské zahradě p.č. 351" a uzavření SoD s firmou IMP - EKS spol. s r. o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 657/2017 - Kadaň - parkoviště Strážiště (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Kadaň - parkoviště Strážiště" a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Usnesení č. 658/2017 - Nová Víska - betonové tvárnice na komunikaci p.p.č. 1005/1 (výběr zhotovitele)

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  "Nová Víska - betonové tvárnice na komunikaci p.p.č. 1005/1" a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 659/2017 - Kadaň - oprava ulice Školní

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 13995/17 ze dne 16.3.2017 na akci "Kadaň - oprava ulice Školní" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 660/2017 - Zpráva o investiční výstavbě k 31. 8. 2017

Rada města bere na vědomí Zprávu o investiční výstavbě k 31. 8. 2017.


Usnesení č. 661/2017 - Oprava vodovodní přípojky SV Prunéřov č. p. 377, Kadaň - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: "Oprava vodovodní přípojky SV Prunéřov č. p. 377, Kadaň":
1. BAGROS s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 
2. Bauvant s.r.o, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3. FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
4. HP STAV - Jan Perout, Zahradní 41, 431 63 Perštejn
5. PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10


Usnesení č. 662/2017 - Prodej par. č. 19 o vým. 6650 m2 v k.ú. Úhošťany

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 19 o vým. 6650 m2 v k.ú. Úhošťany p. Sýkorovi, Kadaň, fyzické podnikající osobě, DIČ: 7209242458 za dohodnutou kupní cenu  563.255,- Kč vč. DPH.


Usnesení č. 663/2017 - Prodej par. č. 19 o vým. 6650 m2 v k.ú. Úhošťany

Rada města schvaluje uzavření  Dohody o napojení vodovodní přípojky pro čp. 61 v k.ú. Úhošťany s p. Sýkorou, Kadaň, fyzickou podnikající osobou, DIČ: 7209242458.


Usnesení č. 664/2017 - Prodej , pronájem částí par.č. 758/3 (řešeno GP) v k.ú. Prunéřov, chatová osada

Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v k.ú. Prunéřov (majetkoprávní vypořádání užívaných pozemků v chatové osadě) dle předloženého seznamu:

Nájemce

(jméno,  bydliště)

Seznam parcel

(dle GP)

Výměra pozemku

 

Nájemní cena celkem

(v soul. s usn. RM č. 909/2016 -   je 1,50 Kč /m2/rok)

Účel nájmu

 

Účinnost smlouvy,

doba nájmu

 

manželé KONČELÍKOVI Karel a Stanislava,

 

 

 

par.č.  758/4

            758/11

 

 

101 m2

187 m2

288 m2

 

 

 

 

432, - Kč ročně

 

 

 

zahrada k chatě č.e. 38

 

 

 

 

 

od 01.10.2017

doba neurčitá

 

 
Usnesení č. 665/2017 - Prodej , pronájem částí par.č. 758/3 (řešeno GP) v k.ú. Prunéřov, chatová osada

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej nemovitostí v k.ú. Prunéřov (majetkoprávní vypořádání užívaných pozemků v chatové osadě) dle předloženého seznamu:


Kupující

(jméno,  bydliště)

Seznam parcel

(dle GP )

Výměra pozemku

 

Celková cena za  metry

(dle cenové relace je 100,- Kč /m2)

Náklady za GP

(1 690,Kč/žadatel)

Kupní cena

celkem

(dohodnutá kupní cena)

1. JANOUCHOVÁ

    Květoslava, Kadaň, 

   

par.č.  758/6

346 m2

34 600,- Kč

1 690,- Kč

36 290,- Kč

2. NOVOTNÁ  

    Božena, Kadaň,

   

par.č.  758/3

            758/7

208 m2

202 m2

410 m2

41 000,- Kč

1 690,- Kč

42 690,- Kč

3. manž. FICKOVI

    Ing. Milan a Lenka,

    Chomutov,

 

par.č.  758/8           

295 m2

29 500,- Kč

1 690,- Kč

31 190,- Kč

4. NOVÁK Miroslav,

    

par.č.  758/15

            758/7

  89 m2

103 m2

192 m2

19 200,- Kč

1 690,- Kč

20 890,- KčUsnesení č. 666/2017 - Záměr (adresný) –  Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 1887/4

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce  prodat byt č. 4  v objektu  čp. 1887 na zastavěné  parcele 2953/32 , příslušný podíl na  společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu, včetně ideální  1/9 zastavěné parcely 2953/32  v k.ú. Kadaň, Na Strážišti.


Usnesení č. 667/2017 - Záměr (adresný) –  Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 1877/4

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce  prodat byt č. 4  v objektu  čp. 1877 na zastavěné  parcele 2953/21 , příslušný podíl na  společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu, včetně ideální  1/10 zastavěné parcely 2953/21  v k.ú. Kadaň, Na Strážišti.


Usnesení č. 668/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č.  M 299/2001 na BJ 1888/5 s pí Dvořákovou, Vidolice  dohodou ke dni 30. 09. 2017 a  bere na vědomí žádost o ukončení  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3199/N/99 uzavřené s pí Dvořákovou ke stejnému datu  a  doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.


Usnesení č. 669/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 

Rada města schvaluje do doby realizace  smlouvy o budoucí smlouvě kupní  pronájem nemovitostí bytu na zastavěné  parcele 2953/20 , příslušného podílu na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/20 v k.ú. Kadaň pí Švédovou, bytem Kadaň a p. Jáchymovi, bytem Kadaň.   
Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny. Účinnost smlouvy od 01.10.2017.


Usnesení č. 670/2017 - Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti -  byt na zastavěné  parcele 2953/20 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/20  v k.ú. Kadaň - pí Švédové,  bytem Kadaň a p. Jáchymem, bytem Kadaň, (podílové spoluvlastnictví ideál. 1/2)  s účinností od 01.10.2017. Výše kupní ceny činí  914 836,- Kč.


Usnesení č. 671/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková metoda

Rada města bere na vědomí informace o opakované nabídce prodeje pozemku parc. č.  2880/8 o vým. 4 469 m2 v k.ú. Kadaň - obálkovou metodou za sníženou kupní (minimální) cenu 1 440 445,- Kč (stanovenou znaleckým posudkem – vč. nákladů města) a neprojeveném zájmu o koupi této nemovitosti.


Usnesení č. 672/2017 - Majetek v k.ú. Kunovice -  ideál. 1/4 pozemkové par. č. 4757 - nepatrný majetek zůstavitelkou zanechaný (pozůstalost po pí Krskové Ludmile)

Rada města bere na vědomí informace o neprojeveném zájmu ze strany spoluvlastníků o koupi nemovitého majetku  ideální 1/4 pozemkové parcely par. č. 4757 ve vlastnictví Města Kadaně v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště - (nepatrný majetek – zůstavitelkou zanechaný - pozůstalost po pí Krskové Ludmile).


Usnesení č. 673/2017 - Majetek v k.ú. Kunovice -  ideál. 1/4 pozemkové par. č. 4757 - nepatrný majetek zůstavitelkou zanechaný (pozůstalost po pí Krskové Ludmile)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej  ideální 1/4 pozemkové par. č. 4757 v k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště do vlastnictví pí Mitáčkové , bytem  Ostrožská Nová Ves za dohodnutou kupní cenu 7 536,- Kč.


Usnesení č. 674/2017 - Nebytové prostory v čp. 1667  – dodatky ke smlouvám (úprava energií )

Rada města schvaluje uzavření dodatků k níže uvedeným smlouvám týkajících se změny  stanovené platby u služeb (energií - teplo, vodné a stočné, TUV, el. energie, odpady) z úhrady  formou paušální platby na úhradu zúčtovatelných záloh a stanovení nájemného a to s účinností od 1.10.2017 u níže uvedených smluv .

č.sml. NB- 6072/1 : Dvořák Bohumil, Kadaň, (sklad - vým. 7,10 m2) 
                                nájemné:                  300,- Kč/měsíc
                                energie a služby :     zúčtovatelné zálohy ve výši 220,- Kč/měsíc
                                (vodné a stočné, teplo, el. energie, odpady)

 č.sml. NB- 6072/2 : Vaníček Bohumil, Kadaň (kancelář - vým. 20,70 
                                 m2) 
                                nájemné:               1 000,- Kč/měsíc
                                energie a služby:  zúčtovatelné zálohy ve výši 915,- Kč/měsíc (vodné 
                                    a stočné, teplo, el. energie, odpady)
 
 č.sml. NB- 6072/3: Vaníčková Jiřina, Kadaň, (kosmet. služby- 
                               vým.21,20m2)  
                                nájemné:              1 000,- Kč/měsíc
                                energie a služby:  zúčtovatelné zálohy ve výši 930,- Kč/měsíc (vodné 
                                    a stočné, teplo, el. energie, odpady)


Usnesení č. 675/2017 - Prověření potencionálního zájmu o plochy na bydlení v RD (BV 6  a  BV 7) v Pokuticích

Rada města bere na vědomí informace o prověření potencionálního zájmu ze strany veřejnosti o plochy na bydlení v RD (BV 6  a  BV 7) v Pokuticích a dále informace o možnosti změny dopravního řešení – úpravy křižovatek (styková křižovatka) v Pokuticích a ukládá majetkoprávně dořešit par. č. 33 a část par.č. 30/1 -získat do vlastnictví obce.


Usnesení č. 676/2017 - Informace k pozemkům určeným dle ÚP k zastavění stavbou pro bydlení – území Strážiště III. (METALL QUATRO spol. s.r.o.) a pozemky „Jihovýchodní předpolí“ (restituční nárok p. Ondrejcsik + nabídka)

Rada města bere na vědomí předložené informace k pozemkům určeným dle ÚP k zastavění stavbou pro bydlení – území Strážiště III. (METALL QUATRO spol. s.r.o.) a pozemky „Jihovýchodní předpolí“.


Usnesení č. 677/2017 - Informace k pozemkům určeným dle ÚP k zastavění stavbou pro bydlení – území Strážiště III. (METALL QUATRO spol. s.r.o.) a pozemky „Jihovýchodní předpolí“ (restituční nárok p. Ondrejcsik+ nabídka)

Rada města bere na vědomí nabídku pana Ondrejcsika, bytem Sedlec Karlovy Vary na prodej p.č. 3464/7 o výměře 16447 m2 v k.ú. Kadaň „Jihovýchodní předpolí“ a to za jednotkovou cenu ve výši 290,- Kč/m2 (tj. celkem 4.769.630,- Kč) a nedoporučuje zastupitelstvu města přijetí nabídky k výkupu pozemků od p. Onrejcsika a ukládá jednat s restituentem o možné směně.


Usnesení č. 678/2017 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 1667 -  Dodatek č.1 ke sml.č.14217/17

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 14217/17 na nebytové prostory v čp. 1667 stojící na p.č. 1826/1 v k.ú. Kadaň, ul. Husova - 1 místnost v 2 NP o celkové výměře 28,96 m2 (bez vybavení) - mezi městem Kadaň a spolkem Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň  s účinností od 1.10.2017. 
Zúčtovatelné zálohy na energie a služby budou navýšeny takto:
-ústřední vytápění  o  750,- Kč/měsíc
-vodné/stočné        o  250,- Kč/měsíc
-elektřina                o  400,- Kč/měsíc
-odpady o 30,- Kč/měsíc 

Výpůjčka nebytového prostoru je schválena v návaznosti na veřejný účel využití a to: – realizace projektu Kariérové a pracovní poradenství pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené v Kadani. Cílová skupina – mladí lidé od 15-26 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Cíle projektu směřují k podpoře mladých lidí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.


Usnesení č. 679/2017 - Prodloužení nájmu – Dodatek č.13 nájemní smlouvy č. 5449/N/04

Rada města schvaluje uzavření dodatku č.13 nájemní smlouvy č. 5449/N/04 uzavřené mezi městem Kadaň a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací Ústí nad Labem. Tímto dodatkem se mění čl. IV bod 1) - doba nájmu/pachtu se sjednává na dobu určitou do 31.10.2018. Jedná se o pronájem/pacht par.č. 3461/2 o výměře 880 m2, par.č. 3463/1 o výměře 13134 m2, par.č. 3464/1 o výměře 39988 m2, par.č. 3464/4 o výměře 1630 m2, par.č. 3464/8 o výměře 2063 m2, par.č. 3464/9 o výměře 94903 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 680/2017 - Informace k dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 9334/07 – Povodí Ohře, s.p.

Rada města bere na vědomí informace k nájemní smlouvě č. 9334/07 (637/2007) uzavřené mezi Povodím Ohře, s.p. a městem Kadaň na pronájem 510/26 a 510/25 o celkové výměře 68 m2 v k.ú. Prunéřov – areál „Prunéřovské koupaliště“.


Usnesení č. 681/2017 - Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 13813/16 – SZK, p.o.

Rada města schvaluje navýšení předmětu výpůjčky smlouvy o výpůjčce č. 13813/16 uzavřené dne 15.12.2016 mezi městem Kadaň a příspěvkovou organizací města Sportovní zařízení Kadaň, p.o. a to formou uzavření dodatku č. 4. Předmět výpůjčky bude rozšířen o Hokejbalové hřiště stojící na p.č. 3304/15 a části p.č. 3304/12 v k.ú. Kadaň – inv. č. 7-1181.


Usnesení č. 682/2017 - Úprava zřizovací listiny  Kulturního zařízení Kadaň, příspěvkové organizace

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření dodatku č. 3 ke zřizovací listině Kulturního zařízení Kadaň, příspěvkové organizace města a vypracování úplného znění zřizovací listiny.


Usnesení č. 683/2017 - Ukončení smlouvy o výpůjčce č. 10496/09 – KZK, p.o

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 10496/09 ze dne 1.10.2009 uzavřené mezi městem Kadaň a Kulturním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací dohodou ke dni 30.9.2017.


Usnesení č. 684/2017 - Prodej p.č. 286/12 k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej p.č. 286/12 o výměře 172 m2 k.ú. Kadaň  (GP č. 2806-207/2017). 
Žadatel: FRK SPLIT, s.r.o., U Splitu 933, 432 01 Kadaň
Kupní cena: je smluvní a činí  103 111,-Kč včetně DPH
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,- Kč a daň z nabytí dle zákona.


Usnesení č. 685/2017 - Informace k jednání města Kadaně s Ústeckým krajem – komunitní zahrada, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice, čp. 722 s příslušnými pozemky v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí předložené informace a doporučuje zastupitelstvu města získat od Ústeckého kraje objekt  čp. 722 včetně  p.č. 1421 o výměře 684 m2 a p.č. 1422/1 o výměře 1174 m2 v k.ú. Kadaň formou „Darovací smlouvy“ s podmínkou akceptace blokace využití objektu za účelem veřejných služeb – jako „Spolkového domu“ a nemožnosti darované nemovité věci zcizit (prodej, dar, vklad do právnické osoby apod.) a v případě nevyužívání objektu k danému účelu, bezúplatně převést nemovité věci zpět do vlastnictví Ústeckého kraje. Tato blokace bude zřízena po dobu 10 let od uzavření smlouvy darovací.


Usnesení č. 686/2017 - Informace k jednání města Kadaně s Ústeckým krajem – komunitní zahrada, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice, čp. 722 s příslušnými pozemky v k.ú. Kadaň

Rada města ukládá zažádat Ústecký kraj o udělení souhlasu městu Kadaň k provádění  nutných oprav čp. 722 v k.ú. Kadaň (na náklady města) již před získáním objektu čp. 722 včetně pozemkové p.č. 1421 o výměře 684 m2 a p.č. 1422/1 o výměře 1174 m2 v k.ú. Kadaň do vlastnictví města a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zajistit nutné opravy výše uvedených nemovitostí na náklady města Kadaně již před jejich získáním do vlastnictví.


Usnesení č. 687/2017 - Informace k jednání města Kadaně s Ústeckým krajem – komunitní zahrada, zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, Bystřice u Kadaně a Tušimice, čp. 722 s příslušnými pozemky v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení  v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  adresný záměr města převést níže uvedené pozemky formou směny:
pozemky LV – město Kadaň 
- p.č. 3345/14, 3352/13, 3352/14, 3419/41, 3419/42,3419/47, 3442/9 v k.ú. Kadaň
- p.č. 99/12, 99/13, 99/14, 99/15, 99/16, 99/17, 99/18, 99/19, 99/20, 110/25, 100/26, 100/27, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/32, 100/33, 100/34, 101/9 v k.ú. Bystřice u Kadaně
- p.č 104/879, 104/881, 104/884, 417/17, 417/18, 485/4 v k.ú. Tušimice

za pozemek LV – Ústecký Kraj 
- p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 dle GP. č. 2692-8/16 

(Směna bude realizována bez doplatku rozdílu tržní ceny pozemků s ohledem na bezúplatný převod objektu čp. 722 včetně příslušných pozemků v ul. Dvořákova v k.ú. Kadaň do majetku města. Podmínkou směny bez doplatku je akceptace blokace využití pozemků (převáděných městem) pro činnost statku Jezerka Kadaň s nemožností nemovité věci - pozemky zcizit (prodej, dar, vklad do právnické osoby apod.) s tím, že Ústecký kraj v případě nevyužívání městem převáděných pozemků k danému účelu uhradí městu smluvní pokutu ve výši, která se rovná  rozdílu ceny v čase a místě obvyklé/tržní hodnoty směňovaných pozemků ke dni nabytí předmětných nemovitých věcí nabyvatelem. Tato blokace bude zřízena po dobu 10 let od uzavření směnné smlouvy.


Usnesení č. 688/2017 - Informace k nájemní smlouvě č. 13469/16 ze dne 24.3.2016 - dřevěné podium

Rada města bere na vědomí předložené informace k nájemní smlouvě č. 13469/16 - pronájem dřevěného podia se zázemím ul. Mírové náměstí.


Usnesení č. 689/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 3067 o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň manž. Grunclovým, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2 .


Usnesení č. 690/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 3106/46 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň  p. Říhovi, Kadaň za dohodnutou kupní cenu               5,- Kč/m2.


Usnesení č. 691/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej na par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň  pí Ryčlové, Kadaň za dohodnutou kupní cenu            5,- Kč/m2.


Usnesení č. 692/2017 - Prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej par. č. 3126 o vým. 21 m2 v k.ú. Kadaň manž. Tattermuschovým, Kadaň za dohodnutou kupní cenu  5,- Kč/m2.


Usnesení č. 693/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+0 v  Prunéřově s p. Bartošem, Kadaň s podmínkou splnění uvedených informací v žádosti.


Usnesení č. 694/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v Prunéřově s pí Demeterovou, Kadaň.


Usnesení č. 695/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v Prunéřově s p. Bertokem, Kadaň.


Usnesení č. 696/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v Prunéřově s pí Lukáčovou, Kadaň.


Usnesení č. 697/2017 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v v ul. Golovinova  se pí Zvírotskou, Kadaň.


Usnesení č. 698/2017 - Přidělení bytu s přistoupením k dluhu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v ul. Golovinova  s pí Černochovou, Kadaň.


Usnesení č. 699/2017 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v v ul. Věžní s pí Pernerovou, Kadaň.


Usnesení č. 700/2017 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 701/2017 - Plán odpadového hospodářství města Kadaně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vypracovaný „Plán odpadového hospodářství města Kadaně“.


Usnesení č. 702/2017 - Program regenerace MPR a MPZ na rok 2017 - přijetí dotace

Rada města schvaluje přijetí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017 ve výši 400 000 Kč poskytnutou Ministerstvem kultury ČR. Právní titul nebude vytvořen, neboť vlastníkem památek uvedených v rozpisu dotace je město Kadaň.


Usnesení č. 703/2017 - Dodatek č. 2 Městského programu regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 Městského programu regenerace Městské památkové rezervace Kadaň.


Usnesení č. 704/2017 - MěSSS - Souhlas s přijetím nadačního příspěvku

Rada města souhlasí s přijetím nadačního příspěvku od Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžové kolo v částce 50 439 Kč – projekt „Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory v Kadani“.


Usnesení č. 705/2017 - Schválení zahraniční studijní cesty

Rada města schvaluje účast Mgr. Martina Zárybnického na zahraniční studijní cestě do Belgie (Brusel) ve dnech 2. - 6.10.2017.


Usnesení č. 706/2017 - Realizace projektu "Sociální byty - č.p. 167 Prunéřov"

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci investičního projektu IROP "Sociální byty - č.p. 167 Prunéřov" a vyčlenit v rozpočtu na rok 2018 částku 5.426.115 Kč.


Usnesení č. 707/2017 - Petice občanů ul. Pionýrů

Rada města projednala petici občanů ul. Pionýrů na neřešení obtěžování obyvatel v okolí restaurace Na Zámečku a ul. Pionýrů a ul. J. Švermy v Kadani štěkotem psa ve vlastnictví manželů Áčových a konstatuje, že petice - stížnost radě města nepřísluší a ukládá doporučit občanům řešit celou záležitost občanskoprávním řízením.


Usnesení č. 708/2017 - Petice občanů ul. Pionýrů

Rada města ukládá tajemníkovi úřadu seznámit petenty stížnosti na štěkot psa v ul. Pionýrů a J. Švermy v Kadani a majitele psa s výsledkem jednání rady města a možnostmi řešení situace.


Usnesení č. 709/2017 - Síťový systém k odpočinku

Rada města projednala nabídku společnosti Park BBQ, s.r.o. na pořízení síťového odpočívadla na Mírové náměstí a neschvaluje jeho zakoupení z důvodu vysoké pořizovací ceny.


Usnesení č. 710/2017 - Navýšení počtu zaměstnanců na úseku přestupků

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru vnitřních věcí - úsek přestupků o jednoho zaměstnance od 1.10. 2017.


Usnesení č. 711/2017 - Projekt KADAŇ-UNESCO

Rada města bere na vědomí informace o postupu zařazení františkánského kláštera Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani (Národní kulturní památka) na tzv. národní Indikativní seznam „kandidátů“ pro UNESCO a schvaluje pokračování dalšího navrženého procesu směřujícího k zanesení františkánského kláštera na tzv. Indikativní seznam.


Usnesení č. 712/2017 - Nabídka na pořízení knihy "Chomutovsko z nebe"

Rada města projednala nabídku CBS Nakladatelství s.r.o. na zpracování knihy "Chomutovsko z nebe" a neschvaluje její pořízení.


Usnesení č. 713/2017 - Kadaň - zabezpečení havarijního stavu střechy objektu č.p. 722 (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - zabezpečení havarijního stavu střechy objektu č.p. 722":
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
3. STŘECHY PS s.r.o., IČ 28703740, Boženy Němcové 70, 432 01 Kadaň
4. IZOLACE-STŘECHY ŠIRLO s.r.o., IČ 01911601, Kubelíkova 1224/42, Praha 3
5. RRR spol. s r. o., IČ 25410946, 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov
6. PRO URBAN s.r.o., IČ 28409434, Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří
7. Radek Nový, IČ 66683904, Červenohrádecká 1222, 431 11, Jirkov


Usnesení č. 714/2017 - Kadaň - zabezpečení havarijního stavu střechy objektu č.p. 722 (návrh firem k obeslání)

Rada města ukládá odboru životního prostředí zajistit likvidaci holubů a deratizaci prostor na základě podnětu v č.p. 722 v Kadani.


Usnesení č. 715/2017 - Výběr dodavatele - KZ Orfeum - oprava šaten

Rada města bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o výběru zhotovitele na akci "KZ Orfeum - oprava šaten" - Roman Jamečný s.r.o., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice (IČ 03770184).


Usnesení č. 716/2017 - Termín mimořádné schůze rady města

Rada města schvaluje termín mimořádné schůze rady města dne 21.9. 2017 od 14.00 hodin.
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti