ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 31. schůze RM 17.srpna 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 579/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 115/2017 a 563/2017, která trvají.


Usnesení č. 580/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- starosty o programu Císařského dne 2017 a o žádosti na KÚÚK o zařazení Císařského dne do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.


Usnesení č. 581/2017 - Školní jídelna - výdejna - MŠ Školní 1479, Kadaň

Rada města schvaluje zřízení školní jídelny - výdejny Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 582/2017 - Dodatek č. 1 Zřizovací listiny - MŠ Kadaň, Školní

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace v předloženém znění.


Usnesení č. 583/2017 - Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě (ZŠ a MŠ při nemocnici)

Rada města schvaluje povolení výjimky z minimálního počtu dětí v přípravné třídě Základní školy a mateřská školy při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289, z 10 na 6 dětí pro školní rok 2017/2018 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a že škola nebude požadovat po zřizovateli zvýšené výdaje na vzdělávací činnost  školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.


Usnesení č. 584/2017 - Souhlas s povolením pokračování v základním vzdělávání - ZŠ a MŠ při nemocnici

Rada města souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání žákyně Kamily Novákové, ve školním roce 2017/2018 na Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň,  Chomutovská 1289.


Usnesení č. 585/2017 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 2 112 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a v roce 2018 ve výši 2 156 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka školy v období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a  Základní školou Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 586/2017 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši  11 002 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 6 žáků v období od 4. 9. 2017 do 31. 12. 2017 a v roce 2018 ve výši 16 398 Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 6 žáků školy v období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a  Základní školou Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 587/2017 - Žádost o souhlas s přijetím daru

Rada města schvaluje přijetí účelového sponzorského daru ve výši 3 000 Kč od Tepelného hospodářství Kadaň, s.r.o. pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov na modernizaci výuky přírodovědných předmětů.


Usnesení č. 588/2017 - Kadaň – oprava hradeb v děkanské zahradě p.č. 351 (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – oprava hradeb v děkanské zahradě p.č. 351“:

1.IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Usnesení č. 589/2017 - Kadaň – odvodnění parkánů segmentu 3 

Rada města bere na vědomí informaci o zpracovaném návrhu řešení odvodnění části hradebního okruhu a ukládá odboru výstavby zajistit odborné posouzení předloženého návrhu.


Usnesení č. 590/2017 - Nová Víska - betonové tvárnice na komunikaci p.p.č. 1005/1 (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Nová Víska - betonové tvárnice na komunikaci p.p.č. 1005/1“:

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
2.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5

Usnesení č. 591/2017 - Kadaň - parkoviště Strážiště (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň - parkoviště Strážiště “:

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 592/2017 - Kadaň – oprava ulice Jana Švermy

Rada města bere na vědomí informaci týkají se změnového listu k SoD č. 13686/16   na akci „Kadaň – oprava ulice Jana Švermy “ uzavřený s firmou  EUROVIA  CS, a.s. ,IČ 45274924, Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1“.


Usnesení č. 593/2017 - Kadaň - studie veřejného prostranství ul. Kpt Jaroše (před Priorem)

Rada města bere na vědomí informaci o studii řešení veřejného prostranství ul. Kpt Jaroše před budovou Prioru a ukládá odboru výstavby a starostovi projednat s SVJ čp. 1548 - 1549 a firmou LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., Závišova 66/13, 140 00 Praha 4 předloženou studii a v listopadu s výsledkem seznámit radu města.


Usnesení č. 594/2017 - Záměr (adresný) –  Strážiště I – převod práv a závazků – BJ 1888/5

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce  prodat byt č. 5  v objektu  čp. 1888 na zastavěné  parcele 2953/20 , příslušný podíl na  společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu, včetně ideální  1/9 zastavěné parcely 2953/20  v k.ú. Kadaň, Na Strážišti.


Usnesení č. 595/2017 - Nabídka městu formou daru – části nemov. par. č. 418/1 v k.ú. Kadaň,  jehož součástí je hradební opevnění

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení přijetí daru nemovité věci a to části par. č. 418/1 o vým. cca 19 m2  v k.ú. Kadaň,  jejíž součástí je hradební opevnění, od spoluvlastníků - sourozenců p. Rozsypala D.  a p. Rozsypala P. (v podílu  ideál. 1/2) formou darovací smlouvy  s tím, že náklady vzniklé s darem (GP, vytyčení, správní poplatek za vklad do KN) ponese Město Kadaň.


Usnesení č. 596/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Tušimice – ČEZ Distribuce, a.s

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví města – část par. č. 332/149 v k.ú. Tušimice za jednorázovou úplatu ve výši  1.000,- Kč  + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8.


Usnesení č. 597/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – ČEZ Distribuce, a.s

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 48/1, 369/1, 512/1, 106/1, 80, 89/1, 79  a 55/1 v k.ú. Úhošťany, za jednorázovou úplatu ve výši  77.500,- Kč + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8.

Usnesení č. 598/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 437 a 435/1 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši  100,- Kč  bez DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč bez DPH (výsledná částka bude dodaněna platnou sazbou DPH), ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940.


Usnesení č. 599/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – ČEZ Distribuce, a.s

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 3507/2 a 3513/131 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úplatu ve výši  1.000,- Kč  + DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8.


Usnesení č. 600/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – město Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví Ústeckého kraje – část par. č. 54 v k.ú. Úhošťany za jednorázovou úhradu v částce podle ceníku, který je součástí smlouvy + DPH, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 601/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Úhošťany – město Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad – část par. č. 637/1 a 580/1 v k.ú. Úhošťany  za jednorázovou úhradu ve výši, která bude stanovena na základě znaleckého posudku, ve prospěch města Kadaň, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 602/2017 - Pronájem a výpůjčka pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1, 3, 4, a 6

Rada města schvaluje pronájem a výpůjčku pozemků dle soupisu v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 1, 3, 4, a 6 v k.ú. Kadaň k zahrádkářským účelům. Nájem se sjednává na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.12.2029. Do 31.12.2019 činí nájemní cena 1,- Kč/m2/rok (odsouhlaseno usnesením rady města č. 858/2014 ze dne 13.11.2014).


Usnesení č. 603/2017 - Záměr – prodej části  par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje části  par.č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 604/2017 - Záměr – prodej části  par. č. 1854 o vým. cca 118 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města ukládá projednat s vlastníky objektů  přilehlých k části p.č. 1854 v k.ú. Kadaň možnost  výpůjčky (každému ideálním podílem) části o vým. 118 m2 uvedeného pozemku.


Usnesení č. 605/2017 - Záměr – prodej příp. pronájem par. č. 268/288 o vým. 700 m2 a par. č. 268/291 o vým. 288 m2 v k.ú. Tušimice

Rada města neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu par. č. 268/288 o vým. 700 m2 a par. č. 268/291 o vým. 288 m2 v k.ú. Tušimice.


Usnesení č. 606/2017 - Záměr – prodej příp. pronájem par. č. 268/288 o vým. 700 m2 a par. č. 268/291 o vým. 288 m2 v k.ú. Tušimice

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodeje par. č. 268/288 o vým. 700 m2 a par. č. 268/291 o vým. 288 m2 v k.ú. Tušimice.


Usnesení č. 607/2017 - Záměr – prodej příp. pronájem par. č. 268/288 o vým. 700 m2 a par. č. 268/291 o vým. 288 m2 v k.ú. Tušimice

Rada města ukládá místostarostovi města ve spolupráci s příslušnými odbory (ŽP, OD, ORR,ÚPaPP) připravit podklady pro zadání studie využití území - rekreační oblasti  v k.ú. Tušimice.


Usnesení č. 608/2017 - Záměr – prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr na prodej pozemků pod zahradními chatkami: 
par. č. 3067 o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň (SZMK os. č. 1)
par. č. 3106/46 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň (ČZS ZO Kadaň I. os. č. 2)
par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň (ČZS ZO Kadaň I. os. č. 2)
par. č. 3126 o vým. 21 m2 v k.ú. Kadaň (ČZS ZO Kadaň I. os. č. 2)
Stanovení kupní ceny pozemku:  
5,- Kč/m2  (odůvodnění: zahrádkáři kolonie vlastním nákladem zrekultivovali a udržují je, pozemky využívají k pěstování potravin pro vlastní potřebu a pro rekreaci).


Usnesení č. 609/2017 - Záměr – prodej pozemků pod chatkami v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí informaci o pozemku par. č. 3065/17 o vým. 18 m2 v k.ú. Kadaň jehož součástí je stavba č.e. 7 (SZMK os. č. 1).  Prodej nemovitosti bude odložen do doby rozhodnutí soudu ve věci určení vlastnictví (restituce pí Marion Svobodová/Pavel Ondrejcsik).


Usnesení č. 610/2017 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 1667 - Nízkoprahové zařízení

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory v čp. 1667 stojící na p.č. 1826/1 v k.ú. Kadaň, ul. Husova o celkové výměře 200 m2 - mezi městem Kadaň a spolkem Světlo Kadaň z.s., Husova 1325, 432 01 Kadaň a to v předloženém znění. 
Výpůjčka nebytového prostoru je schválena v návaznosti na veřejný účel využití a to: Poskytování sociálních služeb – ambulantní a terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.


Usnesení č. 611/2017 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 1667 - Nízkoprahové zařízení

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města vypůjčit  nebytový prostor – místnost v 2. NP v objektu čp. 1667 v ul. Husova k.ú. Kadaň o výměře 28,96 m2 (bez vybavení) za účelem realizace projektu Kariérové a pracovní poradenství pro osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené v Kadani. Cílová skupina  – mladí lidé od 15-26 let, žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Cíle projektu směřují k podpoře mladých lidí při vstupu do samostatného života po ukončení nebo i v průběhu jejich vzdělávání.


Usnesení č. 612/2017 - Výpůjčka nebytových prostor v čp. 1340 – pobočka Městské knihovny

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory v čp. 1340 na p.č. 1774/1 v k.ú. Kadaň o celkové výměře 291,68 m2 – nová pobočka „Městské knihovny“ mezi městem Kadaň a příspěvkovou organizací města Kulturní zařízení Kadaň, p.o., Čechova 147, Kadaň a to v předloženém znění. 
Výpůjčka nebytového prostoru je schválena v návaznosti na veřejný účel využití nebytových prostor k provozování pobočky městské knihovny širokým spektrem uživatelů z řad veřejnosti od dětí po dospělé, mateřské a základní školy a pod.


Usnesení č. 613/2017 - Záměr - prodloužení nájmu - Nájemní smlouva č. 5449/N/04

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích  zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce pronajmout p.č. 3461/2 o výměře 880 m2, 3463/1 o výměře 13134 m2, p.č. 3464/1 o výměře 39988 m2, p.č. 3464/4 o výměře 1630 m2, p.č. 3464/8 o výměře 2063 m2, p.č. 3464/9 o výměře 94903 m2 v k.ú. Kadaň a to na dobu určitou 1 rok, od 1.11.2017 do 31.10.2018.


Usnesení č. 614/2017 - Záměr – prodej lesních pozemků v k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích  zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce prodat  - p.č. 470/2, p.č. 471/2, p.č. 471/7, p.č. 471/8, p.č. 471/10, p.č. 480/1, p.č. 480/3, p.č. 863, p.č. 864, p.č. 865, p.č. 866, p.č. 867, p.č. 868,  p.č. 869, p.č. 870, p.č. 874, p.č. 878, p.č. 879, p.č. 880, p.č. 882, p.č. 883, p.č. 884, p.č. 885, p.č. 886, p.č. 888, p.č. 889, p.č. 890, p.č. 891, p.č. 892, p.č. 893, p.č. 894, p.č. 826, p.č. 806/1, p.č. 808, p.č. 816, p.č. 817, p.č. 827, p.č. 815, p.č. 818, p.č. 820, p.č. 821, p.č. 822, p.č. 823, p.č. 824, p.č. 825, p.č. 828, p.č. 829, p.č. 830, p.č. 831, p.č. 854, p.č. 855,  p.č. 856 v k.ú. Prunéřov.


Usnesení č. 615/2017 - Informace k části p.č. 1821 k.ú. Kadaň, ul. Husova

Rada města bere na vědomí aktuální informace o květinových zahrádkách (část p.č. 1821 v k.ú. Kadaň) u čp. 1295-1301 v ul. Husova k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 616/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s p. Makuňou.


Usnesení č. 617/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s p. Kačim.


Usnesení č. 618/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+0 v budově v Prunéřově s manž. Forsztákovými.


Usnesení č. 619/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Gapčem.


Usnesení č. 620/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Jitřní s p. Krahulou.


Usnesení č. 621/2017 - Přidělení bytu startovacího s jistotou s možností následného odkupu 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Chomutovská se pí Smejkalovou.


Usnesení č. 622/2017 - Přidělení bytu standardního s jistotou 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v ul. Golovinova s pí Striletskou.


Usnesení č. 623/2017 - Přidělení byt v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+kk v budově v ul. Tyršova s p. Liškou.


Usnesení č. 624/2017 - Přidělení bytu v DPS – zvláštního určení 

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 015 o velikosti 1+1 v budově v ul. Tyršova s manž. Kotousovými.


Usnesení č. 625/2017 - Revokace usn. o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č.309/2017 ze dne 20.04.2017 o přidělení bytu č. 306 o velikosti 1+0 v budově č.p. 167 v Prunéřově s p. Hekou.


Usnesení č. 626/2017 - Revokace usn. o přidělení bytu 

Rada města revokuje usnesení č.517/2017 ze dne 08.06.2017 o přidělení bytu č. 401 o velikosti 1+0 v budově č.p. 167 v Prunéřově s pí Tröger.


Usnesení č. 627/2017 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 628/2017 - Žádost zhotovitele stavby o zapracování ustanovení o inflaci do smlouvy o dílo

Rada města neschvaluje žádost firmy PETROM STAVBY, a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, jako zhotovitele akce: "Oprava střešní krytiny BD ul. Dvořákova č. p. 184-1843, Kadaň", o zapracování ustanovení o inflaci do smlouvy o dílo ve znění: "V případě, že míra meziroční inflace stanovená a vyhlášená Českým statistickým úřadem překročí 2%, je zhotovitel oprávněn navýšit sjednanou cenu o míru takto stanovené inflace“, z důvodu, že toto ustanovení nebylo předmětem vyhlášeného výběrového řízení.


Usnesení č. 629/2017 - Pověření zastupitele organizačním zajištěním návštěvy delegace z Vary

Rada města pověřuje zastupitele Mgr. Michala Voltra kompletním organizačním zajištěním návštěvy delegace z partnerského města Vara (Švédsko) ve dnech 25. a 26. srpna 2017 a schvaluje poskytnutí náhrady mzdy v souladu s § 71 odst. 2 zák. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.


Usnesení č. 630/2017 - Cyklolávka přes řeku Ohře

Rada města bere na vědomí informace o návrhu výstavby cyklolávky přes řeku Ohře a schvaluje variantu č. 1 (variantou je lávka, která by neměla být trvalou stavbou, ale pouze stavbou dočasnou po dobu výstavby malé vodní elektrárny) dle návrhu Povodí Ohře.


Usnesení č. 631/2017 - Nabídka na oživení náměstí

Rada města bere na vědomí informace o nabídce na oživení náměstí a ukládá zajistit všechny technické parametry nabízeného síťového systému k odpočinku.


Usnesení č. 632/2017 - Zpráva o dopravě ve městě

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě ve městě za rok 2017.


Usnesení č. 633/2017 - Úprava provozu v ulici Jana Švermy

Rada města projednala možnosti úpravy provozu v ulici Jana Švermy a schvaluje návrh úpravy dopravy v této ulici dle varianty č.2 - Časově povolený vjezd zásobování do pěší zóny - s termínem od 1. listopadu 2017.


Usnesení č. 634/2017 - Změna plánu účetních odpisů MěSSS Kadaň

Rada města schvaluje změnu plánu účetních odpisů MěSSS Kadaň za rok 2017


Usnesení č. 635/2017 - Návrh odměny ředitelce MěSSS Kadaň

Rada města schvaluje vyplacení navržené odměny ředitelce MěSSS Kadaň Mgr. Lence Raadové, MBA .


Usnesení č. 636/2017 - Zpráva ze zahraniční studijní cesty

Rada města bere na vědomí zprávu ze zahraniční studijní cesty do Nizozemska (Haag, Rijswijk), konané ve dnech 5.6. – 9.6.2017.


Usnesení č. 637/2017 - Zpráva ze zahraniční studijní cesty

Rada města ukládá zapracovat do Koncepce o bydlení města v oblasti sociálního bydlení získané poznatky ze zahraniční služební cesty v Nizozemsku.


Usnesení č. 638/2017 - Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci "Rekonstrukce části objektu č.p. 377 Prunéřov na sociální byty"  a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 639/2017 - Žádost o schválení daru - KZK

Rada města schvaluje přijetí finančního daru společnosti ČEPS, a.s. příspěvkovou organizací Kulturní zařízení Kadaň ve výši 162.000, - Kč.


Usnesení č. 640/2017 - Žádost o schválení nákupu - KZK

Rada města schvaluje pořízení investičního majetku – dřevěného povozu. Pořizovací cena je 193.000,- Kč včetně DPH. Dodavatelem bude Truhlářství Procházka Josef, Kamberk.


Usnesení č. 641/2017 - Odměna řed. KZK a SZK za 1/2 roku 2017

Rada města schvaluje navrženou odměnu Mgr. Tereze Gvoždiákové, ředitelce Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2017.


Usnesení č. 642/2017 - Odměna řed. KZK a SZK za 1/2 roku 2017

Rada města schvaluje navrženou odměnu Romanu Muchnovi, řediteli Sportovního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za 1. pololetí roku 2017.


Usnesení č. 643/2017 - Zahraniční cesta: Freiberg – jednání LŘV Euroregionu

Rada města schvaluje zahraniční cestu Mgr. Jana Losenického včetně dopravy služebním vozidlem s řidičem na jednání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří dne 6. 9. 2017 ve Freibergu (Sasko, Německo).


Usnesení č. 644/2017 - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

Rada města schvaluje předložený cenový návrh na zaasfaltování 100% cyklostezky v Prunéřově v rámci realizace stavby "Cyklostezka Prunéřov - Černovice", stavební objekt SO 101 v  k.ú. Prunéřov a pověřuje starostu jako zástupce města Kadaně v Dobrovolném svazku obcí k podpisu Dodatku č. 1 SoD se společností HERKUL a.s., IČ 25004638, Obrnice 228, 435 21 Obrnice.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti