ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 14. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 47/2017 - Žádost Tanečního studia REFLEX
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace na kulturní a sportovní akci „10. narozeniny Tanečního studia REFLEX" ve výši 40.000 Kč pro Taneční studio REFLEX, o.s., Kadaň z Ostatních výdajů rozpočtu města.

Usnesení č. 48/2017 - Rozpočtové změny
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny - 3. rozpočtové opatření.

3. rozpočtové opatření k 22.6.2017

(v tis. Kč)

 

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Daňové

 

 

 

daň z příjmu právnických osob za obce

0,00

7 676,19

7 676,19

 

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

reklama SD, a.s. - Císařský den

0,00

423,50

423,50

BESIP

0,00

5,00

5,00

dary

550,00

255,00

805,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 2. ZŠ

0,00

726,74

726,74

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 3. ZŠ

0,00

624,05

624,05

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 5. ZŠ

0,00

667,75

667,75

OP Zaměstnanost - Implementace systému sociálního bydlení - KÚ

0,00

1 025,14

1 025,14

Výkon sociální práce - MPSV

0,00

1 855,13

1 855,13

veřejnoprávní smlouvy

0,00

80,00

80,00

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ

0,00

2,85

2,85

činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2016 - KÚ

0,00

434,80

434,80

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

pojistné plnění

80,74

15,84

96,58

příjmy z úhrad dobývacího prostoru

0,00

29,06

29,06

odvody příspěvkových organizací

0,00

542,82

542,82

dividendy

0,00

90,91

90,91

Celkem příjmy

353 900,50

14 454,78

368 355,28

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

112 758,91

 

112 758,91

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

0,00

166,31

166,31

Celkem financování

112 758,91

166,31

112 925,22

Celkem příjmy + financování

466 659,41

14 621,09

481 280,50

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

47 006,00

-539,50

46 466,50

OON

3 900,00

-93,50

3 806,50

sociální pojištění

12 843,00

-157,00

12 686,00

zdravotní pojištění

4 650,00

-56,50

4 593,50

pojistné z mezd

300,00

-3,50

296,50

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

drobný hmotný majetek

600,00

470,00

1 070,00

nákup materiálu

1 250,00

100,00

1 350,00

pohonné hmoty

250,00

-40,00

210,00

poštovné

400,00

-50,00

350,00

poradenské a právní služby

500,00

-50,00

450,00

školení a vzdělávání

340,00

-40,00

300,00

údržba budov do 300 tis. Kč + revize

321,70

274,80

596,50

programové vybavení

380,00

-130,00

250,00

Kadaňské noviny

0,00

130,00

130,00

Vánoční výzdoba

0,00

240,88

240,88

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

stroje, přístroje a zařízení

460,00

-100,00

360,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

2 938,00

530,00

3 468,00

údržba sportovišť

1 560,00

200,00

1 760,00

chytré hřiště

14 000,00

-3 000,00

11 000,00

vodní hospodářství

2 846,49

800,00

3 646,49

Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ

0,00

2,85

2,85

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

BESIP

130,00

4,13

134,13

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

regenerace MPR a MPZ

2 000,00

-217,00

1 783,00

ochrana památek a péče o kulturní dědictví

1 213,00

217,00

1 430,00

příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek

819,00

1 400,00

2 219,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

obnova osad Kadaně

 

 

 

veřejné prostranství Úhošťan

3 000,00

-800,00

2 200,00

 

 

 

 

doprava

 

 

 

chodníky a komunikace

51 100,00

-2 750,00

48 350,00

 

 

 

 

školství

 

 

 

údržba škol a školských zařízení

4 292,82

2 670,00

6 962,82

 

 

 

 

kultura

 

 

 

Střelnice - fasáda

2 500,00

-1 000,00

1 500,00

 

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov a hřbitova

6 157,00

520,70

6 677,70

 

 

 

 

sportoviště

 

 

 

Skatepark

6 500,00

3 000,00

9 500,00

pozemní hokej - nové zázemí pro sportovce

5 300,00

650,00

5 950,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

OP Zaměstnanost - Implementace systému sociálního bydlení - KÚ

0,00

1 025,14

1 025,14

Výkon sociální práce - MPSV

0,00

1 855,13

1 855,13

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

stroje, přístroje a zařízení

300,00

-300,00

0,00

dopravní prostředky

0,00

300,00

300,00

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

provoz

15 421,00

810,00

16 231,00

provoz IC

0,00

850,00

850,00

 

 

 

 

Školská zařízení

 

 

 

2.ZŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ

0,00

726,74

726,74

3.ZŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ

0,00

624,05

624,05

5.ZŠ

 

 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ

0,00

667,75

667,75

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Odbor školství, kultury a sportu 

 

 

 

Turistické informační centrum

565,00

47,00

612,00

Císařský den

2 400,00

45,00

2 445,00

Kadaňské noviny

230,00

-130,00

100,00

vánoční výzdoba

350,00

-240,88

109,12

propagace

1 150,00

-500,00

650,00

ostatní - výlep plakáty

120,00

-60,00

60,00

Advent

250,00

-250,00

0,00

 

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

Ženský volejbal Kadaň, z.s.

0,00

10,00

10,00

Taneční studio REFLEX, o.s. - 10. narozeniny

0,00

40,00

40,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

3 038,36

74,37

3 112,73

udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty

118,00

40,00

158,00

udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí

168,00

46,00

214,00

vratka dotace za rok 2016 na KÚ

0,00

9,04

9,04

daň z příjmu právnických osob za obce

0,00

7 676,19

7 676,19

ostatní výdaje

300,00

16,84

316,84

rezerva

14 752,41

-944,64

13 807,77

Celkem výdaje

466 659,41

14 621,09

481 280,50

 

 

 

 

Usnesení č. 49/2017 - Schválení účetní závěrky Města Kadaň za rok 2016


Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Města Kadaň za rok 2016.Usnesení č. 50/2017 - Závěrečný účet města za rok 2016


Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města města za rok 2016 bez výhrad.Usnesení č. 51/2017 - Závěrečný účet města za rok 2016


Zastupitelstvo města schvaluje nápravná opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.Usnesení č. 52/2017 - Smlouva o podmínkách realizace projektu výstavby malé vodní elektrárny na levém břehu vodního toku Ohře - Kadaň (dodatek č. 2)


Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu výstavby malé vodní elektrárny na levém břehu vodního toku Ohře - Kadaň s Povodím Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.Usnesení č. 53/2017 - Zpráva o plnění Plánu výstavby


Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o plnění Plánu výstavby k 31.5.2017.Usnesení č. 54/2017 - Žádost o dotaci Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň


Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek ve výši 1 200 tis. Kč na záchranu a obnovu nemovitosti v MPR na opravu části hradeb na děkanské zahradě p.č. 351 k.ú. Kadaň.Usnesení č. 55/2017 - Žádost o investiční dotaci DSO cyklostezka Prunéřov – Černovice


Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí investiční dotace s finančním vypořádáním ve výši 4.000.000 Kč na výstavbu cyklostezky pro Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.Usnesení č. 56/2017 - Žádost o investiční dotaci DSO cyklostezka Prunéřov – Černovice


Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Městem Kadaň a Dobrovolným svazkem obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice, IČ 04901592, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.Usnesení č. 57/2017 - Záměr – prodej  par. č. 539/2 v k.ú. Prunéřov – manž. Helebrandtovi


Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje par. č. 539/2 o vým. 208 m2 v k.ú. Prunéřov.Usnesení č. 58/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková metoda


Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o neprojeveném zájmu koupě parcely 2880/8 o vým. 4 469 m2 v k.ú. Kadaň za minimální cenu  1 905 690,- Kč ( stanovenou znaleckým posudkem – vč. nákladů města).Usnesení č. 59/2017 - Prodej par. č. 2880/8 v k.ú. Kadaň – směr Kostelní Dvůr /obálková metoda


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min. 15 dnů  na úřední  desce  MěÚ  záměr  obce    prodat   pozemek   par. č.  2880/8   o   vým.    4 469 m2  v   k.ú.  Kadaň  (opakovat nabídku) za  sníženou kupní cenu ve výši minimálně 1 440 445,- Kč (vč. DPH) formou obálkové metody za níže uvedených podmínek (daná omezení pro využití plochy) :   

- dle ÚPD je pozemek situován na ploše BI – bydlení v RD 

- nachází se limity omezující využití území

(jde o  výškově rozdílný terén - z části nezastavitelná plocha, možnost sesuvu půdy -  ztížené zakládání pozemku pro záplavové území, pozemek není napojen na  inženýrské sítě)

- inf :  v ceně jsou v souladu s usnesením ZM promítnuty náklady za GP, ZP i výše 21 % DPH – nutné u stavebního pozemku.Usnesení č. 60/2017 - Prodej p.č. 901/5 k.ú. Kadaň


Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 901/5 o výměře 64 m2 (GP č. 2628-98/2015) v k.ú. Kadaň. 

Žadatel: SASME s.r.o., Tušimice 26, Kadaň 432 01

Kupní cena: je smluvní a činí   20.750,-Kč

Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující.Usnesení č. 61/2017 - Prodej p.č. 106/350,106/352,106/355,106/356 k.ú. Prunéřov


Zastupitelstvo města schvaluje prodej  p.č. 106/350 o výměře 142 m2, 106/352 o výměře 60 m2, 106/355 o výměře 1144 m2, 106/356 o výměře 2294 m2 v k.ú. Prunéřov.

Žadatel: BREZE a.s., Losiná 303, Losiná 332 04

Kupní cena: je smluvní a činí   51.326,-Kč 

Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující!

Na nového vlastníka pozemků přecházejí dnem prodeje pozemků práva a povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy č.12394/13 uzavřené mezi městem Kadaň a Václavem Paličkou,  Útočiště 52, Klášterec nad Ohří.Usnesení č. 62/2017 - Prodej p.č. 352/7 k.ú. Kadaň


Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 352/7 o výměře 17 m2(GP č.2779-129/2017) v k.ú. Kadaň. 

Žadatel: FRK HOTEL, s.r.o., U Splitu 933, 432 01 Kadaň

Kupní cena: je smluvní a činí   14175,-Kč včetně DPH

Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující.Usnesení č. 63/2017 - Prodej p.č. 483/2,483/4,484/6 k.ú. Prunéřov


Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.č. 483/2 o výměře 288 m2, p.č.483/4 o výměře 62 m2, p.č. 484/6 o výměře 104 m2 v k.ú. Prunéřov

Žadatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové PSČ 500 08

Kupní cena: je smluvní a činí   45 214,-Kč včetně DPH

Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. Od 1.11.2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující.Usnesení č. 64/2017 - Převod formou směny p.č. 2258/18 (GP č. 2692-8/2016), p.č. 3345/15, p.č. 3400/5, p.č. 3400/12, p.č. 3419/3, p.č. 3419/26, p.č. 3419/39, p.č. 3419/48 v k.ú. Kadaň


Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy směnné mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem a to v předloženém znění. Jedná se o směnu níže uvedených pozemků:

- p.č. 2258/19 a p.č. 2258/2 v k.ú. Kadaň (LV - Ústecký kraj) 

za pozemky     

- p.č. 2258/18 (LV - Město Kadaň) a p.č. 3345/15, p.č. 3400/5, p.č. 3400/12, p.č. 3419/3, p.č. 3419/26, p.č. 3419/39, p.č.  3419/45 (LV - Město Kadaň)Usnesení č. 65/2017 - Zrušení správy nemovitosti (čp. 1667 k.ú. Kadaň) ve vlastnictví obce – Kulturní zařízení Kadaň, p.o.


Zastupitelstvo města schvaluje zrušení správy nemovitosti příspěvkovou organizací Kulturním zařízením Kadaň, p.o., Čechova 147, 432 01 Kadaň - budovy čp. 1667 stojící na p.č. 1826/1 v k.ú. Kadaň (budova knihovny v ul. J. Roháče) pro nepotřebnost k termínu 31.7.2017.Usnesení č. 66/2017 - Záměr – prodej části p.č. 3292/24 v k.ú. Kadaň


Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodat p.č. 3292/24 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Kadaň a trvá na svém usnesení ze dne 22.9.2016, č.usn. 115/2016 – ponechat celou p.č. 3292/24 v k.ú. Kadaň jako veřejnou plochu – cestu v majetku města Kadaně.Usnesení č. 67/2017 - Záměr – prodej části p.č. 286/1 a p.č. 285/1 v k.ú. Kadaň


Zastupitelstvo města neschvaluje záměr města prodat :

- část p.č. 258/1 a část p.č. 286/1 o celkové výměře 358 m2 v k.ú. Kadaň.Usnesení č. 68/2017 - Záměr – prodej části p.č. 286/1 a p.č. 285/1 v k.ú. Kadaň


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat :

- část p.č.  286/1 v  k.ú. Kadaň v rozsahu uvedeném ve stavebním povolení č.j. SÚ 330-711/01 ze dne 25.5.2001.Usnesení č. 69/2017 - Informace k čp. 722 ul. Dvořákova – Ústecký kraj – návrh směny


Zastupitelstvo města bere na vědomí informace týkající se případného využití čp. 722 a příslušných pozemků v ul. Dvořákova k.ú. Kadaň a nabídky Ústeckého kraje na směnu nemovitostí a ukládá starostovi města a majetkoprávnímu úseku jednat s Ústeckým krajem o prodeji  čp. 722, p.č. 1421 o výměře 684 m2 a části p.č. 1422 o max. výměře 1250 m2 v k.ú. Kadaň ul. Dvořákova do vlastnictví města Kadaně za kupní cenu smluvní 1,-Kč v návaznosti na záměr města využít výše uvedené nemovitosti pro veřejný účel (tzv. Spolkový dům Kadaň - činnosti v oblasti školství, muzejnictví, sociální sféře a činnosti zapsaných spolků) s tím, že dále budou probíhat také jednání o směně pozemků v rámci získání p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 v k.ú. Kadaň (návrh na kumunitní zahradu) vlastnictví Ústeckého kraje - za zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, k.ú. Bystřice u Kadaně, k.ú. Tušimice v současné době pronajímané Krajské majetkové příspěvkové organizaci - vlastnictví města Kadaně.Usnesení č. 70/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2017


Zastupitelstvo města schvaluje navýšení celkového objemu peněžních prostředků na "Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2017" v rozpočtu o 1.400 tis. Kč.Usnesení č. 71/2017 - Program na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2017


Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s Programem na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2017 dotace:

Poř

č.

Objekt

Akce obnovy

Dotace
(tis.Kč)

1.

č.p. 191,ul. Na Příkopě, Kadaň

Výměna střešní krytiny,

oprava krovu

186

2.

č.p. 601,

ul. Jiráskova,

Kadaň

Výměna střešní krytiny

včetně latí a související práce

63

3.

č.p. 155,

ul. Čechova,

Kadaň

Výměna garážových vrat

15

4.

č.p. 478,

ul. Říční,

Kadaň

Obnova fasád, výměna 7ks oken a 1 ks dveří, repase vstupních dveří

111

5.

č.p. 16,

ul. Jana Švermy, Kadaň

 

Obnova fasády uličního průčelí

30

6.

č.p. 542

ul. Na Příkopě, Kadaň

Statické zajištění,

oprava a stavební úpravy

krovu a stropu nad 1. NP

327

7.

č.p. 578,

ul. B. Němcové, Kadaň

Obnova fasád,

včetně oplechování říms

a nátěr střechy

57

8.

č.p. 156,

ul. Čechova,

Kadaň

Výměna střešní krytiny,

výměna 6 ks oken

a 3 ks dveří

207

9.

č.p. 283,

ul. Říční,

Kadaň

Statické zajištění,

výměna střešní krytiny,

výměna výplní otvorů

 

513

10.

č.p. 152,

ul. Čechova,

Kadaň

Oprava fasády,

výměna klempířských prvků

174

11.

č.p. 604,

ul. Pastýřská Studánka,

Kadaň

Výměn 2ks oken v čelní fasádě

15

12.

č.p. 372,

ul. Nerudova,

Kadaň

Obnova střechy,

výměna oken a dveří

dvorní části domu

42

13.

č.p. 169,

ul. Čechova,

Kadaň

Obnova sklepních prostor

0

14.

č.p. 164,

ul. Čechova, Kadaň

Obnova čelní fasády

54

15.

č.p. 164,

ul. Čechova, Kadaň

Obnova střešní krytiny,

klempířských prvků

42

16.

č.p. 164,

ul. Čechova, Kadaň

Obnova dvorní fasády

48

17.

č.p. 69,

ul. B. Němcové, Kadaň

Obnova části čelní fasády

15

18.

č.p. 89,

ul. Žatecká, Kadaň

Oprava krovu a výměna střešní krytiny nad hlavním objektem a částí spojovacího krčku

201


Usnesení č. 72/2017 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR č. p. 71 v Kadani


Zastupitelstvo města schvaluje dotaci CLEAN SERVICE spol. s r. o., Nerudova 50, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ: 62741888 na obnovu č. p. 71 v Kadani - obnovu fasády dvorního traktu včetně výplní otvorů ve výši 41.500,- KčUsnesení č. 73/2017 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR č. p. 71 v Kadani


Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Kadaň a CLEAN SERVICE spol. s r. o., Nerudova 50, Klášterec nad Ohří, IČ: 627741888.Usnesení č. 74/2017 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR - prampouchů mezi domy č. p. 76 a 77 v Katově ul. v Kadani


Zastupitelstvo města schvaluje dotaci na obnovu prampouchů mezi č. p. 76 a 77 v Kadani ve výši 147.641,- Kč vlastníkům: pí Černá; pí Šeráková; p. Holub; pí Holubová.Usnesení č. 75/2017 - Dotace na obnovu nemovitosti v MPR - prampouchů mezi domy č. p. 76 a 77 v Katově ul. v Kadani


Zastupitelstvo města schvaluje předloženou smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Kadaň a vlastníky: pí Černá; pí Šeráková; p. Holub; pí Holubová.Usnesení č. 76/2017 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit


Zastupitelstvo města schvaluje Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2018.Usnesení č. 77/2017 - Dotační program v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit


Zastupitelstvo města schvaluje vzorové smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2018.Usnesení č. 78/2017 - Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví


Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví.Usnesení č. 79/2017 - Plnění strategického plánu sociálního začleňování


Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu sociálního začleňování Kadaň pro roky 2015 - 2018.Usnesení č. 80/2017 - Zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu


Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti obecního živnostenského úřadu.Usnesení č. 81/2017 - Zpráva o kultuře ve městě (duben 2016 - březen 2017)


Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou Zprávu o kultuře ve městě (duben 2016 - březen 2017).Usnesení č. 82/2017 - Zpráva o péči o zeleň


Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o péči o zeleň.Usnesení č. 83/2017 - Zpráva o požární ochraně ve městě


Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o požární ochraně ve městě.Usnesení č. 84/2017 - Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru


Zastupitelstvo města odvolává z funkce člená kontrolního výboru Ing. Jana Trubirohu ke dni 30.6. 2017.Usnesení č. 85/2017 - Odvolání a jmenování člena kontrolního výboru


Zastupitelstvo města jmenuje člena kontrolního výboru s účinností od 1.7.2017 Mgr. Miluši Sukovičovou pro volební období 2014 - 2018.Usnesení č. 86/2017 - Odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva Mgr. Miluši Sukovičovou


Zastupitelstvo města schvaluje odměnu pro členku zastupitelstva města Mgr. Miluši Sukovičovou od 1.7. 2017 ve výši stanovené usnesením zastupitelstva č. 196/2016 ze dne 15. 12. 2016.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti