ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 22.června 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 552/2017 - Žádost Tanečního studia REFLEX

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení žádosti Tanečního studia REFLEX o poskytnutí individuální dotace na kulturní a sportovní akci „10. narozeniny Tanečního studia REFLEX" ve výši 40.000 Kč.


Usnesení č. 553/2017 - Dodatek rozpočtových změn

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předloženého dodatku 3. rozpočtového opatření.


Usnesení č. 554/2017 - Souhlas s přijetím finančního daru - ZŠ Na Podlesí

Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20 000 Kč od ČEZ Teplárenská, a.s. Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01 pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov na nákup vybavení pro školní učebnu fyziky.


Usnesení č. 555/2017 - Návrh odměny ředitelce MŠ Na Podlesí

Rada města neschvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace za první pololetí roku 2017.


Usnesení č. 556/2017 - Fitnesspark za sportovní halou Kadaň, p.č. 3304/5, k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Fitnesspark za sportovní halou Kadaň, p.č. 3304/5, k.ú. Kadaň“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou EVROPSKÁ TRAINNING s.r.o., Jiráskova 96,751 01 Tovačov, IČO 28600151.


Usnesení č. 557/2017 - „Úprava odvodnění, čištění příkopů, úprava sjezdu a zvětšení dimenze dešťové kanalizace od propustku k potoku v Úhošťanech“

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise na výběr zhotovitele na realizaci akce „Úprava odvodnění, čištění příkopů, úprava sjezdu a zvětšení dimenze dešťové kanalizace od propustku k potoku v Úhošťanech“ a uzavření smlouvy o dílo s firmou Bagros s.r.o., 130 00 Praha 3, Roháčova 188/37, IČO 26740397.


Usnesení č. 558/2017 - Jmenování ředitele KZK

Rada města jmenuje Marcelu Trejbal Vlčkovou do funkce ředitele Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace po dobu výkonu funkce místostarosty města Kadaně Mgr. Jana Losenického s účinností od 17.7.2017 a ruší pověření schválené usnesením č. 910/2014 s účinností od 17.7.2017.


Usnesení č. 559/2017 - Smlouva o podmínkách realizace projektu výstavby malé vodní elektrárny na levém břehu vodního toku Ohře - Kadaň (dodatek č. 2)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu výstavby malé vodní elektrárny na levém břehu vodního toku Ohře - Kadaň s Povodím Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.


Usnesení č. 560/2017 - Prodej poškozeného osobního vozidla Škoda Fabia (MP)

Rada města schvaluje prodej poškozeného osobního vozidla Škoda Fabia 6U8 2264 za cenu 38.430,- Kč bez DPH (46.500,- včetně DPH) a to společnosti JET Logistic s.r.o. IČO 24194034.


Usnesení č. 561/2017 - Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 30. 06. 2017 na bytovou jednotku č. 006 o velikosti 1+1 v budově, ul. Žitná v Kadani s Mgr. Bryczem.


Usnesení č. 562/2017 - Výpověď z nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby č.b. 018 ul. Golovinova v Kadani o velikosti 1+2 s pí Rauerovou z důvodu neplacení stanoveného nájemného.


Usnesení č. 563/2017 - Kadaň - Skatepark (zrušení zadávacího řízení)

Rada města ruší podle § 127 odst. 2, písm. d)  zákona č. 134/2016 Sb. zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Skatepark pro město Kadaň" a ukládá přepracovat projektovou dokumentaci dle připomínek ze zadávacího řízení.


Usnesení č. 564/2017 - Informace k čp. 722 ul. Dvořákova – Ústecký kraj – návrh směny

Rada města bere na vědomí informace týkající se případného využití čp. 722 a příslušných pozemků v ul. Dvořákova k.ú. Kadaň a nabídky Ústeckého kraje na směnu nemovitostí a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pověření starosty města a majetkoprávního úseku jednat s Ústeckým krajem o směně čp. 722, p.č. 1421 o výměře 684 m2 a části p.č. 1422 o max. výměře 1250 m2 v k.ú. Kadaň ul. Dvořákova + p.č. 2258/3 o výměře 4486 m2 v k.ú. Kadaň (návrh komunitní zahrada) – vlastnictví Ústeckého kraje za zemědělské pozemky v k.ú. Kadaň, k.ú. Bystřice u Kadaně, k.ú. Tušimice v současné době pronajímané Krajské majetkové příspěvkové organizaci - vlastnictví města Kadaně (pozemky vhodné k převodu viz. dispozice MAJ) s tím, že pokud nebudou zemědělské pozemky nebo jejich části (které jsou předmětem soudního sporu) vydány restituentovi – převede je město následně do vlastnictví Ústeckého kraje bezúplatně.


Usnesení č. 565/2017 - Záměr – výpůjčka nebo pronájem nebytových prostor v čp. 1667

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města vypůjčit níže uvedené nebytové prostory v 1.NP, čp. 1667 v ul Husova v kú. Kadaň bez vybavení:
- soubor místností podlahová plocha cca 200 m2, včetně vlastního WC

Platby služeb(energii) zajišťovaných půjčitelem:  
služby budou vypůjčitelem hrazeny formou zúčtovatelné zálohové měsíční platby na účet půjčitele a to následovně:
-ústřední vytápění 5000,-Kč/měsíc
-vodné/stočné 1200,-Kč/měsíc
-elektřina        2500,-Kč/měsíc 
-odpady            100,-Kč/měsíc
------------------------------------------------------------------------
Celkem           8 800,-Kč/měsíc

Účel výpůjčky: poskytování sociálních služeb – ambulantní a terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. 
Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Naučit děti a mládež trávit vhodně volný čas, rozhovorem, motivací, zázemím, naší podporou, rozvojem jejich schopností a dovedností, zplnomocněním klienta, umět se samostatně rozhodovat. Služba může být poskytována osobám anonymně. 

Doba výpůjčky: určitá – 5 let 

Ostatní:  vypůjčitel je povinen hradit náklady spojené s běžným udržováním tj. běžné údržby a opravy v částce do 5000,-Kč v jednotlivém případě 

Výpůjčka  nebytového prostoru  je navržena v návaznosti na věřejný účel využití uvedený výše.


Usnesení č. 566/2017 - Úprava usnesení rady č.548/2017 služ. cesta AUE

Rada města schvaluje úpravu usnesení rady města č. 548/2017 ze dne 8.6.2017 a to vypuštěním Ladislava Strádala a doplněním Mgr. Radka Scherfera.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti