ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 30.března 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 263/2017 - Prunéřov - oplocení areálu campu u koupaliště
Rada města ruší zadávací řízení na zakázku „Prunéřov - oplocení areálu campu u koupaliště“.
 

Usnesení č. 264/2017 - Kadaň - oprava komunikace a parkoviště v ul. Bystřická (návrh firem k obeslání)

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Kadaň - oprava komunikace a parkoviště v ul. Bystřická":
1.Technické služby Kadaň s.r.o., IČ 25441094, Polní 1900, 432 01 Kadaň
2.EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, Václava Majera 573, 440 01 Louny
3.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň


Usnesení č. 265/2017 - 15. Vinařské Litoměřice

Rada města schvaluje účast města Kadaně na výstavě „Vinařské Litoměřice“ ve dnech 21. 4. – 22. 4. 2017.
  

Usnesení č. 266/2017 - Žádost o použití hlučné zábavní pyrotechniky

Rada města schvaluje použití hlučné zábavní pyrotechnicky, provedení pyrotechnických efektů a ohňostroje pyrotechnických výrobků tř. III., tj. pyrotechnických výrobků ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 174/92 Sb., v rámci konání soukromé akce – svatební oslava, dne 22. 4. 2017 v Kadani a ukládá v souladu s OZV č. 4/2015 udělení výjimky.

 
Usnesení č. 267/2017 - Žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar – ZŠ, ul. Chomutovská 1683

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši 1 200,- Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka v období od 1. 4. 2017 do 30. 06. 2017 mezi WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.  a Základní školou Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov v rámci charitativního projektu „Obědy pro děti“.


Usnesení č. 268/2017 - OZV o výjimečném zkrácení doby nočního klidu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 4/2017, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.

 
Usnesení č. 269/2017 - Informace o projektové dokumentaci na vybudování "Chytrého hřiště v Kadani"

Rada města bere na vědomí informace o projektové dokumentaci na vybudování "Chytrého hřiště v Kadani" a ukládá zpracovat nový návrh projektové dokumentace na vybudování tohoto typu hřiště.
 

Usnesení č. 270/2017 - Zrušení odboru MěÚ Kadaň

Rada města schvaluje zrušení odboru školství, kultury a sportu ke dni 30. 6. 2017 z důvodu organizačních změn (sjednocení zajištění kultury ve městě).


Usnesení č. 271/2017 - Zrušení odboru MěÚ Kadaň

Rada města schvaluje navýšení počtu pracovníků  1 pracovního místa odboru vnitřních věcí - Novinář – úsek kadaňské noviny od 1.7. 2017, navýšení počtu pracovníků  1 pracovního místa odboru ekonomický – úsek školství od 1.7.2017 a navýšení počtu pracovníků  2 na 0,125 (tj. 5 hod. týdně) úvazku pracovního místa odboru tajemníka úřadu – úsek informatik od 1.7. 2017 z důvodu organizačních změn.
 

Usnesení č. 272/2017 - Zrušení odboru MěÚ Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke  s c h v á l e n í  převod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z organizace město Kadaň - městský úřad se sídlem Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1 , IČ: 00261912 – odbor školství, kultury a sportu v počtu 4 zaměstnanců na organizaci města Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace se sídlem Čechova 147, Kadaň, IČ: 75110245 od 1.7.2017, zbývající pracovněprávní vztahy pracovníků odboru školství, kultury a sportu budou převedeni na odbory městského úřadu Kadaň.


Usnesení č. 273/2017 - Zrušení odboru MěÚ Kadaň

Rada města ukládá zajistit změnu v organizačním řadě městského úřadu v souvislosti se zrušením odboru školství, kultury a sportu.

 
Usnesení č. 274/2017 - Vzdání se mandátu člena zastupitelstva

Rada města bere na vědomí převzetí vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Kadaně ve volebním období 2014 - 2018  Ing. Jana Trubirohy a u k l á d á  v souladu s  § 56) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí předat náhradníkovi z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle  § 45, odst. 5,  zákona č. 491/2001 Sb., Osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva města Kadaně.

 
Usnesení č. 275/2017 - Řešení vlhkosti na hradě v Kadani - rozpočtová změna

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu - 2. rozpočtové opatření včetně této úpravy:
+ 400 tis. na regeneraci MPZ a MPR z rezervy města


Usnesení č. 276/2017 - Dodatek rozpočtových změn

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený dodatek k 2. rozpočtovému opatření.
 
 
Usnesení č. 277/2017 - Informace k žádosti p. Andrašího o snížení pohledávky na nájemném a službách

Rada města bere na vědomí informaci o jednání s právním zástupcem p. Romana Andrašího ve věci žádosti o snížení pohledávky na nájemném a službách vůči městu Kadaň na 13%.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti