ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 26. schůze RM 23.února 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 94/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 1024/2016 a 92/2017,která trvají.


Usnesení č. 95/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informace:
- starosty města o autobusové dopravě v souvislosti s plánovanou stávkou řidičů dne 8.3. 2017
- ředitelky MěSSS Kadaň o financování sociálních služeb
- Mgr. Oršuláka o situaci v SK Kadaň - hokej z.s.


Usnesení č. 96/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města pověřuje Mgr. Oršuláka jednáním se zástupci SK Kadaň - hokej z.s. ve věci zvolení zástupce města a zástupce rodičů členů spolku do výboru SK Kadaň - hokej z.s.


Usnesení č. 97/2017 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci ve věci kruhového objezdu u průmyslové zóny Královský Vrch a ukládá požádat Krajský úřad Ústeckého kraje o změnu podmínek udržitelnosti projektu kruhového objezdu Královský Vrch.


Usnesení č. 98/2017 - Změny odpisových plánů PO

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Základní školu Kadaň, ul. Školní 1479, Kadaň.


Usnesení č. 99/2017 - Změny odpisových plánů PO

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Základní školu Kadaň, Na Podlesí 1480, Kadaň.


Usnesení č. 100/2017 - Změny odpisových plánů PO

Rada města schvaluje předložený plán odpisů na rok 2017 pro Kulturní zařízení Kadaň.


Usnesení č. 101/2017 - Rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2017

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2017 dle předloženého návrhu s úpravou - pro Kulturní zařízení Kadaň přidělit dotaci na oživení náměstí ve výši 28.500 Kč.


Usnesení č. 102/2017 - Kadaň - chodník Vinohrady

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - chodník Vinohrady“ a uzavření SoD s firmou Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5.


Usnesení č. 103/2017 - Vybudování nového chodníku podél oplocení 4.MŠ

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele  na akci  „Vybudování nového chodníku podél oplocení 4.MŠ“ a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3.


Usnesení č. 104/2017 - Kadaň - oprava cesty k zahrádkám pod vodárnou

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - oprava cesty k zahrádkám pod vodárnou“ a uzavření SoD s firmou HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 105/2017 - Kadaň - parkoviště Bystřická a oprava povrchů - 1. etapa

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - parkoviště Bystřická a oprava povrchů - 1. etapa“ a uzavření SoD s firmou BAGROS s.r.o. IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 106/2017 - Kadaň - oprava ulice Školní

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - oprava ulice Školní“ a uzavření SoD s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 107/2017 - Kadaň - vybudování nového chodníku od PČR k Shell

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - vybudování nového chodníku od PČR k Shell“ a uzavření SoD s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 108/2017 - Františkánský klášter – oprava střechy

Rada města bere na vědomí informaci, týkají se změnového listu k SoD č.13580/16  na akci „Františkánský klášter – oprava střechy“ uzavřený s firmou  PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10.


Usnesení č. 109/2017 - Kadaň – oprava koruny hradeb

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3 k SoD č. 13660/16 na akci „Kadaň – oprava koruny hradeb„ se společností  IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 110/2017 - Kadaň – obnova fasády Střelnice

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Kadaň – obnova fasády Střelnice“:

1.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – 
  Strašnice
2.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
3.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 111/2017 - Koupaliště Prunéřov - chatky

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Koupaliště Prunéřov - chatky“:
 
1.BARPEX Group s.r.o., IČ 01562690, Mečíkova 2892/12, 106 00 Praha - Záběhlice
2.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – 
   Strašnice
3.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 112/2017 - Prunéřov - oprava komunikace v chatové oblasti

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Prunéřov - oprava komunikace v chatové oblasti“: 
1.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
2.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
3.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3


Usnesení č. 113/2017 - Návrh mobiliáře do ul. Jana Švermy

Rada města bere na vědomí návrh mobiliáře do ulice Jana Švermy a ukládá zajistit stanovisko NPÚ a následné pořízení tohoto mobiliáře.


Usnesení č. 114/2017 - Žádost o projednání záměru výstavby optické sítě

Rada města projednala žádost firmy MELVI s.r.o. o projednání záměru výstavby optické sítě a ceny za věcné břemeno a ukládá odepsat na žádost v kontextu s regenerací veřejného prostranství v Úhošťanech.


Usnesení č. 115/2017 - Žádost o projednání záměru výstavby optické sítě

Rada města ukládá v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň a.s. zpracovat koncepci poskytování svých služeb v částech města Kadaně.


Usnesení č. 116/2017 - Křižovatka ul. Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje

Rada města odkládá projednání návrhu řešení křižovatky Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje a ukládá přizvat na další jednání zástupce Dopravního inspektorátu PČR Ing. Hrycha a projektanta V. Veverku.


Usnesení č. 117/2017 - Návrh odměny ředitelce MěSSS

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce MěSSS Kadaň Mgr. Lence Raadové, MBA dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 118/2017 - Změna zřizovací listiny MěSSS Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu Zřizovací listiny Městské správy sociálních služeb Kadaň.


Usnesení č. 119/2017 - Schválení organizačního řádu MěSSS Kadaň

Rada města schvaluje aktualizaci Organizačního řádu MěSSS Kadaň.


Usnesení č. 120/2017 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – KT Kadaň, a.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví města  – par. č. 85, 109/3, 110/1, 110/8, 110/9, 120/1, 131/1, 131/3,  143/1, 143/3, 144, 145/3, 158/1, 158/2 , 622/15, 622/20,  1079, 1089, 1109, 1146/3, 1315/1, 1329/1, 1370/1, 1370/2, 1370/5, 1374/2, 1400/2, 1420/1 a 1591 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 65.700,- Kč + DPH, ve prospěch Kabelové televize Kadaň, a.s. se sídlem Kpt. Jaroše 1477, Kadaň.


Usnesení č. 121/2017- Záměr – převod práv a závazků, strážiště I – BJ č. 1897/10

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ záměr obce prodat  bytovou jednotku č. 10 v čp. 1897 stojícím na par. 2953/10, příslušný podíl na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/10 zastavěné par. 2953/10 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 122/2017- Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. M230/01/10 s manž. Michalovovými dohodou ke dni 31.3.2017, bere na vědomí žádost manž. Michalovových o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 10989/10 ke stejnému datu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní dohodou.


Usnesení č. 123/2017- Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Rada města schvaluje do doby realizace  Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pronájem nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/45, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/45 v k.ú. Kadaň manželům Vaňasovým s účinností od 1.4.2017. 
Nájemní cena činí 700,- Kč měsíčně a je součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny.


Usnesení č. 124/2017- Převod práv a závazků, strážiště I – BJ č. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manželi Vaňasovými, bytem Kadaň, na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/45, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/45 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.4.2017.


Usnesení č. 125/2017- Záměr - prodej  par. č. 3513/53, ideál. 1/2  par. č. 3513/128,  ideál. 1/90 par. č. 3513/119, ideál. 1/90 par. č. 3513/125 a ideál. 1/90 par. č. 3507/4 v k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat par. č. 3513/53, ideál. 1/2  par. č. 3513/128,  ideál. 1/90 par. č. 3513/119, ideál. 1/90 par. č. 3513/125 a ideál. 1/90 par. č. 3507/4 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 126/2017- Záměr – návrh na směnu pozemků v k.ú. Prunéřov a k.ú. Místo.

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce směnit části par. č. 495/1 v k.ú. Místo z vlastnictví města Kadaně do vlastnictví soukromých osob za par. č. 1006/15 v k.ú. Prunéřov (dle GP č. 784-263/2014), par. č. 495/4 a 495/5 v k.ú. Místo (dle GP č. 417-263/2014) z vlastnictví soukromých osob do vlastnictví města Kadaně.


Usnesení č. 127/2017- Prodej  zahradní chatky  č.e. 7 stojící na par. č. 3065/17 o vým. 18 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej zahradní chatky  č.e. 7 stojící na par. č. 3065/17 o vým. 18 m2 v k.ú. Kadaň p. Pixovi, za dohodnutou kupní cenu 11.700,- Kč.


Usnesení č. 128/2017- Prodej  zahradní chatky  č.e. 26 stojící na par. č. 3067o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej zahradní chatky  č.e. 26 stojící na par. č. 3067o vým. 17 m2 v k.ú. Kadaň manž. Grunclovým za dohodnutou kupní cenu 6.160,- Kč.


Usnesení č. 129/2017- Prodej  zahradní chatky  č.e. 1322 stojící na par. č. 3106/46 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej zahradní chatky  č.e. 1322 stojící na par. č. 3106/46 o vým. 12 m2 v k.ú. Kadaň  p. Říhovi za dohodnutou kupní cenu 15.800,- Kč.


Usnesení č. 130/2017- Prodej  zahradní chatky  č.e. 1337 stojící na par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej ideální 1/2 zahradní chatky  č.e. 1337 stojící na par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň pí Ryčlové a ideální 1/2  zahradní chatky  č.e. 1337 stojící na par. č. 3120 o vým. 33 m2 v k.ú. Kadaň p. Jarošovi za dohodnutou kupní cenu 27.500,- Kč.


Usnesení č. 131/2017- Prodej  zahradní chatky  č.e. 1323 stojící na par. č. 3126 o vým. 21 m2 v k.ú. Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej zahradní chatky  č.e. 1323 stojící na par. č. 3126 o vým. 21 m2 v k.ú. Kadaň manž. Tattermuschovým za dohodnutou kupní cenu 19.950,- Kč.


Usnesení č. 132/2017 - Výběrové řízení – pronájem rekreačního areálu prunéřovského koupaliště

Rada města bere na vědomí informaci, že se výběrového řízení na pronájem prunéřovského koupaliště zúčastnili dva zájemci, z přihlášených zájemců nebyl vybrán žádný.


Usnesení č. 133/2017 - Výběrové řízení – pronájem rekreačního areálu prunéřovského koupaliště

Rada města schvaluje jako provozovatele rekreačního areálu prunéřovského koupaliště příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení Kadaň s tím, že na nemovité a movité věci v majetku města bude uzavřena smlouva o výpůjčce a to s účinností od 1.3.2017.


Usnesení č. 134/2017 - Záměr - prodej části par.č. 3460/155 o vým. 50 m2 v k.ú. Kadaň, ul. Javorová

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení zveřejnit  záměr obce  prodat část  par.č.  3460/155 v k.ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej).


Usnesení č. 135/2017- Strážiště I - BJ -  úprava smlouvy č. 3210/N/99 (u  bud. kupujícího - doplnění o syna – podíl ideál. 1/2)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravu  smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3210/N/99 uzavřené dne 06.09.2000 mezi Městem Kadaň a pí Farbárovou, bytem Kadaň na BJ formou uzavření dodatku č.1 ke smlouvě ( změna budoucího kupujícího spočívající v rozšíření budoucího kupujícího  o syna p. Farbára, bytem Kadaň v podílu ideál. 1/2   na základě žádosti budoucího kupujícího - matky).


Usnesení č. 136/2017- Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 12461/13 dohodou k 28.02.2017

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 12461/13  na pronájem části par. č. 3127/43 o vým. 200 m2 v k.ú. Kadaň s pí Lalíkovou.


Usnesení č. 137/2017- Žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 12464/13 dohodou k 28.02.2017

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 12464/13  na pronájem části par. č. 3127/43 o vým. 200 m2 v k.ú. Kadaň s manž. Mikoláškovými dohodou ke dni 28.02.2017.


Usnesení č. 138/2017- Předkupní právo města k p.č. 147/10 k.ú. Prunéřov (ČR –ÚZSVM)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení zrušení předkupního práva města k p.č. 147/10 v k.ú. Prunéřov na základě žádosti ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.


Usnesení č. 139/2017- Záměr - Prodej p.č. 901/1 k.ú. Kadaň

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat část p.č. 901/1 o výměře 64 m2 (dle GP č. 2628-98/2015  již  p.č. 901/5 o výměře 64 m2 v k.ú. Kadaň)


Usnesení č. 140/2017- Záměr - Prodej p.č. 106/350,106/352,106/355, 106/356 k.ú. Prunéřov

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat p.č. 106/350 o výměře 142 m2, 106/352 o výměře 60 m2, 106/355 o výměře 1144 m2, 106/356 o výměře 2294 v k.ú. Prunéřov. Výše uvedené pozemky jsou v současné době pronajímány na základě nájemní smlouvy č. 12394/13 ze dne 1.11.2009.


Usnesení č. 141/2017 - Záměr – prodloužení nájemní smlouvy č.11887/12 (Kanalizace a ČOV Úhošťany)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodloužit stávající nájemní smlouvu č. 11887/12 uzavřenou dne 26.6.2012 na pronájem vodního díla: „Kadaň – Úhošťany, Kanalizace a ČOV Úhošťany“ k.ú. Úhošťany  - za účelem jeho provozování pro veřejnou potřebu. Doba nájmu prodloužena o 5 let (tj. do 30.4.2022).


Usnesení č. 142/2017 - Záměr – prodloužení nájemní smlouvy č.11887/12 (Kanalizace a ČOV Úhošťany)

Rada města ukládá odboru výstavby připravit podklady pro navržené opravy ČOV Úhošťany v k.ú. Úhošťany včetně návrhu na rozpočtové změny.


Usnesení č. 143/2017- Výpůjčka p.č. 2229/6, 2229/2, 2229/7 k.ú. Kadaň – SZK, p.o.

Rada města schvaluje vyjmutí p.č. 2229/6 a p.č. 2229/7 v k.ú. Kadaň z nájemní smlouvy č. 6011/N/04 uzavřené mezi městem Kadaň a Nohejbalovým klubem Kadaň, Chomutovská 1621, Kadaň a to formou dodatku č. 6. Pozemky dle nového mapování nejsou součástí areálu klubu.


Usnesení č.144/2017- Výpůjčka p.č. 2229/6, 2229/2, 2229/7 k.ú. Kadaň – SZK, p.o.

Rada města schvaluje vyjmutí p.č. p.č. 2229/2 v k.ú. Kadaň ze smlouvy o výpůjčce č. 12707/14 uzavřené mezi městem Kadaň a Nohejbalovým klubem Kadaň, Chomutovská 1621, Kadaň a to formou dodatku č. 1. Pozemek dle nového mapování není součástí areálu klubu.


Usnesení č. 145/2017- Výpůjčka p.č. 2229/6, 2229/2, 2229/7 k.ú. Kadaň – SZK, p.o.

Rada města schvaluje rozšíření stávající smlouvy o vypůjčce č. 13813/16 uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací, U Stadionu 2028, Kadaň o výpůjčku p.č. 2229/6 o výměře 40 m2, p.č. 2229/7 o výměře 50 m2 v k.ú. Kadaň a reklamního sloupu inv.č.  3-3090  - formou dodatku č. 2.


Usnesení č. 146/2017- Výpůjčka p.č. 2229/6, 2229/2, 2229/7 k.ú. Kadaň – SZK, p.o.

Rada města schvaluje rozšíření stávající smlouvy o vypůjčce č. 13814/16 (smlouva s omezujícími podmínkami stanovenými ČR-ÚZSVM) uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň, příspěvkovou organizací, U Stadionu 2028, Kadaň o výpůjčku p.č. 2229/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Kadaň - formou dodatku č. 1.


Usnesení č. 147/2017- Získání p.č. 406/2 a 406/3 v k.ú. Úhošťany od SPÚ – ČR

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města převod p.č. 406/2 a p.č. 406/3 v k.ú. Úhošťany z vlastnictví SPÚ – ČR do vlastnictví města.


Usnesení č. 148/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou-č.p.

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Čechlovským z důvodu existence dluhu vůči městu.


Usnesení č. 149/2017 - Přidělení bytu v Prunéřově se sníženou kvalitou, s jistotou-č.p.

Rada města neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s pí Urbanovou.


Usnesení č. 150/2017- Přidělení bytu v Prunéřově, vstupní bydlení-č.p.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově v Prunéřově s pí Mikovou.


Usnesení č. 151/2017 - Přidělení bytu zvláštního určení v DPS

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Věžní v Kadani s pí Knall.


Usnesení č. 152/2017 - Přidělení sociálního bytu

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově ul. Golovinova v Kadani s Hřavovou.


Usnesení č. 153/2017- Prodloužení nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 154/2017- Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 28. 02. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově ul. Golovinova  v Kadani s p. Žemličkou.


Usnesení č. 155/2017- Dohoda o ukončení nájmu bytu

Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu k 28. 02. 2017 na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově, ul. Jitřní v Kadani s pí Kociánovou.


Usnesení č. 156/2017 - Výpověď z nájmu bytu

Rada města neschvaluje výpověď z nájmu bytu ul. Golovinova v Kadani o velikosti 1+2 s pí Hájkovou z důvodu zaplacení dlužné částky do předepsaného termínu.


Usnesení č. 157/2017 - Výpověď z nájmu bytu

Rada města neschvaluje výpověď z nájmu bytu ul. Golovinova v Kadani o velikosti 1+2 s pí Pechočovou z důvodu zaplacení dlužné částky do předepsaného termínu.


Usnesení č. 158/2017 - Výpověď z nájmu bytu-č.p.1351/004

Rada města neschvaluje výpověď z nájmu bytu ul. Golovinova v Kadani o velikosti 1+0 s p. Kosem z důvodu zaplacení dlužné částky do předepsaného termínu.


Usnesení č. 159/2017- Výpověď z nájmu bytu

Rada města schvaluje výpověď z nájmu bytu ul. Golovinova v Kadani o velikosti 1+0 s p. Glaserem.
Usnesení č. 160/2017 - Zpráva o hospodaření s městskými byty k 31.12.2016

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o hospodaření s městskými byty k 31.12.2016.


Usnesení č. 161/2017- Zpráva o užívání startovacích bytů

Rada města bere na vědomí předloženou Zprávu o užívání startovacích bytů.


Usnesení č. 162/2017 - Žádost o snížení pohledávky na nájemném a službách

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit snížení závazku vůči městu Kadaň na 13% na základě žádosti pana Romana Andrašího a ukládá projednat s žadatelem další postup.


Usnesení č. 163/2017- Zpráva o výpovědi z nájmu bytu

Rada města bere na vědomí zprávu, že po převzetí výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní lhůty, pan Pražák byt vrátil vyklizený dne 8.2.2017.


Usnesení č. 164/2017 - Pobočka městské knihovny a NZDM - harmonogram

Rada města schvaluje předložený harmonogram stěhování pobočky Městské knihovny Kadaň do prostor 1. NP budovy v Golovinově ul. 1340, zřízení Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v 1. NP budovy v Husově ul. 1667 vč. nákladů a ukládá připravit rozpočtovou změnu.


Usnesení č. 165/2017 - Oprava opěrné zdi u rodinného domu ul. Na Strážišti č. p. 1863, Kadaň

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci zakázky: „Oprava opěrné zdi u rodinného domu ul. Na Strážišti č. p. 1863, Kadaň“:
1. Bauvant s.r.o., Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 
2. FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
3. Jan Perout - HP STAV, Zahradní 41, 431 63 Perštejn
4. PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha
5. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3
6. IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň
a ukládá pořídit kontrolní rozpočet ve spolupráci s odborem výstavby.Usnesení č. 166/2017 - Oprava střechy bytového domu ul. Ječná č. p. 1698, Kadaň

Rada města revokuje usnesení č. 975/2016 "Oprava střešní krytiny BD ul. Ječná č. p. 1698, Kadaň" - výběr zhotovitele: PETROM STAVBY, s.r.o.


Usnesení č. 167/2017 - Oprava střechy bytového domu ul. Ječná č. p. 1698, Kadaň

Rada města revokuje usnesení č. 976/2016 "Oprava střešní krytiny BD ul. Ječná č. p. 1698, Kadaň" - změna termínu realizace zakázky: březen - duben 2017.


Usnesení č. 168/2017 - Oprava střechy bytového domu ul. Ječná č. p. 1698, Kadaň

Rada města ukládá zpracovat nové posouzení na realizaci zakázky: "Oprava střešní krytiny ul. Ječná č.p. 1698, Kadaň".


Usnesení č. 169/2017 - Jmenování konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa (MŠ, Na Podlesí 1481)

Rada města jmenuje konkurzní komisi pro obsazení funkce vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu tajemníka konkurzní komise:
PaedDr. Jiří Kulhánek     zástupce zřizovatele 
Mgr. Zdeněk Hosman     zástupce zřizovatele
Bc. Pavla Pospíšilová     samostatná referentka oddělení organizací a koncepcí odboru 
                                       školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého 
                                       kraje
Mgr. Martina Hrdá          školní inspektorka, Česká školní inspekce, pracoviště Louny
Mgr. Erika Zelenková     odborník v oblasti organizace a řízení podle druhu a typu školy
Alena Tikovská              zástupce pedagogických pracovníků Mateřské školy, Na Podlesí 
                                      1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace


Usnesení č. 170/2017 - Jmenování předsedy konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky  (MŠ, Na Podlesí 1481)

Rada města jmenuje předsedu konkurzní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace PaedDr. Jiřího Kulhánka.


Usnesení č. 171/2017 - Vnitřní platový předpis (ředitelé škol a školských zařízení Kadaň)

Rada města schvaluje předložený Vnitřní platový předpis pro stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Kadaň s účinností od 1. 3. 2017.


Usnesení č. 172/2017 - Žádost o souhlas s realizací projektu OP VVV – Vzdělávejme a pomáhejme (ZŠ a MŠ při nemocnici)

Rada města schvaluje realizaci projektu OP VVV - výzva č. 02_16_022  Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. „Vzdělávejme a pomáhejme“ na Základní škole a mateřské škole při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289, okr. Chomutov.


Usnesení č. 173/2017 - Oprava omítek v Galerii Josefa Lieslera - výběr zhotovitele (KZK, p.o.)

Rada města bere na vědomí rozhodnutí hodnotící komise o výběru zhotovitele na akci „Oprava omítek v Galerii Josefa Lieslera“ – IMP-EKS spol. s r. o., Ladislav Strádal, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň (IČ 25024230).


Usnesení č. 174/2017 - Vnitřní pravidla pro stanovení odměny (ředitel KZK, p.o.)

Rada města schvaluje předložená Vnitřní pravidla pro stanovení odměny řediteli KZK, p.o.


Usnesení č. 175/2017 - Odměna ředitelce Kulturního zařízení Kadaň, p. o.

Rada města schvaluje navrženou odměnu Mgr. Tereze Gvoždiákové, ředitelce Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace za 2. pololetí r. 2016 dle předloženého návrhu.


Usnesení č. 176/2017 - Vnitřní pravidla pro stanovení odměny (ředitel SZK, p.o.)

Rada města schvaluje předložená Vnitřní pravidla pro stanovení odměny řediteli SZK, p.o.


Usnesení č. 177/2017 - Územní studie parku Rooseveltovy sady v Kadani (Geologicko-hydrologický průzkum a Geodetické zaměření) – uzavření dodatku č.1  k SoD 13828/16

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 13828/16 s firmou Nemeton realizace spol. s.r.o., Horní Hbity 21, Jablonná 262 63, IČO 24684724 na akci „Územní studie parku Rooseveltovy sady v Kadani (Geologicko-hydrologický průzkum a Geodetické zaměření)“.


Usnesení č. 178/2017 - Návrh na vyřazení majetku z evidence

Rada města schvaluje vyřazení majetku z majetkové evidence města uvedeného v příloze.


Usnesení č. 179/2017 - Inventarizace 2016

Rada města bere na vědomí výsledky inventarizace nepeněžního majetku města za rok 2016 zachycené v bilanční tabulce a závěrečné zprávě.


Usnesení č. 180/2017 - Přijetí věcného daru

Rada města schvaluje přijetí věcného daru zahradní traktor Stiga ESTATE 6102 HW od pana Křivdy.


Usnesení č. 181/2017 - Nabídka spol. SPEL, a.s.

Rada města projednala nabídku firmy SPEL, a.s., Divize Engineering, Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V na rozšíření možností způsobu platby parkovného ve městě a nabídku firmy neschvaluje.


Usnesení č. 182/2017 - Žádost o připojení se k mezinár. kampani "Vlajka pro Tibet"

Rada města schvaluje připojení města Kadaně k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky na budově MěÚ Kadaň,Mírové náměstí č.p.1 dne 10.3. 2017


Usnesení č. 183/2017 - Smlouva o členství JPO

Rada města schvaluje předložený vzor smlouvy o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce.


Usnesení č. 184/2017 - Zřízení osadního výboru Úhošťany

Rada města bere na vědomí předloženou žádost o zřízení Osadního výboru Úhošťany, konstatuje, že nedošlo k naplnění podmínek vzešlých z jednání Zastupitelstva města Kadaně, které se konalo dne 15. 12. 2016 za účasti žadatelů a pověřuje Mgr. Hakla k jednání se zástupcem žadatelů p. Pavlem Baránkem.


Usnesení č. 185/2017 - Doplnění organizačního řádu MěÚ Kadaň

Rada města schvaluje doplnění organizačního řádu MěÚ Kadaň a to:
Rada města schvaluje doplnění organizačního řádu MěÚ Kadaň a to:
1) Směrnice o oběhu účetních dokladů o bod 2.11. Prodej majetku a oceňování majetku 
určeného k prodeji reálnou hodnotou.
2) Náplně činnosti jednotlivých odborů vypuštěni z odboru životního prostředí v úseku 
zemědělství vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů pro fyzické a právnické osoby dopsání do náplně odboru obecní živnostenský úřadu vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů pro fyzické a právnické osoby.
3) Náplně činnosti jednotlivých odborů doplnění odboru školství, kultury a sportu - zpracovává 
podklady pro registr osob - evidence příspěvkových organizací a předává odboru obecní živnostenský úřad.
4) Náplně činnosti jednotlivých odborů obecní živnostenský úřad vede registr osob - evidence 
příspěvkových organizací.


Usnesení č. 186/2017 - Navýšení počtu zaměstnanců VPP

Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o 4 pracovníky VPP  prevence kriminality od 1.3. 2017 do 31.8. 2017, o 22 pracovníků VPP – uklízeč veřejných prostranství od 1. 3. 2017 do 31.8 2017.


Usnesení č. 187/2017 - Studijní zahraniční cesta se SD, a.s. - Maďarsko

Rada města schvaluje účast zástupců města Ing. Zdeňka Vaška a Mgr. Stanislava Hakla na studijní zahraniční cestě přes Slovensko do Maďarska pořádané Severočeskými doly, a.s., ve dnech 9. - 12. 5. 2017.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti