ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 9.února 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 77/2017 - Žádost o poskytnutí individuální dotace pro SK Kadaň – hokej, z.s. na energie

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace ve výši 138.000,- Kč pro SK Kadaň - hokej, z.s. na spotřebu elektrické energie za 12/2016 placenou v lednu 2017 včetně předložené smlouvy.

Usnesení č. 78/2017 - origowatch.co.uk Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Český svaz včelařů na nákup vyvíječe aerosolu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000,- Kč pro Český svaz včelařů na nákup vyvíječe aerosolu včetně předložené smlouvy.

Usnesení č. 79/2017 - Smlouva o poskytnutí dotace pro Destinační agenturu Dolní Poohří, o.p.s.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města ve výši 200.000 Kč pro Destinační agenturu Dolní Poohří, o.p.s. v souladu s usnesením zastupitelstva č. 157/2016 ze dne 15. 12. 2016.

Usnesení č. 80/2017 - Doplňující info. k pozemkům ul. Věžní - p.č. 2419,2421,2422,2425 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí informace uvedené k p.č. 2419, 2421, 2422, 2425 v k.ú. Kadaň v areálu Domova pro seniory a ukládá místostarostovi města vést jednání s Konventem sester alžbětinek v Praze ve věci pronájmu p.č. 2419, 2421,2425, případně možného prodeje p.č. 2425 v k.ú. Kadaň.

Usnesení č. 81/2017 - Hrad č.p. 134 a 567 v Kadani - odstranění vlhkosti v prostorách galerie a muzea - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje zhotovitele díla "Hrad č. p. 134 a 567 v Kadani - odstranění vlhkosti v prostorách galerie a muzea" a uzavření smlouvy o dílo s J.. Peroutem, Zahradní 41, 431 63 Perštejn, IČ: 87647249.

Usnesení č. 82/2017 - Dohoda o vytvoření společného školského obvodu - ZŠ ul. Školní1479 a MŠ ul. Školní 1479, Kadaň

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předloženou Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov a Mateřské školy, Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace uzavřenou mezi městem Kadaň a obcí Rokle.

Usnesení č. 83/2017 – OZV č. 1/2017 o stanovení školských obvodů MŠ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Kadaň.

Usnesení č. 84/2017 - OZV č. 2/2017 o stanovení školských obvodů ZŠ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kadaň.

Usnesení č. 85/2017 - repswatch.com Oznámení o změně závazných ukazatelů rozpočtu MěSSS Kadaň

Rada města bere na vědomí informaci o změně závazných ukazatelů MěSSS Kadaň za rok 2016.

Usnesení č. 86/2017 - Komunitní plán sociálních služeb 2017 - 2020

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Komunitní plán sociálních, souvisejících a prorodinných služeb na roky 2017 - 2020 pro města Kadaň, Klášterec nad Ohří a Vejprty.


Usnesení č. 87/2017 - Odvolání členů finančního výboru - Jan Zach, Marcela Šilhanová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolání členů finančního výboru Jana Zacha a Marcely Šilhanové ke dni 10. 2. 2017 na vlastní žádost.

Usnesení č. 88/2017 - Odvolání členů finančního výboru - Jan Zach, Marcela Šilhanová

Rada města doporučuje zastupitelstvu města města jmenovat členku finančního výboru pí Veroniku Lukešovou ke dni 11. 2. 2017 pro volební období 2014 – 2018.

Usnesení č. 89/2017 - Služební cesta PaedDr. Jiří Kulhánek

Rada města schvaluje účast PaedDr. Jiřího Kulhánka na zahraniční studijní cestě Maďarsko, Rakousko, ve dnech 20.5. - 27. 5. 2017, pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Usnesení č. 90/2017 - Úprava zadávacích podmínek - "Kadaň -vybudování nového chodníku od PČR k Shell"

Rada města bere na vědomí informaci o chybě projektanta v položkovém rozpočtu na zakázku "Kadaň - vybudování nového chodníku od PČR k Shell" a u k l á d á upravit zadávací podmínky soutěže.

Usnesení č. 91/2017 - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Chytré hřiště v Kadani“

Rada města ruší veřejnou zakázku „Chytré hřiště v Kadani“ na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S0734/2016/VZ-04395/2017/543/MŠl.

Usnesení č. 92/2017 - Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky „Chytré hřiště v Kadani“

Rada města ukládá zpracovat novou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Chytré hřiště v Kadani".

Usnesení č. 93/2017 - Doplnění 1. rozpočtového opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města doplnění 1. rozpočtového opatření v kapitole „Odbor školství, kultury a sportu“ – navýšení řádku „kulturní akce“ na 150 tis. Kč z rezervy.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti