ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Investiční výstavba 2017


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Investiční výstavba k 31. 5. 2017


Veřejné prostranství Úhošťany – v současné době MgA arch. Michal Fišer zpracovává dokumentaci na první dvě etapy realizace, ENPRO ENERGO zpracovává pro město dokumentaci na řešení veřejného osvětlení a zároveň proč ČEZ zpracovává uložení nadzemního vedení rozvodů NN do země. SVS má na letošní rok v investicích posílení tlaku vodu v Úhošťanech, odbor výstavby tlačí na SčVaK ohledně realizace v co nejkratší době.


Urbanistická studie sídliště Na Podlesí – arch. Maninová představila na veřejném projednání vizi využití veřejných prostor na sídlišti a navrhla různé nápady. Zároveň došlo ke sběru podnětů od občanů, kteří se veřejného projednání zúčastnili. V současné době také probíhá internetová anketa. Na základě těchto podnětů a dalších podkladů arch. Maninová předstoupí v polovině září s další fází studie před obyvatele sídliště.


Chodníky a komunikace


• Oprava ulice školní – Kompletní rekonstrukce povrchů a rozšíření komunikace pro parkování osobních automobilů, zúžení chodníku na straně u zemědělské školy. Během realizace bude v koordinaci provedena výměna STL a NTL plynovodu společností Innogy a.s. – společnost Innogy nedodržela termín realizace akce. Zhotovitel předložil dodatek na posunutí doby realizace.
• Švermova ulice – Před výstavbou byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu, oprava kanalizace a částečná oprava přípojek plynu. Na jaře 2017 byla na základě požadavku Innogy a.s. (RWE) provedena výměna zbytku plynovodu v ulici vč. přípojek a proběhla pokládka optického kabelu KT Kadaň. Akce je před dokončením, do 30.6.2017.
• Křižovatka Kpt. Jaroše, Poštovní a 1. máje – Původní návrh OK byl zrušen. Projektant navrhl tři varianty řešení křižovatky bez OK. Na základě stanoviska DI Policie ČR Rada města rozhodla o realizaci křižovatky s odbočovacími pruhy. V současné době probíhá soutěž na zhotovitele. Akce bude koordinována s rekonstrukcí ul. Školní, neboť je jedná o jediné dva výjezdy ze sídliště.
• Oprava komunikace ul. Pionýrů – oprava asfaltových povrchů v ul. Pionýrů před rodinnými domy. Vybraný zhotovitel provede stavbu v červnu 2017.
• Cesta k zahrádkám pod vodárnou – pokládka zatravňovacích tvárnic pro vytvoření pojízdné plochy pro OA se zachováním odtokových poměrů dešťových vod. Akce je dokončena.
• Oprava komunikace ul. Chomutovská  - kompletní rekonstrukce povrchu silnice v ul. Chomutovská od budovy TH po krajskou komunikaci (odbočka k zahrádkám a garážím). Během realizace bude z podkladních vrstev odtěžena žulová dlažba a uložena na dvoře TS pro další využití ve městě. Vybrán zhotovitel, realizace bude probíhat přes letní prázdniny.
• Chodník od PČR po ČS Shell – chodník za svodidly po pravé straně směrem od budovy Policie ČR v místech již vyšlapané cesty. Součástí je i opěrná zeď pro stabilizaci svahu a možnosti chodník vybudovat. Akce je v realizaci.
• Komunikace u chatek v Prunéřově – oprava stávající komunikace asfaltem, která se vlivem dešťů splavuje. Akce je dokončena.
• Parkoviště u garáží ul. Bystřická – vybudování nových parkovacích míst u vjezdu ke garážím a zpevnění komunikace. Celkem vznikne 14 parkovacích míst. Akce dokončena.
• Oprava chodníku od Kauflandu po OK Chomutovská – rekonstrukce asfaltového povrchu po pravé straně chodníku směrem od Kauflandu po OK Chomutovská. Akce je v realizaci.     
• Chodník u 4. MŠ – vybudování chodníku za 4. MŠ pro přístup dětí na 2. ZŠ z odstavného parkoviště. Akce dokončena. Na rámec akce bude opraveno přilehlé schodiště.
• Parkoviště strážiště – rozšíření kapacity stávajícího parkoviště mezi Strážištěm II a Strážištěm III. Celkem dojde k rozšíření kapacity o cca 24 míst. V současné době probíhají správní řízení. Realizace proběhne na podzim 2017
• Chodník Vinohrady – vybudování nového chodníku, který propojí obytnou zónu s průmyslovou zónou. Akce v realizaci.
• Rozšíření parkoviště ul. Bystřická – rozšíření šikmých parkovacích stání u podjezdu v ul. Bystřická a oprava povrchu komunikace. Akce v realizaci.
• Oprava cest k zahrádkám Astra – oprava příjezdové cestky k zahrádkám pomocí zatravňovacích tvárnit se zachováním odtokových poměrů dešťových vod. Akce se připravuje.
• Odvodňovací práh u vrátnice NsP – oprava dožilého odvodňovacího prahu před vrátnicí NsP. Akce dokončena.
• Chodník v ul. Nerudova – Nový chodník, který má zajistit bezpečnost chodců a zejména dětí při opouštění obytné zóny v ul. Nerudova. Akce je v realizaci.

Parkány – zadána projektová dokumentace na základě studie. Jedná se o dvě etapy, první část je od Barbakánu po hrad a druhá část od hradu po Střelnici. Zároveň byl firmě MURUS zadán projekt pro opravu a zajištění hradeb na základě předchozí havárie u střelecké bašty

Školství – údržba (u všech akcí vybrán zhotovitel, realizace přes letní prázdniny)


3. MŠ  - rekonstrukce kuchyně vč. vybavení. 
4. MŠ  - výměna výtahu, rekonstrukce sociálního zařízení ve 2. a 3. třídě
6. MŠ – výměna výtahů
9. MŠ – oprava pískoviště
2. ZŠ – oprava okapních žlabů na budově jídelny s družinou
5. ZŠ – oprava vstupního schodiště a oprava chodníku k tělocvičně
DDM Šuplík – zateplení objektu

Kultura, památky 

• Fresky Františkán – V současné době pokračují restaurátorské práce v chodbě II NP a dvojcely. 
•Střecha Františkán – probíhá rekonstrukce střechy v nezbytném rozsahu, posílení krovů a oprava oplechování. Akce dokončena.
• Oprava fasády Střelnice – dle odborného posudku je nutná oprava fasády Střelnice kvůli vlhkosti na zateplené straně objektu (západní). Akce je v realizaci. 
• Úpravy interiéru čp. 1340 – Knihova – úpravy interiéru pro potřeby budoucí knihovny. Akce bude realizována přes letní prázdniny.

Budovy města

• VO  investice  - Rekonstrukce a doplnění VO po cestě do Kadaňské jeseně. Akce dokončena. Pokračování výměny svítidel ul. Chomutovská a Na Průtahu
• Koupaliště Prunéřov – v kempu budou vyměněny 2 chatky za nové. Akce dokončena. Kemp by osazen plašiči divoké zvěře a podél příjezdové cesty vybudován nový plot s bránou.
• Komunikace hřbitov – výměna dožilého asfaltového povrchu za mlatový na hlavní komunikaci na hřbitově. Vybrán zhotovitel, probíhá příprava pro realizaci akce.

Sportoviště 

• Pozemní hokej – akce v realizaci
• Hokejbalové hřiště – akce v realizaci
• Skatepark – probíhá soutěž na zhotovitele, následně proběhne realizace rozdělená do dvou let. Předpoklad dokončení 06/2018.

Cyklostezky
• Cyklostezka Prunéřov – Černovice – Proběhla soutěž na zhotovitele, kdy se vítězem stala firma HERKUL a.s. iROP kontroloval soutěž, čímž došlo ke zdržení oproti původním předpokladům a k podpisu smlouvy došlo až 29. 5. 2017. Zhotovitel ihned převzal staveniště a nastoupil k realizaci akce. Předpokládá se prodloužení termínu realizace do jarních měsíců roku 2018. Část v katastru města Kadaň bude dokončena letos.
Vypracoval: Jan Šerák 31.5. 2017

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti