ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Řádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Usnesení č. 154/2016 – smlouva o poskytnutí dotace na bezbariérový vstup pro Nemocnici Kadaň, s.r.o.
Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 16/2016 na vybudování bezbariérového vstupu výši 350.000,- Kč pro Nemocnici Kadaň, s.r.o.

Usnesení č. 155/2016 – smlouva o poskytnutí dotace na činnost SK Kadaň, a.s. pro rok 2017   
Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2017 pro Sportovní klub Kadaň, a.s.

Usnesení č. 156/2016 – rozpočtové změny – 5. rozpočtové opatření   
Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    rozpočtové změny – 5. rozpočtové opatření v předloženém znění. 

5. rozpočtové opatření k 15. 12. 2016

(v tis. Kč)

 

rozpočet

změna

upravený

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

 

 

 

 

Daňové

 

 

 

odvod z loterií

700,00

255,00

955,00

odvod z VHP a jiných technických zařízení

380,00

68,00

448,00

 

 

 

 

Nedaňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

BESIP

55,73

9,60

65,33

ostatní příjmy

461,18

240,00

701,18

Ticketportál

520,00

100,00

620,00

 

 

 

 

dary

 

 

 

neinvestiční

100,00

60,00

160,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

Odborný lesní hospodář - KÚ

54,04

54,60

108,64

Výsadba min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin - KÚ

12,60

88,35

100,95

Program regenerace MPR a MPZ - MK

0,00

970,00

970,00

volby do zastupitelstva kraje

0,00

352,00

352,00

mzdy Úřad práce

3 000,00

1 500,00

4 500,00

dotace na sociální služby - KÚ

5 139,90

3 977,80

9 117,70

pěstounská péče

2 684,00

56,00

2 740,00

 

 

 

 

Kapitálové

 

 

 

prodej nemovitostí

1 600,00

11 178,76

12 778,76

Strážiště II.

2 500,00

-406,71

2 093,29

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

úroky z bankovních účtů

50,00

-30,00

20,00

příjmy z úhrad dobývacího prostoru

161,55

58,12

219,67

pojistné plnění

206,59

42,47

249,06

Celkem příjmy

341 337,84

18 573,99

359 911,83

Financování

 

 

 

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

348,76

229,58

578,34

Celkem financování

129 117,76

229,58

129 347,34

Celkem příjmy + financování

470 455,60

18 803,57

489 259,17

Výdaje

 

 

 

 

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

mzdy Úřad práce

3 000,00

1 500,00

4 500,00

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

knihy, tisk

85,00

-10,00

75,00

drobný hmotný majetek

800,00

60,00

860,00

pohonné hmoty

250,00

-80,00

170,00

školení a vzdělávání

300,00

-30,00

270,00

cestovné

150,00

-30,00

120,00

poštovné

400,00

-100,00

300,00

telekomunikace a radiokomunikace

400,00

-60,00

340,00

poradenské a právní služby

580,00

-60,00

520,00

nákup služeb

2 834,00

130,00

2 964,00

opravy a údržba

600,00

170,00

770,00

údržba budov do 300 tis. Kč + revize

250,00

200,00

450,00

nákup materiálu

1 250,00

-110,00

1 140,00

programové vybavení

250,00

100,00

350,00

pohoštění

200,00

30,00

230,00

GIS

200,00

-25,00

175,00

SPOZ

70,00

5,00

75,00

volby do zastupitelstva kraje

0,00

352,00

352,00

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

programové vybavení

100,00

-100,00

0,00

stroje, přístroje a zařízení

144,00

-70,00

74,00

dopravní prostředky

650,00

-20,00

630,00

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

4 289,87

53,00

4 342,87

Odborný lesní hospodář - dotace KÚ

54,04

54,60

108,64

Výsadba min.podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ

12,60

88,35

100,95

odpadové hospodářství

396,28

-45,00

351,28

TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO

1 423,67

45,00

1 468,67

likvidace závadného stavu Kovářská

0,00

1 083,95

1 083,95

výsadba stromů Husova ulice - příspěvek ČEZ

0,00

60,00

60,00

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

BESIP

194,79

7,93

202,72

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

regenerace MPR a MPZ

2 540,00

-400,00

2 140,00

regenerace MPR a MPZ - dotace MK

0,00

400,00

400,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

oprava střechy radnice

2 493,00

-570,00

1 923,00

oprava střechy radnice - dotace MK - Program regenerace MPR a MPZ

0,00

570,00

570,00

 

 

 

 

Odbor školství, kultury a sportu

 

 

 

Ticketportal

500,00

100,00

600,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

činnost odboru a ostatní služby

425,00

290,00

715,00

pěstounská péče

5 027,67

56,00

5 083,67

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

pohonné hmoty

320,00

-50,00

270,00

prádlo, oděv, obuv

160,00

91,00

251,00

cestovné

18,00

5,00

23,00

opravy a údržování

704,00

100,00

804,00

školení a vzdělávání

160,00

20,00

180,00

odtahy vozidel

50,00

-20,00

30,00

stroje, přístroje a zařízení

270,00

-146,00

124,00

 

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

drobný hmotný majetek

557,60

65,60

623,20

ochranné pomůcky

140,00

9,00

149,00

telekomunikace

35,00

-9,00

26,00

pohonné hmoty

140,00

-32,00

108,00

opravy a udržování

150,00

5,93

155,93

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

provoz

5 600,00

800,00

6 400,00

dotace na sociální služby - KÚ

5 139,90

3 977,80

9 117,70

 

 

 

 

Kulturní zařízení Kadaň

 

 

 

investiční dotace na zabezpečení kláštera - MK

980,00

-980,00

0,00

 

 

 

 

DDM

 

 

 

provoz

1 480,00

8,00

1 488,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

Nemocnice Kadan s.r.o. - bezbariérový vstup

0,00

350,00

350,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

4 124,49

31,67

4 156,16

nájemné

200,00

-100,00

100,00

daň z nabytí nemovitých věcí

100,00

440,00

540,00

udržitelnost cyklostezka Prunéřov

410,00

-30,00

380,00

udržitelnost cyklostezka Želina

110,00

30,00

140,00

rezerva

10 426,66

10 590,74

21 017,40

Celkem výdaje

470 455,60

18 803,57

489 259,17
Usnesení č. 157/2016 – návrh rozpočtu na rok 2017

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    předložený rozpočet na rok 2017.  


Usnesení č. 158/2016 – rozpočtový výhled na roky 2018 - 2019  

Zastupitelstvo města    b e r e   n a   v ě d o m í    předložený rozpočtový výhled na rok 2018 – 2019.

Usnesení č. 159/2016 – odpis pohledávek  

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    odpis pohledávek města v celkové výši 
15.002,- Kč. 

Usnesení č. 160/2016 – OZV č. 7/2016 o místním poplatku za odpady           

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e   vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 7/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  


Usnesení č. 161/2016 – žádost o poskytnutí individuální dotace – Světlo Kadaň, z.s.   

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    přiznání individuální dotace, ve výši 68.300,- Kč, zapsanému spolku Světlo Kadaň na aktivitu „Zastřešené zázemí pro terénní formu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež“.      


Usnesení č. 162/2016 – realizace projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v Kadani“    

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    realizaci projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení v Kadani“ a uvolnění finanční spoluúčasti města ve výši 137.262,- Kč.


Usnesení č. 163/2016 – realizace projektu „Sanace rodinného prostředí v sociálně vyloučených lokalitách Kadaně    

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    realizaci projektu „Sanace rodinného prostředí v sociálně vyloučených lokalitách Kadaně“ a uvolnění finanční spoluúčasti města ve výši 71.306,- KČ.


Usnesení č. 164/2016 – rozdělení dotací v Dotačním programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2017 

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e    rozdělení dotací v dotačním programu v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit z rozpočtu města na rok 2017 v předloženém znění.


Usnesení č. 165/2016 – stanovení kupních cen nemovitostí pro rok 2017  

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e  následující kupní ceny nemovitostí pro rok 2017: 
a)  Kupní cena je smluvní a je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR. Zároveň kupující uhradí prodávajícímu 
a náklady vzniklé v souvislosti s převodem (srovnávací sestavení, výpisy z PK, geometrický plán, znalečné, správní poplatek apod..  
b)  V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě      
usnesení zastupitelstva města. 
Dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: 
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků    -specifikovaných uvedeným zákonem - § 56, § 56a. 


Usnesení č. 166/2016 – privatizace bytového domu čp. 1841, 1842, 1843, ul. Dvořákova -schválení kupujících, kupních cen

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e  žadatele (nájemce a bud. kupující) dle došlých žádostí o koupi a výši kupních cen  pro vyhotovení smluv o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní v bytovém domě čp. 1841,1842,1843 (vč. podílu na spol. částech domu a podílu na zastav. pozemcích  pod stavbou par.č. 1419/2,1420/2 a 1420/3) a smluv o nájmu garážového stání s ujednáním o budoucí smlouvě kupní ( spoluvlastnický podíl na objektu podzemních garáží umístěných pod pozemky par.č. 1419/1 a 1420/1 ve výši odpovídající podílu plochy garážového stání k celkové ploše podzemních garáží), ul. Dvořákova  v k.ú. Kadaň dle předloženého seznamu. 


Usnesení č. 167/2016 – podnět k odkoupení p.č. 3580 k.ú. Kadaň a p.č. 163/8 a 164/8 k.ú. Prunéřov       

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e  odkoupení p.č. 3580 o výměře 3142 m2 v k.ú. Kadaň, p.č. 163/8 o výměře 112 m2  a p.č. 164/8 o výměře 825 m2 v k.ú. Prunéřov do vlastnictví města Kadaně.  


Usnesení č. 168/2016 – zřízení VB ve prospěch města v k.ú. Kadaň – lokalita u PENNY

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e  v případě prodeje p.č. 1482/5,1482/49,1482/50, 1482/51,1482/52,1484/9 v k.ú. Kadaň doplnit kupní smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (stávající veřejné osvětlení) dle GP č. 2697-58/2016 na p.č. 1484/9, 1482/5, 1482/52, 1482/49, 1482/50 v k.ú. Kadaň za jednorázovou úplatu 1000,-Kč vč. DPH, ve prospěch města Kadaně, se sídlem Kadaň, Mírové náměstí čp. 1.


Usnesení č. 169/2016 – prodej p.č. 1482/5, 1482/49, 1482/50, 1482/51, 1482/52, 1484/9 v k.ú. Kadaň – lokalita u PENNY – sml. s NewCo IMMo CZ GmbH  

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e  prodej p.č. 1482/5 o výměře 89 m2,1482/49 o výměře 488 m2,1482/50 o výměře 126 m2, 1482/51 o výměře 10 m2,1482/52 o výměře 128 m2,1484/9 o výměře 171 m2 v k.ú. Kadaň. 
Kupující:           NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 431 11 Otvice   Kupní cena:          je smluvní a činí 487.220,-Kč včetně DPH s tím, že kupující uhradí vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč (Od 1. 11. 016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující)
V kupní smlouvě bude zakotvena smluvní podmínka/upozornění, že převáděné plochy jsou veřejným prostranstvím - tudíž musí být volně přístupné veřejnosti a i po realizaci jakéhokoli záměru (např. parkoviště) nesmí být využívání pozemků veřejností omezeno např. závorou apod.


Usnesení č. 170/2016 – vyjádření k předkupnímu právu – p.č. 291/1 v k.ú. Tušimice       

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e  zrušení předkupního  práva města k p.291/1 v k.ú. Tušimice na základě žádosti společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.


Usnesení č. 171/2016 – bezúplatný převod p.č. 352/6 a p.č. 327/2 v k.ú. Kadaň od ČR – ÚZSVM  

Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e zažádat o bezúplatný převod pozemků p.č. 352/6 a 327/2 v k.ú. Kadaň od ČR – ÚZSVM. Jedná se o pozemky, které jsou součástí ploch hradebního opevnění a nachází se na nich veřejné přístupové cesty a veřejná zeleň v majetku města Kadaně. 


Usnesení č. 172/2016 – zrušení předkupního práva - p.č. 3570/11 a p.č. 3574/2 v k.ú. Kadaň       

Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e  zrušení  předkupního práva města k p.č. 3570/1 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 173/2016 – prodej p.č. 3570/11 a p.č. 3574/2 v k.ú. Kadaň       

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e prodej p.č. 3570/11 o výměře 468 m2 a p.č. 3574/2 o výměře 86 m2 v k.ú. Kadaň, které vznikly oddělením z  pozemků p.č. 3570/1 a p.č. 3574 v k.ú. Kadaň – dle geometrického plánu č. 2723-4617/2016. Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů – pozemku a stavby – pozemek pod komunikací vybudovanou společností Zanini CZ, s.r.o.
Žadatel: Zanini CZ, s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Kupní cena : je smluvní a činí  197 835,-Kč včetně DPH
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. 
Od 1. 11. 2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující!


Usnesení č. 174/2016 – prodej p.č. 622/31 v k.ú. Kadaň       

Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e prodej p.č. 622/31 o výměře 38 m2 v k.ú. Kadaň. Jedná se o narovnání majetkoprávních vztahů – uvedení do souladu vlastnictví pozemku a stavby – pozemek trafostanice TS CV 1021 Kadaň Zelený strom.
Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín
Kupní cena: je smluvní a činí 16 275,-Kč včetně DPH
Kupující dále uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 1000,-Kč. 
Od 1. 11. 2016 hradí daň z nabytí dle zákona kupující!


Usnesení č. 175/2016 – zřízení VB – město Kadaň                                 

Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. se sídlem Chomutov, Bezručova 4219 – par. č. 1035 a 1034/3 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1,- Kč + DPH, ve prospěch města Kadaň dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 176/2016 – žádost o prodloužení termínu pro dokončení stavby – p. Sýkora 

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e  uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 10635/09 ze dne 7. 12. 2009 ve znění dodatků č. 1 a 3 uzavřené s  p. Sýkorou, bytem Kadaň. 
V článku II. odst. 2 smlouvy se vypouští:
nejpozději však do 31. 12. 2016. 
a nahrazuje se zněním: 
nejpozději však do 31.7.2017, s tím, že nedojde-li ke splnění termínu realizace do 31. 7. 2017, uhradí žadatel městu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 tisíc Kč.


Usnesení č. 178/2016 – záměr – prodej části p.č. 2953/2 v k.ú. Kadaň – manž. Mazánkovi  

Zastupitelstvo města   n e s c h v a l u j e  zveřejnění  záměru prodeje části par. č. 2953/2 o vým. cca 120 m2 v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 179/2016 – prodej p.č. 268/122, p.č. 268/322, ideál. 1/3 p.č. 343  a ideál. 1/3 p.č. 268/339 v k.ú. Tušimice – manž. Seluckých 

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   prodej par. č. 268/122 o vým. 295 m2, par. č. 268/322 o vým. 571, ideál. 1/3 par. č. 343 o vým.  442   m2 a ideál. 1/3 par. č. 268/339 o vým. 904 m2  v k.ú. Tušimice manž. Seluckým, Klášterec n/O za dohodnutou kupní cenu  29.342,- Kč. 


Usnesení č. 180/2016 – prodej p.č. 268/342, p.č. 268/345, deál. 1/3 p.č. 343 a ideál. 1/3 p.č. 268/339 v k.ú. Tušimice – p. Hirte 

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   prodej par. č. 268/342 o vým. 8 m2, par. č. 268/345 o vým. 137, ideál. 1/3 par. č. 343 o vým.  442   m2 a ideál. 1/3 par. č. 268/339 o vým. 904 m2  v k.ú. Tušimice p.Hirteovi, Kadaň za dohodnutou kupní cenu  20.298,- Kč. 


Usnesení č. 181/2016 – prodej p.č. 268/340, p.č. 268/343, p.č. 268/344, ideál. 1/3 p.č. 343 a ideál. 1/3 p.č. 268/339 v k.ú. Tušimice – manž. Řebíčkovi 

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   prodej par. č. 268/340 o vým. 6 m2, par. č. 268/343 o vým. 152, par. č. 268/344 o vým. 146 m2,  ideál. 1/3 par. č. 343 o vým.  442   m2 a ideál. 1/3 par. č. 268/339 o vým. 904 m2  v k.ú. Tušimice manž. Řebíčkovi, za dohodnutou kupní cenu  24.807,- Kč. 


Usnesení č. 182/2016 – Strážiště I – BJ– ukončení sml. o budoucí sml. kupní – manž. Fošenbauerovi         

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e  ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 12841/14 uzavřené s manž. Fošenbauerovými bytem Nový Zéland, dohodou ke dni 31. 12. 2016 a    b e r e   n a  v ě d o m í   ukončení  nájemní smlouvy č. 77/2014   s manž. Fošenbauerovými ke stejnému datu.Usnesení č. 183/2016 – Strážiště I – BJ sml. o budoucí sml. kupní – p. Ferstel          

Zastupitelstvo  města  s c h v a l u j e    uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
na  nemovitosti  byt č. 5 na zastavěné  parcele 2953/32 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/32  v k.ú. Kadaň s p. Ferstelem, bytem Klášterec nad Ohří, s účinností od 01. 01. 2017. Výše kupní ceny činí  914 836,- Kč. 


Usnesení č. 184/2016 – Strážiště I – BJ– ukončení sml. o sml. budoucí kupní – p. Jindřich  

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e  ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3919/N/01 uzavřené s p. Jindřichem, bytem Kadaň, dohodou ke dni 31. 1. 2016 a   b e r e     n a   v ě d o m í   ukončení  nájemní smlouvy č. M 303/2003   s p. Jindřichem ke stejnému datu.


Usnesení č. 185/2016 – Strážiště I – BJ– uzavření sml. o sml. budoucí kupní – 
p. Výborný a pí Halušková               

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e    uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na  nemovitosti  byt č. 5 na zastavěné  parcele 2953/120 , příslušný podíl na společných částech domu  včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/120  v k.ú. Kadaň  -  podílového spoluvlastnictví (ideál ½) -   s p. Výborným, bytem Kadaň, a s pí Haluškovou, bytem Kadaň, s účinností od 01. 01. 2017. Výše kupní ceny činí  958 300,- Kč. 


Usnesení č. 186/2016 – Strážiště I – RD  – ukončení sml. o sml. budoucí kupní – 
pí Smejkalová                    

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e  ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3132/N/99 uzavřené s pí Smejkalovou, bytem Kadaň, Na Strážišti 1891  dohodou ke dni 
31. 12. 2016 a  bere na vědomí ukončení  nájemní smlouvy č. M 306/01/05   s
 pí Smejkalovou  ke stejnému datu.


Usnesení č. 187/2016 – Strážiště I – RD  – sml. o budoucí sml. kupní – Mgr. Smejkal    

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e    uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti -  rodinný dům včetně garáže na zastavěné parcele   2953/17  včetně   zastavěné  parcely  a  parcely   2953/66 -  zahrady  v k.ú.  Kadaň s. Mgr. Smejkalem bytem Znojmo s účinností od 01. 1. 2017. Výše kupní ceny činí 1 253 000,-Kč.

Usnesení č. 188/2016 – zpráva o školství ve městě 

Zastupitelstvo města  b e r e   n a   v ě d o m í    předloženou Zprávu o školství ve městě – rok 2016.    

Usnesení č. 189/2016 – OZV č. 6/2016 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu       

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e    vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 6/2016, o výjimečném zkrácení doby nočního klidu. 


Usnesení č. 190/2016 – návrh na změnu správy části movitého majetku – SZK, p.o.  - 
schválení vrácení části movitého majetku 

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   vrácení městu Kadaň části movitého majetku – Technologie chlazení ledové plochy inv. č. 3-0531 ve výši 22.457.734,68,- Kč od Sportovního zařízení Kadaň, p.o.


Usnesení č. 191/2016 – návrh na změnu správy části movitého majetku – SZK, p.o.  - 
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny  

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e    předložené znění Dodatku č. 1  Zřizovací listiny Sportovního zařízení Kadaň, p.o. 


Usnesení č. 192/2016 – pořízení změny územního plánu Kadaně p.č. 332/35 v k.ú. Tušimice 

Zastupitelstvo města  r o z h o d l o  o nepořízení změny územního plánu Kadaně týkající se pozemku p.č. 332/35 v k.ú. Tušimice dle § 44 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení č. 193/2016 – Program na záchranu nemovitostí na území MPR Kadaň 2017  

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   předložený návrh „Programu na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2017“.


Usnesení č. 194/2016 – Program na záchranu nemovitostí na území MPR Kadaň 2017 
– návrh vzorové smlouvy

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   předložený návrh vzorové smlouvy na poskytnutí dotace dle „Programu na záchranu a obnovu nemovitostí na území Městské památkové rezervace Kadaň 2017“.


Usnesení č. 195/2016 – OZV č. 8/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích 

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   vydání předložené Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 8/2016, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.


Usnesení č. 196/2016 – návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města   

Zastupitelstvo města  s t a n o v u j e   odměny neuvolněným zastupitelům dle Nařízení vlády č. 414/2016 Sb. od 1. 1. 2017 ve výši:
- člen zastupitelstva města    900,- Kč 
- člen rady města         2 433,- Kč
- předseda výboru nebo komise         1 550,- Kč
- člen finančního výboru            650,- Kč
- člen kontrolního výboru            900,- Kč
- člen bytové komise            600,- Kč
- člen komise MPR a rozvoje    200,- Kč
- člen majetkové komise            350,- Kč
- člen komise k projednání přestupků            350,- Kč
- člen komise soc. právní ochrany dětí    250,- Kč
- člen komise sociální a soc. začlenění    350,- Kč

Měsíční odměna bude vyplácena ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.


Usnesení č. 197/2016 – stanovení náhrad neuvolněným zastupitelům pro rok 2017   

Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e   stanovení paušální náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města pro rok 2017, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, za výkon jejich funkce, za jednání zastupitelstva města, rady, města, výborů a komisí v následující výši:
- jednání v trvání do 5 hodin 700,- Kč
- jednání v trvání nad 5 hodin      1 000,- Kč        

Usnesení č. 198/2016 – žádost občanů Úhošťan o zřízení osadního výboru       

Zastupitelstvo města  o d k l á d á    projednání žádosti o zřízení osadního výboru v Úhošťanech.


Usnesení č. 199/2016 – zpráva o činnosti předsedů výborů ZM   

Zastupitelstvo města   b e r e   n a   v ě d o m í    předložené zprávy předsedů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města za rok 2016.


Usnesení č. 200/2016 – finanční dar členům komisí a výborů za rok 2016    

Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   předložený návrh na finanční dar členům komisí rady měst a členům výborů zastupitelstva města za rok 2016.


Usnesení č. 201/2016 – plán práce RM a ZM pro rok 2017   

Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   předložený plán práce rady a zastupitelstva města Kadaně pro rok 2017.


Usnesení č. 202/2016 – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení LPS v Kadani - KÚÚK        

Zastupitelstvo města   s c h v a l u j e   uzavření předložené vzorové smlouvy „Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace“ na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Kadani, mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem pro rok 2017.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti