ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Mimořádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádné schůze RM z 15.prosince 2016


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 1071/2016 – informace o služební cestě do Aue dne 27. 11. 2016  

Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í    informaci starosty o průběhu služební cesty do Aue (Německo) dne 27. 11. 2016, která proběhla na základě pozvání starosty města Aue.


Usnesení č. 1072/2016 – odpisový plán SZK na rok 2016  

Rada města    s c h v a l u j e   předložený odpisový plán na rok 2016 Sportovního zařízení Kadaň, U Stadionu 2028.

Usnesení č. 1073/2016 – žádost o převod prostředků do fondu investic 5. ZŠ

Rada města    s c h v a l u j e   převod finančních prostředků ve výši 25.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Kadaň, Na Podlesí 1480, Kadaň.


Usnesení č. 1074/2016 – akce „Kadaň – oprava ulice Jana Švermy“ – návrh dodatku k SoD č. 2

Rada městas c h v a l u j euzavření předloženého dodatku č. 2 k SoD č. 13686/16  na akci  „Kadaň - oprava ulice Jana Švermy“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 Praha 1.

Usnesení č. 1075/2016 – akce „Kadaň – Úpravy hradebního okruhu v Kadani“ – návrh SoD č. 2

Rada města   s c h v a l u j euzavření předložené Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro 4. a 5. etapu úprav hradebního okruhu v Kadani s firmou MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, IČ: 65013301, 150 00 Praha – Smíchov

Usnesení č. 1076/2016 – NS – BJ– Prunéřov se sníženou kvalitou, s jistotou –p. Heka    
 
Rada města  s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v Prunéřově s p. Hekou.

Usnesení č. 1077/2016 – NS – BJ– s přistoupením k dluhu – pí Dašková

Rada městas c h v a l u j e  uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+2 v budově, ul. Golovinova v Kadani s pí Daškovou.    


Usnesení č. 1078/2016 – NS – BJ– standardní s jistotou – p. Holič  

Rada městas c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově, ul.Golovinova v Kadani s p. Holičem.


Usnesení č. 1079/2016 – BJ –p. Červinka

Rada města  d o p o r u č u j e    zastupitelstvu města ke schválení p. Červinku, bytem Kadaň,  (nájemce a bud. kupující BJ, ul. Dvořákova) na podkladě došlé žádostí o koupi a výši kupní ceny  pro vyhotovení smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní v bytovém domě čp. 1841,1842,1843 (vč. podílu na spol. částech domu a podílu na zastav. pozemcích  pod stavbou par.č. 1419/2,1420/2 a 1420/3) ul. Dvořákova  v k.ú. Kadaň.


Usnesení č. 1080/2016 – Dodatek č. 1 k Smlouvě o likvidaci závadného stavu (havárie) v Městysu Kovářská 

Rada města    s c h v a l u j e  uzavření předloženého Dodatku č. 1 k SoD č. 13808/16 s firmou RTT, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 – Nové Město, o likvidaci závadného stavu (havárie) v obci Kovářská. 


Usnesení č. 1081/2016 – DDM Šuplík – Oprava a zateplení pláště spojovacího krčku – výběr zhotovitele

Rada městab e r e   n a   v ě d o m í   rozhodnutí hodnotící komise o výběru zhotovitele na akci – „DDM Šuplík – oprava a zateplení pláště spojovacího krčku“ – Petrom stavby, a.s., Tušimice 34, 432 01 Kadaň (IČ: 26769611).


Usnesení č. 1082/2016 – žádost o souhlas k uzavření darovací smlouvy na finanční dar – ZŠ Kadaň, Chomutovská 1683 

Rada města  s c h v a l u j e  uzavření darovací smlouvy na finanční dar ve výši  4 998,- Kč na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 2 žáky v období od 2. 1. 2017 do 30. 6. 2017 mezi WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. a Základní školou Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov.

Usnesení č. 1083/2016 – žádost o schválení pronájmu nebytových prostor částí areálu – SZK  

Rada města   s c h v a l u j e   udělení souhlasu Sportovnímu zařízení Kadaň, příspěvková organizace k uzavření smluv o pronájmu nebytových prostor v areálech fotbalového a zimního stadionu jiným subjektům.


Usnesení č. 1084/2016 – návrh na změnu správy části movitého majetku – SZK – 
schválení vrácení části movitého majetku 

Rada města    d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města ke schválení vrácení městu Kadaň části movitého majetku – Technologie chlazení ledové plochy inv. č. 3-0531 ve výši 22.457.734,68 Kč od Sportovního zařízení Kadaň, p. o. 


Usnesení č. 1085/2016 – návrh na změnu správy části movitého majetku – SZK – 
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny 

Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města ke schválení předložené znění Dodatku č. 1 Zřizovací listiny Sportovního zařízení Kadaň, p. o. 


Usnesení č. 1086/2016 – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení LPS v Kadani – KÚÚK 

  Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města ke schválení uzavření předložené vzorové smlouvy „Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace“ na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Kadani, mezi městem Kadaň a Ústeckým krajem pro rok 2017.

Usnesení č. 1087/2016 – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení LPS v Kadani – Nemocnice Kadaň s.r.o.

Rada města   s c h v a l u j e  uzavření předložené vzorové smlouvy „Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace“ na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v Kadani, mezi městem Kadaň a Nemocnicí Kadaň s.r.o.


Usnesení č. 1088/2016 – výsledek pasportizace stávajícího stavu elektroinstalace na ZS, koupališti, SH, MFH 

Rada městab e r e   n a   v ě d o m í   závěry stávajícího stavu elektroinstalace zimního stadionu Kadaň, areálu koupaliště Kadaň, Sportovní haly Kadaň a MFH Kadaň. 


Usnesení č. 1089/2016 – odměny neuvolněným členům ZM    

Rada města   d o p o r u č u j e   zastupitelstvu města stanovit odměny neuvolněným zastupitelům města dle Nařízení vlády č. 414/2016 Sb. od 1. 1. 2017 dle předloženého návrhu:
- člen zastupitelstva města  900,- Kč 
- člen rady města 2433,- Kč
- předseda výboru nebo komise 1550,- Kč
- člen finančního výboru  650,- Kč
- člen kontrolního výboru  900,- Kč
- člen bytové komise  600,- Kč
- člen komise MPR a rozvoje  200,- Kč
- člen majetkové komise  350,- Kč
- člen komise k projednání přestupků  350,- Kč
- člen komise soc. právní ochrany dětí  250,- Kč
- člen komise sociální a soc. začlenění  350,- Kč

Měsíční odměna bude vyplácena ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.


Usnesení č. 1090/2016 – finanční dar členům výborů ZM za rok 2016 

Rada města   d o p o r u č u j ezastupitelstvu města schválit předložený návrh finančních odměn, s odůvodněním, členům výborů zastupitelstva města za rok 2016. 

Usnesení č. 1091/2016 – žádost o uzavření Veřejnoprávní smlouvy – obec Rokle    
Rada města   s c h v a l u j e  uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy s obcí Rokle na úseku přestupků.    


Usnesení č. 1092/2016 – žádost o uzavření Veřejnoprávní smlouvy – obec Račetice  

Rada města   s c h v a l u j e  uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy s obcí Račetice na úseku přestupků.    


Usnesení č. 1093/2016 – odpisový plán SZK na rok 2017 

Rada města   s c h v a l u j e  uzavření předloženého odpisového plánu na rok 2017 Sportovního zařízení Kadaň, U Stadionu 2028. 


Usnesení č. 1094/2016 – schválení přijetí sponzorského daru – MěSSS – od FRK s.r.o. 
Rada města   s c h v a l u j e  přijetí sponzorského daru pro MěSSS Kadaň (vybudování zázemí a dodání kamene) pro „Kámen vzpomínek“ od firmy FRK s.r.o.


Usnesení č. 1095/2016 – schválení přijetí sponzorského daru – MěSSS – od J. Kůsové  

Rada města   s c h v a l u j e  přijetí sponzorského daru pro MěSSS Kadaň (dřevěná plastika „Madony s Ježíškem“) od pí Jitky Kůsové.    

Usnesení č. 1096/2016 – zřízení VB v k.ú. Tušimice – p. Nieslanik    

Rada města   s c h v a l u j e  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 268/61, 268/272 a 284/2  v k.ú. Tušimice za jednorázovou úplatu ve výši 500,- Kč + DPH, ve prospěch p. Nieslanika,. 

Usnesení č. 1097/2016 – ukončení NS dohodou – nebyt. prostor čajovny v objektu čp. 1340, ul. Golovinova

Rada města  s c h v a l u j e  ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NB -
0029 uzavřenou dne 08. 01.2007 s podnikající fyzickou osobou p. Rindošem, IČ: 61319872 dohodou ke dni 31. 12. 2016.


Usnesení č. 1098/2016 – Dodatek č. 1 k Sml. o výpůjčce – SZK   

Rada města    s c h v a l u j e  rozšíření předmětu výpůjčky – Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Kadaň a Sportovním zařízením Kadaň na výpůjčku pozemků a staveb  v areálu zimního stadionu + autokempu, fotbalového stadionu, areálu pozemního hokeje a víceúčelové haly v k.ú. Kadaň o výpůjčku technologie chlazení ledové plochy inv.č. 3-0531 a to formou uzavření dodatku č. 1 s platností ode dne podpisu obou smluvních stran a účinností ke dni 1. 1. 2017.


Usnesení č. 1099/2016 – privatizace BD čp. 1841, 1842, 1843, ul. Dvořákova/ schválení pronájmu bytových jednotek a garážových stání 

Rada města   s c h v a l u j e  pronájem bytových jednotek a garážových stání v bytovém domě čp. 1841-1843 ul. Dvořákova,   v k.ú. Kadaň dobu určitou 10 let. tj. do 31. 12. 2026 s účinností od 01.01.2017  dle níže předloženého seznamu.


Usnesení č. 1100/2016 – služební cesta do Aue dne 20. 1. 2017   

Rada města   s c h v a l u j e  účast zástupců města - Mgr. Raadové, Mgr. Scherfera, Mgr. Losenického a PharmDr. Oswalda na služební cestě do partnerského města Aue – Německo dne 20. 1. 2017 na základě pozvání starosty AUE včetně použití služebního vozidla a řidiče. 


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti