ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Prodej elektronických cigaret


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Prodej elektronických cigaret

Živnostenské oprávnění potřebné k prodeji e-liquidů (tekuté náplně do elektronických cigaret, dále jen "e-cigarety") a setů e-cigaret s e-liquidy se odvíjí od obsahu nikotinu v té dané náplni, který určuje, zda jde o látku zdraví škodlivou (značí se Xn), toxickou (značí se T), a nebo silně toxickou (značí se T+). Tento obsah je udáván v tzv. hmotnostních procentech podle vyhlášky č. 402/2011 Sb.,arepwatches.com o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí.

Směsi obsahující nikotin rozlišuje tento zákon podle koncentraci nikotinu takto:

Klasifikace směsi Koncentrace nikotinu ve směsi (%hm)

Zdraví škodlivá Xn větší nebo rovno 0,1% a menší než 1%

Toxická T   větší nebo rovno 1% a menší než 7%

Vysoce toxická T+ 7= a více

V případě prodeje e-liquidů bez obsahu nikotinu, a to buč samostatně nebo v setu, se bude jednat o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 48 - velkoobchod a maloobchod. Pokud v e-liquidu bude chemická směs obsahující nikotin, která vykazuje nebezpečnou vlastnost, pro kterou je podle chemického zákona klasifikovaná jako toxická, lze prodej uskuteč ňovat na základě oprávnění k provozování vázané živnosti s předmětem podnikání „Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické".

V případě prodeje e-cigaret s e-liquidy klasifikovanými jako nebezpečné chemické směsi (zdraví škodlivé, toxické), je třeba, aby byly řádně označeny v souladu s chemickým zákonem (tzn. výstražné symboly a příslušné R-věty, S-věty). K e- liquidu, který je klasifikován jako nebezpečný, musí být k dispozici i bezpečností list k nahlédnutí u prodejce.

V souvislosti s prodejem chemických látek a swissintime.com chemických směsí klasifikovaných jako toxické a vysoce toxické upozor ňujeme na skutečnost, že toxické nelze prodávat osobám mladším 18 let a osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům a vysoce toxické nelze prodávat spotřebiteli a fyzickým a právnickým osobám, které nejsou oprávněny nakládat s těmito látkami ve smyslu § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Upozor ňujeme, že v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, je prodej e-cigaret a e-liquidů pomocí prodejních automatů nebo zásilkový prodej, u nichž nelze vyloučit prodej osobám mladším 18 let věku, zakázán.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti