ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Zastupitelstvo města » Mimořádné zasedání

Výpis usnesení ze zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva - 20. prosince 2012


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEMUsnesení č. 857 / 2012 - Akce "Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa - dodatečně zadávané stavební práce" - oznámení o zakázce na ISSVZUS


Rada města s c h v a l u j e "Oznámení o zakázce" na ISVZUS a "Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky" k veřejné zakázce "Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa dodatečně zadávané stavební práce".Usnesení č. 858 / 2012 - Akce "Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa - dodatečně zadávané stavební práce" - zadávací dokumentace


Rada města s c h v a l u j e předložený návrh Zadávací dokumentace včetně příloh k veřejné zakázce s názvem "Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa - dodatečně zadávané stavební práce" včetně zapracování případných připomínek poskytovatele dotace, tj. Regionální rady regionu Soudržnosti Severozápad.Usnesení č. 859 / 2012 - Akce "Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa" -Dodatek č.3

Rada města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 11849/12 s firmou PETROM STAVBY s.r.o., IČ: 26769611, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 na akci "Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1. etapa".Usnesení č. 860 / 2012 - Akce "Regenerace panelového sídliště C" - aktualizovaný projekt pro rok 2013


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválení předloženého aktualizovaného „Projektu Regenerace panelového sídliště C" pro rok 2013.


Usnesení č. 861 / 2012 - Akce „Regenerace panelového sídliště C - etapa A2, 1. část, rok 2013" - příprava a realizace projektu


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválení přípravy a realizace akce "Regenerace panelového sídliště C - etapa A2,1. část, rok 2013" u objektů č.p. 1341-1353 a její spolufinancování v rámci "Programu Regenerace panelových sídlišť - rok 2013".Usnesení č. 862 / 2012 - přidělení bytu - ul. Chomutovská - obálková metoda -vyloučení nabídky č. 2


Rada města bere na vědomí informace o 3 došlých nabídkách a s c h v a l u j e vyloučení nabídky č. 2 od p. Michala Fontoše pro neúplnost nabídky.

Usnesení č. 863 / 2012 - přidělení bytu - ul. Chomutovská - obálková metoda


Rada města s c h v a l u j e :

1) nabídku č. 1 ve výši 5 162,- Kč/měsíc - p. Kubova

jako nájemníka bytu (7.NP - uprostřed) ul. Chomutovská, Kadaň o velikosti 1+2

a uzavření nájemní smlouvy.

2) další zájemce jako náhradníky včetně jejich pořadí v jakém budou vstupovat do právního vztahu :

1. náhradník : nabídka č. 3 ve výši 3 100,- Kč/měsíc -pí Voltrová
Usnesení č. 864 / 2012 - přidělení uvolněného sociálního bytu - BJ 1133/001, ul. Budovatelů / dle schválených Zásad pro přidělování bytů……


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit přidělení uvolněného soc. bytu 1133/001 o velikosti 1+1, ul. Budovatelů v k.ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebytovými prostory v majetku města (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).
Usnesení č. 865 / 2012 - revokace usnesení ZM - č. 501/2006 (BJ-1238/008)


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení ZM č. 501/2006 ze dne 02.03.2006.Usnesení č. 866 / 2012 - záměr prodeje soc. bytu BJ 1238/008, ul. Chomutovská (s dluhem)


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min.15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat bytovou jednotku č. 1238/008 o velikosti 1+1 o vým. 32,40 m2 umístěnou v 3. NP- vpravo v čp. 1238, budovy 1237 až 1239, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích parcelách 1976 až 1978 v k.ú. Kadaň, ul. Chomutovská (podíl ve výši 324/19493) s dluhem prostřednictvím obálkové metody

dluh : jedná se o dluh v celkové výši 18 571,- Kč

minimální nabídková cena činí: 51 192,- Kč

hodnotící kritéria : výše nabídky
Usnesení č. 867 / 2012 - areál koupaliště v Kadani


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit převod níže uvedeného nemovitého majetku v areálu koupaliště Kadaň formou navýšení základního kapitálu společnosti Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. a to k 1.2.2013. Jedná se o nemovitosti v k.ú. Kadaň uvedené ve znaleckém posudku č. 3946-141/2012 vyhotoveném p. Zbyšek Vlasákem, bytem Kadaň, Skalní 993 (soudní znalec z oboru ceny a odhady nemovitostí). Odhadní cena těchto nemovitostí dle znaleckého posudku č. č. 3946-141/2012 ze dne 18.12.2012 činí 9 320 000,- Kč.

Jedná se o níže uvedené nemovitosti v k.ú. Kadaň:

- p.č. 2249/1 o výměře 11618 m2 (dle GP 2416-170/2012 ze dne 10.10.2012), p.č.

2249/4 o výměře 1207 m2, p.č. 2248/1 o výměře 769 m2 včetně staveb na nich

stojících (tj.bazény, brouzdaliště, tobogán, oplocení atd.) a ideální 1/2 p.č. 2248/1 o

výměře 769 m2 vše k.ú. Kadaň.

- ideální 1/2 budovy čp.1855 stojící na p.č. 2248/1, ideální 1/2 budovy bez čp. stojící

na p.č. 2248/2 a ideální 1/2 stavby nacházející se na p.č. 2248/3 vše k.ú. Kadaň.
Usnesení č. 868 / 2012 - zveřejnění záměru - Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň


Rada města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů záměr obce vypůjčit organizaci typu nestátní neziskové sportovní organizace - areál "Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň“ (Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/29.00655) a to v předloženém znění.

Předmětem výpůjčky je p.č. 2244/7 o výměře 10 715 m2, p.č. 2244/1 o výměře 445 m2, p.č. 2244/6 o výměře 914 m2 a občanská vybavenost čp. 2036 stojící na p.č. 2244/1 vše k.ú Kadaň. Výpůjčka bude realizována v souladu se souhlasem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, Úřadu Regionální rady ze dne 26.11.2012 a dále v souladu se smluvními podmínkami "Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami č. 54/2010 ze dne 18.7.2011 uzavřené mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň.
Usnesení č. 869 / 2012 - návrh znění Smlouvy o výpůjčce - areál "Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity"


Rada města s c h v a l u j e předložené znění Smlouvy o výpůjčce na areál "Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň" s tím, že vlastní smlouva bude uzavřena následně po odsouhlasení výpůjčitele radou města.
Usnesení č. 870 / 2012 - přidělení uvolněného sociálního bytu - BJ 1267/017, ul. Chomutovská /dle schválených Zásad pro přidělování bytů……


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit přidělení uvolněného soc. bytu 1267/017 o velikosti 1+3, ul. Chomutovská v k.ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).Usnesení č. 871 / 2012 - Souhlasné prohlášení o vzniku práva k nemovitosti


Rada města u d ě l u j e souhlas k podpisu Souhlasného prohlášení o vzniku práva k nemovitostem ve vlastnictví města - pozemkům v k.ú. Tušimice a k.ú. Kadaň ve prospěch ČEZ Teplárenská, a.s. se sídlem Š˜íčany, Bezručova 2212/30 dle prohlášení v předloženém znění.Usnesení č. 872 / 2012 - uvolněné nebytové prostory v objektu č.p. 747 - záměr pronájmu


Rada města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce pronajmout část nebytových prostor v objektu čp. 747 -1 místnost o vým. 16,0 m2 v 2. NP objektu, umístěnou vlevo od schodiště, ul. Jungmannova v k.ú. Kadaň se stanovením těchto podmínek:


Předmět a účel nájmu : v souladu s ÚP

Minimální výše nájemného : 190,- Kč/m2/rok

Doba nájmu : neurčitá

- s 3 měsíční výpovědní lhůtou nebo dohodou

- s 1 měsíční výpovědní lhůtou ze smlouvy pro porušení

povinností vyplývajících ze smlouvy ze strany nájemce

Provozní náklady : - el. energie, ÚT (dálkové vytápění), vodné a stočné, odpady

(vše bude hrazeno formou paušálu v celkové výši 1 112,-

Kč měsíčně)

- nájemce si bude provádět drobné opravy a běžnou údržbu

nebytových prostor sám do výše 5 000,- Kč u každého

jednotlivého případu.

- nájemce bude povinen zajistit provádění veškerých

pravidelných revizí zařízení, které jsou potřebné k provozu

pronajímaných prostor a na své náklady zajišťovat

odstranění zjištěných závad

- žadatel předloží : - podnikatelský záměr na využité nebytového prostoru (účel nájmu)

- příslušné podnikatelské oprávnění

- návrh výše nájemní ceny

Upozornění - sociální zařízení se v provozovně nenachází - je společné v témže objektu v 2 NP (docházková vzdálenost).


Informace :

- hodnocení nebude dle pořadí důležitosti (vše bude posuzováno komplexně ve

vzájemné souvislosti)

- právem pronajímatele je nevybrat žádného zájemce

- pronajímatel nehradí náklady spojené se zpracováním nabídky zájemců

Usnesení č. 873 / 2012 - revokace usnesení RM č. 801/2012 ze dne 6.12. 2012

(BJ- 1189/001)


Rada města r e v o k u je usnesení č. 801/2012 ze dne 6.12. 2012 .

.Usnesení č. 874 / 2012 - prodej - byt s dluhem a nájemcem (obálková metoda) - náhradník dle protokolu - p. Novák


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města ke schválení prodej bytové jednotky o výměře 39,00 m2 (1+1) umístěné v 1. NP - vlevo, včetně příslušných podílů (390/16508) na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 132 až 134 - zastavěné plochy v k.ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 90 120,- Kč p. Novákovi a d o p o r u č u j e schválit pořadí náhradníků dle protokolu.

Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu dluh z nájemného vyčíslený ke dni schválení prodeje (12/2012).

Závazek : jedná se o byt s nájemcem (nájemce má uzavřenou s městem NS na dobu neurčitou - inf. : dle usn. RM č. 570/2012 ze dne 23.08.2012 schválena výpověč z nájmu bytu, která byla nájemcem převzata 03.09.2012, tzn. nájemcem do 31.12.2012).Usnesení č. 875 / 2012 - zrušení pověření - zastupování města ve společenstvích -

Mgr. Hosman


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města zrušit pověření Mgr. Zde ňku Hosmanovi k zastupování města Kadaně ve společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 1505 - 1506 vzhledem ke skutečnosti, že město Kadaň nemá v uvedeném domě již majetkovou účast.Usnesení č. 876 / 2012 - žádost o zvýšení nájemného v bytech DPS ul. Tyršova č.p. 567


Rada města s c h v a l u j e výši nájemného v bytech DPS ul. Tyršova č.p 567 ve výši 21,- Kč/m2 podlahové plochy od 1.4. 2013 a u k l á d á projednat dohodu s nájemníky.


Usnesení č.877 / 2012 - žádost o finanční spoluúčast nájemců při výměně oken v nájemních bytech


Rada města s c h v a l u j e navržené řešení finanční spoluúčasti nájemců v bytech ve vlastnictví města:.

1. v bytech v majetku města - finanční spoluúčast při výměně oken ve výši 30% nákladů včetně demontáže a montáže bude započítána k nájemnému (nájemné za vybavení bytu) na max. 2 roky. Po výměně oken podepÚe nájemce evidenční list výpočtu nájemného a služeb.

2. v nájemních bytech tzv. sociálních (SVJ) - řešit individuálně dle usnesení SVJ. Podmínky finanční spoluúčasti dle usnesení SVJ projedná bytová komise a doporučí radě města návrh spoluúčasti.


Usnesení č. 878 / 2012 - žádost o prodloužení termínu dokončení montáže hřiště na koupališti


Rada města n e s c h v a l u j e uzavření předloženého Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 11969/12 s firmou Prolemax s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plze ň na akci "Hřiště pro koupaliště Kadaň" z důvodu nedodržení článku 3.2. - a) dle uzavřené smlouvy.Usnesení č. 879 / 2012 - podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013 - žádost


Rada města u k l á d á vedoucímu odboru SVaZ zpracovat žádost města o dotaci ve vyhlášeném dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2013.


Usnesení č. 880 / 2012 - Plán rozvoje rodinné politiky


Rada města s c h v a l u j e předložený Plán rozvoje rodinné politiky Kadaně na období let 2013 - 2016.Usnesení č. 881 / 2012 - Akce "Správa a údržba VO v Kadani" - komise pro otevírání obálek a výběr dodavatele


Rada města s c h v a l u j e , jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o., komisi pro otevírání obálek a výběr dodavatele na akci "Správa a údržba veřejného osvětlení v Kadani".

Komise ve složení: pí Olga Zärklerová, Ing. René Budjač, p. Jan Sojka, Ing. Radomil

Coufal - autorizovaný Ing. elektro, Mgr. Eliška Coufalová - autorizovaný

technik

Náhradníci: PaedDr. Jiří Kulhánek, Mgr. Michal Voltr, p. Luboš Herejk, Ing. Ivan

Heřman - autorizovaný Ing. Elektro, Ing. Josef Š tech - autorizovaný Ing.

elektroUsnesení č. 882 / 2012 - Akce "Správa a údržba VO v Kadani" - zadávací dokumentace


Rada města b e r e n a v ě d o m í jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o., zadávací dokumentaci na akci "Správa a údržba VO v Kadani".


Usnesení č. 883 / 2012 - navýšení počtu zaměstnanců 5x VPP a 5x koordinátor VS


Rada města s c h v a l u j e navýšení počtu zaměstnanců o 10 pracovníků MěÚ od 1.1. 2013 do 28.2. 2013 na 5 pracovníků veřejně prospěšné práce a 5 koordinátorů veřejné služby.


Usnesení č. 884 / 2012 - služební cesta Aue - Německo dne 18.1. 2013


Rada města s c h v a l u j e účast zástupců města - pí Olga Zärklerová, PaedDr. Jiří Kulhánek, Mgr. Michal Voltr, Mgr. Lenka Raadová a Mgr. Zdeněk Hosman, náhradník

Mgr. Stanislav Hakl na služební cestě do Aue - Německo dne 18.1. 2013 na základě pozvání starosty Aue a použití služebního vozidla s řidičem.Usnesení č. 885 / 2012 - žádost o schválení přijetí sponzorských darů


Rada města s c h v a l u j e přijetí sponzorských darů na nákup osobního automobilu pro Městskou správu sociálních služeb Kadaň od:

IZOS s.r.o. ve výši 20 000,-Kč

FRK s.r.o 15 000,- Kč

JUREX v.o.s. 5 000,- Kč

REVIAT GROUP s.r.o. 20 000,- Kč

FLOR-EXPRES-KADAŠ‡, s.r.o. 30 000,- Kč


Usnesení č. 886 / 2012 - rozpočtové změny – doplnění k 6. rozpočtovému opatření


Rada města d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit navržené doplnění k

6. rozpočtovému opatření, které bude jeho součástí.


Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti