Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Investiční výstavba pro rok 2019

Investiční výstavba pro rok 2019

 

Veřejné prostranství Úhošťany – Bylo ukončeno výběrové řízení na první etapu revitalizace veřejného prostranství v Úhošťanech s termínem realizace do konce června 2019. V současné době probíhá realizace umístění vedení kabelů v majetku ČEZ Distribuce a.s. do země. TS Kadaň s.r.o. v koordinaci se zhotovitelem ČEZu provedou pokládku nového vedení pro veřejné osvětlení a následnou montáž lamp veřejného osvětlení. Dále je součástí této akce pokládka chráničky pro optické vedení KT Kadaň a.s. Po dokončení všech prací a zapojení VO dojde k přepojení el. vedení na nově vybudovanou síť a rozsvíceno nové VO. Následně proběhne demontáž starých rozvodů a odpojených lamp. Předběžný termín ze strany realizační firmy ČEZu je do konce června 2019.

 

Parkány – Probíhá realizace první etapy revitalizace parkánů v Kadani. V současné době jsou stavební práce přerušeny s ohledem na zimní období. Architekt Uhlík pracuje na projektové dokumentaci na další etapu revitalizace parkánů od barbakánu po Löschnerovo náměstí.

 

Spolkový dům čp. 722 – Zhotovitel zahájil stavební práce začátkem listopadu 2018. Provedl demontáž stávajícího zařízení, vyčištění střechy a přípravné práce. Dále pak proběhlo vybourání podlahy v 1.PP a odvoz suti. Byly oškrábány omítky a malby v přízemí a 1. NP. Proběhla demolice stávajících příček dle PD a vybourání nových otvorů pro dveře a prostupy. Krovy byly ošetřeny impregnačním postřikem. V lednu zhotovitel sdělil, že není schopen dokončit dílo dle SoD. Rada města rozhodla o odstoupení od stávající SoD a pověřila odbor výstavby jednáním o uzavření SoD s dalším uchazečem v pořadí.

 

 

 

Chodníky a komunikace

 

·      Parkoviště v ul. Věžní – 1. etapa – převod akce z roku 2018, s ohledem na klimatické podmínky byla akce převedena na rok 2019 s ukončením do konce června.

·     Rozšíření parkoviště v ul. Ječná – jedná se o rozšíření parkovacích ploch v ul. Ječná  a opravu chodníků. Probíhá příprava projektové dokumentace

·      Rozšíření parkovacích ploch u čp. 1541 – na podnět občanů byla zadána projektová dokumentace na rozšíření parkovacích ploch u čp. 1541 v ul. Školní. Probíhá příprava PD

·      Schodiště u čp. 1354 – jedná se o vybudování nového schodiště ve svahu nad čp. 1354. V místě je vyšlapaná cestička, kterou si zkracují cestu zahrádkáři a obyvatelé panelového domu.

·      Odvodnění komunikací na Špitálském předměstí –jedná se o posílení uličního odvodnění v ul. Říční a Žatecká.  Převod akce z roku 2018 s ohledem na počastí v zimním období. Akce bude dokončena do května 2019

·      Oprava a rozšíření chodníku ke hřbitovu –oprava chodníku a rozšíření o pozvolné schodiště při zachování rampy pro vozíčkáře a kočárky

·      Propojení chodníků v ulici Nad Nemocnicí– propojení chodníků a již realizované etapy regenerace sídliště C podél prodejny s elektrem

·      Parkovací záliv pro zásobování v ul. Chomutovská – vybudování parkovacího zálivu do zeleně pro účely odstavení vozidel zásobování

 

 

Školství – údržba


1. MŠ – snížení stropů a výměna osvětlení ve 2 třídách, oprava podlahy 1. NP, doplnění odsávání v kuchyni

3. MŠ  - snížení stropů dvou tříd vč. osvětlení, výměna osvětlení  třídy v 2 NP a výměna osvětlení chodby a šaten v přízemí

4. MŠ  - výměna PVC ve dvou třídách a kabinetu, doplnění zábradlí v 1. patře

6. MŠ – výměna osvětlení ve třídách, oprava podlahy a výměna PVC v jedné třídě, výstavba plotové zdi ze strany od restaurace

9. MŠ – výměna uzavíracích armatur v tech. podlaží, oprava pískoviště, dostavba hřiště

10. MŠ – oprava sezení na pískovišti, obnova herních prvků na zahradě, příčka a protipožární dveře

 

1. ZŠ – rozšíření parkovacích ploch, výměna UV lampy u bazénu

2. ZŠ – oprava podokapní římsy

3. ZŠ – oprava elektroinstalace a osvětlení tříd, oprava okapových chodníků okolo TV

5. ZŠ – výměna elektroinstalace jedné třídy a oprava brány do dvora

ZvŠ – nátěr fasády  a rozšíření vjezdu do školy

DDM Šuplík – oprava podlahy v TV

 

 

Budovy města


 

      Sportoviště

 

  

 


Vypracoval za OV: Jan Šerák 29. 1.  2019